Nákupný košík
{{ cart.productsCount }}
položky:
položka:
položiek:
{{ cart.totals.total }}

Novinky

Jeseň - Zima edukačno-inšpiratívny maratón 16.11.2019 11:36

V metodickej príručke prezentujeme možnosti zdokonaľovania pohybových schopností i zručností a efektívneho využívania rytmickej a tanečnej prípravy detí a žiakov. Pedagógovia získajú zručnosť s deťmi/žiakmi cieľavedome, systematicky, tvorivo a efektívne realizovať pohybové, rytmické a tanečné vzdelávacie aktivity, ktoré podnietia ich záujem o pohyb, rytmus a tanec. V metodickej príručke Edukačno-inšpiratívny maratón  Jeseň – Zima prezentované didaktické princípy, prostriedky a metódy rozvíjania psychomotorických kompetencií sa teda dajú rovnako účinne uplatniť v predprimárnom, aj primárnom vzdelávaní a to nielen v rámci jednej vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb (Pohyb a telesná zdatnosť), ale aj prepojením s ostatnými vzdelávacími oblasťami, predovšetkým Umenie a kultúra. Počas rytmizácie a melodizácie piesní využívame ľahko dostupné, ale netradičné pomôcky a tiež zaujímavé farebné hudobné nástroje. Deti/žiaci sa hravou formou naučia zahrať pieseň priraďovaním farieb nástrojov k farebnému notovému podkladu. Do tancov a rytmizácií sú zapojené i prvky dramatizácie. Metodická príručka ponúka inšpiratívne piesne a tance so zaujímavými choreografiami, ktoré pomôžu pedagógom v ich tvorivej práci s deťmi. Ponúka možnosti, ako realizovať vzdelávacie činnosti s konkrétnou piesňou či básňou. Veríme, že budú pre vás inšpiratívne a pri ich realizácii prežijete príjemné a tvorivé chvíle. K textovej časti metodickej príručky ponúkame nahrávky piesní. Každá pieseň má i svoju inštrumentálnu verziu, aby ste si mohli s deťmi zaspievať, keď už piesne budú poznať.  Jeseň Dedko vie všetko V záhrade Ježkovia Babičkine dobroty Repka Uletená pieseň Na šarkanovom chvoste Zima Malé vločky Fujavica Snehuliak Rozprávkový strom Vianoce6.Aleluja Metodická príručka Edukačno-inšpiratívny maratón Jeseň – Zima - je praktickým nástrojom a inšpiratívnou pomôckou pre všetkých pedagógov a vychovávateľov. Metodická príručka ponúka inšpiratívne piesne a tance so zaujímavými choreografiami, ktoré pomôžu pedagógom v ich tvorivej práci s deťmi. Ponúka možnosti, ako realizovať vzdelávacie činnosti s konkrétnou piesňou či básňou.  K textovej časti metodickej príručky ponúkame nahrávky piesní (4 piesne jeseň a dve piesne zima). Každá pieseň má i svoju inštrumentálnu verziu, aby ste si mohli s deťmi zaspievať, keď už piesne budú poznať.   Elektronická verzia PDF plnofarebný formát A4. Počet strán: 53.

Zobraziť novinku
Ja a svet okolo mňa – naplno v prúde, alebo nechaj sa viesť 16.9.2019 16:35

Zážitkový workshop pre malých aj veľkých. Emocionálnu výchovu u detí predškolského veku je možné stimulovať aj prostredníctvom zmysluplných aktivít, ktoré deti vedú k prežívaniu rôznych emócií, k ich vnímaniu a reflektovaniu. Takýmto spôsobom sa deti môžu postupne naučiť svoje emócie poznávať, rozlišovať, orientovať sa v tom čo pre nich tá ktorá emócia znamená a ako ich môžu prijateľne prejavovať. Obsahom zážitkového workshopu sú práve takéto aktivity, ktoré majú preventívny, stimulačný či rozvíjajúci charakter. Krásna veta „Jednoducho nechaj osla, nech stojí!“, alebo "Loď s dvoma kapitánmi napreduje rovnako zle ako keby nemala žiadneho kapitána.“ nám predstaví jednoduché pravidlá života, v ktorých sa ľahšie zorientujeme cez príbehy. Bezpečie - Môj dom, môj hrad Pomoc druhým - Urob si svoju hojdačku Správne rozhodnutia - Fridolín a moje starosti Spolupatričnosť - Loď pre Flo a jej rodinu Trpezlivosť - Ako počúvať srdcom bez slov Dôvera - Zázračný náramok Pravidlá, rešpekt - 12 veľkých umelcov Filipy Na workshope sa „stretneme“ v aktivitách  s dôverou, láskou, strachom, priateľstvom, pokojom, časom, počúvaním seba, starostlivosťou o ostatných...

Zobraziť novinku
Slovensko - moja vlasť, vzdelávací projekt 16.9.2019 14:17

Jedinečný vzdelávací projekt pre pedagógov materských, základných škôl a vychovávateľov.Hlavným cieľom v projekte Slovensko - moja vlasť je viesť dieťa predškolského a mladšieho školského veku k základnej orientácii v spoločenskom prostredí – v jeho priestorových a sociálnych vzťahoch. Orientuje sa na poznávanie spoločenského prostredia a prosociálnu výchovu. Aktivity projektu stavajú na prirodzenej detskej zvedavosti. Dôraz je na zoznamovaní sa s prostredím na základe významných geografických a historických prvkov. Národné povedomie sa sústreďuje na poznávanie a orientovanie sa v okolí. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa detí/žiaci oboznamujú s kultúrou a spoločenským dianím vo vlasti.Našim cieľom je priviesť deti/žiakov k patriotizmu, ku láske k svojmu domovu, k svojej vlasti primeranou formou od útleho veku – vlastným pozorovaním a následne zdieľaním zážitkov a skúseností.Vzdelávací projekt Slovensko – moja vlasťV metodickej príručke sú prezentované didaktické princípy, prostriedky a metódy, ktoré sa teda dajú rovnako účinne uplatniť v predprimárnom, aj počiatočnom primárnom vzdelávaní, a to nielen v rámci jednej, i keď prioritnej, vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, ale aj prepojením s ostatnými vzdelávacími zložkami. Metodická príručka ponúka pedagógom a vychovávateľom 5 súvislých pásiem: 1 Čo je rodina 2 Škola / Škôlka 3 Vlajka Slovenska 4 Spievanky, spievanky 5 Srdce slovenské Obsahom metodickej príručky sú piesne, rytmizácie, tanečné choreografie a výtvarné aktivity. Všetko spracované v logických celkoch. Metodická príručka Vám uľahčí priniesť do výchovno-vzdelávacieho procesu i tvorby programov hravosť, pestrosť, kontinuálnosť a zoznámi deti/žiakov so zaujímavými prvkami našej slovenskej kultúry. Neoddeliteľnou súčasťou projektu Slovensko – vlasť moja je CD – nosič s piesňami a inštrumentálnymi verziami skladieb.Každá pieseň popisuje svoju časť skladačky, ktorou si dieťa/žiak vytvára svoj obraz o svojej vlasti a zároveň si vytvára pocit hrdosti nad tým, že niekam patrí. Prvé spoločenstvo, v ktorom dieťa/žiak žije, je rodina. Vieme, že rodinné stereotypy sa menia a preto sme pieseň Čo je rodina tvorili na základe hier a rozhovorov s deťmi predškolského amladšieho školského veku. Pieseň vyjadruje, aký zmysel pre rôzne deti/žiakov má rodina. Vzniká tak predpoklad, že každé dieťa/žiak si v piesni nájde kus seba. Druhým spoločenstvom v živote dieťaťa/žiaka obvykle býva kolektív v škole. Piesne Škôlka a Škola sú veselé a skrývajú zaujímavé rytmizácie. Sú jednoduché a tak ju môžete zahrať i na hudobných nástrojoch podľa farieb. Hlavným symbolom Slovenskej republiky je vlajka Slovenska. Cez pieseň Vlajka Slovenska učíme deti/žiakov vlajku nielen nakresliť. Učíme ich premýšľať a uvedomiť si, čo jednotlivé prvky znamenajú a aká je symbolika. Samozrejme všetko hravou a veselou formou. Deti/žiaci pieseň rytmizujú hrou na farebných vejároch. Tancom s hulahopmi oblečenými do farieb našej trikolóry tvoria postupne slovenskú vlajku. K nášmu národnému dedičstvu patrí neodmysliteľne folklór a ľudová kultúra. Preto sme do projektu zaradili pieseň Spievanky, spievanky. Pieseň sa naučíme nielen zaspievať, ale vytvoríme si zaujímavý a na pohyb bohatý ľudový tanec s využitím rôznych tanečných krokov, tanca v skupine, vo dvojiciach i individuálneho prevedenia.V závere projektu si vytvoríme svoje vlastné srdce, ktorým vyjadríme, čo pre nás naša vlasť, náš domov znamená. V záverečnej piesni Srdce slovenské, ktorá hovorí o našej láske, hrdosti a šťastí, si zaspievame a zatancujeme práve s týmto srdiečkom.Veríme, že vydelávací projekt Slovensko – vlasť moja, bude vhodný nielen pre pedagógov, ale i rodičov. Že pomôže deťom predškolského a mladšieho školského veku na ceste uvedomovania si národnej hrdosti a spolupatričnosti. Lektorka: PaedDr. Alexandra KurucČasová dotácia: 6 hodínCena: 57,- eur zahŕňa metodickú príručku, CD nosič a pracovný materiál pre každú účastníku.Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho projektu.

Zobraziť novinku
Analyticko-syntetické hry ako súčasť rozvíjania fonologického uvedomovania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 8.9.2019 18:52

Ako zmysluplne rozvíjať najvyššie úrovne fonologického uvedomovania u začínajúcich čitateľov – konkrétne u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Ako zmysluplne prepájať techniku v čítaní s rozvíjaním porozumenia v čítaní?  Cez konkrétne praktické námety na činnosť s deťmi si ukážeme ako sa dá prostredníctvom analyticko – sytentických hier fonologické uvedomovanie rozvíjať zmysluplne, zaujímavo a hravou formou  v škole. 

Zobraziť novinku
Projekt EDU DAY 8.9.2019 17:36

Ponuka programov vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických a odborných zamestnancov. Pre koho je vzdelávací projekt EDU DAY?Pre tých pedagógov, ktorí často používajú slovo výzva a stále sa ženú dopredu a neuspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň.Odprezentujeme pre Vás motívy k vzdelávacej činnosti.Aktualizačné vzdelávanieAktualizačné vzdelávanie podľa zákona 138/2019 Z.z. ... - zážitkové workshopy - zamerané na udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnejčinnosti a získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti. Škola si ponuku Inšpirácie môže objednať, ako u poskytovateľa inovačného vzdelávania. • Pedagógovia získajú na workshopoch portfólio vzdelávacích aktivít, ktoré sú v súlade s aktívnosťou dieťaťa.• V prezentovaných vzdelávacích aktivitách kladieme dôraz na autonómnosť dieťaťa a na jeho logické myslenie, aby sa dokázalo vynájsť v každodennom živote.• Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme stratégie zamerané na podporovanie vnútornej motivácie dieťaťa. Prečo si vybrať nás?Čím sa odlišujeme ...- Skvelý team prednášajúcich- Autentickosť- Každý lektor si pripravil tému, ktorá vás posunie k úspechu- Najkvalitnejšie spracované témy do hĺbky- Vypočujete si a vyskúšate si skúsenosti odborníkov z praxe- Dokonalá organizácia a dodržovanie času- Praktickosť a efektivita je pre nás cieľom 1. Hravá matematika - Matematika a práca s informáciamiCieľom je poskytnúť pedagógom základy matematických a informačných poznatkov a zručností formou zážitkového vzdelávania a poskytnúť spektrum vzdelávacích aktivít, prostredníctvom ktorých sa u detí predškolského veku rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších stupňoch vzdelávania.Lektorka: Mgr. Marcela PospíchalováČasová dotácia: 4 hodiny/každý workshop samostatne/poplatok: 25,- eurČasová dotácia: 9 hodín/ucelený blok vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami/poplatok: 70,- eurKaždá účastníčka dostane didaktický materiál v elektronickej verzii a certifikát o absolvovaní workshopu.1.1 modul vzdelávania Čísla a vzťahyKocky cukru – vzdelávacia podoblasť Čísla a vzťahy1.2 modul vzdelávania Geometria a meranieV mestečku Matematikovo – vzdelávacia podoblasť Geometria a meranie1.3 modul vzdelávania LogikaAby sme si s hlavolamami hlavy nelámali – vzdelávacia podoblasť Logika1.4 modul vzdelávania Práca s informáciamiČo sa stalo na lúke – podľa aktuálneho ročného obdobia; - vzdelávacia podoblasť Práca s informáciami 2. Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesníĽudová pieseň, či riekanka je svojou zvukomalebnosťou, rýmom a prístupnosťou tým najvhodnejším didaktickým materiálom na rozvíjanie hudobného cítenia, vnímania a predstavivosti.Cieľom workshopu je ponúknuť možnosti praktického využitia ľudových hier a tancov v bežnom živote materskej školy, prípadne ako inšpiráciu pri tvorbe programov pre rodičov a verejnosť. Predstavíme si tradičné metodické postupy pri práci s rytmom, melodikou, priestorovou orientáciou. Venovať sa budeme tancu v páre, s rekvizitou a využitiu tanečnýchmotívov na stimuláciu hudobnej a pohybovej pamäte, vytvoríme si tanečnú choreografiu. Oboznámime sa, ako jednoduchou prirodzenou formou prostredníctvom tanca a spevu utváraťpozitívny vzťah detí k svojmu regiónu a krajine. Lektorka: Erika Bernáthová; PaedDr. Aexandra KurucČasová dotácia: 4 hodiny/poplatok: 25,- eurKaždá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu. NOVINKA !Ľudové pásma pre deti predškolského a mladšieho školského veku - metodická príručkapre učiteľov materských škôl a vychovávateľovV metodickej príručke sú prezentované didaktické princípy, prostriedky a metódy rozvoja ľudového umenia, ktoré sa teda dajú rovnako účinne uplatniť v predprimárnom, aj počiatočnomprimárnom vzdelávaní, a to nielen v rámci jednej, i keď prioritnej, vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – Hudobná výchova, ale aj prepojením s ostatnými vzdelávacími zložkami.Cena: 19,- eur 3. Rozprávkové variácie tety PaletkyWorkshop je určený všetkým učiteľkám, ktoré v sebe i deťoch rady prebúdzajú umelcov, pre ktoré je tvorivosť kľúčom k úspechu. Ak chcete, aby sa deti zaľúbili do farieb, aby každé ichdielo bolo originálne, je tento workshop to pravé pre vás. Spolu sa naučíme, ako vytvoriť zaujímavé diela hrou s farbami, rôznymi materiálmi a námetmi. Keď jeseň čaruje, to sa námmaľuje - Ako dať náladu na papier/Kotúľavé rozcvičenie rúk a prstov/Kúzlo frotáže a muchláže/Jeseň a vrtošivé počasie/Jesenná koláž/. Lektorka: PaedDr. Aexandra KurucČasová dotácia: 4 hodiny/poplatok: 25,- eurKaždá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu. 4. MuzikoterapiaTémou workshopu je nájsť čaro v hudbe ako ukľudňujúcom alebo aktivujúcom nástroji podľa potreby skupiny. Zahráme si hry, ktorými si odpovieme na základné otázky ŽIVOTA. zapojíme aj tanečnú terapiu s rôznymi materiálmi, kde si ukážeme ich jednoduchosť využitia v triede. V týchto metódach je možnosť práce s každým dieťaťom, a je to veľmi prínosné hlavne pre deti s poruchami pozornosti. Zábava s hudbou a jej využitie v rôznych častiach dňa bude pre každého účastníka zaujímavá a zameraná aj na jeho osobnostný rast. Lektorka: Mgr. Marcela PospíchalováČasová dotácia: 4 hodiny/poplatok: 25,- eurKaždá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu. 5. LIEČIVÉ RASTLINY - ROZVÍJANIE FONOLOGICKÉHO UVEDOMOVANIA V KOOPERATÍVNOM VYUČOVANÍAko zmysluplne prepájať rozvíjanie fonologické uvedomovania s tematickým a kooperatívnym vyučovaním? Cez konkrétne praktické námety na činnosť s deťmi si ukážeme ako sadá aj fonologické uvedomovanie naozaj zmysluplne, zaujímavo a hravou formou diagnostikovať a rozvíjať v škole, ale aj v ŠKD. Konkrétne sa budeme venovať najpodstatnejšej úrovnifonologického uvedomovania – slabikovania a jej prepájania na funkčnú gramostnosť a porozumenie v čítaní. Pôjde o návrh tematického vyučovania a prepájania fonológie a tvorbyencyklopedického textu prírodovedného poznania so zážitkovým kooperatívnym učením. Lektorka: PaedDr. Miriam Valášková, PhD. PaedDr. Dana LackováČasová dotácia: 4 hodiny/poplatok: 25,- eurKaždá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu. 6. SŤAHOVAVÉ VTÁKY - ROZVÍJANIE FONOLOGICKÉHO UVEDOMOVANIA V KOOPERATÍVNOM VYUČOVANÍAko zmysluplne prepájať rozvíjanie fonologické uvedomovania s tematickým a kooperatívnym vyučovaním? Cez konkrétne praktické námety na činnosť s deťmi/žiakmi si ukážeme akosa dá aj fonologické uvedomovanie naozaj zmysluplne, zaujímavo a hravou formou diagnostikovať a rozvíjať v škole, ale aj v ŠKD. Konkrétne sa budeme venovať najpodstatnejšej úrovni fonologického uvedomovania – slabikovania a jej prepájania na funkčnú gramostnosť a porozumenie v čítaní. Pôjde o návrh tematického vyučovania a prepájania fonológie a tvorby encyklopedického textu prírodovedného poznania so zážitkovým kooperatívnym učením. Lektorka: PaedDr. Miriam Valášková, PhD. PaedDr. Dana LackováČasová dotácia: 4 hodiny/poplatok: 25,- eurKaždá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu. 7. ANALYTICKO-SYNTETICKÉ HRY AKO SÚČASŤ ROZVÍJANIA FONOLOGICKÉHO UVEDOMOVANIA A FUNKČNEJ GRAMOTNOSTI DETÍ V ŠKOLÁCHAko zmysluplne rozvíjať najvyššie úrovne fonologického uvedomovania u predškolákov a začínajúcich čitateľov? Ako zmysluplne prepájať techniku v čítaní s rozvíjaním porozumeniav čítaní? Cez konkrétne praktické námety na činnosť s deťmi si ukážeme ako sa dá prostredníctvom analyticko – sytentických hier fonologické uvedomovanie rozvíjať zmysluplne, zaujímavo a hravou formou v škole, ale aj v ŠKD. Lektorka: PaedDr. Miriam Valášková, PhD. PaedDr. Dana LackováČasová dotácia: 4 hodiny/poplatok: 25,- eurKaždá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu. 8. PRÍPRAVA GRAMOTNE PODNETNÉHO PROSTREDIA AKO SÚČASŤ ROZVOJA POČIATOČNEJ JAZYKOVEJ A LITERÁRNEJ GRAMOTNOSTI DETÍ V ŠKOLÁCHChcete si pripraviť podnetné tzv. gramotné prostredie vo Vašej triede? Chcete zaujímavo a inovatívne pripraviť na čítanie a písanie predškolákov alebo žiakov 1. ročníka ZŠ? Chcete sapopri tom dozvedieť, ako deti využívajú gramotnosť pri svojich hrách? Ako pripraviť didaktické hry a ako ich využiť vo výchovno-vzdelávacom procese? Cez konkrétne praktické námety na činnosť s deťmi/žiakmi si ukážeme, ako sa hrou dá funkčná gramotnosť rozvíjaťnaozaj zmysluplne a zaujímavo. Lektorka: PaedDr. Miriam Valášková, PhD. PaedDr. Dana LackováČasová dotácia: 4 hodiny/poplatok: 25,- eurKaždá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu 9. Prírodné javy a technika hrouCieľom workshopu bude objasnenie problematiky rozvoja prírodovednej a technickej gramotnosti na základe potreby rozvoja samostatného a sebavedomého premýšľania dieťaťao svete, ktorý ho obklopuje. Na konkrétnych príkladoch aktivít využijeme okrem bežných pomôcok a materiálov aj pokusné súpravy pre materské školy – voda, vzduch alebo magnetizmus. V aktivitách bude učiteľka v role zvedavej a bádajúcej osoby. Budeme prakticky realizovať aplikáciu vzdelávacích štandardov do praxe, kde je možné dosiahnuťinovované ciele implementované pri poslednej zmene do Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách vo vzdelávacích oblastiach Človek a svet práce a Človek a príroda. Lektorka: PaedDr. Karin Hambálková, PhD.Časová dotácia: 4 hodiny/poplatok: 25,- eurKaždá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu 10. Tanec v materskej škole s úsmevomNa workshope sa učiteľky oboznámia so zábavnými a inovatívnymi metódami rytmickopohybovej prípravy detí v materskej škole. Naučíme sa počúvať hudbu rôznych žánrov s porozumením, vyjadriť jej rytmus rôznymi spôsobmi a hľadať hudobné motívy v skladbách. Opierať sa budeme o témy, ktoré nám v tomto ročnom období rezonujú najviac a zaradíme ikrásne tradície nášho ľudu zaujímavými spôsobmi. A samozrejme - vytvoríme nezabudnuteľné tance plné energie a tvorivých nápadov.Jeseň - Čarovná záhradka / Čarovný dáždnik / Pletkys vetrom / Páračkový tanec / Priadkin kolovrátok /Deduško a babička / Bosorácky žúr.Zimné obdobie je úžasné tým, že je nabité tradíciami a najkrajšími sviatkami v roku - Vianocami či fašiangami. Náš zimný workshop je plný hravej rytmizácie, hudobnýchvariácií, rôznych rytmov či dynamiky. Prelína sa tu tradično s modernou, teatrálnosť s uvoľnenosťou, čaro okamihu a neutíchajúcej a mrazivej energie. V tomto workshope sa prenesieme do úžasného vnímania zimného obdobia plného očakávania a zázrakov, očami detí. A samozrejme - vytvoríme čarovné tance plné radosti a úžasných nápadov.Zima - Rozprávkové sane / Snehové vločky / Fijú, fijú fujavica / Najkrajší darček / Rozprávkovýbál / Bláznivý karnevalový tanec. Lektorka: PaedDr. Alexandra KurucČasová dotácia: 4 hodiny/poplatok: 25,- eurKaždá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu 11. Využitie netradičných pomôcok v pohybových a relaxačných cvičeniachDieťa v predškolskom veku si osvojuje základy pohybových zručností a opakovaním ich zdokonaľuje. Pri tomto zdokonaľovaní mu môžu pomáhať dospelí komplexom primeraných činností, podnetov, motivácií, vhodných k podnecovaniu perceptuálno-motorického rozvoja. Nezastupiteľné miesto v tomto komplexe patrí práve pravidelným pohybovým a relaxačnýmcvičeniam , realizovaným v rámci časového intervalu pobytu dieťaťa v MŠ. Deti v dnešnej dobe sú vyspelejšie, náročnejšie, podnety z okolia dokážu prijímať a spracovávať omnohorýchlejšie, preto aj stratégie volené učiteľkou pri realizácii pohybových a relaxačných cvičení musia byť dynamické, pestré, pre deti zaujímavé a pútavé, motivujúce deti k činnosti a k spolupráci s učiteľkou. Využitie netradičných pomôcok môže byť inšpiratívnym momentom a snahou o nový uhol nazerania na realizáciu pohybových a relaxačných cvičení detí v MŠ,prípadne praktickým manuálom pre prácu učiteliek. Lektorka: Erika BernáthováČasová dotácia: 4 hodiny/poplatok: 25,- eurKaždá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu. 12. Poďme spolu tvorivo myslieť – metóda EURNa workshope budeme realizovať aktivity zamerané na rozvíjanie kritického myslenia. Aktivity, v ktorých sa zameriame na to, čo všetko môžu deti s našou pomocou dokázať - hľadaťinformácie, triediť ich, pýtať sa, hľadať riešenia, viesť dialóg, skúmať logiku rôznych argumentov. Workshop bude realizovaný moderným vyučovacím postupom: Trojfázovým modulomučenia sa – EUR. Nosnými metódami sa stanú brainstorming a myšlienkové mapovanie. Spolu odhalíme nové myšlienky, naučíme sa spoľahnúť sa na svoju šikovnosť, tvorivosť, vytrvalosť a vnútornú motiváciu. Práve tá je hnacím motorom úspešného zvládnutia akéhokoľvek problému v živote a prevenciou profesionálneho vyhorenia. Lektorka: PaedDr. Alexandra KurucČasová dotácia: 4 hodiny/poplatok: 25,- eurKaždá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu. 13. Cestujeme okolo svetaNavštívime všetky kontinenty Ameriku, Európu, Áziu, Afriku, Antarktídu aj Austráliu. Predstavíme si jednotlivé kontinenty, objavíme miestne zvyky, jedlá, zvieratá, ľudí a zažijemedobrodružstvá ... Predstavíme aktivity, v ktorých sa zameriame na to, čo všetko môžu deti s našou pomocou dokázať - hľadať informácie, triediť ich, pýtať sa, hľadať riešenia, viesť dialóg, skúmať logiku rôznych argumentov. Cestu ukončíme príjemným pocitom, že sme stihli precestovať zemeguľu, v pase máme všetky pečiatky, kufor polepený a fotky aj pre vnúčatá:) Lektorka: JUDr. Ivett PavlisČasová dotácia: 4 hodiny/poplatok: 25,- eurKaždá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu. 14. VesmírDeti sa vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. Sú obzvlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Dieťa sa zaujíma o súvislosti na akých svet funguje, chce ho pochopiť, chce dosiahnuť až ku hviezdam. Na workshope vyskúšate zmysluplné aktivity a prebádame vesmír. Predstavíme možnosti rozvoja astronomickej gramotnosti na zábavných aktivitách.- Ako rozvíjať prírodovednú a astronomickú gramotnosť detí v materskej škole.- Ako podporovať u detí osvojenie si rozhodujúcich predpokladov na zvládnutie prírodovednýcha astronomických schopností v budúcom období?- Ako a prostredníctvom akých konkrétnych aktivít a činností je možné rozvíjať jednotlivésúčasti oboch gramotností? Lektorka: JUDr. Ivett PavlisČasová dotácia: 4 hodiny/poplatok: 25,- eurKaždá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu.

Zobraziť novinku
Ľudové pásma pre deti predškolského a mladšieho školského veku 28.8.2019 16:12

metodická príručka pre učiteľov materských škôl a vychovávateľov Najčastejšou a najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa a žiaka je hra. Ľudové hry so spevom a tancom rozvíjajú cit pre rytmus a melodiku a umožňujú im zažiť radosť zo spoločného spevu, tanca a pohybu ako takého. Pôvodné ľudové hry sa vývojom civilizácie transformovali, inovovali, prípadne upadali do zabudnutia. Vplyv techniky niekedy anulovať ich pôvodný zmysel. Uvedomujeme si, že dnešným deťom pripadajú ako z iného sveta. Chceme ponúknuť a upriamiť pohľad na tieto hodnoty. Využiť ich pozitívny potenciál a implementovať ich do edukačného procesu návratom k ľudovej kultúre. Tvorili ju prostý ľudia, ktorí boli zároveň rodičmi, učiteľmi a vychovávateľmi svojich detí. Obsahom ich edukácie bol život a predovšetkým praktická životná skúsenosť, stretnutie s jeho tvrdosťou, ale i krásou. Odovzdať im kultúrne hodnoty ľudovej tvorby, aby k nim a aj k predošlým generáciám, ktoré ich vytvorili nadobudli hlbší vzťah. Dať deťom prirodzenou, jednoduchou formou základy umeleckého vzdelania, formovať ich vkus vo veku keď sú najtvárnejšie. Prostredníctvom ľudového umenia detí môžu spoznať to najcennejšie čo vytvoril náš národ, môžu spoznať jeho život v minulosti – kultúrne dedičstvo.  Zachovanie kultúrneho dedičstva a rozvíjanie lokálnej a regionálnej a národnej identity. Ako jeden druh ušľachtilého záujmu odporúčame ľudové umenie. Do jedného celku spája pohybovo-hravé, hudobno-poetické, slovesné aj výtvarné. Obsahuje aj najkrajšie ľudské vlastnosti a generáciami overenú múdrosť. Aj v súčasnosti možno s neho čerpať poučenie, krásu a mravnú silu. V ľudovom umení možno nájsť cestu k úprimnejším ľudským vzťahom, učiť sa aj vzťahu k prírode a citu pre spravodlivosť. Ľudové umenie je naše vzácne kultúrne dedičstvo, sú to hodnoty, ktoré vyvierajú z podstaty našich vlastných koreňov. Výchovu ľudovým umením odporúčame pre deti vzhľadom na jej všestrannosť a preto, že ním sa im možno prihovoriť najzrozumiteľnejšie. Veď hry, pesničky, rozprávky sú súčasťou života detí a žiakov. Vyjadrujú ich túžbu po pohybe, rytme, spodobujú ich prirodzenú hravosť. Ľudová pieseň, hra a tanec patria ku klenotom slovenskej kultúry. Sú navzájom úzko späté a spoločne tak vytvárajú časť ľudového umenia. Týmto klenotom ľudového umenia učíme už deti od malička vo forme komplexnej hudobno-pohybovej výchovy. Je potrebné v pravý čas a správne vybrať všetko čo folklór, spev, hudba, hra a tanec v symbióze ponúka. Využiť aktivitu, tvorivosť a živosť detí predškolského veku a žiakov mladšieho školského veku. V metodickej príručke sú prezentované didaktické princípy, prostriedky a metódy rozvoja ľudového umenia, ktoré sa teda dajú rovnako účinne uplatniť v predprimárnom, aj počiatočnom primárnom vzdelávaní, a to nielen v rámci jednej, i keď prioritnej, vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – Hudobná výchova, ale aj prepojením s ostatnými vzdelávacími zložkami. Metodická príručka ponúka pedagógom a vychovávateľom 4 súvislé ľudové  pásma. Húsky, húsky poďte domov Koníčky, kone Hry na lúke Zajačik Ušiačik Každé ľudové pásmo obsahuje: prvky tvorivej dramatiky ľudové piesne zapísané farebným notovým záznamom nácvik jednoduchých tanečných krokov podrobný popis nákresy tanečných choreografií Obsahom metodickej príručke sú tiež tematické riekanky, vyčítanky, zvolávačky, zaháňačky, prekáračky a detské hry. Všetko je spracované v logických celkoch.  Metodická príručka uľahčí pedagógom a vychovávateľom priniesť do výchovno-vzdelávacieho procesu i tvorby programov hravosť, pestrosť, kontinuálnosť a zoznámi deti so zaujímavými prvkami našej slovenskej ľudovej tvorby.  

Zobraziť novinku
Obchod Odporúčame Pomôcky
Veľké zvončeky – diatonická sada

Sada 8 diatónových zvonení pre hranie dvoma spôsobmi. Prvý spôsob - tradičný, druhý spôsob stlačením tlačidiel umiestnených v rukovätiach. Farebné zvončeky. Stupnica od c1 do c2. 

87,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Edukačno-inšpiratívny maratón Košice 20.11.2019 10:00 - 16:00

Edukačno-inšpiratívny maratón pre pedagógov je vzdelávací projekt pre pedagógov, ale aj pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať detskú zvedavosť a nechať ich tak prísť k ich vlastnej múdrosti a skúsenostiam. Projekt ponúka didaktický a inšpiratívny obsah k požadovaným vzdelávacím oblastiam. MARATÓN je zážitkový akčný deň pre pedagógov predprimárneho, primárneho stupňa vzdelávania a vychovávateľky školských klubov a centier voľného času.MARATÓN ponúka vzdelávanie zábavnou a atraktívnou formou.MARATÓN prinesie do praxe množstvo inovatívnych a inšpiratívnych myšlienok, námetov, aktivít ... MARATÓN s aktuálnou témou JESEŇ a ZIMA prináša okrem nových piesní a riekaniek mnoho námetov na rytmické cvičenia s tradičnými i netradičnými pomôckami, zdravotné a prípravné cvičenia, efektívne tanečné choreografie a dramatizácie. Zaujímavými prvkami sú prepojenie hudby a farieb, tvorba jednoduchých výtvarných produktov a ich využitie v tanci. Naučíme sa zahrať jednoduchú melódiu podľa farieb na obľúbených hudobných nástrojoch - boomofóne, farebnom metalofóne a zvončekoch.    Jeseň:  1. V záhrade - zábavný nácvik jednoduchých tanečných krokov.2. Dedko vie všetko - veselá pieseň o dedkovi. 3. Ježkovia - cestička od riekanky po pieseň s efektným využitím orientácie v priestore. 4. Repka - tanec spojený s tvorivou dramatikou. 5. Babičkine dobroty - tanečný recept na koláčik. 6. Uletená pieseň - pieseň pre malých i veľkých o nezbednej muche. 7. Na šarkanovom chvoste - tanec s vlastnoručne vyrobeným šarkanom. Zima:  1. Fujavica - tanec s netradičnýmim pomôckami. 2. Malé vločky - ako vločky tancujú, aby mali zdravé nôžky. 3. Snehuliak - tanec v skupinách s prvkami tvorivej dramatiky. 4. Rozprávkový strom - riekanka o vianočnom stromčeku so zaujímavou rytmizáciou. 5. Vianoce - Hra na zvončekoch a metalofóne. 6. Aleluja - Spev spojený s jednoduchými pohybmi a tancom so svetielkami. A na záver - Certifikát o absolvovaní maratónu, metodický materiál PDF formát, CD - nosič s piesňami. PREČO PRÍSŤ?  ... zoznámite sa, zahráte sa, naučíte sa, poradíte sa, stretnete sa, inšpirujete sa, nabijete sa ...   

57,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Siladice - Geometria a meranie 21.11.2019 16:00 - 20:00

Geometria a meranie - V mestečku Matematikovo Cieľom workshopu je získať vzdelávacie aktivity zo vzdelávacej oblasti práca s informáciami, geometria a meranie. Pozrieme sa na telesa aj rovinné útvary a budeme s nimi pracovať v logických súvislostiach. Čo bolo prvé – štvorec alebo obdľžnik? Kváder či kocka? Teleso alebo rovinný útvar. Budeme v mestečku Matematikovo sledovať vzťahy medzi obyvateľmi, stavať cesty, plánovať dovolenky... Ten, kto doteraz vnímal geometriu ako vedu náročnú pochopí, že v jednoduchosti je KRÁSA.operácie s číslami, orientácia v priestore a rovine, najjednoduchšie geometrické útvary a ich porovnávanie a meranie. Cez hru zistíme, že MATEMATIKA JE ÚŽASNÁ. Hlavným cieľom je poskytnúť pedagógom základy matematických a informačných poznatkov a zručností formou zážitkového vzdelávania a poskytnúť spektrum vzdelávacích aktivít, prostredníctvom ktorých sa u detí predškolského veku rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších stupňoch vzdelávania. Pedagógovia získajú na workshopoch portfólio vzdelávacích aktivít, ktoré sú v súlade s aktívnosťou dieťaťa. V prezentovaných vzdelávacích aktivitách kladieme dôraz na autonómnosť dieťaťa a na jeho logické myslenie, aby sa dokázalo vynájsť v každodennom živote. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme stratégie zamerané na podporovanie vnútornej motivácie dieťaťa. Každá účastníčka dostane didaktický materiál v elektronickej verzii a certifikát o absolvovaní workshopu.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Muzikoterapia - Banská Štiavnica 22.11.2019 14:00 - 18:00

Cez hry vhodné pre deti predškolského a školského veku odhalíme emočné prežívanie situácií v spojitosti s rôznym žánrom hudby. Hudba vie byť pre deti zdrojom uvoľnenia. Vie deti naštartovať k lepším výkonom, ako aj pomôcť pri lepšom zaspávaní. Pohladenie, dotyk, úsmev sú najlepšie terapeutické prostriedky, ktoré je možné využívať v každodennej práci učiteľa. Cieľom workshopu je získať nové nápady, ako pracovať so skupinou detí s rôznou náladou, zjednotiť a zacieliť ich vnímanie cez rytmizáciu a hry vhodné ich veku.Cieľová skupina: učiteľ MŠ, ZŠ prvý stupeň, ŠKD, CVČ

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Vesmír - Trenčín 26.11.2019 16:00 - 19:30

Deti sa vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. Sú obzvlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Deti sa zaujímajú o súvislosti na akých svet funguje, chce ho pochopiť, chce dosiahnuť až ku hviezdam. Na workshope vyskúšate zmysluplné aktivity a prebádame vesmír.Predstavíme možnosti rozvoja astronomickej gramotnosti na zábavných aktivitách.- Ako rozvíjať prírodovednú a astronomickú gramotnosť detí v materskej škole.- Ako podporovať u detí osvojenie si rozhodujúcich predpokladov na zvládnutie prírodovednýcha astronomických schopností v budúcom období?- Ako a prostredníctvom akých konkrétnych aktivít a činností je možné rozvíjať jednotlivésúčasti oboch gramotností? Lektorka: JUDr. Ivett Pavlis Časová dotácia: 4 hodinyKaždá účastníčka dostane  certifikát o absolvovaní workshopu.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Počet položiek:
{{ cart.productsCount }}ks
Spolu:
{{ cart.totals.total }}
Zobraziť košík
#EDU DAY

EDU DAY je pre tých pedagógov, ktorí často používajú slovo výzva a stále sa ženú dopredu a neuspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň. Odprezentujeme pre Vás motívy k vzdelávacej činnosti...

Chcem vedieť viac

INŠPIRÁCIA - Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského veku Tvrdošín 2019

Ďalšie videá
Instagram @inspiracia.live