Nákupný košík
položky:

September. Inovatívne prístupy vo výchove pri utváraní životných zručností detí v školskom klube detí.

Naučiť sa čítať, písať, počítať je výbornou investíciou do budúcnosti. Avšak veľmi dôležité je v priebehu školskej dochádzky nadobúdať a osvojovať si aj zručnosti, ktoré sú potrebné pre život.
Je potrebné zamerať sa na rozvíjanie takých zručností, ktoré dieťaťu a neskôr dospelému človeku umožnia zvládať rôzne životné výzvy. Tie predstavujú mnohé zmeny, ku ktorým dochádza v škole, v práci, osobnom živote a sociálnej sfére. 

Je možné naučiť deti kriticky myslieť, ovládať svoje emócie, nasmerovať pozornosť a myšlienky pozitívne prospešným smerom, zamerať sa na sebarozvoj, alebo stať sa empatickejším voči iným. 

Hlavný cieľ: Zdokonaliť profesijné kompetencie, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti pedagogiky voľného času. Príprava a inovácia profesijných kompetencií vychovávateľov v oblasti zameranej na rozvíjanie personálnej, sociálnej, fyzickej, kognitívnej, emocionálnej  a duchovnej domény detí v období mladšieho školského veku. 

Vzdelávací obsah:

  • Osobná doména – samoregulácia, flexibilita, pohoda
  • Sociálna oblasť – empatia, komunikácia, spolupráca
  • Naučiť sa učiť – rastové myslenie, kritické myslenie, riadenie učenia
  • Sebarozvoj a svet práce
  • Wellbeing 
  • Hry a aktivity na rozvoj životných zručností

Kompetencie:

Oblasť žiak: 

- vývinové a individuálne charakteristiky žiaka

- psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka

- sociokultúrny kontext vývinu žiaka

Oblasť výchovno-vzdelávacia činnosť : 

- plánovanie a projektovanie výchovno-vzdelávacej činnosti

- realizovanie výchovno-vzdelávacej činnosti

Oblasť profesijný rozvoj :

- plánovanie a realizovanie svojho profesijného rastu a sebarozvoj            

Termíny vzdelávacích blokov:

  • 21. september 2024 v čase od 8:00 - 13:00 hod. - otvorenie skupiny.
  • 5.  október  2024 v čase od 8:00 - 13:00 hod.
  • 12. október  2024 v čase od 8:00 - 13:00 hod.
  • 31. október 2024  v čase od 17:30 hod. záverečná prezentácia 

Aplikácia ZOOM - vzdelávanie prebieha online.

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne cez ZOOM a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: vychovávateľ, pedagogický asistent

Na základe zaslanej písomnej záväznej prihlášky účastník dostane pozvánku s obsahovou štruktúrou vzdelávania a všetky potrebné informácie e-mailom.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie online cez ZOOM vypracovaného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.
Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel. čísle.

Po zaslaní záujmu o vzdelávanie, Vás budeme kontaktovať !

📌 Bankové spojenie:

SK9483300000002801385173 a do poznámky prosím uviesť vaše meno a priezvisko/INV názov vzdelávania.

Poplatok 81,- eur

 

Spätná väzba účastníkov vzdelávacieho programu:

"Veľkou výhodou je vzdelávať sa z domu. Prístup lektorky bol vysoko pozitívny či už po stránke odbornej aj ľudskej. Poznatky
a nápady získané na tomto vzdelávaní určite využijem vo svojej praxi. Veľké poďakovanie patrí pani lektorke Mgr. Tamare Škovránkovej ako aj celému tímu Inšpirácia za poskytovanie takéhoto typu vzdelávania."

Obchod Odporúčame Emočné karty
More emócií

Karty emócií sú užitočnou pomôckou so širokými možnosťami využitia. Ľudia zvyčajne interpretujú pocity, emócie a svoje psychické stavy rozdielne a tiež je rozdielne vyjadrujú. Niekedy môže byť ťažké naše pocity vyjadriť a pomenovať, karty emócií komunikáciu uľahčí. Kresby na kartičkách MORA EMÓCIÍ umožňujú vyjadriť pocity bez slov, prípadne tie správne slová pomáhajú hľadať.More emóciíKarty majú na prednej strane kresbu veľryby, ktorá zobrazuje emóciu, prežitok, psychický stav. Personifikovaná veľ

34,00 € Do košíka 28,33 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Máj. Vychovávatelia. Motivácia žiaka k učeniu sa cez aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. 20.5.2024 08:00 - 11:30

Vzdelávací program prehĺbi a inovuje kompetencie pedagóga oblasti aplikácie procesov aktívneho učenia sa cez jeho osobnosť, cez vytváranie korektných vzťahov so žiakmi a cez výber vhodných vyučovacích metód. Prehĺbi jeho schopnosť viesť učebný proces cez inovatívne metakognitívne postupy prostredníctvom motivačných techník s využitím skupinovej dynamiky aj individuálneho prístupu ku každému žiakovi. Zároveň inovuje jeho znalosti a zručnosti v oblasti:sociálno-afektívneho vyučovania, rozvíja jeho schopnosť riešiť aktuá

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava. NEBUĎ AKO GEJZA, BUĎ AKO GUSTO! 20.5.2024 14:00 - 16:00

Už v starovekom Grécku Sokrates a Platón kládli dôraz na to, aby sa človek učil rozprávať a argumentovať. Umenie myslieť a hovoriť považovali za kľúčové zručnosti a kompetencie, aby uspeli v spoločnosti, mali schopnosť analyzovať a prezentovať myšlienky. Sokrates si všímal rozpory a argumentáciu v rozhovore, teda dialóg povzniesol na umenie. Na Slovensku sme v implementácii týchto dôležitých ľudských zručností do edukácie stále v začiatkoch. Ako rozvíjať u detí/žiakov komplex myšlienkových operácií, ktor

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA so zameraním na kompenzácie deficitov čiastkových funkcií. 20.5.2024 18:00 - 20:00

Vývinové poruchy učenia znamenajú celoživotné ťažkosti. Intenzívna práca v školskom veku a osvojenie si vhodných študijných zručností a vhodných mechanizmov práce pri výkone profesie sú cestami k výraznému zníženiu všetkých ťažkostí. Ľudia s VPU sa učia a pracujú a niekedy aj premýšľajú inak. Nikde nie je povedané, že horšie. Jednoducho inak a postupy, ktoré poznáme v našich školách už od Márie Terézie, či Komenského už jednoducho nepostačujú. Nik z nás nemá právo povedať, že sa dieťa niečo nenaučí, že

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi. Základné umelecké školy. 21.5.2024 08:00 - 12:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Vzdelávací program Bratislava 2019

Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilosti detí predškolského a mladšieho školského veku.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám