Nákupný košík
položky:

Inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov.

20.8.2022 12:09

V našich inovačných programoch vytvárame priestor na podnecovanie vášne pre učenie sa a rast. Veríme, že rozvoj a chuť učiť sa nezávisle na veku alebo prostredí zlepšuje kvalitu pracovného, aj osobného života.

Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania 
Poskytovateľ inovačného vzdelávania INŠPIRÁCIA, o. z., so sídlom Stará Kremnička 26, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 512 066 33  je oprávnený v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z. poskytovať inovačné vzdelávanie za týchto podmienok: 

 • Inovačné vzdelávanie sa bude organizovať na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia. 
 •  Inovačné vzdelávanie bude organizovať ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu 50 hodín. 

V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. - Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:
 

 • učiteľ materskej školy 
 •  učiteľ prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • učiteľ strednej školy
 • vychovávateľ 
 • pedagogický asistent
 • školský špeciálny pedagóg

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania: 

 • Hlavným cieľom inovačného vzdelávania je rozšírenie, zdokonalenie a prehĺbenie vedomosti a zručnosti učiteľov a ich profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórií alebo podkategórií i uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní. Rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na tvorbu inkluzívnej školy/školského zariadenia na úrovni triedy alebo skupiny.
   

Obdobie platnosti: do 2. august 2027

Evidenčné číslo: 37/2022 – IV 

ČO ZÍSKATE:

 • Osvedčenie s inovačného vzdelávania podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré Vás oprávňuje na 3%-ntý príplatok profesijného rozvoja v rozsahu 50 hodín.
 • Možnosť vyskúšať a osvojiť si moderné zážitkové metódy a získať praktické nástroje pre včlenenie rozvoja zručností detí potrebných pre život do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Príležitosť spoznať sa a komunikovať s odborníkmi a nadšencami pre inovácie vo vzdelávaní. 
 • Pod vedením odborných lektorov zlepšíte svoje profesijné zručnosti a kľúčové kompetencie  učiteľov potrebné na rozšírenie pri tvorbe inkluzívnej školy/školského zariadenia na úrovni triedy alebo skupiny. 
 • Praktické tipy na aktivity a činnosti s deťmi, pracovný materiál – edukačné aktivity, činnosti, metodické materiály...
 • Škola zapojením viacerých účastníkov získava tím ľudí schopný prinášať inovatívne metódy a rozvíjať vďaka nim potenciál ostatných zamestnancov cez inovačné vzdelávania.

Prostredníctvom rozvoja svojich kľúčových kompetencií, vzájomného zdieľania príkladov z praxe, či výmeny skúseností aj v neformálnych diskusiách, budete mať možnosť získať nové poznatky, ako naplno rozvíjať potenciál žiaka zohľadňujúc jedinečnosti detskej osobnosti. Vzdelávanie sme navrhli tak, aby zároveň plne podporovalo rozvoj potenciálu učiteľov a iných odborníkov pracujúcich so žiakmi v školách a vzdelávacích inštitúciách. Celým vzdelávaním Vás bude sprevádzať tím podporujúcich lektorov.

Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
Aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese.

Práve vzťah k učeniu sa a škole ako takej zohráva popri schopnostiach žiakov a podmienkach vzdelávania najdôležitejšiu úlohu, ktorá sa prejaví vo vzdelávacích výsledkoch detí, v ich správaní a neskôr v životných postojoch, zahŕňa vzťah k učiteľom, k obsahu vyučovania, k spolužiakom i k sebe samému. Učiteľ, ktorý vytvára žiakom vhodné podmienky pre aktívne učenie sa, výrazne ovplyvňuje ich celkový postoj ku škole, čo sa odzrkadľuje nielen na učebných výsledkoch, ale aj na vnútornom prežívaní žiaka. A

0,00 € Do košíka 0,00 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Personalizácia výučby - aplikácia do praxe. 3.10.2022 17:00 - 20:00

Ako individualizovať vyučovanie v triede plnej rozmanitých žiakov?Prispôsobenie Vyučovacieho procesu individuálnym potrebám žiaka.Využitie metód a stratégií pesonalizovaného vyučovania.Zavádzanie akýchkoľvek inovácií vo výučbe vychádza predovšetkým zo snahy o zefektívňovanie procesov vzdelávania a skvalitňovanie ich výstupov. Zavádzanie inovácií do vyučovacieho procesu je súčasťou každodennej praxe učiteľa. Inovácie každodenne vykonávanej praxe učiteľa sú totižto základom dosahovania náležitej kv

81,00 € Do košíka 67,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Dieťa s intelektovým nadaním v Školskom klube detí – príklady dobrej praxe. 3.10.2022 18:00 - 19:00

Čo robiť keď máme v školskom klube nadané dieťa?Za intelektovo nadané dieťa považujeme dieťa s vysokou úrovňou rozumových schopností. Intelektuálny potenciál intelektovo nadaných detí je nekonečný. Vo výchovno – vzdelávacom procese v Školskom klube detí sa môžete stretnúť s takýmto dieťaťom, ktoré Vám kladie mnoho otázok, je zvedavé a neustále hľadá odpovede na rôzne javy. Už po krátkom rozhovore s dieťaťom môžete zistiť, že dieťa sa vymyká z bežného kolektívu bežných detí v klasických triedach. J

17,00 € Do košíka 14,17 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Inovatívne prvky vo výchove so zameraním na silné stránky osobnosti žiaka. 4.10.2022 17:00 - 20:00

Edukáciu v každej vzdelávacej oblasti či v rámci vyučovacieho predmetu tvoria dve zložky: výchova a vzdelávanie. A práve výchovná časť vedenia edukačného procesu kladie mimoriadne nároky na odbornú a osobnostnú pripravenosť každého pedagóga, špeciálneho pedagóga, vychovávateľa, výchovného či kariérneho poradcu. Vyžaduje si nie len jeho odbornú pripravenosť, ale aj schopnosť reflektovať zmeny vo vzdelávacom systéme a následne na trhu práce. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profes

87,00 € Do košíka 72,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Som dieťa s ADHD. Nemajte predsudky, nebojte sa ma a skúsme to spolu. 5.10.2022 17:00 - 19:00

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou alebo inak, ADHD, nie je v súčasnej dobe ničím neznámym. Ale stále je to v našej spoločnosti určitým strašiakom, najmä v školách, kde deti a žiakov s touto poruchou stále vnímame ako niečo „nebezpečné“ a „nezdravé“, nehodiace sa do zabehnutého školského systému. Prečo je to tak? Prečo z nich máme strach? A prečo s nimi stále nevieme pracovať tak, ako si zaslúžia?ONLINE - Som dieťa s ADHD. Nemajte predsudky, nebojte sa ma a skúsme to spolu.lektorka PaedDr. Lívia

23,00 € Do košíka 19,17 € bez DPH Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Ako udržiavať ľudové tradície - 15. februára 2018 Bratislava

Projekt EDU DAY. Workshop Kultúrne dedičstvo - ako udržiavať ľudové tradície. Hry, piesne, tance a ľudové zvyky. Jarné, veľkonočné básničky - krátky tanček ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.