Inovačné vzdelávanie

Jednoduché programy inovačného vzdelávania v zmysle zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zobraziť
Webináre

Interaktívne webináre s aktivitami online.Vzdelávajte sa s nami z pohodlia domova. Webinármi vás budú sprevádzat naši skúsení lektori. Školenia s prezentáciou v zrozumiteľnej forme podľa konkrétnych príkladov z praxe.

Zobraziť
Prémiový balíček pre školy

Vedomosti, praktické námety, aktivity, činnosti a hry pre pedagógov materských škôl a základných škôl prvý ročník a vychovávateľov školských klubov a centier voľného času v prémiovom balíčku za výhodnú cenu - 2 metodické príručky + 3 odborné publikácie

Zobraziť

Aktualizačné vzdelávanie

Aktualizačné vzdelávanie ako prostriedok profesijného rozvoja zamestnancov školy Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov upravuje Zákon 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zmien.V súlade § 40, ods. 1 zákona 138/2019 Z.z.

Viac informácií

Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie podľa zákonaInovačné vzdelávanie § 55 Cieľom inovačného vzdelávania je:a)  prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborné

Viac informácií

Blog

Online vzdelávanie nie je strašiak 13.10.2020 14:08

Možnosti vzdelávania sa už dávno presiahli školské lavice, no potreba hľadania iných alternatív vystúpila do popredia najmä v posledných mesiacoch. Pandémia ochorenia COVID-19 presunula vzdelávanie sa pedagógov a vychovávateľov do online priestoru.  Stále

Zobraziť blog
Aktualizačné vzdelávanie ako prostriedok profesijného rozvoja zamestnancov školy 28.9.2020 16:38

Aktualizačné vzdelávanie ako prostriedok profesijného rozvoja zamestnancov školy Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov upravuje Zákon 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zmien.V

Zobraziť blog
Najbližšie vzdelávacie programy Komunikácia s deťmi v triede: naučme deti mať radi učenie a nebáť sa chýb, aktualizačné vzdelávanie. Webinár 27.10.2020 18:00 - 20:00

Cieľom väčšiny pedagógov je vzdelávať deti, ktoré napredujú a rozvíjajú svoj potenciál. Deti za úspechy chválime a podporujeme ich vo vynaloženom úsilí. Slová, ktoré pritom používame a na čo sa pri chválení zameriavame, môžu mať obrovský vplyv na to, ako sa k svojim úspechom či neúspechom dieťa postaví teraz aj v budúcnosti.ONLINE – Komunikácia s deťmi v triede: naučme deti mať radi učenie a nebáť s

30,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Písaná reč a práca s knihou trocha inak – príprava prediktabilnej knihy ako didaktickej pomôcky učiteľom a deťmi/žiakmi, aktualizačné vzdelávanie. Webinár 28.10.2020 17:00 - 19:00

Webinár z oblasti Jazyk a komunikácie. Je zameraný na vytváranie inovatívnej efektívnej didaktickej pomôcky – prediktabilnej knihy, ktorá napomáha k rozvíjaniu porozumenia v čítaní a celkovo k funkčnej gramotnosti aj u detí, ktoré čítať ešte nevedia, alebo sa len učia čítať, tzn. u predškolákov a žiakov prvého ročníka. A to v rámci zážitkového vzdelávania za využitia takých didaktických aktivít a hier, k

30,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Rozvíjanie komunikačných kompetencií a ich prepájanie s rozvojom písanej reči, aktualizačné vzdelávanie. Webinár 29.10.2020 16:00 - 17:45

Cieľom je poskytnúť pedagógom základy v oblasti rozvoja jazykových a komunikačných kompetencií detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka ZŠ. A to v rámci zážitkového vzdelávania za využitia takých inovatívne poňatých didaktických aktivít a hier, ktoré cieľavedome podporujú u detí rozvoj hovorenej aj písanej reči nevyhnutný pre čítanie s porozumením.Súčasťou webináru sú aj ukážky vzdelávacích aktiví

30,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Čísla a vzťahy - Kocky cukru, aktualizačné vzdelávanie. Webinár 29.10.2020 18:00 - 20:00

Cieľom webináru zo vzdelávacej oblasti Matematika a informácie je rozvíjať matematické myslenie a kompetencie nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie dieťaťa.Základný rozvoj logického myslenia, pochopenie čísel a ich konkretizácia, jednoduché operácie s číslami, orientácia v priestore a rovine, najjednoduchšie geometrické útvary a ich porovnávanie a meranie. Cez hru zistíme, že MATEMATIKA JE ÚŽASNÁ.Bude

30,00 € Do košíka Zobraziť
Novinky
Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi primárneho vzdelávania -Ako horieť a nevyhorieť. Inovačné vzdelávanie. 21.10.2020 11:24

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Toto inovačné vzdelávanie prehĺbi vaše komunikačné a prezentačné zručnosti s využitím skupinovej dynamiky, naučí vás efektívne riešiť vzťahové či konfliktné situácie, viesť edukáciu cez osobnosť učiteľa, cez interakciu a kooperáciu triedneho kolektívu, cez neverbálne signály dieťaťa a cez konkrétne aktivity zameran

Zobraziť novinku
Moderný pedagóg v praxi - aplikácia inovatívnych princípov pozitívneho vzdelávania do edukačného procesu. Inovačné vzdelávanie. 21.10.2020 11:21

Moderná doba vyžaduje moderného pedagóga. Deti sú od útleho veku vystavované množstvu podnetov, ktoré negatívne ovplyvňujú ich schopnosť sústrediť sa na obsah, ktorý pre nich nie je zaujímavý. Moderný pedagóg vie deťom/žiakom ponúknuť rôznorodé metódy výučby, komunikácie a motivácie, výsledkom ktorých je napredovanie nielen v akademickej oblasti, ale aj v oblasti wellbeingu a sociálno-emocionálneho zdravia detí/žiakov. Trendom tohto storočia sa stalo pozitívne vzdelávanie, ktoré je založené na podpore silných stránok žiakov namiesto doterajšieho zamerania sa na ich deficity. Prostredníctvom aplikácie inovatívnych princípov tohto prístupu sú deti/žiaci podporovaní naučiť sa využívať svoje zdroje, spolupracovať so spolužiakmi, regulovať svoje emócie, či porozumieť tomu, že sa oplatí snažiť ni

Zobraziť novinku
Tvorivá dramatika Snehulienka a 7 trpaslíkov webinár aktualizačné vzdelávanie 6.10.2020 20:36

Tvorivá dramatika motivuje dieťa, aby samé túžilo po poznaní, aby hľadalo viac riešení problémov a to všetko prostredníctvom zážitku. Metódy dramatiky umožňujú dieťaťu prejaviť nielen svoju individualitu, ale aj jedinečnosť, fantáziu a tvorivosť.Vzdelávací obsah webinára je zameraný na skvalitňovanie viacerých vzdelávacích oblastí. Predovšetkým na rozvíjanie spôsobilosti detí riešiť nenáročné úlohy so zameraním na komunikáciu, koncentráciu, orientáciu v priestore, schopnosť spolupracovať, na riešenie jednotlivých problémov, na učenie sa prostredníctvom pokusu. Prostredníctvom známeho rozprávkového príbehu rozvíjať poznatky detí z viacerých vzdelávacích oblastí - Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra.ONLINE – Tvorivá dramatika, Snehulienka a sedem trpaslíkov

Zobraziť novinku
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
#EDU DAY

S vášňou prinášame inšpiratívne a hodnotné témy, ktoré odhalia a uvoľnia váš potenciál, podporia a rozvinú vaše schopnosti v súkromí aj v práci a umožnia vám mať zo života viac. 
Zážitok, skúsenosť a kvalitný obsah sú tým, čo môžete očakávať od našich workshopov, webinárov, blogov a skvelého tímu spolupracovníkov.

EDU DAY je pre tých pedagógov, ktorí často používajú slovo výzva a stále sa posúvajú dopredu a neuspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň. Odprezentujeme pre Vás motívy k vzdelávacej činnosti...

Odborné vzdelávanie na workshope spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. 
Zaradíme na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí/žiakov, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.

Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.

Chcem vedieť viac

INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - Svit.

Projekt EDU DAY.

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.