Nákupný košík
položky:

Moja inšpirácia

Reťaz pekného správania sa. 5.12.2021 13:08

Cieľ: Pomenovanie pocitov, reflektovanie na pocity iných.Pomôcky:  farebné papiere, kancelárske papiere, fixky, nožnice, lepidlá, špendlíkyVýkonový štandard: Vytvoriť ústretové a spolupracujúce spoločenstvo.Veková kategória: žiaci 5. ročníkaReťaz pekného správania sa:-Najskôr sme sa s deťmi porozprávali o rôznych vlastnostiach spolužiakov-Museli vybrať len pozitívne vlastnosti, tie negatívne v tú chvíľu zabudnúť-Každý žiak pripol kamarátovi – spolužiakovi na chrbát papier špendlíkom-Počas relaxačnej hudby sa pohybovali voľne po triede a písali každému na papier pozitívnu vlastnosť-Kto chcel, mohol prečítať, čo si o ňom myslia ostatní. Čítať chceli všetci.-Deti dokonca rozprávali, kam si doma umiestnia toto svoje pozitívne hodnotenie-Nakoniec dostal každý žiak farebný papierik, na ktorý nap

Zobraziť inšpiráciu
Rozvoj empatie a prosociálneho správania. 5.12.2021 12:59

Rozvoj empatie a prosociálneho správaniaCieľ: Všímať si potreby ostatných, vnímať a vedieť oceniť pomoc.Výkonový štandard: Vedieť prejaviť empatiu a byť ochotný nezištne pomáhať druhým. Byť vnímavý k okoliu a dokázať prejaviť vďačnosť za pomoc.                                  Metódy: motivácia, riadený rozhovor, pozeranie filmu, pozorovanie spolužiakov a ich následné hodnotenie, samostatná činnosť žiakov –  tvorba dlaní pomoci, odmena    Pomôcky: papierové srdce, papierová maketa dlane, písacie potreby, lep, diplomyVeková kategória: žiaci 4. ročníkaŠpión vďačnostiSkutočnosť, ktorou bol úraz chlapca (zlomená ruka) z našej triedy, sa stala podnetom pre realizáciu aktivity „Špión vďačnosti“.- Zranený chlapec bol vyzvaný, aby pozoroval svojich spolužiakov, ako sa k nemu budú správať, ktorí z nich mu

Zobraziť inšpiráciu
Aktivity v školskom klube detí. 5.12.2021 12:35

"Chyba matematická" V mojom oddelení ŠKD sa väčšia časť detí vyhýba didaktickým úlohám/hrám spojených s matematikou. Obávajú sa častých chýb, ktoré v nich zatiaľ robia. V dôsledku toho som sa v rámci zvýšenia motivácie detí - aj k týmto typom úloh - rozhodla pracovať s motivačnou postavičkou, ktorej som dala meno - Chyba Matematická. V rámci 2. bloku inovačného vzdelávania ste ma (nás) upriamili na silné stránky detí, prostredníctvom ktorých ich možno rozvíjať. Deti v mojom oddelení radi kreslia a vyfarbujú - dokonca i chlapci, ak nejde o veľmi komplikovaný alebo veľký obrázok. Práve preto som sa snažila využiť ich silnú stránku, aby si chybu vedeli príjemným spôsobom vizualizovať, nielen ako zátvorku či „škrtanec“. Aktivitu s motivačnou postavičkou - Chybou Matematickou - som realizovala s deťmi

Zobraziť inšpiráciu
Empatická komunikácia v triede. 5.12.2021 12:21

Empatická komunikácia a výrok „JA“  Výkonový štandard: Opíše aktuálne emócie. Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti.  Cieľové požiadavky: Rozvíjať empatiu detí voči dospelým a deťom. Prejaviť opakovaný záujem o činnosti, aj napriek chybe.  Pomôcky: kartičky emócií, nakreslená chybaVeková skupina:  5-6 ročné deti  Metódy/stratégie:  rozhovor, dramatizácia, kladenie otázokS deťmi sme sa na začiatku rozprávali o emóciách, ktoré sme si opísali pomocou obrázkov. Na každom obrázku bolo iné dieťa (šťastné, smutné, nahnevané a pod.). Následne som deti vyzvala k tomu, aby skúsili napodobniť niektorú z emócií, ktoré sme si opisovali. Deťom sa to darilo napodobniť, z čoho som bola milo prekvapená. No o pár dní nastala situácia, kedy deti veľmi hlasno rozprávali až kričali a bol problém i

Zobraziť inšpiráciu
RODINA VO VRECKU a TRIEDA VO VRECKU - Skvelá pomôcka pre malých i veľkých. 25.10.2021 16:38

Zaujímavé hry a zároveň jednoduché pomôcky, ktoré vám prinesú množstvo zaujímavých informácií, názorov a nápadov.Obe vrecká obsahuje 28 otázok na drevených doštičkách (4x4cm) a sú kladené tak, aby sa na otázky dalo každý deň odpovedať inak.Hra má široký záber využitia v edukačnom procese, vo voľnočasových aktivitách i v terapeutickej oblasti.Je vhodná pre malých i veľkých. Vďaka vašej kreativite dokážete zaujímavo  a hravo spestriť edukačný proces žiakov.Informácia TU: https://www.inspiracia.live/ponuka/698/rodina-vo-vreckuPonuka jednej aktivity zameranej na rozvíjanie prosociálnych zručností u žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s poruchami učenia.MOJA RODINA – rodina vo vrecku bola zamerané na prosociálne zručnosti, na rodinu  a rodinné vzťahy.Na aktivite pracovalo 7 žiakov z 8. -9. r

Zobraziť inšpiráciu
Vlk a sedem kozliatok. Matematická rozprávka. 18.9.2021 19:36

Skrývačka pred vlkomVýkonový štandard: Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede. Veková kategória: 3-6 rokovPomôcky: čiapočky kozliatok a vlka, obrázky – domček, stromy, vlk, kozliatka, mama koza, kováčDeti sa v priestore triedy zahrajú na skrývačku pred vlkom. Jedno dieťa bude vlk, ostatné deti budú kozliatka, ktoré sa budú schovávať. Deťom môžeme dať čiapočky kozliatok a vlka. Oproti  klasickej hre na skrývačku hra nekončí len v nájdení dieťaťa, ale aj v správnom pomenovaní, kde dieťa bolo skryté prostredníctvom slov a slovných spojení určujúcich polohu. Dieťa (vlk) po nájdení niektorého kozliatka musí povedať : „Vidím ťa, si...napr. pod

Zobraziť inšpiráciu
Zlatovláska a tri medvede. Matematická rozprávka. 13.9.2021 15:39

Loďou po ostrovochZostrojiť spolu s deťmi o špajdlí/špáradiel, marshmallows/farebných cereálií, hrášku rovinné a priestorové geometrické tvary a telesá a spájať ich do rôznych objektov.Výkonový štandard: Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.Veková kategória: 3 - 4 ročné detiPomôcky: farebné tvary, návrh na papieri, špajdle/špáradlá, marshmellows /hrášokDeti postupne vystupovali na ostrovoch. Každá skupinka deti na začiatku povedala na akom ostrove sa nachádza (kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník).Úlohou detí bolo zostrojiť geometrické tvary podľa predlohy. Deti sa pustili do práce hneď a s nadšením. Každá skupinka detí tvorila podľa danej predlohy. Dve skupiny vyrábali z marshmellows a špajdlí a dve skupiny z hrášku a špáradiel. Rozdelila som ich do skupín, kde bol

Zobraziť inšpiráciu
RUKAVIČKA - matematická rozprávka. 12.9.2021 11:38

Výkonový štandard: Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení, ako sú prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) Pomocou týchto slov opíše polohu objektu.Obsahový štandard: Učiteľka orientáciu v priestore, rovine a rade umožňuje deťom využívať v rôznorodých situáciách a hrách. Pritom sa snaží o rozvíjanie všetkých pojmov spojených s orientáciou.Výchovno-vzdelávací cieľ: Zapamätať si dejovú postupnosť a určovať počet, polohu, daných objektov na obrázku, pričom dané obrázky sa vždy menia  podľa deja.Veková skupina: 5 - 6 rokovPomôcky: Pop up kniha Šiel dedko horou a za ním bežal psíček. Šiel dedko, šiel a stratil rukavic

Zobraziť inšpiráciu
Pop up kniha. Malý ježko. 24.8.2021 14:04

Ahoj, ježko! Malý ježko sa pomaly pripravuje na zimu. Čo všetko musí zvládnuť? Vytvorte si interaktívny príbeh jednoduchým spôsobom s deťmi a pre deti. 3D kniha, z ktorej na vás obrázky priam vyskočia. autorka knihy: Alexandra Kuruc

Zobraziť inšpiráciu
Nechajte ma hnevať sa...,alebo hnev ako pomocník v osobnostnom raste dieťaťa. 2.8.2021 13:12

Hnev býva často nepochopenou a, najmä, neželanou emóciou. Býva označovaná ako „zlá“. Ale emócie nie sú „zlé“ ani „dobré“, sú neutrálne. Zlý alebo dobrý je náš postoj k nim. Keďže je detský hnev neraz vnímaný v očiach rodičov a pedagógov ako „zlý“, býva i dieťa takto vnímané a, bohužiaľ, i „nálepkované“ ako zlé. To, čo s dieťaťom urobí „nálepkovanie“ z dlhodobého hľadiska nazývame Golem efekt, čiže negatívna predpoveď, kedy negatívne očakávania zo strany dospelých vedú k negatívnemu výsledku, správaniu, prejavom dieťaťa. Ako prevenciu pred týmto „nálepkovaním“ sa radšej zamerajme na hnev ako na signál, ktorým nám chce dať dieťa, ktoré nemá dostatok skúseností s vlastnými emóciami, najavo, že sa v jeho vnútri deje niečo, s čím si ono samo nevie poradiť. Hnev je vo svojej podstate sekundárna e

Zobraziť inšpiráciu
Číselná rozprávka o zajkovi. 30.6.2021 15:58

Výchovno – vzdelávacie ciele: počúvať s porozumením, pochopiť obsah prečítanej rozprávky, naučiť sa časť textu rozprávky naspamäť, uplatniť spoluprácu v skupine, vedieť priradiť číslice od 1 – 10 v správnom poradí, zvládnuť dychové, artikulačné, rytmické cvičenie. Po vypočutí učiteľky, ako text piesne zrytmizovala a zaspievala, aj deti sa snažia spievať text rozprávky. Metódy: hra, výklad, metóda postupnosti, primeranosti veku.Pomôcky: Puzzle s číslami od 1 – 10, text rozprávky, kartičky s číslami, kartičky s prstami ukazujúcimi čísla, sukne pre dievčatá, klobúky pre chlapcov, bublifuky, paličky, zvuková nahrávka piesne.  StimuláciaDeti sedia v kruhu pozornosť detí stimulujem otázkou. – Deti, chceli by ste počuť rozprávku o zajkovi a číslach? A deti motivujem časťou rozprávky: 1, 2, 3, 4, 5 roz

Zobraziť inšpiráciu
Hľadanie silných stránok žiaka v školskom klube. 29.6.2021 13:50

Hľadanie silnej stránky žiakaVyužitá stratégia: Hore na horu.Cieľová skupina: Práca individuálna s jedným žiakom, 10-ročným.Cieľ  aktivity: zistiť dôvod, prečo je samotársky, odhaliť skutočnú príčinu, prečo sa odmieta zúčastňovať s nami na aktivitách a spoločnom živote v ŠKD, zároveň zistiť jeho silné stránky.POPIS AKTIVITYŽiak prišiel k nám z inej školy tento školský rok  Do ničoho sa nezapájal, ale ani neškodil a našu činnosť nijako nenarúšal. Bol tichý a utiahnutý, nič som o ňom nevedela a tak som sa cez hru Hore na horu pokúsila cielenými otázkami niečo o ňom zistiť a spoznať jeho silné stránky. Za pomoci otázok (čo robíš najradšej, prečo si najradšej sám, v čom sa chceš zlepšiť, aký máš pocit keď sa ti práca vydarí, je ešte niečo čo by si chcel dokázať, kto ti doma môže pomôcť keď pri

Zobraziť inšpiráciu
Stratégie zamerané na zníženie stresu a napätia v škole. 29.6.2021 11:47

Názov vzdelávacej aktivity: Zvýšenie vnútornej motivácie dieťaťa na krúžku angličtina hrou.Výkonový štandard: Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie.Cieľové požiadavky: Prejavovať záujem o nové veci.Veková skupina: predškolák MŠ 6 rokovMetódy: rozhovoru, príkladu, presviedčania, povzbudenia a pochvalyPopis situácie:Dieťa pred krúžkom Anglický jazyk hrou plakalo, nechcelo ísť na krúžok radšej sa chcelo hrať. Počas krúžku sa nezapájalo, chcelo odísť, hnevalo sa. Po krúžku som s nim začala rozhovor. Začala som pozitívne: Videla som, že ťa hra Hádaj čo chýba bavila. Páčili sa ti hry ktoré sme sa hrali? Odpoveď bola ani moc nie ale predpokladám, že vychádzala zo zlej nálady, ktorú dieťa v ten deň malo. Chcela by som ťa ešte niečo po anglicky naučiť. Koho to ty potom môžeš naučiť? Odpove

Zobraziť inšpiráciu
Moderný pedagóg v praxi. 29.6.2021 11:03

Na začiatku bola zvedavosť. Ale aj túžba po poznaní. Ako si získať tie malé srdiečka a ako s nimi vychádzať dobre a nemusieť sa uchyľovať ku klasickým prostriedkom ako je prísnosť, hnev... Hneď na našom prvom stretnutí som vedela, že som tu správne. A musím povedať, že práve prvá téma mi aj najviac zarezonovala - komunikácia. Tie nasledujúce boli tiež inšpirujúce a zaujímavé, ale už viem, že veľa vecí stojí a padá práve na správne zvolenej komunikácii. Tu vidím svoje nedostatky a viem, že musím zapracovať na empatickej komunikácii, ale aj na na riešenia zameranej komunikácie. Ďalšia oblasť, na ktorej budem musieť popracovať je sebakontrola a zvládanie emócií – a to nielen tých u detí, s ktorými pracujem, ale hlavne u seba. Veď spokojný a vyrovnaný učiteľ rovná sa spokojné a vyrovnané dieťa

Zobraziť inšpiráciu
My a naša príroda. 19.5.2021 14:47

Vek: 7 – 15 rokov (myslím si, že práve my dospelí, by sme mali byť vzorom pre naše deti k čistejšej prírode)Pomôcky: papier, farbičky, fotoaparát, tehly, kvetiny a dreviny, vrecia na odpad, čistá myseľ, šikovné ruky a dobrá náladaCieľ:  Zistiť vzťah žiakov k prírode cez rôzne aktivity.Metódy: riadený rozhovor, práca v skupine, problémové vyučovaniePostup: Žiakov si rozdelíme podľa typov. Prvý typ žiakov napíše krátky príbeh o tom, čo si myslí o znečisťovaní prírody. Druhý typ žiakov urobí pár fotografií zo svojho okolia a tretí typ žiakov vymyslí spoločnú aktivitu, ktorú zrealizujeme na školskom dvore. Po určitom čase všetky materiály zhromaždíme a urobíme jeden spoločný projekt. Nám sa podarilo toto.Volám sa Vladko a som žiakom 6. ročníka v ZŠ Švedlár. Prírodu mám veľmi rád. Rád pozorujem

Zobraziť inšpiráciu
Obchod Odporúčame Odborné publikácie
Rozprávkový rok - učíme sa s rozprávkami.

V súčasnej pedagogickej praxi existuje mnoho pedagogických inovácií, prostredníctvom ktorých môžu učitelia skvalitňovať edukáciu detí. Jednou z takýchto možností, ako zmeniť proces a obsah edukácie je i projektové plánovanie a projektové vyučovanie.Prostredníctvom zážitkového učenia, čo je nevyhnutnou súčasťou v tvorbe projektov, sa prehlbujú a upevňujú poznatky, rozvíjajú psychické procesy, a v neposlednom rade, čo je vlastne i cieľom, sa rozvíjajú zložitejšie, vyššie formy myslenia.Úlohou učiteľa je vytvoriť problémové úlohy, scenáre a otázky, ktoré podnecujú dieťa k aktivite a tvorivosti na základe vnútornej motivácie, jeho záujmov a potrieb prostredníctvom aktivizujúcich metód, experimentovania. Pri  tvorbe scenárov sú učitelia a deti inšpirované svojim najbližším okolím a problémami, ktoré vychádzajú z bežného života. Veď práve na základe vnímania okolitého sveta si deti osvojujú nové poznatky.Veríme, že budú pre vás rozprávky inšpiratívne a pri ich realizácii prežijete príjemné a tvorivé chvíle.Rozprávkový obsah:PalculienkaDlhý, Široký a BystrozrakýSnehulienkaSob RudolfMedovníkový domčekPinocchioAko išlo vajce na vandrovkuJanko HraškoČervená čiapočkaPerinbaba Publikácia je v elektronickej verzii vo formáte PDF A4.Počet strán: 62ISBN: 978 - 80 - 99910 - 07 - 3Autorka: Mgr. Soňa Nemečkay

7,00 € Do košíka 5,83 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Inovatívne prvky vo výchove so zameraním na silné stránky osobnosti žiaka. 2.7.2022 08:00 - 18:00

Edukáciu v každej vzdelávacej oblasti či v rámci vyučovacieho predmetu tvoria dve zložky: výchova a vzdelávanie. A práve výchovná časť vedenia edukačného procesu kladie mimoriadne nároky na odbornú a osobnostnú pripravenosť každého pedagóga, špeciálneho pedagóga, vychovávateľa, výchovného či kariérneho poradcu. Vyžaduje si nie len jeho odbornú pripravenosť, ale aj schopnosť reflektovať zmeny vo vzdelávacom systéme a následne na trhu práce. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií smerom k analýze výchovných a vzdelávacích potrieb žiaka, k výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať žiakov rozvíjať svoj potenciál. Tak im pomôže vytvárať pozitívny vzťah k procesu učenia sa, ale i k jednotlivým vzdelávacím oblastiam či predmetom. Individuálnym prístupom a procesmi personalizácie vo výchove rešpektuje jedinečnosť každého žiaka, zameriava sa na jeho osobité potreby, schopnosti a rozvíja jeho potenciál. Súčasné nároky spoločnosti a trhu práce čím ďalej tým viac kladú dôraz na vnútornú motiváciu a túžbu osobnostne a profesijne rásť. Aby sa tieto zámery dosiahli, je skutočne potrebné rozpoznať individuálny potenciál každého žiaka a zamerať pozornosť nie na jeho slabé stránky, ale na rozvoj jeho silných stránok. Ide o to, aby sa výučba a výchova stala skutočne efektívnou, aby pripravovala ľudí s bohatými vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú založené na ich možnostiach a schopnostiach. Veľmi často zdôrazňujeme, že svet sa mení, menia sa požiadavky na pracovné zručnosti. Ak chce človek uspieť, musí sa prispôsobiť novému. To v plnej miere platí aj pre prácu učiteľa - musí pracovať s novými metódami a formami práce. Ide o to chcieť a mať záujem.Do inovácií v edukácii patrí aj pôsobenie učiteľa na žiakov. Inovatívne je, ak:učiteľ vie priebežne diagnostikovať úroveň každého žiaka, jeho aktuálny stav, vie mu poskytnúť pomoc a rady pri jeho ťažkostiach,sa učiteľ riadi myslením, že žiaden žiak nesmie zaostať, preto sa každému žiakovi venuje s patričnou pedagogickou a didaktickou starostlivosťou.Vzdelávací obsah programu sa sústreďuje na napr.:rozvíjať žiaka z jeho vnútra, nie tlakom z vonka,uspokojovať jeho potreby, nie nútiť ho do života dospelých,podporovať jeho spontaneitu, nenútiť ho do činnosti podľa našej metodiky,rozvíjať jeho vlastné skúsenosti, nielen učiť ho osvojovať si sprostredkúvané učivo,udržovať disciplínu žiakov nie prinucovaním, ale činnosťou, ktorá žiaka zaujíma.Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zdokonaliť profesijné kompetencie, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti výchovy, identifikácie individuálnych potrieb, vývinových špecifík, personalizácie výučby, metodológie a nových prístupov vo výchove. Špecifické ciele:Rozvíjať schopnosť identifikácie a analýzy schopností, zručností a hodnôt žiaka so zameraním na rozvoj jeho individuálneho potenciáluRozšíriť schopnosť identifikácie individuálnych potrieb žiaka vzhľadom na jeho vývinové štádiá Rozvíjať schopnosť klasifikácie osobitých kompetencií žiaka s následným stanovením kariérnych predstáv a cieľovZdokonaliť sa v prezentačných, demonštračných a komunikačných schopnostiach zameraných na edukáciu cez individuálnu a skupinovú motiváciuRozšíriť si metodické portfólio a aplikačnú zručnosť pri výbere vhodných metód a foriem prácePrehĺbiť schopnosť interakcie so žiakmi počas edukačného procesu Inovovať znalosti a zručnosti v oblasti sociálno-afektívneho vyučovania so zameraním na výchovuZdokonaliť sa vo formulovaní dlhodobých a krátkodobých cieľov v oblasti edukácie jednotlivca a skupinyProfil absolventa: Absolvent vzdelávania získa vedomosti a zručnosti riadiť výchovný proces ako neoddeliteľnú súčasť edukácie smerom k identifikácii a naplneniu individuálnych potrieb žiaka s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti, hodnoty, záujmy a vývinové špecifiká. Učiteľ vie žiakovi pomáhať nájsť a zlepšiť schopnosť autoregulácie, získať zodpovednosť za seba samého a dostať učenie pod jeho vlastnú kontrolu smerom k jeho budúcim profesijným preferenciám. Obsah vzdelávacieho programu: 1. Analýza výchovných potrieb dieťaťa na jednotlivom stupni vzdelávania- vývinové špecifiká- interné a externé podmienky2. Typológia osobnosti dieťaťa- hodnoty, záujmy, osobnostné predpoklady, schopnosti a nadanie3. Identifikácia silných a slabých stránok- budovanie sebadôvery, sebaakceptácie a sebareflexie4. Tvorba hodnotového systému- formovanie osobnostnej a profesijnej identity5. Všeobecné aspekty kariérneho rastu jednotlivca- výchova a poradenstvo formujúce edukačný rast - vzdelávacie oblasti, voľba a podpora štúdia6. Dištančné úlohy zamerané na aplikáciu nadobudnutých zručností v edukačnom procese - spätná väzba, výstupy, zistenia, odporúčania, záverečná prezentácia.Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistentPodkategórie: učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školyAplikácia ZOOMPodmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov. Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.Jednoduchý program inovačného vzdelávania si môže škola objednať pre kolektív - termín dohodou. V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na telefónnom čísle.Jednotlivo si vzdelávací program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop.Spätná väzba od účastníkov vzdelávacieho programu:"Vzdelávanie patrí asi k najlepším, na akom som bola. Prístup lektorky, praktickosť vzdelávania k tomu len prispeli, poznatky sa dali ihneď aplikovať v triede ale aj v bežnom živote. Ďakujem.""V tomto kurze som sa naučila, ako mám pracovať s triedou a vôbec s významom sociometria. Využila som dotazníky a analýzy od pani školiteľky a tieto aktivity mi v praxi pomohli v tom, že sme si v rámci triedy upratali hodnoty. Čo by bolo správne, aby v triede bolo, vládlo a panovalo a naopak, čo by bolo fajn, keby niečo nebolo a vyparilo sa. Hovorili sme si o správaní a k úcte k inému. Myslím, že to bola jedna z ciest, ako niečo začať meniť. Ďakujem."

87,00 € Do košíka 72,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy „Materská škola rozvíja.“ Vzdelávací program pre učiteľky v materských školách. Dopoludnia. 4.7.2022 08:00 - 14:00

Reflektujeme Vaše vzdelávacie potreby a preto Vám prinášame zrozumiteľný pohľad na špecifické oblasti pri Vašej pedagogickej činnosti. Komplexný vzdelávací program Vám ponúka kľúčové informácie a poznatky z praxe, ktoré môžu byť prínosom pri Vašom každodennom pedagogickom pôsobení vo výchovno – vzdelávacom procese. Pripravili sme pre Vás vzdelávací program, ktorý v sebe zahŕňa tieto oblasti: 1. Pedagogická diagnostika dieťaťa v prostredí materskej školy ako jeden z kľúčových nástrojov potrebný pri napomáhaní rozvoju dieťaťaAko spoznať dieťa v materskej škole? Pedagogická diagnostika v predprimárnom vzdelávaní ako súčasť každej učiteľky v materskej škole pre zvýšenie účinnosti výchovno – vzdelávacej činnosti. Základná diagnostika dieťaťa v materskej škole ako jeden z nástrojov pre lepšie porozumenie dieťaťu a jeho prežívaniu je zároveň nástrojom pre cielený rozvoj jednotlivých oblastí potrebných pre úspešné fungovanie dieťaťa v prostredí materskej školy. Účelom diagnostiky nemá byť len zisťovanie nedostatkov dieťaťa ale aj identifikovanie kladných vlastností dieťaťa a rozvojového potenciálu. Webinár je postavený do teoretickej roviny porozumeniu diagnostiky ako nástroja učiteľky.Vhodný je najmä pre začínajúce učiteľky, ale ponúka však aj priestor pre prehĺbenie už poznaných faktov o možnostiach diagnostiky a jej významnej úlohy v pedagogickej intervencii pedagóg - dieťa - rodič. Na webinári budeme pracovať so záznamovým hárkom, ktorý nám poslúži na lepšie zorientovanie sa vo výkonoch dieťaťa v jednotlivých oblastiach ale rozprávať sa budeme aj o význame vstupného dotazníka predkladaného rodičovi ako prejav záujmu zisťovania potrieb rodiča a dieťaťa. Pretože skutočný záujem o dieťa je v pedagogickom procese prvoradý. 😊Oblasti:Charakteristické znaky predškolského obdobiaStručne k detskej kresbePedagogická diagnostikaMetódy pedagogickej diagnostikyObsah pedagogickej diagnostiky v MŠOdporúčania pre pedagogickú prax2. Význam budovania gramotnosti a pregramotnosti prirodzeným spôsobom v prostredí materskej školy pre školskú úspešnosť Neustále zvyšujúca sa náročnosť na gramotnosť, ktorá je požiadavkou spoločnosti nám signalizuje, že gramotnosť treba rozvíjať už v predškolskom veku. Školská výučba je efektívna a prináša pozitívne výsledky ak môže nadviazať na dobrú pripravenosť dieťaťa prichádzajúceho z prostredia materskej školy, v ktorom sa kladie dôraz na rozvíjanie gramostnostných schopností. To neskôr do istej miery zabezpečuje školskú úspešnosť dieťaťa dobre pripraveného na prehlbovanie a rozvíjanie gramotnostných schopností, medzi ktoré bezpochyby radíme čítanie a písanie, samotná reč, či aktívne počúvanie. Webinár ponúka teoretické informácie o rozvíjaní gramotnosti u detí v predprimárnom vzdelávaní a prostredníctvom praktických tipov námety a inšpiráciu pre ďalšiu efektívnu pedagogickú činnosť. Oblasti: Ranná pregramotnosť a gramotnosť detí v MŠProstredie podnecujúce gramotné správanieAko zintenzívniť a optimalizovať rannú gramotnosť a pregramotnosť u detí v MŠVýznam poznania fonematickej štruktúry slovaŠkolská úspešnosť 3. Grafomotorika a všetko, čo potrebujete vedieť.Celý cyklus je zameraný na oblasť rozvoja grafomotorických zručností s teoretickým výkladom a praktickými ukážkami, čo ovplyvňuje a formuje grafomotoriku, význam aktivít s prírodninami. Prostredníctvom reči, kresby a písma je možné komunikovať s okolitým svetom, zdieľať obsahy a významy, dorozumievať sa s druhým, ale tiež od nich prijímať nové informácie. Ľudia sú schopní grafickými znakmi vyjadriť pocity, uchovať, či predať myšlienku, posolstvo. Oblasti : grafomotorika z pedagogického a psychologického pohľadudetská kresba a jej vývinové štádiácharakteristika vybraných predpokladov pre rozvoj grafomotoriky (príklady činností)zmyslové vnímanie a komplexný prístup pri žiaducej stimulácii dieťaťa v zmysle rozvojajemná motorika ,cvičenia dlaní, prštekov,úchop grafického náčinia,grafomotorické aktivityvýznam rodiny pre rozvoj grafomotoriky dieťaťa, formy spolupráce materskej školy s rodičmigrafomotorika v projektoch v prostredí MŠObjasnenie základných pojmov a poznatkov o rozvoji grafomotoriky a ich aplikácia do pedagogického procesu spolu s námetmi na prácu by mohli učiteľkám pomôcť pochopiť súvislosti medzi podmienkami ovplyvňujúcimi grafomotoriku ako súčasť pregramotnosti, dodať istotu a nadhľad pri tvorbe vlastných projektov týkajúcich sa rozvoja týchto významných zručností. Účastník na seba nadväzujúcich 4 blokov získa teoretický prehľad a praktické námety o tom, ako dieťa získava pregramotnostné kompetencie vďaka spontánnym aktivitám v sociálnych situáciách. Čo všetko ovplyvňuje schopnosti a predpoklady, ktoré sú zásadné pre rozvoj grafomotorických zručností. Prečo a ako využívať projekty v pedagogickom procese v materských školách. 4. Budovanie sebadôvery u detí ako významný činiteľ podieľajúci sa na budovaní pevných základov pre fungovanie v sociálnej oblasti Ako rodičia, učitelia môžu rozvíjať emocionálnu inteligenciu detí a prečo je to dôležité? Emocionálna inteligencia je schopnosť rozpoznať a ovládať vlastné emócie. Súčasťou EQ je motivácia, vytrvalosť prekonávanie prekážok a komunikácia či empatia. Prečo je nutné aby deti poznali svoju hodnotu a potvrdzovali tak svoje kompetencie v bežných životných situáciách? Ako veľmi potrebujú od útleho detstva vnímať pocit užitočnosti pre svoje okolie. Aj o tom je téma budovania sebadôvery a zdravého sebavedomia u detí. Ako podporiť prosociálne správanie dieťaťa v materskej škole, potreba budovania a prehlbovania empatie, vzájomnej úcty a dôvery v rovesníckych skupinách. Sebavedomie a jeho štruktúra. Sebavedomie sa formuje už v ranom detstve a to, či budeme mať zdravé sebavedomie, súvisí s reakciou našich najbližších na to, ako sa vo svojej detskej skúsenosti prejavujeme. Pokiaľ zažijeme podporu a rešpekt našich detských prejavov, aj naďalej v živote si budeme budovať dôveru vo vlastné schopnosti a vo vlastné názory a bude sa nám dariť prežívať sebaistotu v súvislosti s našimi nápadmi, spôsobom premýšľania či s konkrétnymi rozhodnutiami. Nebudeme sa bojazlivo celý život “obzerať” a hľadať u druhých potvrdenie a schválenie s tým, čo sa práve chystáme vykonať. Naučíme sa niesť zodpovednosť za naše činy a nebudeme otrokmi strachu, čo si o nás pomyslia iní. Budeme veriť, že sme kompetentní rozhodovať o tom, čo chceme a čo nie. Ako sa vyhnúť budovaniu falošného sebavedomia u detí. Aby dieťa bolo správne sebavedomé, musí samo seba dostatočne poznať a identifikovať sa samo so sebou. Toto sebauvedomenie má niekoľko fáz, deje sa v podstate od narodenia dieťaťa až po dospelosť. Sebadôvera je základom sebaúcty. ONLINE – „Materská škola rozvíja.“ Vzdelávací program pre učiteľky v materských školách.lektorka Mgr. Monika Ferenčíková4 a 6. júla 2022 v čase 8:00 - 14:00 hod.Cieľová skupina: učiteľky v MŠ, začínajúce učiteľky v MŠ, asistenti učiteľa v prostredí MŠ, školskí sociálni pedagógova pôsobiaci v prostredí MŠ.certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. 12 hodín do portfóliapo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom

87,00 € Do košíka 72,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hudobná výchova v materskej škole. Cyklus aktualizačného vzdelávania - 10 hodín. Júl. 4.7.2022 15:00 - 20:00

Pripravili sme pre pedagógov pestrý vzdelávací program - aktualizačné vzdelávanie, plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v procese výučby v materských školách, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania. Súčasťou vzdelávania sú aj témy ako plánovanie a tvorba portfólia pedagóga.Čo získate:Účastník počas na seba nadväzujúcich 2 blokov získa teoretický prehľad a praktické námety, aktivity a činnosti o tom, ako rozvíjať hudobné činnosti dieťaťa predškolského veku. Počas vzdelávania budeme realizovať skupinové i individuálne aktivity. Budeme využívať prelínanie hudobnej výchovy a ďalších výchovno-vzdelávacích zložiek. Vzdelávací obsah jednotlivých blokov: 1. Blok 4. júla 2022 v čase od 15,00 hod. - 20,00 hod. Hudobné schopnosti a zručnosti detí v predškolskom vekuRytmické činnosti - bubienky a krokRytmizácia s tradičnými i netradičnými nástrojmi - igelitové vrecko, gumička, nafúknuté igelitové vrecko, dažďová palicaVokálne činnostiHlasová rozcvičkaPercepčné činnostiInštrumentálne činnostiRytmické a jednoduché melodické nástrojePomôcky: kancelársky papier, fixky, téglik od jogurtu, lepiaca páska, slamka, plastová rukavička - ktorú použijete pri nákupe pečiva, centrofixka, papierová rolka od alobalu, alobal, ryža, lepiaca páska, farebné papiere alebo filc - modrá, žltá, červená, zelená, tavná pištoľ , kancelárske papiere, plastové igelitové vrecko, gumička, zvonkohra alebo metalofón, alebo boomofón, dva papierové taniere, hrach. 2. Blok 12. júla v čase od 15,00 hod. - 20,00 hod. Hudobno-pohybové činnostiHry ako ich nepoznáme - tvorivá cesta k známym hrámTvorba hudobno-pohybovej hryHudobno-dramatické činnostiHudobná rozprávkaDetský muzikálPomôcky: ponožka, 2 hrste fazule, gumička do vlasov, guma na skákanie, švihadlo, Orffov inštrumentár, šatka alebo šál, kancelársky papier. ONLINE - Hudobná výchova v materskej škole. lektorka Alexandra Kuruc4. júla 2022 v čase od 15,00 hod. - 20,00 hod. 12. júla 2022 v čase od 15,00 hod. - 20,00 hod.cieľová skupina - pedagóg predprimárneho vzdelávania, asistent pedagógacertifikát do portfólia v rozsahu 10 hodín - aktualizačné vzdelávaniepoplatok 77,- eur zahŕňa 10 hodín aktualizačné vzdelávanie a pracovný materiálplatforma ZOOMpo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Na webinári je vítaná a požadujúca aktivita účastníkov ako aj interakcia a spätná väzbu + vlastné nápady pri tvorbe edukačných aktivít a činností. Počas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou. Referencie od účastníkov vzdelávania:"Vzdelávanie vypĺňa akékoľvek medzery či medzierky vo vyučovaní hud. výchovy ako celku, ponúka množstvo inšpiratívnych metód, prepájanie jednotlivých vzdelávacích oblastí, nové piesne, skladby pre deti, nabudí na plánovanie zábavného a vzdelávacieho vyučovania zároveň. Ponúka aj výzvy, ktorých sa už však po jeho absolvovaní ani tak nebojíte, ale máte veľkú chuť ich vyskúšať a aj trochu experimentovať!Ešte raz chcem poďakovať lektorke za je pozitívny a povzbudivý prístup a obohatenie mojich vedomostí, ktoré už spracovávam postupne do praxe a „hľadám tú chvíľku“, kedy aj úplne neplánovane zaradím „nejaké to dychové, fonačné, artikulačné cvičenie“ alebo si vychutnám spolu s deťmi počúvanie hud. skladieb či tanec. Prijala by som aj osobné školenie, ktoré určite v prípade tejto témy je väčším zážitkom a zdieľaním viacerých vedomostí a skúseností i od ostatných účastníkov""Mala som hospitáciu z HV a toto vzdelávanie mi pomohlo overiť si, že to robím didakticky správne. Vrelo odporúčam všetkým. (Tá hviezdička za 1 je vyjadrením mojej spokojnosti s lektorkou, ktorá vie odovzdať svoje skúsenosti aj nad rámec obsahu vzdelávania.) Ďakujem .""Webinár bol plný podnetov pod vedením profesionálnej pedagogičky. Každá aktivita, činnosť bola pripravená zrozumiteľne a s názornou ukážkou čo hodnotím veľmi kladne. Všetky vyrobené pomôcky sú plne aplikovateľné do výchovno vzdelávacieho procesu. Mali sme možnosť vidieť ako môžeme zapojiť deti do výroby jednoduchých nástrojov, ktoré v plnej miere nahrádzajú originálne nástroje. Ďakujem za našu skvelú Sašku, prajem jej aby bola stále taká aktívna a kreatívna. Kto absolvuje daný webinár, určite sa obohatí o mnohé nové poznatky a nápady, ktoré v našej práci sú tak dôležité a potrebné. Možno len cena je vyššia, ale som veľmi rada, že som absolvovala. Ešte raz ďakujem.""Odporučila som kolegyniam z iných materských škôl, pretože to bol výborne využitý čas, príjemná atmosféra, množstvo nových teoretických poznatkov, praktických činností, využiteľnosť v praxi. Za toto vzdelávanie som veľmi vďačná, pretože hudobná výchova je moja najslabšia stránka."

77,00 € Do košíka 64,17 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kritické myslenie ako povinná výbava pedagóga vo vzdelávaní. Základné školy. Stredné školy. 8.7.2022 08:00 - 18:00

Vzdelávacie systémy si uvedomujú, že na to, aby zo študentov vychovali dospelých občanov, je dôležité posilniť ich schopnosť myslieť kriticky s cieľom precvičovať si úsudok pomocou poznatkov založených na faktoch na jednej strane a prijať otvorené bádateľské myslenie na strane druhej. Aby to však bolo možné, školy musia lepšie integrovať kritické myslenie do svojich učebných plánov.Jednoduchý program inovačného vzdelávania je zameraný na rozvoj kritického myslenia pedagógov a žiakov. Je tréningom zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť. Prebieha dištančnou formou cez platformu ZOOM.Kritické myslenie, argumentácia a im príbuzné témy sú nevyhnutné pre život človeka v spoločnosti. Predovšetkým to platí v informačne náročnej dobe. Vzdelávací systém tento fakt reflektuje sporadicky, osnovy nie sú prispôsobené tréningu kritického myslenia. Vďaka tomuto vzdelávaciemu programu sa oboznámite so spôsobmi, pomocou ktorých sa dajú rôzne aspekty kritického myslenia trénovať u mladých ľudí. Lekcie a praktické úlohy sú prínosom aj pre váš osobnostný rozvoj.Kritické myslenie je samostatné myslenie, kde ľudia prichádzajú k novým riešeniam formou bádania, porovnávania, preverovania správnosti iných aj vlastných myšlienok, čím získavajú nové poznatky. Ak je osvojenie si kritického myslenia dôležité, musí sa v škole používať systematicky.Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zdokonaliť profesijné kompetencie, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v rozvíjaní kritického myslenia učiteľov, potrebných na modernizáciu a inováciu edukačného procesu prostredníctvom rozvoja kritického myslenia cez implementáciu hodnotiacich a aktivizujúcich metód. Špecifické cielePrehĺbiť kompetencie učiteľa v rovine vedenia edukácie zameranej na tvorivé, hodnotiace a kritické mysleniePrehĺbiť schopnosť viesť učebný proces cez inovatívne metakognitívne postupyIntegrovať v edukácii myšlienkové procesy analýzy, overovania, hodnotenie, porovnávania a syntézy informáciíRozšíriť si metodické portfólio a aplikačnú zručnosť pri výbere vhodných metód a foriem práce vedúcich k samostatnému mysleniu, vytváraniu vlastného názoru a schopnosti rozhodovať saInovovať znalosti a zručnosti v oblasti sociálno-afektívneho vyučovania Rozvíjať schopnosť riešiť odborno-metodický problém cez modelové situácie, diskusné metódy a argumentáciu Obohatiť kompetencie o spôsobilosť navrhnúť korekcie na skvalitnenie edukačného procesuZdokonaliť sa vo formulovaní dlhodobých a krátkodobých cieľov v oblasti metakognície a kritického mysleniaVzdelávací obsah programu:I. Kritické myslenie ako kľúčová kompetencia učiteľa i žiaka – pojem, metodológia, podstata a princípy hodnotiaceho myslenia v procese metakognície, úskalia post-truthII. Procesy rozvoja kritického myslenia – integrácia myšlienkových procesov analýzy, overovania, hodnotenie, porovnávania a syntézy informáciíIII. Nástroje na rozvoj kritického myslenia I. – Čítanie s porozumením, EUR, RAP, PAR, INSERT, Debata-diskusia-polemikaIV. Nástroje na rozvoj kritického myslenia II.– Umenie argumentácie a protiargumentácie, argumentačné fauly, pluralita názorov, vplyv výchovy a rovesníckej skupinyV. Nástroje na rozvoj kritického myslenia III. Efekt kotvy, Efekt podpory zvoleného, Hoaxy, Konfirmačné skreslenie, Stádový efekt, Stereotypizácia, Médiá a sociálne sieteVI. Princípy metakognície v procesoch hodnotiaceho myslenia – autoregulácia procesov získavania informácií a učenia sa, aktivizujúce metódy, právo mýliť sa a práca s chybou VII. Tvorba vlastného metodologického portfólia - implementácia nadobudnutých zručností vo výchovno-vzdelávacom procese jednotlivých vyučovacích predmetovDruh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistentPodkategórie: učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školyAplikácia ZOOMPodmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov. Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na telefónnom čísle.Jednotlivo si vzdelávací program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop.Termíny vzdelávacích blokov Vám pošleme e-mailom.Spätná väzba od účastníkov programu:"Toto vzdelávanie mi rozšírila obzor omnoho situácií v našom živote, kde potrebujeme zapojiť kritické myslenie. Nejde len o mediálny priestor a sociálne siete a s tým súvisiace hoaxy a šírenie klamstiev, ale aj v bežných situáciách sme často manipulovaní a ľahko ovplyvniteľní. Pani lektorka Renátka Taligová je veľmi milá, rozhľadená, vie zaujať, má vynikajúcu slovnú zásobu a zmysel pre humor.""Tento program, ale aj Inšpirácia, ako organizácia, dáva možnosť sa zmysluplne vzdelávať, spoznávať nových kolegov, aj keď len v online priestore. Určite budem a už som aj odporúčala kolegom, aby sa takéhoto vzdelávania v Inšpirácií určite nebáli. Ak si človek vyberie tému, ktorá ho skutočne zaujíma, dostane tu maximum. Získa mnohé vedomosti a spozná ľudí, ktorí svojimi názormi, skúsenosťami, sú tiež inšpiráciou. Ešte raz srdečne ďakujem. ""Prístup pani lektorky bol skvelý, veľmi ľudský, bezprostredný, pritom erudovaný. Téma je veľmi aktuálna, zároveň spracovaná veľmi kvalitne, s množstvom praktických príkladov a použiteľných materiálov.""Prijal by som aj viac hodín vzdelávania. Odborný i ľudský prístup lektorky, zaujímavo podané témy, interaktívna prezentácia tém, priestor pre skupinovú aktivitu účastníkov, využiteľnosť poznatkov a aktivít v praxi...""Prečo odporúčam? Kvôli zodpovednosti pedagóga mať poriadok v tom, čo nie/je dezinformácia a všetko s tým spojené. Aby mohol na žiakov vplývať korektným , rozhľadeným a sedliacky kritickým spôsobom.""Program by som určite kolegom vďačne odporučila, pretože prináša nové a moderné pohľady na vnímanie dnešného sveta, reflektuje aktuálne požiadavky na súčasné myslenie a v neposlednom rade prináša riešenia ako sa zorientovať vo svete presýtenom informáciami.To čo nemáme, nemôžeme odovzdať deťom......! "

79,00 € Do košíka 65,83 € bez DPH Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Rozvíjanie komunikačných kompetencií a ich prepájanie s rozvojom písanej reči

ONLINE – Rozvíjanie komunikačných kompetencií a ich prepájanie s rozvojom písanej reči. Hravá slovenčina 1. Lektorka Miriam Valášková Téma AKO PLYNIE ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.