Nákupný košík
položky:

Ponuka - Inovačné vzdelávanie

Filter:

Dopravná výchova je už dnes prirodzenou súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v materskej a základnej škole. Existuje aj veľa materiálov v rámci tejto témy. No často sa stáva, že deti/žiaci napriek dobrej teoretickej príprave v praxi pravidlá cestnej premávky neovládajú a z toho dôvodu ich nevedia použiť. V rámci tohto vzdelávacieho programu budeme prostredníctvom najnovších poznatkov nielen z oblas

Edukáciu v každej vzdelávacej oblasti či v rámci vyučovacieho predmetu tvoria dve zložky: výchova a vzdelávanie. A práve výchovná časť vedenia edukačného procesu kladie mimoriadne nároky na odbornú a osobnostnú pripravenosť každého pedagóga, špeciálneho pedagóga, vychovávateľa, výchovného či kariérneho poradcu. Vyžaduje si nie len jeho odbornú pripravenosť, ale aj schopnosť reflektovať zmeny vo vz

Ako docieliť, aby deti rady písali? Poďme zažiť dobrodružstvo, kde sa s bodmi a líniami najprv zahráme, alebo sa nimi staneme.  Jednoduchý program inovačného vzdelávania prináša nové podnety pre edukačnú prax  - prezentuje vzdelávanie na vyššej úrovni, ktoré sa usiluje naplniť pojmy, napr. rešpektovanie dieťaťa, dieťa ako významný subjekt, aktivita a tvorivosť dieťaťa, konštruktivistické vyučovanie a uče

V spoločnom proinkluzívnom vzdelávaní sa snažíme zamerať na konkrétne možnosti podpory deťom a ich rodičom, pedagógom a ďalším pedagogickým zamestnancom, ktorí sa stávajú súčasťou školských podporných tímov. Zámerne hovoríme o spoločnom vzdelávaní, pretože chceme aby každé dieťa malo možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho procesu bez ohľadu na rodinné, či domáce zázemie. Dôležité je nielen to, aby di

Naučiť sa čítať, písať, počítať je výbornou investíciou do budúcnosti. Avšak veľmi dôležité je v priebehu školskej dochádzky nadobúdať a osvojovať si aj zručnosti, ktoré sú potrebné pre život.Je potrebné zamerať sa na rozvíjanie takých zručností, ktoré dieťaťu a neskôr dospelému človeku umožnia zvládať rôzne životné výzvy. Tie predstavujú mnohé zmeny, ku ktorým dochádza v škole, v práci, osobnom živote

Moderná doba vyžaduje moderného pedagóga. Deti sú od útleho veku vystavované množstvu podnetov, ktoré negatívne ovplyvňujú ich schopnosť sústrediť sa na obsah, ktorý pre nich nie je zaujímavý. Moderný pedagóg vie žiakom ponúknuť rôznorodé metódy výučby, komunikácie a motivácie, výsledkom ktorých je napredovanie nielen v akademickej oblasti, ale aj v oblasti wellbeingu a sociálno-emocionálneho zdravia ž

Obchod Odporúčame Odborné publikácie
Tvorivé aktivity pre deti v školských kluboch.

Nakoľko deti v Školskom klube detí prežívajú veľkú časť dňa, mali by sme dbať o to, aby činnosti prebiehali nie len pravidelne, ale aj primerane veku detí. Školský klub detí je pre deti mladšieho školského veku, preto by sa mali činnosti, ktoré sa tu realizovať hravou formou. Deti si vyžadujú iný prístup, preto je potrebné aby sme zakomponovali do tém rôzne inovatívne stratégie, ktoré by boli pre nás aj deti inšpiratívne. Inovatívne metódy vo výučbe sú potrebné pre skvalitnenie a efektívne využit

6,90 € Do košíka 6,27 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Máj. Vychovávatelia. Motivácia žiaka k učeniu sa cez aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. 20.5.2024 08:00 - 11:30

Vzdelávací program prehĺbi a inovuje kompetencie pedagóga oblasti aplikácie procesov aktívneho učenia sa cez jeho osobnosť, cez vytváranie korektných vzťahov so žiakmi a cez výber vhodných vyučovacích metód. Prehĺbi jeho schopnosť viesť učebný proces cez inovatívne metakognitívne postupy prostredníctvom motivačných techník s využitím skupinovej dynamiky aj individuálneho prístupu ku každému žiakovi. Zároveň inovuje jeho znalosti a zručnosti v oblasti:sociálno-afektívneho vyučovania, rozvíja jeho schopnosť riešiť aktuá

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava. NEBUĎ AKO GEJZA, BUĎ AKO GUSTO! 20.5.2024 14:00 - 16:00

Už v starovekom Grécku Sokrates a Platón kládli dôraz na to, aby sa človek učil rozprávať a argumentovať. Umenie myslieť a hovoriť považovali za kľúčové zručnosti a kompetencie, aby uspeli v spoločnosti, mali schopnosť analyzovať a prezentovať myšlienky. Sokrates si všímal rozpory a argumentáciu v rozhovore, teda dialóg povzniesol na umenie. Na Slovensku sme v implementácii týchto dôležitých ľudských zručností do edukácie stále v začiatkoch. Ako rozvíjať u detí/žiakov komplex myšlienkových operácií, ktor

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA so zameraním na kompenzácie deficitov čiastkových funkcií. 20.5.2024 18:00 - 20:00

Vývinové poruchy učenia znamenajú celoživotné ťažkosti. Intenzívna práca v školskom veku a osvojenie si vhodných študijných zručností a vhodných mechanizmov práce pri výkone profesie sú cestami k výraznému zníženiu všetkých ťažkostí. Ľudia s VPU sa učia a pracujú a niekedy aj premýšľajú inak. Nikde nie je povedané, že horšie. Jednoducho inak a postupy, ktoré poznáme v našich školách už od Márie Terézie, či Komenského už jednoducho nepostačujú. Nik z nás nemá právo povedať, že sa dieťa niečo nenaučí, že

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi. Základné umelecké školy. 21.5.2024 08:00 - 12:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Vzdelávací program - Bratislava 2019

Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilosti detí predškolského a mladšieho školského veku.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám