Nákupný košík
položky:

Moja inšpirácia

Nechajte ma hnevať sa...,alebo hnev ako pomocník v osobnostnom raste dieťaťa. 2.8.2021 13:12

Hnev býva často nepochopenou a, najmä, neželanou emóciou. Býva označovaná ako „zlá“. Ale emócie nie sú „zlé“ ani „dobré“, sú neutrálne. Zlý alebo dobrý je náš postoj k nim. Keďže je detský hnev neraz vnímaný v očiach rodičov a pedagógov ako „zlý“, býva i dieťa takto vnímané a, bohužiaľ, i „nálepkované“ ako zlé. To, čo s dieťaťom urobí „nálepkovanie“ z dlhodobého hľadiska nazývame Golem efekt, čiže negatívna predpoveď, kedy negatívne očakávania zo strany dospelých vedú k negatívnemu výsledku, správaniu, prejavom dieťaťa. Ako prevenciu pred týmto „nálepkovaním“ sa radšej zamerajme na hnev ako na signál, ktorým nám chce dať dieťa, ktoré nemá dostatok skúseností s vlastnými emóciami, najavo, že sa v jeho vnútri deje niečo, s čím si ono samo nevie poradiť. Hnev je vo svojej podstate sekundárna e

Zobraziť inšpiráciu
Číselná rozprávka o zajkovi. 30.6.2021 15:58

Výchovno – vzdelávacie ciele: počúvať s porozumením, pochopiť obsah prečítanej rozprávky, naučiť sa časť textu rozprávky naspamäť, uplatniť spoluprácu v skupine, vedieť priradiť číslice od 1 – 10 v správnom poradí, zvládnuť dychové, artikulačné, rytmické cvičenie. Po vypočutí učiteľky, ako text piesne zrytmizovala a zaspievala, aj deti sa snažia spievať text rozprávky. Metódy: hra, výklad, metóda postupnosti, primeranosti veku.Pomôcky: Puzzle s číslami od 1 – 10, text rozprávky, kartičky s číslami, kartičky s prstami ukazujúcimi čísla, sukne pre dievčatá, klobúky pre chlapcov, bublifuky, paličky, zvuková nahrávka piesne.  StimuláciaDeti sedia v kruhu pozornosť detí stimulujem otázkou. – Deti, chceli by ste počuť rozprávku o zajkovi a číslach? A deti motivujem časťou rozprávky: 1, 2, 3, 4, 5 roz

Zobraziť inšpiráciu
Hľadanie silných stránok žiaka v školskom klube. 29.6.2021 13:50

Hľadanie silnej stránky žiakaVyužitá stratégia: Hore na horu.Cieľová skupina: Práca individuálna s jedným žiakom, 10-ročným.Cieľ  aktivity: zistiť dôvod, prečo je samotársky, odhaliť skutočnú príčinu, prečo sa odmieta zúčastňovať s nami na aktivitách a spoločnom živote v ŠKD, zároveň zistiť jeho silné stránky.POPIS AKTIVITYŽiak prišiel k nám z inej školy tento školský rok  Do ničoho sa nezapájal, ale ani neškodil a našu činnosť nijako nenarúšal. Bol tichý a utiahnutý, nič som o ňom nevedela a tak som sa cez hru Hore na horu pokúsila cielenými otázkami niečo o ňom zistiť a spoznať jeho silné stránky. Za pomoci otázok (čo robíš najradšej, prečo si najradšej sám, v čom sa chceš zlepšiť, aký máš pocit keď sa ti práca vydarí, je ešte niečo čo by si chcel dokázať, kto ti doma môže pomôcť keď pri

Zobraziť inšpiráciu
Stratégie zamerané na zníženie stresu a napätia v škole. 29.6.2021 11:47

