Nákupný košík
položky:

Ponuka - Inovačné vzdelávanie

Materská škola
Filter:

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj, poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025.Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci, teraz je možné zúčastniť sa inovačného vzdelávania, ktoré Vám môže škola preplatiť

Nikto nepochybuje o tom, že identifikácia hlások patrí k jedným zo základných predpokladov učenia sa čítať. Ako najlepšie pripraviť deti na to, aby boli dobrými čitateľmi a čítali plynule a s porozumením? Ako rozvíjať najvyššie úrovne fonologického uvedomenia u detí zmysluplne a s uplatnením zásady „od najjednoduchšieho k najzložitejšiemu“? Ako naučiť deti počuť nielen prvú hlásku v slove a ako efe

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií pedagógov v oblasti rozvíjania emocionálnej inteligencie detí predškolského veku.  Rešpektovať rôzne procesy učenia sa detí, posudzovať individuálne výchovno - vzdelávacie potreby detí v sociálnej skupine. Prehlbovať, rozširovať znalosti a zručnosti v oblasti sociálno-afektívneho učenia a učenia sa. Prehlbovať zručnosti spr

Rozvíjaniu porozumenia a celkovo funkčnej gramotnosti u detí predškolského veku a mladšieho školského veku sa doposiaľ v pedagogickej praxi nevenovala dostatočná pozornosť, hoci je vedecky dokázané, že treba rozvíjať  porozumenie u detí už od raného veku. Náplňou vzdelávacieho programu je v praktických činnostiach, v rámci kooperatívneho vyučovania ukázať ako inovatívne, efektívne a hravo rozvíjať

Dopravná výchova je už dnes prirodzenou súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v materskej a základnej škole. Existuje aj veľa materiálov v rámci tejto témy. No často sa stáva, že deti/žiaci napriek dobrej teoretickej príprave v praxi pravidlá cestnej premávky neovládajú a z toho dôvodu ich nevedia použiť. V rámci tohto vzdelávacieho programu budeme prostredníctvom najnovších poznatkov nielen z oblas

Jednoduchý program inovačného vzdelávanie ponúka pedagogickým zamestnancom získanie vedomostí a zručností spojených s: prácou s textom ako východiskom diskutovania s deťmi a tvorbou metodiky k následným aktivitám a cvičeniam,vedením diskusie a kritickým, tvorivým a angažovaným myslením,autokorektívnym myslením, utváraním hľadajúceho spoločenstva detí/žiakov,porozumením pedagogickej koncepcie filozofia pre deti a

Obchod Odporúčame Pomôcky
Grafomotorické doštičky pre deti a žiakov.

Súbor doštičiek na precvičovanie grafomotorických zručností.Doštičky sú vynikajúce pomôckou pre všetkých predškolákov, prvákov a druhákov.Medzery sú dostatočne široké, aby sa dalo pohodlne deťom pracovať so širokou trojhrannú ceruzkou či pastelkou.Úlohou dieťaťa je prechádzať po vyhĺbených cestičkách na doštičkách. Tým sa u dieťaťa rozvíja grafomotorická zručnosť a zrakovo-pohybová koordinácia. Cvičenia vytvárajú návyk správneho držania písacích potrieb a zároveň slúžia na zlepšenie sústredenia a poz

16,90 € Do košíka 14,08 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Máj. Vychovávatelia. Motivácia žiaka k učeniu sa cez aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. 20.5.2024 08:00 - 11:30

Vzdelávací program prehĺbi a inovuje kompetencie pedagóga oblasti aplikácie procesov aktívneho učenia sa cez jeho osobnosť, cez vytváranie korektných vzťahov so žiakmi a cez výber vhodných vyučovacích metód. Prehĺbi jeho schopnosť viesť učebný proces cez inovatívne metakognitívne postupy prostredníctvom motivačných techník s využitím skupinovej dynamiky aj individuálneho prístupu ku každému žiakovi. Zároveň inovuje jeho znalosti a zručnosti v oblasti:sociálno-afektívneho vyučovania, rozvíja jeho schopnosť riešiť aktuá

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava. NEBUĎ AKO GEJZA, BUĎ AKO GUSTO! 20.5.2024 14:00 - 16:00

Už v starovekom Grécku Sokrates a Platón kládli dôraz na to, aby sa človek učil rozprávať a argumentovať. Umenie myslieť a hovoriť považovali za kľúčové zručnosti a kompetencie, aby uspeli v spoločnosti, mali schopnosť analyzovať a prezentovať myšlienky. Sokrates si všímal rozpory a argumentáciu v rozhovore, teda dialóg povzniesol na umenie. Na Slovensku sme v implementácii týchto dôležitých ľudských zručností do edukácie stále v začiatkoch. Ako rozvíjať u detí/žiakov komplex myšlienkových operácií, ktor

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA so zameraním na kompenzácie deficitov čiastkových funkcií. 20.5.2024 18:00 - 20:00

Vývinové poruchy učenia znamenajú celoživotné ťažkosti. Intenzívna práca v školskom veku a osvojenie si vhodných študijných zručností a vhodných mechanizmov práce pri výkone profesie sú cestami k výraznému zníženiu všetkých ťažkostí. Ľudia s VPU sa učia a pracujú a niekedy aj premýšľajú inak. Nikde nie je povedané, že horšie. Jednoducho inak a postupy, ktoré poznáme v našich školách už od Márie Terézie, či Komenského už jednoducho nepostačujú. Nik z nás nemá právo povedať, že sa dieťa niečo nenaučí, že

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi. Základné umelecké školy. 21.5.2024 08:00 - 12:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
Mažoretky Sašetky, Inšpirácia a Hlohovčatá - Hallelujah

Autorka textu piesne - Alexandra Kuruc Spev sólo - Petra Černá Spev zbor - Hlohovčatá Kamera, strih, réžia - Bajter studio https://www.bajterstudio.com/ Zvuk ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám