Nákupný košík
položky:

Ponuka - Aktualizačné Webináre

Apky sú dnes už samozrejmosťou vo vzdelávacom procese. Poďte sa s nimi naučiť pracovať.Dajte svojej triede moderný a efektívny vzdelávací proces.Cieľom ponúkaného aktualizačného vzdelávania pre školy a pedagogických zamestnancov je rozvíjanie informačno-komunikačných zručností pedagógov a zvýšenie ich kvalifikácie, zvýšenie vlastných kompetencií, podpora zlepšenia odborného vzdelávania prípravy žiak

Digitálne informácie a vzdelávanie. 21.10.2021 18:00 - 20:00

Žijeme v časoch digitalizujúcej sa spoločnosti. Nové technológie premieňajú nielen naše vnímanie a komunikáciu, ale aj spôsoby, akými sa učíme a myslíme. Vzdelávať už neznamená odovzdávať nedostatkové znalosti, ale ukazovať, ako sa nestratiť v neprebernom množstve informácií, ktoré nám ponúka internet aj súčasné vedecké poznanie.Ako táto skutočnosti premieňa vzdelávanie? Ako vo výučbe využívať internet tvorivo a zm

Staré knihy, staré noty. Čo s nimi? Nie všetok starý papier musí ísť do zberu. Nielen šaty, ale aj knihy a noty možno upcyklovať. Cieľ webinára: Spoznať nové možnosti práce so starými knihami – stranami z kníh a nepotrebným notovým zápisom. ČO SA DOZVIETE?Na webinári budú prezentované možnosti práce so stranami z vyradených kníh a s notovým materiálom. Vytvoríme krátky nový text (umelecký, náučný, v sloven

Psychické vyčerpanie, vnútorné napätie, pracovné konflikty či syndróm vyhorenia sú veľmi častými javmi spájajúcimi sa najmä so zamestnancami, ktorí dennodenne vstupujú do  kontaktu s ľuďmi.  Medzi  takýchto zamestnancov patria  nepochybne aj zamestnanci verejnej správy na všetkých stupňoch riadenia. Ide o dlhodobý proces  vznikajúci  ako emocionálna,  fyzická a psychická  záťaž. Postihuje špecifick

Detí a žiakov s ADHD a s poruchami autistického spektra nájdeme už takmer v každej školskej triede. Zvládanie bežného školského dňa môže však byť pre nich veľmi náročné. Prejavy nepozornosti, impulzivity, hyperaktivity či zvýšenej emocionality sa stávajú výzvou nielen pre pedagógov, ale aj pre deti samotné. Predpokladom úspešnej podpory týchto žiakov v prostredí školy je pozitívny, ľudský a konzistentn

Zabúdate alebo si nemôžete spomenúť, kde ste nechali telefón, kľúče alebo zaparkované auto? Musíte sa učiť stále nové veci, ale neviete ako? Pomocou mnemotechnických pomôcok si vysvetlíme, ako lepšie využívať našu pamäť a ako sa lepšie sústrediť. Vyskúšame si jednoduché a praktické tipy, ako pravidelne trénovať svoju pamäť v každodennom živote.Ukážeme si, ako možno pomocou myšlienkových máp a vizuá

Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
Emočná odolnosť v pracovnom prostredí.

Psychické vyčerpanie, vnútorné napätie, pracovné konflikty či syndróm vyhorenia sú veľmi častými javmi spájajúcimi sa najmä so zamestnancami, ktorí dennodenne vstupujú do  kontaktu s ľuďmi.  Medzi  takýchto zamestnancov patria  nepochybne aj zamestnanci verejnej správy na všetkých stupňoch riadenia. Ide o dlhodobý proces  vznikajúci  ako emocionálna,  fyzická a psychická  záťaž. Postihuje špecifické profesie, ktoré dennodenne vstupujú do interakcií s ľuďmi s cieľom pomôcť. Zvlášť v realite dnešných dní plných zmien a rozdielnych názorov je náročné ostať v rovnováhe, nenechať sa strhnúť emóciami iných ľudí a zároveň mať pod kontrolou tie naše. Všetci sme len ľudia, občas sa cítime unavení a nepochopení, strácame motiváciu a odhodlanosť,  potrebujeme niečo ako reštart.Ako si teda môžeme pomôcť? Aby sme dokázali primerane reagovať a zvládať všetky náročné situácie, mali by sme pravidelne posilňovať tzv. emočnú odolnosť. Je to vyššia duševná schopnosť, ktorá nám umožní odolávať ohrozujúcim vplyvom prostredia, efektívne zvládať záťaž a čeliť aktuálnym výzvam.            A práve na rozvoj tejto nadstavbovej vlastnosti je zameraný náš webinár, ktorý vás pomocou jednoduchých techník naučí pomenovať, prijímať a ovládať vlastné emócie, chápať emočné stavy ostatných, správne reagovať, vybudovať v sebe prirodzenú rovnováhu a upevniť duševnú silu.Obsah a aktivity:Špecifiká pracovného prostredia verejnej správyEmočné spektrumOvládnutie situácie a spôsoby reagovaniaPiliere duševného zdraviaBudovanie vnútornej rovnováhyLektorka: Mgr. Renáta TaligováDokumentácia pre školu - aktualizačné vzdelávaniePracovný materiál pre účastníkov.Forma: webinár - 2 hodiny                   workshop - 4 hodinyDátum a čas: podľa dohody Aktualizačné vzdelávaniewebinár - 15 eur/ 60/90/120 minútworkshop - 25 eur/ 4 hodinyÚčastník aktualizačného vzdelávania dostáva certifikát s časovou dotáciou vzdelávacieho formátu v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z. Aktualizačné vzdelávanie pre celý kolektív školy tému vzdelávacieho obsahu webinára/workshopu si môžete navrhnúť podľa Vašich potriebkolektívna zľava na poplatok za vstup do webinára/workshopudokumentácia k aktualizačnému vzdelávaniu v súlade so zákonom 138/2019 Z.z.Prosím kontaktujte nás cez:    e-mail : info@inspiracia.live                                                          tel. čísle: 0908 942 788 / 0902 213 878                                                  alebo nám zanechajte kontakt na Vás cez ikonu telefónu na našej stránke alebo kontaktný formulár.

0,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Hravá slovenčina pre primárne vzdelávanie -SLABIKOVANIE TROCHA INAK. 17.9.2021 17:00 - 19:00

Cieľom webinára je v diskusii a prostredníctvom praktických aktivít  odpovedať na otázky: Ako efektívne pripraviť prvákov na začiatku zaškolenia na techniku čítania, aby to bolo zároveň čítanie s porozumením? Ako naozaj efektívne a zmysluplne rozvíjať úroveň slabikovania, aby boli deti pripravené zvládať aj poznanie gramatických pravidiel a nemali strach z diktátov? Ako podrobne diagnostikovať úroveň fonologického uvedomovania, aby sme vedeli predchádzať možným problémom v čítaní? Ako rozvíjať úroveň slabikovania aj v ďalších ročníkoch primárneho vzdelávania?Online - Hravá slovenčina pre primárne vzdelávanie -SLABIKOVANIE TROCHA INAK.  lektorka PaedDr. Miriam Valášková, PhD.17.  septembra 2021 v čase 17:00 - 19:00 hod.cieľová skupina učiteľ základnej školy - prvý stupeň, vychovávateľ ŠKD, asistent pedagógacertifikát s časovou dotáciou - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.v deň konania webinára vám príde mailom prihlasovací link, platforma ZOOMZaradíme vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí a rozvíjajú ich  kogníciu a tvorivosť.  Pomôcky: papiere A4, farebné papiere, príp. 1-2 kusy farebných papierových obrúskov, farbičky, lep, nožnice, rôzne obrázky nábytku, resp. potrieb v domácnosti (obrázky prosím max. veľkosť A5, resp. veľkosť pexesa), 1 papierová rolka (z toaletného papiera), príp.1 väčšia papierová rolka (napr. z utierok), 1 papierový alebo plastový pohár (2 dcl). 

20,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Personalizácia výučby - aplikácia do praxe. 19.9.2021 08:00 - 12:00

Ako individualizovať vyučovanie v triede plnej rozmanitých žiakov?Zavádzanie akýchkoľvek inovácií vo výučbe vychádza predovšetkým zo snahy o zefektívňovanie procesov vzdelávania a skvalitňovanie ich výstupov. Zavádzanie inovácií do vyučovacieho procesu je súčasťou každodennej praxe učiteľa. Inovácie každodenne vykonávanej praxe učiteľa sú totižto základom dosahovania náležitej kvality výchovy a vzdelania ním vedených žiakov. Jedným z nástrojov, ktoré môžu výraznou mierou napomôcť učiteľovi rozvíjať jeho profesijné kompetencie a učiteľské majstrovstvo, a ktoré súčasne môže využívať ako podporný nástroj je zavádzania inovácií do svojej pedagogickej praxe.Personalizáciu je možné najlepšie pochopiť ako proces, ktorý sa usiluje rešpektovať dôstojnosť a jedinečnosť každého žiaka, podporiť rovnosť vo vzdelávaní, maximalizovať osobný potenciál, riešiť potreby všetkých žiakov, ale najmä tých najzraniteľnejších a najschopnejších a obohatiť a podporiť angažovanosť študentov a učiteľov. V podstate dáva personalizácia žiakovi väčšiu kontrolu nad tým, čo sa učí, ako sa učí, kedy a kde sa učí a s kým sa učí.Súčasný a budúci život čím ďalej tým viac bude klásť dôraz na nové vedomosti, ale aj na nové zručnosti. Aby sa tieto zámery dosiahli je skutočne potrebné inovovať procesy výučby a razantne sa zbavovať modelu klasického vyučovanie. Ide o to, aby sa výučba stala skutočne efektívnou, aby pripravovala ľudí s bohatými vedomosťami, ale súčasne s tým aj ľudí mimoriadne kreatívnych.Hlavný cieľ: Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zdokonaliť profesijné kompetencie, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti personalizácie výučby, metodológie a nových prístupov vo vyučovaní. Profil absolventa: Absolvent vzdelávania získa vedomosti, zručnosti ako aj schopnosť sebariadenia jedinca ako jadro svojbytnosti jeho osobnosti. Učiteľ vie žiakovi pomáhať si nájsť a zlepšiť schopnosť autoregulácie, získať zodpovednosť za seba samého a dostať učenie pod jeho vlastnú kontrolu. V intenciách personalizačného snaženia vie pojem osobnosť uplatňovať v štyroch významoch: ako dôraz na subjekt, na celistvosť, individuálne zvláštnosti a participatívne začlenenie, pričom všetky významy sa navzájom ovplyvňujú a dopĺňajú. Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ,  pedagogický asistentPodkategórie:  učiteľ prvého stupňa základnej školyAplikácia ZOOMPodmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel.č.Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop.Dátum a miesto vzdelávania bude oznámené e-mailom.

79,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi, inovačné vzdelávanie. 19.9.2021 17:00 - 20:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Hlavný cieľ: Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zdokonaliť profesijné kompetencie, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti osobnostného rastu, sociálnej interakcie, didaktiky, metodológie a nových prístupov vo vyučovaní. Profil absolventa: Absolvent vzdelávania získa vedomosti a zručnosti v oblasti zážitkového sociálno-afektívneho vyučovania, jeho metodológie a aplikačných možností v edukačnom procese.Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistentPodkategórie:  učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školyAplikácia ZOOMPodmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel.č.Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop.Dátum a miesto vzdelávania bude oznámené e-mailom.Recenzie od účastníkov vzdelávania:"Téma je veľmi aktuálna, syndróm vyhorenia postihuje veľké množstvo učiteľov, aj v mojom pracovnom prostredí, preto som odporučila toto vzdelávanie všetkým mojim kolegyniam, ktoré sa ho v značnom počte aj zúčastnili. Ohlas na toto vzdelávanie je veľmi pozitívny! Naďalej ho budem odporúčať nielen kolegyniam, ale aj priateľom a známym na ktorých mi záleží. " "Myslím, že takéto školenie by mali mať aspoň raz za rok všetci učitelia a možno aj zamestnanci v iných oblastiach ako tréning psychickej odolnosti. Ďakujem za výborný návod ako porozumieť vlastným emóciám a ako všetko zvládať ľahšie."   "Všetky online stretnutia boli zaujímavé dali mi rôzne pohľady ako na moju osobnosť a sebarozvoj, riešenie konfliktov či už na pracovisku, medzi deťmi, v kontakte s rodičmi a inými ľuďmi, pohľad na žiakov z hľadiska jednotlivých komunikačných typov, možnosti vyjadrovania emócií a citového rozpoloženia, naučila som sa niečo o práci s rečou tela, dostala som cenné rady ako nevyhorieť. Celé vzdelávanie by som zhrnula vetou, keď je spokojný a vyrovnaný učiteľ, budú s veľkou pravdepodobnosťou takí aj jeho žiaci. A ak nie, tak im aspoň pomôže na tejto ceste.""Videla som príjemných ľudí, ktorí majú podobné alebo také isté problémy s emóciami a komunikáciou. Lektorka bola veľmi príjemná a pocit z nej cez obrazovku bol, že je jedná z nás. Vzdelávanie mi dalo väčší rozhľad v emóciách iných ľudí a pohľad na nich ako na jedinca s výnimočnými schopnosťami meniť sa a zdokonaľovať. Ďakujem za inšpiratívne vzdelávanie. Máte to aj vo vašom názve.""Vzdelávanie bolo nad moje očakávania a som rada, že som mala možnosť stretnúť úžasné žienky na vzdelávaní, ktoré majú rady svoju prácu a chcú sa v nej zlepšovať, a vtom nám pomohlo práve toto vzdelávanie. Zároveň som mala možnosť spoznať úžasného človeka, príjemnú pani Renátku Taligovú.""Strávila som na vzdelávaní príjemné chvíle, boli mi poskytnuté užitočné rady, ktoré využijem vo svojom pracovnom ale i súkromnom živote, a pani lektorka bola neskutočne milá, vzdelaná, ochotná, s radosťou som ju vždy počúvala a určite budem v budúcnosti čerpať z jej materiálov.""Dozvedela som sa tak veľa a pritom sú to veci, ktoré sú našou dennodennou súčasťou, neprikladáme im význam a pritom sú tak dôležité. Vzdelanie mi ukázalo ako mám vnímať samú seba, ako rozvíjať sebakontrolu, seba rozvíjanie, bolo pre mňa prínosom, a viem, že by aj iným takéto vzdelávanie niečo dalo....""Určite by som odporučila toto vzdelávanie aj kolegom, nakoľko som nadobudla množstvo nových poznatkov. Vzdelávanie bolo o nadobudnutí nových vedomostí, ale takisto aj o spoznávaní nových ľudí, povzbudení a skvelej lektorke. Vzdelávanie inšpirácia nikdy nesklame.""Čas na vzdelávaní bol strávený príjemne, mnohé informácie, ktoré odzneli boli aplikovateľné takmer ihneď do praxe, otvorili sa mi témy, ktoré by som pravdepodobne sama nedokázala otvoriť (napr. riešenie konfliktov), lektorke sa podarilo ponúknuť nám podstatu (čo mňa osobne podnietilo k samoštúdiu, takže som venovala tomuto vzdelávaniu viac, ako bol predpísaný čas dištančného samoštúdia).""Na toto vzdelávanie som sa prihlásila preto, aby som si prehĺbila poznatky z tejto oblasti, aby som cez poznanie samej seba lepšie spoznávala deti, rodičov, ľudí, s ktorými komunikujem. Keď som sa dozvedela, že našou lektorkou bude Renátka Taligová, veľmi som sa potešila a po predchádzajúcich webinároch som bola presvedčená, že nech má toto vzdelávanie akýkoľvek názov, tak bude pre mňa prínosom do života nielen v profesii učiteľky, ale aj v osobnom živote. Jej nekonvenčný spôsob vzdelávania je originálny, pútavý, zaujímavý, plný energie, pre mňa nezabudnuteľný.Zaujalo ma podrobné vysvetlenie komunikácie od prenosu prvotnej myšlienky vysielaného, cez verbálne a neverbálne prejavy až po prijímateľa. Tých „aha“ momentov bolo veľa. Nikdy pred tým som si neuvedomila, aká je neverbálna komunikácia dôležitá a čo všetko ňou vysielame. Páčil sa mi štýl a spôsob ľudského vysvetlenia všetkých tém spojených s témou „komunikácia“, ktorá súvisí s tvorením jednotlivých vzťahov, s emóciami a tým aj vytváraním sociálnej klímy v práci. Veľmi sa mi páčilo vysvetlenie riešenia konfliktov, pochopenie zdroja vzniku konfliktu, nahromadenie spúšťačov, vystupňovanie konfliktu a racionálne a konštruktívne riešenie, ako si môžeme my samé v živote pomôcť, pochopiť, uvedomiť si a nájsť cestu (prijímať a byť prijatý).  P. lektorka Renátka nám krásne a ľudsky vysvetlila, ako je dôležité upriamiť sa na deti a naučiť ich hľadať to, čo nás spája a zbližuje a nie čo nás rozdeľuje a vadí nám a upriamiť sa na to ako si máme v živote pomáhať, tak presne toto budem u detí ešte viac upevňovať.Veľký osobnostný rozvoj a posun vpred vidím u každej z nás, lebo sme sa museli nad sebou zamyslieť ako komunikujeme a riešime konflikty (čo nám vyšlo podľa Thomas-Klimannovho testu). Zamyslieť sa nad svojimi pocitmi, emóciami a tak sebauvedomovaním prichádzať na to, ako by sme  v budúcnosti riešili rôzne situácie inak, ako byť citovo odolný a čo znamená reziliencia. Dalo mi to v tejto oblasti veľmi veľa poznatkov. Tiež bolo pre mňa veľkým prínosom poznanie ako pracovať s trémou, ako aj jej pôvod. Ďalším zaujímavým poznaním pre mňa bola „reč tela“, čo ňou a našim postojom vysielame komunikačným partnerom, ako si dokážeme získať pozornosť publika, ako pracovať s hlasom, až po vytvorenie raportu.Oslovila ma aj typológia detí na vizuálny, auditívny a kinestetický typ detí, čo som si pred vzdelávaním ani  neuvedomovala. Všetky tieto poznatky sú pre mňa prínosom aj v mojej práci s deťmi, v praxi budem ešte viac s deťmi pracovať na tom, aby sa lepšie vnímali, svoje emócie, ale aj rozvíjali svoju empatiu k iným , učili sa efektívne riešiť konflikty.Tiež bolo zaujímavé porozumieť a naučiť sa vnímať gestá detí, ich reč tela, aby sme vedeli zistiť, v akej emočnej situácií sa dieťa nachádza.V téme o vyhorení v práci sme sa dozvedeli nielen to, čo je spúšťačom a záťažou dlhodobého tlaku a nášho „zlyhávania“, ale aj to, ako sa máme nabiť potrebnou energiou, ako máme vedome riešiť jednotlivé situácie, ako sa máme naučiť ovládať, pochopiť a vedieť  prijať to pohľadom, že veci sa nedejú mne, ale pre mňa.Toto vzdelávanie bolo pre mňa určite veľkým prínosom ako byť ešte lepšia učiteľka, žena, kolegyňa, matka - ako vedome pracovať so svojimi myšlienkami a vedieť ich ovládať a tým robiť (riešiť) veci lepšie, tým mať aj lepšie vzťahy.Vzdelávanie bolo nad moje očakávania a som rada, že som aspoň takto virtuálne mohla spoznať úžasného človeka pani Renátku Taligovú. ""Toto vzdelávanie by som odporúčala každému učiteľovi a riaditeľovi, lebo ani počas štúdia na škole som sa nikdy nestretla s tým, ako sa s deťmi rozprávať o emóciách, komunikácii alebo konfliktoch. Vážnosť sa prikladá skôr intelektuálnemu ako emocionálnemu rozvoju.""Celé vzdelávanie cez Inšpiráciu bolo pre mňa prínosom. Veľa poznatkov budem využívať vo svojom osobnom živote, ale aj pracovnej oblasti. Ďakujem našej lektorke pani Renátke Taligovej za veľa nových podnetov, za uvedomenie si seba samej a mojej postupnej práce na sebe. Pre mňa bol prínos aj vzdelávanie cez internet, lebo ja staršia generácia som si to nevedela dobre predstaviť ako to bude fungovať. Dokázali sme sa krásne spojiť aj na diaľku. Malo to svoje čaro. Moje očakávania zo vzdelávania boli nadmieru naplnené. Naštartovalo ma to k ďalšiemu vzdelávaniu cez Inšpiráciu. Ďakujem Inšpirácii za uskutočnenie takýchto vzdávaní a prajem Vám, aby ste naďalej pokračovali v príprave takýchto podnetných vzdelávaní. ""Absolvované vzdelávanie bolo pre mňa obrovským prínosom, splnilo moje očakávania, obohatilo moje vedomosti a v mnohom mi otvorilo oči. Naučila som sa veľa nového a získala som na mnoho vecí iný pohľad. Je pravda, že sa mám stále čo učiť ale vďaka vzdelávaniu viem ako začať.""Moje očakávania zo vzdelávania boli maximálne naplnené. Prehĺbila som si pedagogické zručnosti ako sú nové prístupy vo výchovno-vzdelávacej činnosti, didaktike, metodológie. Som veľmi vďačná aj za osobnostný prínos tohto vzdelávania, kde dokážem efektívnejšie pristupovať v konfliktnej situácii. ""Vzdelávanie vedené  pani Mgr. Renátkou Taligovou jednoznačne ukázali ako viesť edukáciu inou formou ako len formálnou. Predovšetkým nebáť sa byť človekom, hovoriť aj o sebe, svojich skúsenostiach a ukázať ako naučené vedomosti praktizovať na sebe a potom aj v reálnej edukácii, čoho výsledkom je vyšší efekt výučby. ""Ďakujem za tento vzdelávací program, lebo všetko, čo bolo pre mňa nové, alebo pripomenuté, viem hneď aplikovať vo svojom každodennom živote. Všetko začína od nás. Pedagóg môže demotivovať, ale aj motivovať a inšpirovať.Ďakujem za každý nápad, návod, inšpiráciu, povzbudenie, milé slovo, doporučenie. Kľúčová bola osobnosť lektora. Splnilo to všetky moje očakávania." 

79,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Moderný pedagóg v praxi - aplikácia inovatívnych princípov pozitívneho vzdelávania do edukačného procesu, inovačné vzdelávanie. Online. 20.9.2021 17:00 - 20:00

Moderná doba vyžaduje moderného pedagóga. Deti sú od útleho veku vystavované množstvu podnetov, ktoré negatívne ovplyvňujú ich schopnosť sústrediť sa na obsah, ktorý pre nich nie je zaujímavý. Moderný pedagóg vie žiakom ponúknuť rôznorodé metódy výučby, komunikácie a motivácie, výsledkom ktorých je napredovanie nielen v akademickej oblasti, ale aj v oblasti wellbeingu a sociálno-emocionálneho zdravia žiakov. Trendom tohto storočia sa stalo pozitívne vzdelávanie, ktoré je založené na podpore silných stránok žiakov, ich schopností a zručností. Prostredníctvom aplikácie inovatívnych princípov tohto prístupu sú žiaci podporovaní naučiť sa využívať svoje zdroje, spolupracovať so spolužiakmi, regulovať svoje emócie, či porozumieť tomu, že sa oplatí snažiť nielen kvôli známkam, ale kvôli nim samým. Súčasťou vzdelávacieho programu je časť zameraná na psychohygienu pedagógov, teda oblasť, ktorej nie je venovanej veľa pozornosti, ale je nesmierne dôležitá a ponúka nástroje k zvládaniu stresu, psychickej záťaže, či napätia, ktorým pedagógovia môžu čeliť. Tento komplexný vzdelávací program vychádzajúci z poznatkov modernej psychológie ponúka pedagógom výskumom overené a efektívne nástroje k tomu, aby žiakov formou pozitívneho vzdelávania viedli k zvedavosti, radosti z učenia, zvýšenej motivácii a vychovávali tak mladých ľudí, ktorí majú školu radi a cítia sa v nej dobre.Obsah vzdelávania:Úvod, komunikácia, wellbeing a sociálno-emocionálne zdravie žiakovSilné stránky, sebadôvera a motivácia žiakovSebakontrola a zvládanie emóciíRozvoj empatie a prosociálneho správania v triedePsychohygiena pedagóga ako prevencia syndrómu vyhoreniaDruh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ,  školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistentPodkategórie:  učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školyAplikácia ZOOMVzdelávanie bude prebiehať v trojhodinových vzdelávacích blokoch. Termín:  20. septembra 2021  v čase 17,00 - 20,00 hod.        Ďalšie termíny budeme aktualizovať.    Na základe zaslanej písomnej záväznej prihlášky účastník dostane pozvánku s obsahovou štruktúrou vzdelávania a všetky potrebné informácie e-mailom.Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie vypracovaného písomného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel. čísle.REFERENCIE od účastníkov vzdelávacieho programu:"Vzdelávanie  zrozumiteľne, cieľavedome, účinne prináša pedagógovi širokú paletu stratégií a námetov na pomôcky, materiál, aktivity, ktorú má možnosť využiť vo svojej praxi vo všetkých stupňoch vzdelávania, od MŠ až po strednú školu. Lektor citlivo pristupuje a zapája  účastníkov do aktívneho vzdelávania a necháva účastníkom priestor na ich požiadavky a riešenie aktuálnych problémov z praxe. Nenásilnou, ale účinnou formou je účastník vedený až po záverečné hodnotenie a má pocit ústretovosti a dôvery.""Poznatky zo vzdelávacích blokov využívam v praxi neustále. Úspechy, ktoré som dosiahla u detí sú vašou vizitkou zmysluplnosti vašich vzdelávaní, ktoré cez učiteľov aplikujete do praxe. Odporučila som vzdelávací program kolegyniam. Po ukončení programu som si uvedomila akým profesionálom je p. lektorka. Nikdy neurazila našu dôstojnosť a vážnosť, aj keď sme povedali niečo čo nebolo k veci. Usmernila naše myšlienkové pochody, podnietila v nás kritické myslenie a úvahu nad tým čo a ako robíme. A hlavne nebola tu kopa teórie, ale my, naše deti, skúsenosti, problémy, ale aj stratégie ako to zvládnuť.Prajem veľa spokojných pedagogických a odborných zamestnancov a veľa tvorivých úspechov.""Vzdelávanie bolo na veľmi vysokej úrovni, som spokojná. Veľa užitočných informácii do života. Je to však dlhá cesta a treba na nej vykročiť vpred. Veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutia v budúcnosti." "Z každého vzdelávacieho bloku som do práce priniesla kopec aktivít aj poznatkov, ktoré som využívala a prospelo to nie len mne ako učiteľke ale aj mojej triede. ""Ja by som ho svojim kolegyniam odporučila, aby sme boli pri výchove a vzdelávaní v práci s našimi deťmi v centre jednotné. Je veľmi dobré keď si vypočujú a do praxe aplikujú nové poznatky. Doba sa mení a  s ňou aj myslenie a chápanie našich detí. Za mňa výborný vzdelávací program."   

79,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
INŠPIRÁCIA - Rozvíjanie komunikačných kompetencií a ich prepájanie s rozvojom písanej reči

ONLINE – Rozvíjanie komunikačných kompetencií a ich prepájanie s rozvojom písanej reči. Hravá slovenčina 1. Lektorka Miriam Valášková Téma AKO PLYNIE ...

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.