Nákupný košík
položky:

Novinky

Mediálna výchova - Ako úspešne preplávať mediálnym a digitálnym svetom. Inovačný vzdelávací program. 14.5.2024 18:50

V súčasnosti každý z nás trávi veľa času pri svojom mobile/počítači. Predovšetkým deti/žiaci sú prakticky stále online. Skrátka a dobre médiá sú všade okolo nás, utvárajú prostredie, v ktorom žijeme: sú dôležitým socializačným faktorom, dokážu nás zabaviť a majú vplyv na náš životný štýl i spôsob vnímania sveta.Pedagóg pôsobiaci v školách môže pomôcť deťom orientovať sa v prostredí médií (prevažne na sociálnych sieťach) tak, aby vedeli odlíšiť názor od faktu, aby dokázali nájsť dôveryhodné zdroje a zapojili sa do mediálnej komunikácie ako nezávislí jedinci.To kladie dôraz na jeho schopnosti a zručnosti v oblasti mediálnej gramotnosti.Inovatívne pôsobenie pedagóga na žiaka v oblasti mediálnej výchovy je, ak:• Učiteľ vedie žiaka ku kritickému posúdeniu mediálneho oznámenia a jeho vzťahu k rea

Zobraziť novinku
Rovesnícke učenie v materskej, základnej a strednej škole. Učenie sa učením druhých. 9.5.2024 07:38

Čo je to rovesnícke učenie? Učenie sa učením druhých. Počas rovesníckeho učenia je učiteľ len akýmsi sprievodcom, ktorý vkladá plnú dôveru do svojich žiakov. Práve žiaci sú tu v úlohe učiteľa a je im z jeho strany umožnené aktívne participovať na tvorbe vyučovacieho procesu, výbere metód a foriem výučby, napr. zážitkové učenie sa, bádateľské aktivity a pod. Rovesnícke vyučovanie sa dá realizovať v materskej škole, základnej škole i na strednej škole. Povieme si ako. Cieľ: Získať čo najviac informácií o realizácii rovesníckeho učenia v školách. Vzdelávanie sa žiakov takouto formou podporuje rozvíjanie kritického myslenia, vzájomnej komunikácie, sebareflexie a spolupráce medzi žiakmi pri riešení rozličných problémových situácií. Online - Rovesnícke učenie v materskej, základnej a strednej škole.

Zobraziť novinku
Moduly programu funkčného vzdelávania. 3.5.2024 16:48

Tvorba a riešenie projektov v školskej praxi.https://www.inspiracia.live/ponuka/1480/tvorba-a-riesenie-projektov-v-skolskej-praxiAnotácia: Modul programu funkčného vzdelávania je určený všetkým vedúcim pedagogickým zamestnancom aj vedúcim odborným zamestnancom.Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon riadiacej činnosti absolvovaním rozširujúceho modulu funkčného vzdelávania. Absolvovaním modulu Tvorba a riešenie projektov v školskej praxi získa základné pojmy a ich význam pre manažment rizík (potenciálne riziká pre školu a školské  zariadenie, čisté riziko, systematické riziko, manažment rizika). Bude schopný opísať situáciu a problém riešený v projekte, stanoviť zámery, ciele, merateľné ukazovatele a indikátory projektu, určiť intervenčn

Zobraziť novinku
Inovačné vzdelávacie programy - nové vzdelávacie obsahy pre materské školy. 1.5.2024 14:50

Inovatívne stratégie vo výtvarných činnostiach u detí predškolského veku.https://www.inspiracia.live/ponuka/1711/inovativne-strategie-vo-vytvarnych-cinnostiach-u-deti-predskolskeho-vekuKreslenie, maľovanie, alebo akýkoľvek výtvarný prejav je pre človeka rečou duše aj cestou k porozumeniu seba samého. Samotným tvorením sa prihovárame sami sebe a pestujeme trpezlivosť, úctu k vlastnému výtvoru, radosť z tvorivej práce. Kreslenie, maľovanie má vytvárať radosť a chuť učiť sa na chybách a nie frustráciu, ak niečo nevyjde.V čom vám vzdelávanie pomôže:Dostať viac umenia a tvorenia do života detí.Vyskúšať si aké to je dôležité uprednostniť proces tvorby pred pekným výsledkom.Eliminovať šablónové vytváranie výtvarných prác.Dať deťom priestor na vlastnú fantáziu a kreativitu.Východisko/Vzdelávacie oblasť:

Zobraziť novinku
Základné umelecké školy - OPRÁVNENIE na poskytovanie inovačného vzdelávania. 10.11.2023 14:38

O P R Á V N E N I E na poskytovanie inovačného vzdelávania Poskytovateľ inovačného vzdelávania žiadateľovi Inšpirácia, o. z. so sídlom Stará Kremnička 26, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51206633 je oprávnený v súlade s § 55 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 138/2019 Z. z. poskytovať inovačné vzdelávanie za týchto podmienok: • Inovačné vzdelávanie sa bude organizovať na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia. • Inovačné vzdelávanie bude organizovať ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín. Odborný garant inovačného vzdelávania: PaedDr., Mgr. Art. Ingrid Pinková, ArtD.V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. - Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: - učiteľ základnej

Zobraziť novinku
Obchod Odporúčame Odborné publikácie
Metodická príručka Slovensko, vlasť moja

Jedinečný vzdelávací projekt pre pedagógov materských, základných škôl a vychovávateľov.Hlavným cieľom v projekte Slovensko, vlasť moja  je viesť dieťa predškolského a mladšieho školského veku k základnej orientácii v spoločenskom prostredí – v jeho priestorových a sociálnych vzťahoch. Orientuje sa na poznávanie spoločenského prostredia a prosociálnu výchovu. Aktivity projektu stavajú na prirodzenej detskej zvedavosti. Dôraz je na zoznamovaní sa s prostredím na základe významných geografických a hi

15,00 € Do košíka 13,64 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Máj. Vychovávatelia. Motivácia žiaka k učeniu sa cez aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. 20.5.2024 08:00 - 11:30

Vzdelávací program prehĺbi a inovuje kompetencie pedagóga oblasti aplikácie procesov aktívneho učenia sa cez jeho osobnosť, cez vytváranie korektných vzťahov so žiakmi a cez výber vhodných vyučovacích metód. Prehĺbi jeho schopnosť viesť učebný proces cez inovatívne metakognitívne postupy prostredníctvom motivačných techník s využitím skupinovej dynamiky aj individuálneho prístupu ku každému žiakovi. Zároveň inovuje jeho znalosti a zručnosti v oblasti:sociálno-afektívneho vyučovania, rozvíja jeho schopnosť riešiť aktuá

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava. NEBUĎ AKO GEJZA, BUĎ AKO GUSTO! 20.5.2024 14:00 - 16:00

Už v starovekom Grécku Sokrates a Platón kládli dôraz na to, aby sa človek učil rozprávať a argumentovať. Umenie myslieť a hovoriť považovali za kľúčové zručnosti a kompetencie, aby uspeli v spoločnosti, mali schopnosť analyzovať a prezentovať myšlienky. Sokrates si všímal rozpory a argumentáciu v rozhovore, teda dialóg povzniesol na umenie. Na Slovensku sme v implementácii týchto dôležitých ľudských zručností do edukácie stále v začiatkoch. Ako rozvíjať u detí/žiakov komplex myšlienkových operácií, ktor

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA so zameraním na kompenzácie deficitov čiastkových funkcií. 20.5.2024 18:00 - 20:00

Vývinové poruchy učenia znamenajú celoživotné ťažkosti. Intenzívna práca v školskom veku a osvojenie si vhodných študijných zručností a vhodných mechanizmov práce pri výkone profesie sú cestami k výraznému zníženiu všetkých ťažkostí. Ľudia s VPU sa učia a pracujú a niekedy aj premýšľajú inak. Nikde nie je povedané, že horšie. Jednoducho inak a postupy, ktoré poznáme v našich školách už od Márie Terézie, či Komenského už jednoducho nepostačujú. Nik z nás nemá právo povedať, že sa dieťa niečo nenaučí, že

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi. Základné umelecké školy. 21.5.2024 08:00 - 12:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - Svit.

Projekt EDU DAY.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám