NOVINKA - Využitie netradičných pomôcok v pohybových a zdravotných cvičeniach

Deti v dnešnej dobe sú vyspelejšie, náročnejšie, podnety z okolia dokážu prijímať a spracovávať omnoho rýchlejšie, preto aj stratégie volené učiteľkou pri realizácii pohybových a zdravotných cvičení musia byť dynamické, pestré, pre deti zaujímavé a pútavé, motivujúce deti k činnosti a k spolupráci s učiteľkou. Využitie netradičných pomôcok môže byť inšpiratívnym momentom a snahou o nový uhol nazerania na realizáciu pohybových a zdravotných cvičení detí v MŠ, prípadne praktickým manuálom pre prácu učiteliek.

Zobraziť
Slovensko - moja vlasť, vzdelávací projekt

  Hlavným cieľom v projekte Slovensko - moja vlasť  je viesť dieťa predškolského a mladšieho školského veku k základnej orientácii v spoločenskom prostredí – v jeho priestorových a sociálnych vzťahoch. Orientuje sa na poznávanie spoločenského prostredia a prosociálnu výchovu. Aktivity projektu stavajú na prirodzenej detskej zvedavosti.  Dôraz je na zoznamovaní sa s prostredím na základe významných geografických a historických prvkov. Národné povedomie sa sústreďuje na poznávanie a orientovanie sa v okolí. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít  sa detí/žiaci  oboznamujú s kultúrou a spoločenským dianím vo vlasti.

Zobraziť
Ja a svet okolo mňa – naplno v prúde, alebo nechaj sa viesť

Emocionálnu výchovu u detí predškolského veku je možné stimulovať aj prostredníctvom zmysluplných aktivít, ktoré deti vedú k prežívaniu rôznych emócií, k ich vnímaniu a reflektovaniu.

Zobraziť

Naši lektori

Naši kvalitní lektori, s ktorými spolupracujeme:

PaedDr. Miriam Valášková PhD. Lektorka

Má dlhoročnú prax vysokoškolskej učiteľky v oblasti didaktiky čítania a písania v primárnom vzdelávaní, ako aj v oblasti didaktiky ranej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní. V tejto oblasti aj publikuje a odborné vedomosti si overuje prácou s deťmi priamo v praxi. Z toho dôvodu sa zaoberá aj možnosťami ako inovatívne a zmysluplne prepájať rozvoj gramotnosti v materskej škole s 1. ročníkom na základnej škole ako aj v školských, tak aj mimoškolských zaradeniach.

Zobraziť profil
PaedDr. Dana Lacková Lektorka

Je riaditeľka materskej školy. Má taktiež dlhoročnú prax učiteľky materskej školy, kde sa okrem iného odborne venuje práve problematike rozvoja gramotnosti (aj prostredníctvom aplikácie digitálnych technológií). Realizovala výskumy, publikovala a školí pedagógov pracujúcich v materských školách.

Zobraziť profil
Najbližšie vzdelávacie programy Vesmír - Prešov 21.1.2020 13:00 - 17:00

Deti sa vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. Sú obzvlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Zaujímajú sa o súvislosti na akých svet funguje, chcú ho pochopiť, chcú dosiahnuť až ku hviezdam.Na workshope vyskúšate zmysluplné aktivity a prebádame vesmír.Predstavíme možnosti rozvoja astronomickej gramotnosti na zábavných aktivitách.• Ako rozvíjať prírodovednú a astronomickú gramotnosť detí v materskej škole.• Ako podporovať u detí osvojenie si rozhodujúcich predpokladov na zvládnutie prírodovedných a astronomických schopností v budúcom období?• Ako a prostredníctvom akých konkrétnych aktivít a činností je možné rozvíjať jednotlivé súčasti oboch gramotností? Cieľová skupina: učiteľ MŠ, ŠKD, CVČÚčastníčka workshopu dostane pracovné listy a certifikát o absolvovaní zážitkového workshopu.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Ján Svoboda - odborná prednáška Martin 23.1.2020 09:00 - 13:00

Jedinečná odborná prednáška s certifikovaným lektorom pre Slovenskú a Českú republiku Jánom Svobodom Cieľová skupina: pedagóg v materskej a základnej škole, vychovávateľ ŠKD, CVČ, špeciálny pedagóg, psychológ, rodič Krízové situácie vo výučbe Zásadou sociálneho učenie sa, je učenie napodobňovaním. Ak je pedagóg rozladený, rozladí celý detský kolektív. Spoznajte stratégie/techniky k tomu, ako zvládať situácie vo výučbe, ktoré sa uberajú inak, ako si prajeme. Cieľom prednášky je získať techniky a nástroje k sebapoznávaniu, k sebareflexii. Ukázať možnosti nenásilnej regulácie seba a detí/žiakov vo výučbe, ktorá bude mať pozitívny dopad aj na klímu v pracovnom prostredí.  Ambíciou prednášajúceho je inšpirovať pedagógov, ktorí hľadajú riešenia v krízových situáciách s deťmi a žiakmi.   Ján Svoboda Uznávaný český psychológ, psychoterapeut a pedagóg s bohatými skúsenosťami pôsobí na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity. Je akreditovaným lektorom pre českú i Slovenskú republiku. Vyštudoval jednoodborovú psychológiu a pôsobil ako poradenský psychológ a psychoterapeut. Pracuje ako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedre školskej a pedagogickej psychológie Ostravskej univerzity.Každé stretnutie s ním je veľkým prínosom.    

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hravá slovenčina - Trenčín 24.1.2020 15:30 - 19:30

Odborný a zážitkový workshop Cieľom je poskytnúť pedagógom základy v oblasti rozvoja jazykových a komunikačných kompetencií detí predškolského veku. A to v rámci zážitkového vzdelávania za využitia takých didaktických aktivít a hier, ktoré cieľavedome podporujú u detí rozvoj hovorenej aj písanej reči nevyhnutný pre čítanie s porozumením.Súčasťou workshopu sú aj ukážky ako pripraviť stimulačne podnetné „gramotné“ prostredie vo vzdelávacej inštitúcii dôsledne podľa ŠVP. Aktivity budú zároveň realizované tak, aby efektívne tematicky zaujímavo a inovatívne prepájali viaceré oblasti ŠVP. Cieľová skupina: pedagóg MŠ, ZŠ, vychovávateľ ŠKD, CVČ Každá účastníčka dostane certifikát o absolvovaní workshopu.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Zapáľ svoj oheň a nenechaj ho vyhasnúť - Žiar nad Hronom 24.1.2020 12:00 - 16:00

Interaktívny workshop - Tréning zameraný na sebapoznávanie. Syndróm vyhorenia je dôsledok pracovného preťaženia a nedostatočnej regenerácie síl. Dá sa mu však predchádzať. Prevencia je založená na tom, že si človek váži sám seba a venuje čas tomu, aby sa počúval a doprial si dostatok oddychu, pasívneho či aktívneho. Ako sa vidím teraz? Čo ma nabíja, čo mi berie energiu. Hľadanie zdrojov na  dobíjanie sa. Kreativita, keď na ňu nie je čas... Arteterapia - čo o mne prezradia farby? Jednoduchý test Prítomnosť vz. Budúcnosť. Masáže, automasáže, regenerácia tváre relaxáciou,. Žiť tu a teraz.   Potrebné informácie: 4 – hodinový interaktívny workshop pre pedagogických zamestnancov Lektorka: Mgr. Marcela Pospíchalová        

30,00 € Do košíka Zobraziť
Novinky z regiónu
{{ article.lang.title }} {{ article.date }}

{{ article.lang.content }}

Zobraziť novinku
V tejto kategórii neexistujú žiadne novinky...
Nákupný košík
Počet položiek:
{{ cart.productsCount }}ks
Spolu:
{{ cart.totals.total }}
Zobraziť košík
#EDU DAY

EDU DAY je pre tých pedagógov, ktorí často používajú slovo výzva a stále sa ženú dopredu a neuspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň. Odprezentujeme pre Vás motívy k vzdelávacej činnosti...

Chcem vedieť viac

INŠPIRÁCIA - Ako udržiavať ľudové tradície - 15. februára 2018 Bratislava

Projekt EDU DAY. Workshop Kultúrne dedičstvo - ako udržiavať ľudové tradície. Hry, piesne, tance a ľudové zvyky. Jarné, veľkonočné básničky - krátky tanček ...

Ďalšie videá
Instagram @inspiracia.live