Nákupný košík
položky:

Moja inšpirácia

Reťaz pekného správania sa. 5.12.2021 13:08

Cieľ: Pomenovanie pocitov, reflektovanie na pocity iných.Pomôcky:  farebné papiere, kancelárske papiere, fixky, nožnice, lepidlá, špendlíkyVýkonový štandard: Vytvoriť ústretové a spolupracujúce spoločenstvo.Veková kategória: žiaci 5. ročníkaReťaz pekného správania sa:-Najskôr sme sa s deťmi porozprávali o rôznych vlastnostiach spolužiakov-Museli vybrať len pozitívne vlastnosti, tie negatívne v tú chvíľu zabudnúť-Každý žiak pripol kamarátovi – spolužiakovi na chrbát papier špendlíkom-Počas relaxačnej hudby sa pohybovali voľne po triede a písali každému na papier pozitívnu vlastnosť-Kto chcel, mohol prečítať, čo si o ňom myslia ostatní. Čítať chceli všetci.-Deti dokonca rozprávali, kam si doma umiestnia toto svoje pozitívne hodnotenie-Nakoniec dostal každý žiak farebný papierik, na ktorý nap

Zobraziť inšpiráciu
Rozvoj empatie a prosociálneho správania. 5.12.2021 12:59

Rozvoj empatie a prosociálneho správaniaCieľ: Všímať si potreby ostatných, vnímať a vedieť oceniť pomoc.Výkonový štandard: Vedieť prejaviť empatiu a byť ochotný nezištne pomáhať druhým. Byť vnímavý k okoliu a dokázať prejaviť vďačnosť za pomoc.                                  Metódy: motivácia, riadený rozhovor, pozeranie filmu, pozorovanie spolužiakov a ich následné hodnotenie, samostatná činnosť žiakov –  tvorba dlaní pomoci, odmena    Pomôcky: papierové srdce, papierová maketa dlane, písacie potreby, lep, diplomyVeková kategória: žiaci 4. ročníkaŠpión vďačnostiSkutočnosť, ktorou bol úraz chlapca (zlomená ruka) z našej triedy, sa stala podnetom pre realizáciu aktivity „Špión vďačnosti“.- Zranený chlapec bol vyzvaný, aby pozoroval svojich spolužiakov, ako sa k nemu budú správať, ktorí z nich mu

Zobraziť inšpiráciu
Aktivity v školskom klube detí. 5.12.2021 12:35

"Chyba matematická" V mojom oddelení ŠKD sa väčšia časť detí vyhýba didaktickým úlohám/hrám spojených s matematikou. Obávajú sa častých chýb, ktoré v nich zatiaľ robia. V dôsledku toho som sa v rámci zvýšenia motivácie detí - aj k týmto typom úloh - rozhodla pracovať s motivačnou postavičkou, ktorej som dala meno - Chyba Matematická. V rámci 2. bloku inovačného vzdelávania ste ma (nás) upriamili na silné stránky detí, prostredníctvom ktorých ich možno rozvíjať. Deti v mojom oddelení radi kreslia a vyfarbujú - dokonca i chlapci, ak nejde o veľmi komplikovaný alebo veľký obrázok. Práve preto som sa snažila využiť ich silnú stránku, aby si chybu vedeli príjemným spôsobom vizualizovať, nielen ako zátvorku či „škrtanec“. Aktivitu s motivačnou postavičkou - Chybou Matematickou - som realizovala s deťmi

Zobraziť inšpiráciu
Empatická komunikácia v triede. 5.12.2021 12:21

Empatická komunikácia a výrok „JA“  Výkonový štandard: Opíše aktuálne emócie. Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti.  Cieľové požiadavky: Rozvíjať empatiu detí voči dospelým a deťom. Prejaviť opakovaný záujem o činnosti, aj napriek chybe.  Pomôcky: kartičky emócií, nakreslená chybaVeková skupina:  5-6 ročné deti  Metódy/stratégie:  rozhovor, dramatizácia, kladenie otázokS deťmi sme sa na začiatku rozprávali o emóciách, ktoré sme si opísali pomocou obrázkov. Na každom obrázku bolo iné dieťa (šťastné, smutné, nahnevané a pod.). Následne som deti vyzvala k tomu, aby skúsili napodobniť niektorú z emócií, ktoré sme si opisovali. Deťom sa to darilo napodobniť, z čoho som bola milo prekvapená. No o pár dní nastala situácia, kedy deti veľmi hlasno rozprávali až kričali a bol problém i

Zobraziť inšpiráciu
RODINA VO VRECKU a TRIEDA VO VRECKU - Skvelá pomôcka pre malých i veľkých. 25.10.2021 16:38

Zaujímavé hry a zároveň jednoduché pomôcky, ktoré vám prinesú množstvo zaujímavých informácií, názorov a nápadov.Obe vrecká obsahuje 28 otázok na drevených doštičkách (4x4cm) a sú kladené tak, aby sa na otázky dalo každý deň odpovedať inak.Hra má široký záber využitia v edukačnom procese, vo voľnočasových aktivitách i v terapeutickej oblasti.Je vhodná pre malých i veľkých. Vďaka vašej kreativite dokážete zaujímavo  a hravo spestriť edukačný proces žiakov.Informácia TU: https://www.inspiracia.live/ponuka/698/rodina-vo-vreckuPonuka jednej aktivity zameranej na rozvíjanie prosociálnych zručností u žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s poruchami učenia.MOJA RODINA – rodina vo vrecku bola zamerané na prosociálne zručnosti, na rodinu  a rodinné vzťahy.Na aktivite pracovalo 7 žiakov z 8. -9. r

Zobraziť inšpiráciu
Vlk a sedem kozliatok. Matematická rozprávka. 18.9.2021 19:36

Skrývačka pred vlkomVýkonový štandard: Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede. Veková kategória: 3-6 rokovPomôcky: čiapočky kozliatok a vlka, obrázky – domček, stromy, vlk, kozliatka, mama koza, kováčDeti sa v priestore triedy zahrajú na skrývačku pred vlkom. Jedno dieťa bude vlk, ostatné deti budú kozliatka, ktoré sa budú schovávať. Deťom môžeme dať čiapočky kozliatok a vlka. Oproti  klasickej hre na skrývačku hra nekončí len v nájdení dieťaťa, ale aj v správnom pomenovaní, kde dieťa bolo skryté prostredníctvom slov a slovných spojení určujúcich polohu. Dieťa (vlk) po nájdení niektorého kozliatka musí povedať : „Vidím ťa, si...napr. pod

Zobraziť inšpiráciu
Zlatovláska a tri medvede. Matematická rozprávka. 13.9.2021 15:39

Loďou po ostrovochZostrojiť spolu s deťmi o špajdlí/špáradiel, marshmallows/farebných cereálií, hrášku rovinné a priestorové geometrické tvary a telesá a spájať ich do rôznych objektov.Výkonový štandard: Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.Veková kategória: 3 - 4 ročné detiPomôcky: farebné tvary, návrh na papieri, špajdle/špáradlá, marshmellows /hrášokDeti postupne vystupovali na ostrovoch. Každá skupinka deti na začiatku povedala na akom ostrove sa nachádza (kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník).Úlohou detí bolo zostrojiť geometrické tvary podľa predlohy. Deti sa pustili do práce hneď a s nadšením. Každá skupinka detí tvorila podľa danej predlohy. Dve skupiny vyrábali z marshmellows a špajdlí a dve skupiny z hrášku a špáradiel. Rozdelila som ich do skupín, kde bol

Zobraziť inšpiráciu
RUKAVIČKA - matematická rozprávka. 12.9.2021 11:38

Výkonový štandard: Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení, ako sú prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) Pomocou týchto slov opíše polohu objektu.Obsahový štandard: Učiteľka orientáciu v priestore, rovine a rade umožňuje deťom využívať v rôznorodých situáciách a hrách. Pritom sa snaží o rozvíjanie všetkých pojmov spojených s orientáciou.Výchovno-vzdelávací cieľ: Zapamätať si dejovú postupnosť a určovať počet, polohu, daných objektov na obrázku, pričom dané obrázky sa vždy menia  podľa deja.Veková skupina: 5 - 6 rokovPomôcky: Pop up kniha Šiel dedko horou a za ním bežal psíček. Šiel dedko, šiel a stratil rukavic

Zobraziť inšpiráciu
Pop up kniha. Malý ježko. 24.8.2021 14:04

Ahoj, ježko! Malý ježko sa pomaly pripravuje na zimu. Čo všetko musí zvládnuť? Vytvorte si interaktívny príbeh jednoduchým spôsobom s deťmi a pre deti. 3D kniha, z ktorej na vás obrázky priam vyskočia. autorka knihy: Alexandra Kuruc

Zobraziť inšpiráciu
Nechajte ma hnevať sa...,alebo hnev ako pomocník v osobnostnom raste dieťaťa. 2.8.2021 13:12

Hnev býva často nepochopenou a, najmä, neželanou emóciou. Býva označovaná ako „zlá“. Ale emócie nie sú „zlé“ ani „dobré“, sú neutrálne. Zlý alebo dobrý je náš postoj k nim. Keďže je detský hnev neraz vnímaný v očiach rodičov a pedagógov ako „zlý“, býva i dieťa takto vnímané a, bohužiaľ, i „nálepkované“ ako zlé. To, čo s dieťaťom urobí „nálepkovanie“ z dlhodobého hľadiska nazývame Golem efekt, čiže negatívna predpoveď, kedy negatívne očakávania zo strany dospelých vedú k negatívnemu výsledku, správaniu, prejavom dieťaťa. Ako prevenciu pred týmto „nálepkovaním“ sa radšej zamerajme na hnev ako na signál, ktorým nám chce dať dieťa, ktoré nemá dostatok skúseností s vlastnými emóciami, najavo, že sa v jeho vnútri deje niečo, s čím si ono samo nevie poradiť. Hnev je vo svojej podstate sekundárna e

Zobraziť inšpiráciu
Číselná rozprávka o zajkovi. 30.6.2021 15:58

Výchovno – vzdelávacie ciele: počúvať s porozumením, pochopiť obsah prečítanej rozprávky, naučiť sa časť textu rozprávky naspamäť, uplatniť spoluprácu v skupine, vedieť priradiť číslice od 1 – 10 v správnom poradí, zvládnuť dychové, artikulačné, rytmické cvičenie. Po vypočutí učiteľky, ako text piesne zrytmizovala a zaspievala, aj deti sa snažia spievať text rozprávky. Metódy: hra, výklad, metóda postupnosti, primeranosti veku.Pomôcky: Puzzle s číslami od 1 – 10, text rozprávky, kartičky s číslami, kartičky s prstami ukazujúcimi čísla, sukne pre dievčatá, klobúky pre chlapcov, bublifuky, paličky, zvuková nahrávka piesne.  StimuláciaDeti sedia v kruhu pozornosť detí stimulujem otázkou. – Deti, chceli by ste počuť rozprávku o zajkovi a číslach? A deti motivujem časťou rozprávky: 1, 2, 3, 4, 5 roz

Zobraziť inšpiráciu
Hľadanie silných stránok žiaka v školskom klube. 29.6.2021 13:50

Hľadanie silnej stránky žiakaVyužitá stratégia: Hore na horu.Cieľová skupina: Práca individuálna s jedným žiakom, 10-ročným.Cieľ  aktivity: zistiť dôvod, prečo je samotársky, odhaliť skutočnú príčinu, prečo sa odmieta zúčastňovať s nami na aktivitách a spoločnom živote v ŠKD, zároveň zistiť jeho silné stránky.POPIS AKTIVITYŽiak prišiel k nám z inej školy tento školský rok  Do ničoho sa nezapájal, ale ani neškodil a našu činnosť nijako nenarúšal. Bol tichý a utiahnutý, nič som o ňom nevedela a tak som sa cez hru Hore na horu pokúsila cielenými otázkami niečo o ňom zistiť a spoznať jeho silné stránky. Za pomoci otázok (čo robíš najradšej, prečo si najradšej sám, v čom sa chceš zlepšiť, aký máš pocit keď sa ti práca vydarí, je ešte niečo čo by si chcel dokázať, kto ti doma môže pomôcť keď pri

Zobraziť inšpiráciu
Stratégie zamerané na zníženie stresu a napätia v škole. 29.6.2021 11:47

Názov vzdelávacej aktivity: Zvýšenie vnútornej motivácie dieťaťa na krúžku angličtina hrou.Výkonový štandard: Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie.Cieľové požiadavky: Prejavovať záujem o nové veci.Veková skupina: predškolák MŠ 6 rokovMetódy: rozhovoru, príkladu, presviedčania, povzbudenia a pochvalyPopis situácie:Dieťa pred krúžkom Anglický jazyk hrou plakalo, nechcelo ísť na krúžok radšej sa chcelo hrať. Počas krúžku sa nezapájalo, chcelo odísť, hnevalo sa. Po krúžku som s nim začala rozhovor. Začala som pozitívne: Videla som, že ťa hra Hádaj čo chýba bavila. Páčili sa ti hry ktoré sme sa hrali? Odpoveď bola ani moc nie ale predpokladám, že vychádzala zo zlej nálady, ktorú dieťa v ten deň malo. Chcela by som ťa ešte niečo po anglicky naučiť. Koho to ty potom môžeš naučiť? Odpove

Zobraziť inšpiráciu
Moderný pedagóg v praxi. 29.6.2021 11:03

Na začiatku bola zvedavosť. Ale aj túžba po poznaní. Ako si získať tie malé srdiečka a ako s nimi vychádzať dobre a nemusieť sa uchyľovať ku klasickým prostriedkom ako je prísnosť, hnev... Hneď na našom prvom stretnutí som vedela, že som tu správne. A musím povedať, že práve prvá téma mi aj najviac zarezonovala - komunikácia. Tie nasledujúce boli tiež inšpirujúce a zaujímavé, ale už viem, že veľa vecí stojí a padá práve na správne zvolenej komunikácii. Tu vidím svoje nedostatky a viem, že musím zapracovať na empatickej komunikácii, ale aj na na riešenia zameranej komunikácie. Ďalšia oblasť, na ktorej budem musieť popracovať je sebakontrola a zvládanie emócií – a to nielen tých u detí, s ktorými pracujem, ale hlavne u seba. Veď spokojný a vyrovnaný učiteľ rovná sa spokojné a vyrovnané dieťa

Zobraziť inšpiráciu
My a naša príroda. 19.5.2021 14:47

Vek: 7 – 15 rokov (myslím si, že práve my dospelí, by sme mali byť vzorom pre naše deti k čistejšej prírode)Pomôcky: papier, farbičky, fotoaparát, tehly, kvetiny a dreviny, vrecia na odpad, čistá myseľ, šikovné ruky a dobrá náladaCieľ:  Zistiť vzťah žiakov k prírode cez rôzne aktivity.Metódy: riadený rozhovor, práca v skupine, problémové vyučovaniePostup: Žiakov si rozdelíme podľa typov. Prvý typ žiakov napíše krátky príbeh o tom, čo si myslí o znečisťovaní prírody. Druhý typ žiakov urobí pár fotografií zo svojho okolia a tretí typ žiakov vymyslí spoločnú aktivitu, ktorú zrealizujeme na školskom dvore. Po určitom čase všetky materiály zhromaždíme a urobíme jeden spoločný projekt. Nám sa podarilo toto.Volám sa Vladko a som žiakom 6. ročníka v ZŠ Švedlár. Prírodu mám veľmi rád. Rád pozorujem

Zobraziť inšpiráciu
Obchod Odporúčame Pomôcky
KAZOO - etnický dychový hudobný nástroj.

Kazoo je jednoduchý dychový hudobný nástroj v tvare ponorky s bzučiacim zvukom.Kazoo je etnický nástroj so špecifickým bzučivým zvukom, tvoreným vibrujúcou membránou. Chcete rozvinúť svoje hudobné poznanie a nadanie? Už poznáte hudobný nástroj kazoo? Tento jednoduchý hudobný nástroj má v sebe vibrujúce membrány, ktoré pri fúkaní vydávajú zvuk.vhodný hudobný nástroj i pre detiobľúbený dychový nástroj, ktorý zvládne naozaj každýveľmi rýchlo ho spoznáte podľa jeho charakteristického bzučivého zvuku. Ten vzniká rozvibrovaním papierovej membrány a následným zmiešaním sa s tónom muzikantovho hlasu. Vyrobený je z ABS živice vo viacerých farebných odtieňov - žltá, červená, modrá, zelená.Balenie obsahuje 90 kusov.Doba dodania 2 - 6 týždňov.Pri väčšom počte balení nás kontaktujte.KAZOO

135,50 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy NEBUĎ AKO GEJZA, BUĎ AKO GUSTO! Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava. 18.1.2022 18:00 - 20:00

Už v starovekom Grécku Sokrates a Platón kládli dôraz na to, aby sa človek učil rozprávať a argumentovať. Umenie myslieť a hovoriť považovali za kľúčové zručnosti a kompetencie, aby uspeli v spoločnosti, mali schopnosť analyzovať a prezentovať myšlienky. Sokrates si všímal rozpory a argumentáciu v rozhovore, teda dialóg povzniesol na umenie. Na Slovensku sme v implementácii týchto dôležitých ľudských zručností do edukácie stále v začiatkoch. Ako rozvíjať u detí/žiakov komplex myšlienkových operácií, ktoré začínajú informáciou a končia prijatím vlastného rozhodnutia?Hlavný rozdiel medzi kritickým a nekritickým myslením spočíva v tom, že nekritické myslenie je pasívnym prijímaním neoverených informácií. Preto je samozrejme kritické myslenie oveľa náročnejšie: vyžaduje si analýzu, overovanie, hodnotenie, porovnávanie, následné vyhodnotenie a prijatie názoru či rozhodnutia. Ako deti/žiakov čo najlepšie pripraviť na nástrahy tohto sveta: manipuláciu, množstvo reklám, finančných podvodov a informačných hoaxov?ONLINE – "NEBUĎ AKO GEJZA, BUĎ AKO GUSTO!“ Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava.lektorka Mgr. Renáta Taligová18. január 2022 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina: pedagógovia MŠ/ZŠ/SŠ, CDR, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, asistent pedagóga, rodičiacertifikát - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMČO SA DOZVIETE - obsah a aktivity:1. Kto je Gejza a kto je Gusto? 2. Emočný a racionálny typ osobnosti3. Doba reklám, manipulácie a hoaxov4. 3 piliere: čitateľská gramotnosť, finančná gramotnosť a kritické myslenie5. Zásady diskusie, plurality názorov a umenia argumentácie6. Právo mýliť sa7. Nástroje na rozvoj kritického myslenia

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Predchádzanie a zvládanie agresivity so zameraním na zvládanie konfliktov. Preventívne psychologické poradenstvo. 19.1.2022 17:00 - 19:00

Pedagogickí a odborní zamestnanci sa jednoznačne zaraďujú do oblasti tzv. pomáhajúcich profesií, v ktorých sú oveľa častejšie prítomné náročné sociálne situácie, konfrontácie, konflikty a následné emocionálne vyčerpanie. Zamestnanci v školstve sú vystavovaní nadmernej záťaži, čo plynie z veľkého nasadenia či zodpovednosti. Je dôležité, aby mali možnosť preventívne sa o seba starať, a tak predchádzať syndrómu vyhorenia a rôznym psychosomatickým následkom.ONLINE – Predchádzanie a zvládanie agresivity so zameraním na zvládanie konfliktov. Preventívne psychologické poradenstvo.lektorka Renáta Taligová19. januára 2022 v čase 17:00 - 19:00 hod.Cieľová skupina: pedagogickí a odborní zamestnanciaplikácia ZOOMcertifikát do portfóliaČO SA DOZVIETE?Vzdelávanie je pripravené ako preventívne poradenstvo s prvkami tréningu zameraného na dosiahnutie rovnováhy medzi zručnosťami, skúsenosťami a osobnou pripravenosťou na konkrétne situácie. Porozumenie spúšťačov a priebehu konfliktu, emočná stabilizácia a nastavenie optimálnej reakcie pomáha v tom, že sa dokážeme v konfliktnej situácii rýchlejšie zorientovať a čeliť jej. Pri modelových situáciách sa pedagógovia zamerajú na to, ako čeliť agresivite, ako vstúpiť do konfliktu tak, aby nebol len zastavený či oddialený, ale aby pomáhali pri riešení konfliktov a prebratie zodpovednosti všetkých strán. Vzdelávací obsah:1. Emocionálna náročnosť pomáhajúcich profesií2. Spúšťače, priebeh a zvládanie vlastných emócií 3. Konflikty v školskom prostredí4. Tréning predchádzania a zvládania agresivity5. Modelové situácieČo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie Na webinári získate aj praktický pracovný materiálCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Od informácie po vlastný názor – aktivity na rozvoj kritického myslenia pre prvý stupeň základných škôl. 20.1.2022 17:00 - 20:00

Ako deti/žiakov čo najlepšie pripraviť na nástrahy tohto sveta: manipuláciu, množstvo reklám, finančných podvodov a informačných hoaxov?Ako rozvíjať u detí/žiakov komplex myšlienkových operácií, ktoré začínajú informáciou a končia prijatím vlastného rozhodnutia?Na Slovensku sme v implementácii týchto dôležitých ľudských zručností do edukácie stále v začiatkoch. Hlavný rozdiel medzi kritickým a nekritickým myslením spočíva v tom, že nekritické myslenie je pasívnym prijímaním neoverených informácií. Preto je samozrejme kritické myslenie oveľa náročnejšie: vyžaduje si analýzu, overovanie, hodnotenie, porovnávanie, následné vyhodnotenie a prijatie názoru či rozhodnutia. ONLINE – Od informácie po vlastný názor – aktivity na rozvoj kritického myslenialektorka Renáta Taligová20. januára 2021 v čase 17:00 - 20:00 hod.aplikácia ZOOMCieľová skupina: pedagógovia I.st. základných škôl, CDR, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, asistent pedagógacertifikát - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Profesijné kompetencie učiteľov: vedenia edukácie zameranej na divergentné, analytické, hodnotiace a kritické myslenieČO SA DOZVIETE - obsah a aktivity:1. Kto je Gejza a kto je Gusto? - Kritické myslenie ako kľúčová kompetencia učiteľa i žiaka2. Procesy rozvoja kritického myslenia – integrácia myšlienkových procesov analýzy, overovania, hodnotenie, porovnávania a syntézy informácií, divergentné riešenia, právo mýliť sa3. Nástroje a aktivity na rozvoj kritického myslenia v edukácii vyučovacích predmetov/umeleckých odborovEURRAP PARINSERTUmenie hovoriť Umenie počúvať Rovesnícka skupina a pluralita názorovSkupinová práca a jej facilitácia 4. Témy na rozvoj kritického myslenia Kedy niekto so mnou manipuluje Manipulácia na interneteReklamaAko nájdem pravduPravda alebo ložPatria zvieratá do cirkusu?Ideálny učiteľ/ideálny žiak (debata, diskusia)Mobil môj každodennýNa 1 deň chlapcom/Na 1 deň dievčaťom...ČO ZÍSKATE?Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností.Na webinári získate aj praktický pracovný materiál. Certifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kniha od útleho detstva. 20.1.2022 17:00 - 19:00

Téma Kniha od útleho detstva je určená tak pedagógom, ako aj rodičom, ktorí chcú svojmu dieťatku od útleho veku sprostredkovať príbeh a zážitok. Pre všetkých, ktorí si sami spomínajú na obľúbenú knihu a jej hrdinov. Kniha by mala byť prirodzenou súčasťou života aj napriek technicky vyspelej dobe. Nadobudnutá skúsenosť s knihou je správnou cestou k rozvoju a stimulácii osobnosti, pomáha dieťaťu spoznať nielen seba ale i svoje okolie, lepšie porozumieť prežívaniu tak svojmu, ako aj prežívaniu ostatných. Rozvoj reči,myslenia,predstavivosti a čitateľskej gramotnosti sa rozvíja prostredníctvom kníh, tak na to nezabúdajme.ONLINE – Kniha od útleho detstva. lektorka Mgr. Monika Ferenčíková20. januára 2022 v čase 17:00 - 19:00 hod.Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci, asistenti pedagóga, rodičia, pomáhajúce profesie, všetci tí, ktorí sa radi dozvedia o možnostiach a formách práce s knihou. certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.ČO SA DOZVIETE?Terminológia a delenie prvkov biblioterapie v pedagogickom procese Podpora vývinu dieťaťa pomocou prvkov rannej biblioterapie Možnosti práce s knihou a podpora čítania od novorodenca po predškolský vekČítanie ako akt, ako rituál ako ČASPripravte si kratučký úryvok z Vašej obľúbenej knihy, alebo myšlienku, či citát, ktorý Vás v poslednom čase „oslovil“, či potešil. 😊

19,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní - Nemšová - 26. mája 2018

Ľudová pieseň, či riekanka je svojou zvukomalebnosťou, rýmom a prístupnosťou tým najvhodnejším didaktickým materiálom na rozvíjanie hudobného cítenia, ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.