Názov vzdelávacej aktivity: Zvýšenie vnútornej motivácie dieťaťa na krúžku angličtina hrou.Výkonový štandard: Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie.Cieľové požiadavky: Prejavovať záujem o nové veci.Veková skupina: predškolák MŠ 6 rokovMetódy: rozhovoru, príkladu, presviedčania, povzbudenia a pochvalyPopis situácie:Dieťa pred krúžkom Anglický jazyk hrou plakalo, nechcelo ísť na krúžok radšej sa chcelo hrať. Počas krúžku sa nezapájalo, chcelo odísť, hnevalo sa. Po krúžku som s nim začala rozhovor. Začala som pozitívne: Videla som, že ťa hra Hádaj čo chýba bavila. Páčili sa ti hry ktoré sme sa hrali? Odpoveď bola ani moc nie ale predpokladám, že vychádzala zo zlej nálady, ktorú dieťa v ten deň malo. Chcela by som ťa ešte niečo po anglicky naučiť. Koho to ty potom môžeš naučiť? Odpove

Zobraziť inšpiráciu
Moderný pedagóg v praxi. 29.6.2021 11:03

Na začiatku bola zvedavosť. Ale aj túžba po poznaní. Ako si získať tie malé srdiečka a ako s nimi vychádzať dobre a nemusieť sa uchyľovať ku klasickým prostriedkom ako je prísnosť, hnev... Hneď na našom prvom stretnutí som vedela, že som tu správne. A musím povedať, že práve prvá téma mi aj najviac zarezonovala - komunikácia. Tie nasledujúce boli tiež inšpirujúce a zaujímavé, ale už viem, že veľa vecí stojí a padá práve na správne zvolenej komunikácii. Tu vidím svoje nedostatky a viem, že musím zapracovať na empatickej komunikácii, ale aj na na riešenia zameranej komunikácie. Ďalšia oblasť, na ktorej budem musieť popracovať je sebakontrola a zvládanie emócií – a to nielen tých u detí, s ktorými pracujem, ale hlavne u seba. Veď spokojný a vyrovnaný učiteľ rovná sa spokojné a vyrovnané dieťa

Zobraziť inšpiráciu
My a naša príroda. 19.5.2021 14:47

Vek: 7 – 15 rokov (myslím si, že práve my dospelí, by sme mali byť vzorom pre naše deti k čistejšej prírode)Pomôcky: papier, farbičky, fotoaparát, tehly, kvetiny a dreviny, vrecia na odpad, čistá myseľ, šikovné ruky a dobrá náladaCieľ:  Zistiť vzťah žiakov k prírode cez rôzne aktivity.Metódy: riadený rozhovor, práca v skupine, problémové vyučovaniePostup: Žiakov si rozdelíme podľa typov. Prvý typ žiakov napíše krátky príbeh o tom, čo si myslí o znečisťovaní prírody. Druhý typ žiakov urobí pár fotografií zo svojho okolia a tretí typ žiakov vymyslí spoločnú aktivitu, ktorú zrealizujeme na školskom dvore. Po určitom čase všetky materiály zhromaždíme a urobíme jeden spoločný projekt. Nám sa podarilo toto.Volám sa Vladko a som žiakom 6. ročníka v ZŠ Švedlár. Prírodu mám veľmi rád. Rád pozorujem

Zobraziť inšpiráciu
Cez vlastnosti k emóciám. 19.5.2021 14:15

Vek: 7 – 15 rokov (myslím si, že ani dospelým by občas nezaškodilo nastaviť zrkadlo 😊)Pomôcky: balón, srdce, fixka, papier, klobúkCieľ: Zistiť pocity žiakov cez ich vlastnosti.Metódy:  riadený rozhovor, práca vo dvojiciachPostup: Každý žiak si z klobúka vylosuje meno jedného svojho spolužiaka. Dostane srdce, na ktoré napíše päť vlastnosti, ktoré si na druhom cení. Okrem srdca, dostane aj ústrižok papiera, na ktorý napíše jednu vlastnosť vylosovaného spolužiaka, ktorá sa mu na ňom nepáči, prípadne, by ju chcel zmeniť. Po napísaní negatívnej vlastnosti, zloží papierik a pripevní ho na nafúkaný balón. Následne prečíta o spolužiakovi vlastnosti, ktoré napísal na srdce, jednu si vyberie a opíše ju. Po prečítaní podá spolužiakovi srdce, ale aj balón. Žiak má možnosť rozhodnúť sa, či sa zverí ostatným o tom

Zobraziť inšpiráciu
Remeslá a profesie. 12.5.2021 12:59

Téma týždňa: Čím budem? Remeslá a profesieVzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 󠄦Ո Človek a spoločnosťPodoblasť: Remeslá a profesie Ո Ľudské vlastnosti a emócieCieľ: Dieťa vie vlastnými slovami prerozprávať počutý príbeh. Dieťa vie opísať základnú pracovnú náplň povolania učiteľ. Dieťa vie určiť a opísať vlastnosti a identifikovať pocity. Dieťa vie identifikovať pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti. Dieťa vie vlastnými slovami opísať, aké by mal mať učiteľ vlastnosti.Pomôcky: príbeh o Vladimírovi, ilustráciaMetódy: hra, rozhovor, pozorovanie, hodnotenie, praktická činnosťZásady: aktívnosť, individuálny prístup, postupnosť, prepojenosť teórie a praxe, vedeckosť, výchovné pôsobenieMetodický postupDeti si nájdu na koberci pohodlné miesto, kde sa usadia. Budeme si čítať jeden príbeh. Pozorne počúv

Zobraziť inšpiráciu
Nosenie letečka. 12.5.2021 12:33

Nosenie „letečka“, región: okolie Hlohovca.  Na Kvetnú nedeľu - 6. pôstna nedeľa.Deti si ozdobia vŕbové/čerešňové/slivkové vetvičky papierovými vtáčikmi, retiazkami – „pátričkami“, farebnými stuhami.Deti chodia z domu do domu a roznášajú letečko. Jedno dieťa kráča na čele sprievodu a nesie ozdobené vetvičky – letečko, ostatné deti idú za ním.Deti pri príchode spievajú:Tešte sa babičky veselé,už vám to letečko nesieme.Pekné, zelené, rozmarínové.Po zemi sa svíci všelijaké kvíci, ruža, fiala.Deti pozdravia gazdinú:  Pochválen buc Pán Ježiš Kristus.Gazdiná odpovedá: Naveky amen.Dieťa, ktoré nesie letečko sa spýta: Kúpite si nové leto?Gazdiná odpovedá: Kúpime.Gazdiná si zoberie z „letečka“ papierového vtáčika alebo retiazku.Deti hovoria:Dajte nám vajíčko lebo dve,Šak vám to máličko ubudne.Lebo ked ná

Zobraziť inšpiráciu
Spektrum emócií v školskej praxi - pracovný list. 7.5.2021 18:43

Emócie - sú psychické procesy, ktoré zahŕňajú subjektívne zážitky pohody a nepohody, ktoré sú previazané s fyziologickými zmenami, motorickými prejavmi a zmenami pohotovosti a koncentrácie. Emócia je indikovaná konkrétnou osobou a zvyčajne sa prežíva ako určitý momentálny stav, ktorý je sprevádzaní telesnými zmenami, výrazmi a činnosťami. Podstatu emócie tvorí, istý stupeň pripravenosti na aktivitu.Emócie nie sú nepriateľmi učenia, ale sú pomocníkom pri učení.Kto chce premýšľať musí sa cítiť dobre.Racionálne myslenie nie je možné bez emócií.Úloha emócií v edukácií - emócie pôsobia na edukáciu, ovplyvňujú ju a podporujú ju, alebo narúšajú proces individuálneho vývoja detí a sú ústredným prvkom ich duševného zdravia. Emócie žiakov pôsobia aj na emócie učiteľa.  Ak učiteľ navodí pozitívnu atmos

Zobraziť inšpiráciu
Zázračný náramok. 5.5.2021 18:23

Félix a zázračný náramok Florianin brat Félix je bystrý a veselý malý chlapec. Rád sa hrá s autíčkami a so svojou drevenou železnicou. Je šťastný, keď s ním otec skladá domčeky z lega. K mame sa rád pritúli na gauči a nechá si od nej čítať rôzne poviedky. Najradšej však hrá so sestričkou Flo pamäťovú spoločenskú hru Memory a dokonca väčšinou vyhráva. Flo chce svojho bračeka potešiť, a tak spolu so svojou priateľkou vyrobí pre Félixa špeciálnu hru Memory. Félix má zajtra narodeniny a Flo ho chce s novou hrou prekvapiť. Dievčatá nalepujú na malé kartičky pestré obrázky a kresby. Samozrejme vždy dve rovnaké, inak by to nebola hra Memory. Je to neuveriteľné, že malý Félix má už tri roky a budúci týždeň začne chodiť do škôlky. Počas toho, ako dievčatá sedia vo Floinej izbe a venujú sa kartičkám

Zobraziť inšpiráciu
Macko Miško a mráz. 4.5.2021 13:48

NÁZOV VZDELÁVACEJ AKTIVITY: Macko Miško a mrázVZDELÁVACIA OBLASŤ: Umenie a kultúraPODOBLASŤ: Hudobná výchovaVÝKONOVÝ ŠTANTARD: Rytmický deklaruje riekanky, spieva piesne v spojení s reprodukciou metra hrou na tele (tl.pl.) alebo na Orffových hudobných nástrojoch.CIEĽOVÉ POŽIADAVKY:Spev spája s jednoduchými tanečnými prvkami v tanečnej choreografií Vyjadrí pohybom obsah a charakter piesne a riekanky.POMÔCKY: papierový pohár, kancelársky papier, rozprávkou.VEKOVÁ KATEGÓRIA: 3-4 ročné detiMOTIVÁCIA: Deti napneme uška otvoríme očká a budeme pozorne počúvať básničku, ktorú som si pre Vás prichystala. Aby ste mi vedeli odpovedať na otázku o kom bude dnešná rozprávka.Oco, mama – medvedík,A ich synček nezbedníkMalý Miško má biele uško,Čo má stále hladné bruško.PRÍBEH: Kde bolo tam bolo žila jedná m

Zobraziť inšpiráciu
Slovíčka, ktoré pomáhajú deťom pri režime dňa v triede 4.5.2021 12:17

Režim dňaRežim dňa, v ktorom sa striedajú určité aktivity pravidelne, deťom vytvára v čase a priestore akési oporné body. Pomocou nich sa ľahšie adaptuje na nové prostredie a situácie, ktoré v ňom vznikajú. Metodický materiál vám poskytne inšpirácie, ako deťom motivovať zmeny aktivít počas dňa v materskej škole.Neodomysliteľnou súčasťou je ranný pozdrav a ranný kruh, ktorý deti radostne navnadí a v ktorom môžu vyjadriť svoje aktuálne dojmy, a emócie.Ranný pozdravUčiteľka už pri rannom filtri víta dieťa. Okrem štandardného milého pozdravu s úsmevom na tvári si môžete vymyslieť špeciálny pozdrav. Pri vstupe do triedy si môže umiestniť symboly - tlačidlá pre rôzne druhy privítania. Dieťa ťapne rukou na symbol- tlačidlo pozdravu a podľa toho sa s ním učiteľka privíta. Vhodné je, ak si pozdravy a s

Zobraziť inšpiráciu
Prejavovanie emócií - aktivity a činnosti pre deti a žiakov. 4.5.2021 11:39

Základom je preventívna a cielená činnosť s emóciami. Deti obľubujú rôzne príbehy, filmy, aktivity a cvičenia, zamerané na ich pocity. V praxi, ako vychovávateľka v školskom klube detí, som v rámci spoločenskovednej oblasti výchovy, s deťmi skúsila rôzne aktivity zamerané na spoznávanie, pomenovanie emócií, i cvičenia na vzájomné poznávanie, vylepšovanie vzťahov v triede, pretože v dnešnej dobe sa kladú vysoké nároky na vzdelávacie výsledky detí a výchova, ktorá je, síce súčasťou edukačného procesu, sa často nepovažuje za tak dôležitú a podstatnú ako vzdelávanie a jeho merateľné výsledky.Práca s emóciami a umenie „prerámovania"Čo je to „prerámovanie“?Je to proces, keď dospelý pomôže dieťaťu presunúť pozornosť od toho, o čom je presvedčené, že nezvládne, na upriamenie pozornosti k tomu, čo zvlád

Zobraziť inšpiráciu
Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
Rozvoj sociálnych zručností v pedagogickej praxi - aktualizačné vzdelávanie pre pracovné kolektívy.

Školské prostredie je náročné na zvládanie rôznych vzťahových interakcií a každodenných situácií. Kladie vysoké nároky na osobnosť učiteľa, jeho vystupovanie, spôsoby komunikácie a sebaovládanie. Vzdelávanie je zamerané na nácvik komunikačných zručností, emočného spracovania a zvládania konfliktných situácií, na budovanie osobnej odolnosti, na pochopenie priebehu konfliktu, na jeho objektívne aj subjektívne prvky, na  voľbu stratégií  a samotného procesu riešenia konkrétnych situácií v pedagogickej praxi.Obsahová náplň:Prezentačné a komunikačné zručnostiVzťahy, ich pravidlá a hraniceAnalýza zdrojov konfliktov a ich spúšťačeDruh a priebeh konfliktných situáciíZákladné princípy spracovania konfliktovReakcie podporujúce / tlmiace priebeh konfliktuStratégie riešeniaBudovanie emočnej odolnostiPoznámka: Kolektív dostane pred vzdelávaním Thomas-Kilmannov dotazník, ktorý si každý účastník vopred vypracuje, a ktorý bude slúžiť ako zdroj sebapoznávania v oblasti osobných stratégií riešenia konfliktov.Lektorka: Mgr. Renáta TaligováDokumentácia pre školu - aktualizačné vzdelávaniePracovný materiál pre účastníkov.Forma: webinár - 2 hodiny                   workshop - 4 hodinyDátum a čas: podľa dohody Aktualizačné vzdelávaniewebinár - 15 eur/ 60/90/120 minútworkshop - 25 eur/ 4 hodinyÚčastník aktualizačného vzdelávania dostáva certifikát s časovou dotáciou vzdelávacieho formátu v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z. Aktualizačné vzdelávanie pre celý kolektív školy tému vzdelávacieho obsahu webinára/workshopu si môžete navrhnúť podľa Vašich potriebkolektívna zľava na poplatok za vstup do webinára/workshopudokumentácia k aktualizačnému vzdelávaniu v súlade so zákonom 138/2019 Z.z.Ceny na osobu sa líšia pri objednávke vzdelávania pre celý kolektív (viac osôb)!Prosím kontaktujte nás cez:    e-mail : info@inspiracia.live                                                          tel. čísle: 0908 942 788 / 0902 213 878                                                  alebo nám zanechajte kontakt na Vás cez ikonu telefónu na našej stránke alebo kontaktný formulár.  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

0,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Cez prírodu k hodnotovému vzdelávaniu v materskej škole. 10.8.2021 18:00 - 20:00

Hodnotové vzdelávanie detí je krásnou oblasťou, kedy s deťmi zažívame a oslovujeme jedny z najdôležitejších aspektov života. Cez aktivity v prírode, previazanosť s prírodnými cyklami a zážitok prírodného bohatstva na vlastnej koži môžeme už u najmladších detí v materskej škole spracovávať témy ako:láskavosť, bezpečie, rešpekt a mnoho ďalších. Ako tvoriť pre deti prostredie, ktoré cez kontakt s prírodou pomáha prinášať podnety k pomenovaniu a zažívanie hodnôt už od najútlejšieho veku. To je témou tohto inšpiratívneho a praktického webinára.Online - Cez prírodu k hodnotovému vzdelávania v materskej škole.lektorka Klára Marušincová a Michaela Köszegi  10. augusta 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát s časovou dotáciou webináru - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.zplatforma ZOOMPotrebujete mobil, aby ste sa mohli zapojiť interaktívne na webinári do rôznych kvízov, hádaniek a súťaží:-) Hravo a s ľahkosťou.Webinár bude v českom jazyku.

15,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Využitie starých kníh a nôt na didaktické ciele. Tvorivý webinár. 12.8.2021 18:00 - 20:00

Staré knihy, staré noty. Čo s nimi? Nie všetok starý papier musí ísť do zberu. Nielen šaty, ale aj knihy a noty možno upcyklovať. Cieľ webinára: Spoznať nové možnosti práce so starými knihami – stranami z kníh a nepotrebným notovým zápisom. Na webinári budú prezentované možnosti práce so stranami z vyradených kníh a s notovým materiálom. Vytvoríme krátky nový text (umelecký, náučný, v slovenčine a možno aj v inom jazyku), dotvoríme kresbou a namaľujeme či domaľujeme hudbu. Online - Využitie starých kníh a nôt na didaktické ciele.lektorka PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.12. augusta 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ základnej školy, vychovávateľ ŠKD, CVČ, asistent pedagóga, školský špeciálny pedagógAplikácia prezentovaných aktivít si vyžaduje istú čitateľskú zručnosť detí. certifikát s časovou dotáciou workshopu - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.Účastníci dostanú pred webinárom text a noty, ktoré si budú musieť vytlačiť. Potrebné pomôcky: pastelky, akvarelové alebo temperové farby, štetce, vodu...   

