Nákupný košík
položky:

Moja inšpirácia

Vlk a sedem kozliatok. Matematická rozprávka. 18.9.2021 19:36

Skrývačka pred vlkomVýkonový štandard: Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede. Veková kategória: 3-6 rokovPomôcky: čiapočky kozliatok a vlka, obrázky – domček, stromy, vlk, kozliatka, mama koza, kováčDeti sa v priestore triedy zahrajú na skrývačku pred vlkom. Jedno dieťa bude vlk, ostatné deti budú kozliatka, ktoré sa budú schovávať. Deťom môžeme dať čiapočky kozliatok a vlka. Oproti  klasickej hre na skrývačku hra nekončí len v nájdení dieťaťa, ale aj v správnom pomenovaní, kde dieťa bolo skryté prostredníctvom slov a slovných spojení určujúcich polohu. Dieťa (vlk) po nájdení niektorého kozliatka musí povedať : „Vidím ťa, si...napr. pod

Zobraziť inšpiráciu
Zlatovláska a tri medvede. Matematická rozprávka. 13.9.2021 15:39

Loďou po ostrovochZostrojiť spolu s deťmi o špajdlí/špáradiel, marshmallows/farebných cereálií, hrášku rovinné a priestorové geometrické tvary a telesá a spájať ich do rôznych objektov.Výkonový štandard: Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.Veková kategória: 3 - 4 ročné detiPomôcky: farebné tvary, návrh na papieri, špajdle/špáradlá, marshmellows /hrášokDeti postupne vystupovali na ostrovoch. Každá skupinka deti na začiatku povedala na akom ostrove sa nachádza (kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník).Úlohou detí bolo zostrojiť geometrické tvary podľa predlohy. Deti sa pustili do práce hneď a s nadšením. Každá skupinka detí tvorila podľa danej predlohy. Dve skupiny vyrábali z marshmellows a špajdlí a dve skupiny z hrášku a špáradiel. Rozdelila som ich do skupín, kde bol

Zobraziť inšpiráciu
RUKAVIČKA - matematická rozprávka. 12.9.2021 11:38

Výkonový štandard: Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení, ako sú prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) Pomocou týchto slov opíše polohu objektu.Obsahový štandard: Učiteľka orientáciu v priestore, rovine a rade umožňuje deťom využívať v rôznorodých situáciách a hrách. Pritom sa snaží o rozvíjanie všetkých pojmov spojených s orientáciou.Výchovno-vzdelávací cieľ: Zapamätať si dejovú postupnosť a určovať počet, polohu, daných objektov na obrázku, pričom dané obrázky sa vždy menia  podľa deja.Veková skupina: 5 - 6 rokovPomôcky: Pop up kniha Šiel dedko horou a za ním bežal psíček. Šiel dedko, šiel a stratil rukavic

Zobraziť inšpiráciu
Pop up kniha. Malý ježko. 24.8.2021 14:04

Ahoj, ježko! Malý ježko sa pomaly pripravuje na zimu. Čo všetko musí zvládnuť? Vytvorte si interaktívny príbeh jednoduchým spôsobom s deťmi a pre deti. 3D kniha, z ktorej na vás obrázky priam vyskočia. autorka knihy: Alexandra Kuruc

Zobraziť inšpiráciu
Nechajte ma hnevať sa...,alebo hnev ako pomocník v osobnostnom raste dieťaťa. 2.8.2021 13:12

Hnev býva často nepochopenou a, najmä, neželanou emóciou. Býva označovaná ako „zlá“. Ale emócie nie sú „zlé“ ani „dobré“, sú neutrálne. Zlý alebo dobrý je náš postoj k nim. Keďže je detský hnev neraz vnímaný v očiach rodičov a pedagógov ako „zlý“, býva i dieťa takto vnímané a, bohužiaľ, i „nálepkované“ ako zlé. To, čo s dieťaťom urobí „nálepkovanie“ z dlhodobého hľadiska nazývame Golem efekt, čiže negatívna predpoveď, kedy negatívne očakávania zo strany dospelých vedú k negatívnemu výsledku, správaniu, prejavom dieťaťa. Ako prevenciu pred týmto „nálepkovaním“ sa radšej zamerajme na hnev ako na signál, ktorým nám chce dať dieťa, ktoré nemá dostatok skúseností s vlastnými emóciami, najavo, že sa v jeho vnútri deje niečo, s čím si ono samo nevie poradiť. Hnev je vo svojej podstate sekundárna e

Zobraziť inšpiráciu
Číselná rozprávka o zajkovi. 30.6.2021 15:58

Výchovno – vzdelávacie ciele: počúvať s porozumením, pochopiť obsah prečítanej rozprávky, naučiť sa časť textu rozprávky naspamäť, uplatniť spoluprácu v skupine, vedieť priradiť číslice od 1 – 10 v správnom poradí, zvládnuť dychové, artikulačné, rytmické cvičenie. Po vypočutí učiteľky, ako text piesne zrytmizovala a zaspievala, aj deti sa snažia spievať text rozprávky. Metódy: hra, výklad, metóda postupnosti, primeranosti veku.Pomôcky: Puzzle s číslami od 1 – 10, text rozprávky, kartičky s číslami, kartičky s prstami ukazujúcimi čísla, sukne pre dievčatá, klobúky pre chlapcov, bublifuky, paličky, zvuková nahrávka piesne.  StimuláciaDeti sedia v kruhu pozornosť detí stimulujem otázkou. – Deti, chceli by ste počuť rozprávku o zajkovi a číslach? A deti motivujem časťou rozprávky: 1, 2, 3, 4, 5 roz

Zobraziť inšpiráciu
Hľadanie silných stránok žiaka v školskom klube. 29.6.2021 13:50

Hľadanie silnej stránky žiakaVyužitá stratégia: Hore na horu.Cieľová skupina: Práca individuálna s jedným žiakom, 10-ročným.Cieľ  aktivity: zistiť dôvod, prečo je samotársky, odhaliť skutočnú príčinu, prečo sa odmieta zúčastňovať s nami na aktivitách a spoločnom živote v ŠKD, zároveň zistiť jeho silné stránky.POPIS AKTIVITYŽiak prišiel k nám z inej školy tento školský rok  Do ničoho sa nezapájal, ale ani neškodil a našu činnosť nijako nenarúšal. Bol tichý a utiahnutý, nič som o ňom nevedela a tak som sa cez hru Hore na horu pokúsila cielenými otázkami niečo o ňom zistiť a spoznať jeho silné stránky. Za pomoci otázok (čo robíš najradšej, prečo si najradšej sám, v čom sa chceš zlepšiť, aký máš pocit keď sa ti práca vydarí, je ešte niečo čo by si chcel dokázať, kto ti doma môže pomôcť keď pri

Zobraziť inšpiráciu
Stratégie zamerané na zníženie stresu a napätia v škole. 29.6.2021 11:47

Názov vzdelávacej aktivity: Zvýšenie vnútornej motivácie dieťaťa na krúžku angličtina hrou.Výkonový štandard: Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie.Cieľové požiadavky: Prejavovať záujem o nové veci.Veková skupina: predškolák MŠ 6 rokovMetódy: rozhovoru, príkladu, presviedčania, povzbudenia a pochvalyPopis situácie:Dieťa pred krúžkom Anglický jazyk hrou plakalo, nechcelo ísť na krúžok radšej sa chcelo hrať. Počas krúžku sa nezapájalo, chcelo odísť, hnevalo sa. Po krúžku som s nim začala rozhovor. Začala som pozitívne: Videla som, že ťa hra Hádaj čo chýba bavila. Páčili sa ti hry ktoré sme sa hrali? Odpoveď bola ani moc nie ale predpokladám, že vychádzala zo zlej nálady, ktorú dieťa v ten deň malo. Chcela by som ťa ešte niečo po anglicky naučiť. Koho to ty potom môžeš naučiť? Odpove

Zobraziť inšpiráciu
Moderný pedagóg v praxi. 29.6.2021 11:03

Na začiatku bola zvedavosť. Ale aj túžba po poznaní. Ako si získať tie malé srdiečka a ako s nimi vychádzať dobre a nemusieť sa uchyľovať ku klasickým prostriedkom ako je prísnosť, hnev... Hneď na našom prvom stretnutí som vedela, že som tu správne. A musím povedať, že práve prvá téma mi aj najviac zarezonovala - komunikácia. Tie nasledujúce boli tiež inšpirujúce a zaujímavé, ale už viem, že veľa vecí stojí a padá práve na správne zvolenej komunikácii. Tu vidím svoje nedostatky a viem, že musím zapracovať na empatickej komunikácii, ale aj na na riešenia zameranej komunikácie. Ďalšia oblasť, na ktorej budem musieť popracovať je sebakontrola a zvládanie emócií – a to nielen tých u detí, s ktorými pracujem, ale hlavne u seba. Veď spokojný a vyrovnaný učiteľ rovná sa spokojné a vyrovnané dieťa

Zobraziť inšpiráciu
My a naša príroda. 19.5.2021 14:47

Vek: 7 – 15 rokov (myslím si, že práve my dospelí, by sme mali byť vzorom pre naše deti k čistejšej prírode)Pomôcky: papier, farbičky, fotoaparát, tehly, kvetiny a dreviny, vrecia na odpad, čistá myseľ, šikovné ruky a dobrá náladaCieľ:  Zistiť vzťah žiakov k prírode cez rôzne aktivity.Metódy: riadený rozhovor, práca v skupine, problémové vyučovaniePostup: Žiakov si rozdelíme podľa typov. Prvý typ žiakov napíše krátky príbeh o tom, čo si myslí o znečisťovaní prírody. Druhý typ žiakov urobí pár fotografií zo svojho okolia a tretí typ žiakov vymyslí spoločnú aktivitu, ktorú zrealizujeme na školskom dvore. Po určitom čase všetky materiály zhromaždíme a urobíme jeden spoločný projekt. Nám sa podarilo toto.Volám sa Vladko a som žiakom 6. ročníka v ZŠ Švedlár. Prírodu mám veľmi rád. Rád pozorujem

Zobraziť inšpiráciu
Cez vlastnosti k emóciám. 19.5.2021 14:15

Vek: 7 – 15 rokov (myslím si, že ani dospelým by občas nezaškodilo nastaviť zrkadlo 😊)Pomôcky: balón, srdce, fixka, papier, klobúkCieľ: Zistiť pocity žiakov cez ich vlastnosti.Metódy:  riadený rozhovor, práca vo dvojiciachPostup: Každý žiak si z klobúka vylosuje meno jedného svojho spolužiaka. Dostane srdce, na ktoré napíše päť vlastnosti, ktoré si na druhom cení. Okrem srdca, dostane aj ústrižok papiera, na ktorý napíše jednu vlastnosť vylosovaného spolužiaka, ktorá sa mu na ňom nepáči, prípadne, by ju chcel zmeniť. Po napísaní negatívnej vlastnosti, zloží papierik a pripevní ho na nafúkaný balón. Následne prečíta o spolužiakovi vlastnosti, ktoré napísal na srdce, jednu si vyberie a opíše ju. Po prečítaní podá spolužiakovi srdce, ale aj balón. Žiak má možnosť rozhodnúť sa, či sa zverí ostatným o tom

Zobraziť inšpiráciu
Remeslá a profesie. 12.5.2021 12:59

Téma týždňa: Čím budem? Remeslá a profesieVzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 󠄦Ո Človek a spoločnosťPodoblasť: Remeslá a profesie Ո Ľudské vlastnosti a emócieCieľ: Dieťa vie vlastnými slovami prerozprávať počutý príbeh. Dieťa vie opísať základnú pracovnú náplň povolania učiteľ. Dieťa vie určiť a opísať vlastnosti a identifikovať pocity. Dieťa vie identifikovať pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti. Dieťa vie vlastnými slovami opísať, aké by mal mať učiteľ vlastnosti.Pomôcky: príbeh o Vladimírovi, ilustráciaMetódy: hra, rozhovor, pozorovanie, hodnotenie, praktická činnosťZásady: aktívnosť, individuálny prístup, postupnosť, prepojenosť teórie a praxe, vedeckosť, výchovné pôsobenieMetodický postupDeti si nájdu na koberci pohodlné miesto, kde sa usadia. Budeme si čítať jeden príbeh. Pozorne počúv

Zobraziť inšpiráciu
Nosenie letečka. 12.5.2021 12:33

Nosenie „letečka“, región: okolie Hlohovca.  Na Kvetnú nedeľu - 6. pôstna nedeľa.Deti si ozdobia vŕbové/čerešňové/slivkové vetvičky papierovými vtáčikmi, retiazkami – „pátričkami“, farebnými stuhami.Deti chodia z domu do domu a roznášajú letečko. Jedno dieťa kráča na čele sprievodu a nesie ozdobené vetvičky – letečko, ostatné deti idú za ním.Deti pri príchode spievajú:Tešte sa babičky veselé,už vám to letečko nesieme.Pekné, zelené, rozmarínové.Po zemi sa svíci všelijaké kvíci, ruža, fiala.Deti pozdravia gazdinú:  Pochválen buc Pán Ježiš Kristus.Gazdiná odpovedá: Naveky amen.Dieťa, ktoré nesie letečko sa spýta: Kúpite si nové leto?Gazdiná odpovedá: Kúpime.Gazdiná si zoberie z „letečka“ papierového vtáčika alebo retiazku.Deti hovoria:Dajte nám vajíčko lebo dve,Šak vám to máličko ubudne.Lebo ked ná

Zobraziť inšpiráciu
Spektrum emócií v školskej praxi - pracovný list. 7.5.2021 18:43

Emócie - sú psychické procesy, ktoré zahŕňajú subjektívne zážitky pohody a nepohody, ktoré sú previazané s fyziologickými zmenami, motorickými prejavmi a zmenami pohotovosti a koncentrácie. Emócia je indikovaná konkrétnou osobou a zvyčajne sa prežíva ako určitý momentálny stav, ktorý je sprevádzaní telesnými zmenami, výrazmi a činnosťami. Podstatu emócie tvorí, istý stupeň pripravenosti na aktivitu.Emócie nie sú nepriateľmi učenia, ale sú pomocníkom pri učení.Kto chce premýšľať musí sa cítiť dobre.Racionálne myslenie nie je možné bez emócií.Úloha emócií v edukácií - emócie pôsobia na edukáciu, ovplyvňujú ju a podporujú ju, alebo narúšajú proces individuálneho vývoja detí a sú ústredným prvkom ich duševného zdravia. Emócie žiakov pôsobia aj na emócie učiteľa.  Ak učiteľ navodí pozitívnu atmos

Zobraziť inšpiráciu
Zázračný náramok. 5.5.2021 18:23

Félix a zázračný náramok Florianin brat Félix je bystrý a veselý malý chlapec. Rád sa hrá s autíčkami a so svojou drevenou železnicou. Je šťastný, keď s ním otec skladá domčeky z lega. K mame sa rád pritúli na gauči a nechá si od nej čítať rôzne poviedky. Najradšej však hrá so sestričkou Flo pamäťovú spoločenskú hru Memory a dokonca väčšinou vyhráva. Flo chce svojho bračeka potešiť, a tak spolu so svojou priateľkou vyrobí pre Félixa špeciálnu hru Memory. Félix má zajtra narodeniny a Flo ho chce s novou hrou prekvapiť. Dievčatá nalepujú na malé kartičky pestré obrázky a kresby. Samozrejme vždy dve rovnaké, inak by to nebola hra Memory. Je to neuveriteľné, že malý Félix má už tri roky a budúci týždeň začne chodiť do škôlky. Počas toho, ako dievčatá sedia vo Floinej izbe a venujú sa kartičkám

Zobraziť inšpiráciu
Obchod Odporúčame Pomôcky
KAZOO - etnický dychový hudobný nástroj.

Kazoo je jednoduchý dychový hudobný nástroj v tvare ponorky s bzučiacim zvukom.Kazoo je etnický nástroj so špecifickým bzučivým zvukom, tvoreným vibrujúcou membránou. Chcete rozvinúť svoje hudobné poznanie a nadanie? Už poznáte hudobný nástroj kazoo? Tento jednoduchý hudobný nástroj má v sebe vibrujúce membrány, ktoré pri fúkaní vydávajú zvuk.vhodný hudobný nástroj i pre detiobľúbený dychový nástroj, ktorý zvládne naozaj každýveľmi rýchlo ho spoznáte podľa jeho charakteristického bzučivého zvuku. Ten vzniká rozvibrovaním papierovej membrány a následným zmiešaním sa s tónom muzikantovho hlasu. Vyrobený je z ABS živice vo viacerých farebných odtieňov - žltá, červená, modrá, zelená.Balenie obsahuje 90 kusov.Doba dodania 2 - 6 týždňov.Pri väčšom počte balení nás kontaktujte.KAZOO

135,50 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Aby agresívne dieťa bolo výzvou! Online. 19.10.2021 17:00 - 19:00

Ako komunikovať s problémovým dieťaťom v školskom prostredí? Ako by mala vypadať spolupráca s rodičmi? Kedy je čas vyhľadať odbornú pomoc? Priblížime si aké sú najčastejšie agresívne prejavy detí v školskom prostredí. Hovoriť budeme aj o latentnej agresivite, či hostilnom správaní. Agresivita a agresia ako prirodzený prejav človeka. Súčasťou webinára bude diskusia pedagógov a ich aktuálne problémy v pedagogickom procese a hľadanie spoločných riešení. ONLINE – Aby agresívne dieťa bolo výzvou!lektorka Mgr. Monika Ferenčíková19. októbra 2021 v čase 17:00 - 19:00 hod.Cieľová skupina: vychovávatelia, pedagogickí zamestnanci - prví stupeň ZŠ, pomáhajúce profesie - začínajúci sociálni pedagógovia a školskí špeciálni pedagógovia, asistenti pedagóga. certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailomČo sa dozviete:Agresívne správanie a agresivita v školskom prostredí Prvky prosociálneho správania v pedagogickom proceseBudovanie vzťahu dôvery medzi pedagógom a žiakom Aktivity zamerané na rozvoj triednej klímy a prijatie dieťaťa s problémovým správaním v kolektíve Práca s rodičom Čo získate:Prehľad k danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností.Certifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou - budete diskutovať o aktuálnych problémoch v pedagogickom prostredí.

20,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hudobná rozprávka - zážitkové učenie. 20.10.2021 15:00 - 17:00

Ako rozvíjať hudobnosť dieťaťa, žiaka t. j. hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, prebúdzať trvalý a pozitívny vzťah k hudbe?Hľadáte praktické tipy na aktivity s deťmi/žiakmi a chcete sa priblížiť ich potrebám?Hudobná rozprávka je špecifický hudobný žáner pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ktorý dokonale vyhovuje požiadavkám na výber učiva. Hudobná rozprávka patrí do kontextu zámerne komponovanej tvorby pre deti a žiakov. Technická náročnosť hudobnej rozprávky spolurozhoduje o interpretoch. Hudobná rozprávka je výsledkom muzikálnej kreativity učiteliek a spravidla je určená na detskú interpretáciu.ONLINE - Hudobná rozprávka - zážitkové učenie.lektorka Alexandra Kuruc20. októbra 2021 v čase: 15,00 - 17,00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej a základnej školy (prvý stupeň), vychovávateľ, asistent pedagógacertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMČo sa dozviete - vzdelávací obsah:hudobné a nehudobné zvukynota, pomlčka, taktOrffov inštrumentárrytmické cvičenia s jednoduchým rytmickým nástrojomdychové cvičeniaČo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností.Na webinári získate aj praktický pracovný materiálCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Finančná gramotnosť inovatívne - interaktívny webinár. 20.10.2021 18:00 - 20:00

Poskytneme Vám množstvo inšpirácií a návrhov ako vytvoriť aktivity na finančnú gramotnosť, tak aby ste urobili zaujímavú hodinu pre žiakov na všetkých stupňoch štúdia. Webinár je určený pre všetkých pedagógov.ONLINE – Finančná gramotnosť inovatívne.lektor Dávid Vrtaňa20. októbra 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Absolvovaním webináru sa dozviete:Ako implementovať inovatívne metódy learning by doing, snowballing, rolové hry, gamfikáciu, mind map, timovú prácu a e-learning do prostredia finančnej gramotnosti, Naučíte sa ako správne vytvoriť HRU vo finančnej gramotnosti. Zoznámite sa s konkrétnymi aktivitami a úlohami pre žiakov pre jednotlivé ročníky. Dozviete sa ako efektívne prepájať medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní finančnej gramotnosti. Sami si vyskúšate vytvoriť nejakú aktivitu s využitím inovatívnej metódy.Ako vniesť interaktivitu do vyučovania finančnej gramotnosti.Čitateľská gramotnosť? Je dôležitá? A ako ju prepojíme s finančnou gramotnosťou na konkrétnych úlohách a príkladoch.Čo získate: Komplexný prehľad a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a zážitku z vyučovacej hodiny vo finančnej gramotnosti. Balík aktivít, ktoré môžete využiť pri práci so žiakmi v medzipredmetových vzťahoch pri vyučovaní finančnej gramotnosti. Certifikát do portfóliaPočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorom.

20,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v procese výučby. 21.10.2021 14:00 - 16:00

Apky sú dnes už samozrejmosťou vo vzdelávacom procese. Poďte sa s nimi naučiť pracovať.Dajte svojej triede moderný a efektívny vzdelávací proces.Cieľom ponúkaného aktualizačného vzdelávania pre školy a pedagogických zamestnancov je rozvíjanie informačno-komunikačných zručností pedagógov a zvýšenie ich kvalifikácie, zvýšenie vlastných kompetencií, podpora zlepšenia odborného vzdelávania prípravy žiakov a prepojenie odborného vzdelávania a prípravy žiakov s praktickými potrebami trhu práce. Kahoot - multiplatformový systém na získavanie reakcií žiakov prepojujúci formálnu výučbu s online svetom. V podstate ide o premenu tradičného overovania vedomostí prostredníctvom kvízu v aktivizujúcej forme s využitím digitálnych technológií - počítača, dataprojektora a mobilných zariadení ako sú tablety a mobily.skvelá interaktívna pomôcka, ako si preskúšať nové učivo, zabaviť žiaka/študenta súťažením (malí aj veľkí)nachystať si kvízy na mieru, ale aj použiť dopredu predpripravené od inýchŽiaci/študenti si môžu vytvoriť sami, potom to využiť na hodineskvelý príklad, ako využiť online pomôcku počas prezenčnej výučbyWizer.me - platforma poskytujúca možnosť vytvárať krásne a pútavé online pracovné hárky. Vo "Wizer.me" získate cenný nástroj pre vytváranie pracovných listov, testov i okamžitú spätnú väzbu bez zdĺhavého a zložitého opravovania.Prezi - netradičný spôsob prezentácie informácií (nielen) vo výučbe. Program Prezi, nám umožňuje pozrieť sa na vizualizáciu úplne iným, novým, nelineárnym spôsobom. Prezentácia ako myšlienková mapa.ONLINE – Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v procese výučby.lektor PaedDr. Martin Prodaj21. október 2021 v čase 14:00 - 16:00 hod.cieľová skupina: pedagogickí zamestnancicertifikátČo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činnostíNaučíte sa používať nástroje, ktoré urobia vašu hodinu zaujímavejšouNaučíte sa tvoriť interaktívne a zábavné kvízyNaučíte sa vytvárať interaktívne, multimediálme posteryNaučíte sa vytvárať pracovné listy i hárky a tak zapojiť žiakov viac do výukyCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorom.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj JAR, Banská Bystrica 27. februára 2018

Jarná inšpirácia v hudbe, v pohybe, v rytme a skvelé pani učiteľky a vychovávateľky. Projekt EDU DAY. Lektorka: PaedDr. Alexandra Kuruc.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.