15,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sebavedomá žena nie je mýtus, tematický dialóg. Zážitkový workshop. Košice. 17.8.2021 16:00 - 19:00

Podľa európskych výskumov vraj na Slovensku nevyrastajú sebavedomé ženy. Prečo je to tak? Ako začať búrať zastarané mýty a predsudky? A ako začať sama od seba? Treba si uvedomiť, že už celé stáročia je spoločnosť zamorená epidémiou ženskej menejcennosti a podriadenosti. Tá je aj dnes v závislosti od kultúrneho, politického a náboženského  priestoru danej krajiny buď úplne otvorená, spoločensky tolerovaná, alebo  latentná, prekrytá tradíciami a ukotvenými normami. Psychológovia zistili aj to, že predstava sebavedomej ženy vyvoláva v ľuďoch negatívne afirmácie, ale v prípade sebavedomého muža to je presne naopak. Ako je to možné? A čo s tým môžeme robiť v kontexte nášho životného priestoru?V prvom rade je nevyhnutné túto tému otvárať a vytvárať priestor na otvorenú diskusiu. Tak môžeme postupne meniť myslenie, ktoré umožní ženám žiť v súlade s mužskými princípmi, ale v zdravej nezávislosti, so svojou ženskou jedinečnosťou a silou. Sebavedomá žena je taká, ktorá pozná svoju hodnotu, odmieta žiť v strachu a neporovnáva sa s inými. Nepokladá za svoju povinnosť plniť očakávania a potreby okolia, ale predovšetkým svoje vlastné. Sebavedomá žena je magicky ženská – a to z nej vyžaruje pri všetkom, čo robí.Sebavedomá žena nie je mýtus, tematický dialóg.lektorka Renáta Taligová17. augusta 2021 v čase 16:00 - 19:00 hod.Košicecertifikát Zážitkový workshop môže prispieť k pozitívnej zmene prístupu súčasnej ženy k sebe samej, a tým aj k zmene prístupu najbližšieho okolia a postupne celej spoločnosti. O čom ešte budeme diskutovať? 1. o syndróme skromnosti a neviditeľnosti;2. o historických mýtoch, kultúrnych predsudkoch a stopách výchovy;3. o ženskej rebélii a nových 5 P.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Ahoj škôlka - detský muzikál. Online. 18.8.2021 08:00 - 10:00

Hop, a je tu opäť september. Ako zvládnuť prvé dni v materskej škole, ako ju i jej obyvateľov hravo spoznať, či ako vyzerá deň v škôlke?To sa naučíme v hrách, piesňach i tancoch. Vytvoríme si hravý ranný odkaz spojený s režimom dňa. Muzikál malých i veľkých škôlkarov ukáže tú najkrajšiu tvár predškolského života a vnímania škôlky deťmi i učiteľkami.ONLINE - Ahoj škôlka - detský muzikál.lektorka Alexandra Kuruc18. august 2021 v čase: 8,00 - 10,00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMZačal sa nový školský rok, zase sme o rok starší.Už vítajú nás v škôlkekamaráti naši.Chodíme do škôlky, už sme veľkí,tešíme sa na pani učiteľky. Pomôcky: vytlačený, zalaminovaný a vystrihnutý materiál - pošleme pred webinárom mailom, filc a kolieska suchých zipsov, alebo lepiace magnety a tabuľa, alebo nástenka a špendlíky. Tamburína, ozvučné drievka, bubienok.     

15,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - Trenčín - 13. februára 2018

Jarná inšpirácia pre pedagógov materských škôl. Projekt EDU DAY, lektorka PaedDr. Alexandra Kuruc. Workshop Nájdi svoj rytmus a tancuj - JAR.

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.