Nákupný košík
položky:

Ponuka - Vzdelávacie videá

Filter:

Interaktivita. Zábava. Angažovanosť. To všetko sú pojmy, ktoré sa javia ako nesmierne dôležité pre súčasnom vyučovaní. Pedagóg by sa nemal pozerať na nové technológie ako na nepriateľa. Fakt, že súčasné deti sú takmer stále nalepené na displejoch sa dá zužitkovať práve tým, že do vyučovania zaradíme nástroje, ktoré sa deťom a študentom, budú zdať prirodzené, príjemné a zábavné.A práve všetky tieto

Dištančné vzdelávanie sa počas covid krízy stáva takmer štandardom. Niekto je s týmto štandardom oboznámený a cíti sa v ňom ako ryba vo vode a iný v ňom zase tápe a obáva sa do týchto vôd vstúpiť. Požiadavky doby sú však nekompromisné a tak sa každý učiteľ, lektor, školiteľ bude musieť moderné technológie používať a pokračovať v edukačnom procese i naďalej aj keď v inej forme.Technológie nie sú sa

Video patrí medzi médiá, ktoré nás veľmi  intenzívne oslovujú. Nielen preto, že my vnímame svet prevažne vizuálne, ale aj preto, že súčasné technológie sa nám cez video prihovárajú v mnohých podobách. Svet videa, to už nie len Youtube. Svet videa, to už nie sú len naše rodinné dovolenkové videá, na ktoré sadá prach na našich harddiskoch. Video je  takmer všade. Na každej sociálne sieti sa tlačí do

Filmora Wondershare si na trhu video editačných programov pomerne ľahko a rýchlo vydobyl svoju kľúčovú pozíciu. S postupným nárastom videa ako komunikačného média a jeho častého výskytu na sociálnych sieťach sa nám ukazuje dôležitosť zvládnutia práce s videom. K tomu nám prirodzene slúžia editačné programy, z ktorých si dnes našťastie môžeme vybrať ten, ktorý nám najviac vyhovuje. Program Filmora nám

Obchod Odporúčame Rodičia a deti
Karty pre detskú dušu

- k otvoreným rozhovorom s vašimi deťmi.Aj deti majú svoje problémy: Prečo sa so mnou kamarát/ky nebavia?Prečo je učka nespravodlivá?Prečo má kamarát/ka lepšie oblečenie, mobil...?Čo mám robiť, keď sa cítim opustený?Prečo ma kamát/ky ohovárajú?Prečo ma mama radšej brata ako mňa?Ich problémy sa môžu stať väčšie, ako sú oni samé. Pohltia ich a cítia sa nešťastne.Balíček obsahuje 24 kariet. Na každej karte je zvieratko, ktoré prichádza odovzdať svoje posolstvo. Súčasťou kariet je aj výkladová brožúrka, ktorá posolstvo vysvetľuje.Vytiahni si jednu kartu a polož ju na stôl. Obzri si obrázok a popremýšľaj, akú radu Ti zvieratko posiela. Potom si prečítaj text v brožúrke, kde nájdeš obšírnejší výklad karty a toho, čo Ti zviera odkazuje (podrobnejší návod nájdete v priloženej brožúrke).Karty pre detskú dušuMúdry poradca, ktorý: 1. POMENUJE PROBLÉMDieťa sa často nevie zorientovať vo svojich pocitoch a nevie presne pomenovať, čo ho trápi. Tým, že na problém presne ukážeme, veľa sa vyjasní.2. PONÚKNE RIEŠENIETento krok prináša úľavu. Zvieratko z karty ponúkne dieťaťu šancu, ako môže zmeniť postoj k situácii. Získa nadhľad a bude sa cítiť lepšie a radostnejšie.3. ÚKOLUJE :)Každá kartička obsahuje úlohu, ktorá pomôže precítiť, aké to je, ak problém vnímame INAK.Menšie deti pracujú s kartami spolu s rodičmi, väčšie môžu aj samostatne. Prácu s kartami si pochvaľujú učitelia v školách aj v škôlkach, detskí psychológovia a rodičia. Horná hranica nie je obmedzená, pretože karty sa dotknú aj emócií dospelých. Karty, ktoré otvárajú detské srdiečka a zbližujú rodičov s deťmi ešte viac, sú napísané tak, že vedú k premýšľaniu. Pricestujú k vám v ručne šitom vrecku.24 kariet = 24 emócií, situácií a postojov k nim + 24 úlohKarty pre detskú dušuVeríme, že vám prinesú pochopenie, že problémy nie sú zlé, ale patria k životu a nádej, že život má svoj krásny zmysel. "Úžasným nástrojom, ktorý nám dokáže pomôcť objaviť, pomenovať emócie detí a následne s nimi pracovať sú, podľa môjho názoru, karty pre detskú dušu. Tým, že dieťa musí kartám položiť otázku, vieme zistiť, čo dieťa trápi, môžeme odhaliť boľavé emócie i to, čo trápi jeho srdiečko. Karty sú krásne ilustrované, ľudské, srdečné, deti ich milujú a samy si ich brávajú. Bc. Michaela Šišková, vychovávateľka.

16,00 € Do košíka 14,55 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Inovatívne prvky vo výchove so zameraním na silné stránky osobnosti žiaka. 2.7.2022 08:00 - 18:00

Edukáciu v každej vzdelávacej oblasti či v rámci vyučovacieho predmetu tvoria dve zložky: výchova a vzdelávanie. A práve výchovná časť vedenia edukačného procesu kladie mimoriadne nároky na odbornú a osobnostnú pripravenosť každého pedagóga, špeciálneho pedagóga, vychovávateľa, výchovného či kariérneho poradcu. Vyžaduje si nie len jeho odbornú pripravenosť, ale aj schopnosť reflektovať zmeny vo vzdelávacom systéme a následne na trhu práce. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií smerom k analýze výchovných a vzdelávacích potrieb žiaka, k výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať žiakov rozvíjať svoj potenciál. Tak im pomôže vytvárať pozitívny vzťah k procesu učenia sa, ale i k jednotlivým vzdelávacím oblastiam či predmetom. Individuálnym prístupom a procesmi personalizácie vo výchove rešpektuje jedinečnosť každého žiaka, zameriava sa na jeho osobité potreby, schopnosti a rozvíja jeho potenciál. Súčasné nároky spoločnosti a trhu práce čím ďalej tým viac kladú dôraz na vnútornú motiváciu a túžbu osobnostne a profesijne rásť. Aby sa tieto zámery dosiahli, je skutočne potrebné rozpoznať individuálny potenciál každého žiaka a zamerať pozornosť nie na jeho slabé stránky, ale na rozvoj jeho silných stránok. Ide o to, aby sa výučba a výchova stala skutočne efektívnou, aby pripravovala ľudí s bohatými vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú založené na ich možnostiach a schopnostiach. Veľmi často zdôrazňujeme, že svet sa mení, menia sa požiadavky na pracovné zručnosti. Ak chce človek uspieť, musí sa prispôsobiť novému. To v plnej miere platí aj pre prácu učiteľa - musí pracovať s novými metódami a formami práce. Ide o to chcieť a mať záujem.Do inovácií v edukácii patrí aj pôsobenie učiteľa na žiakov. Inovatívne je, ak:učiteľ vie priebežne diagnostikovať úroveň každého žiaka, jeho aktuálny stav, vie mu poskytnúť pomoc a rady pri jeho ťažkostiach,sa učiteľ riadi myslením, že žiaden žiak nesmie zaostať, preto sa každému žiakovi venuje s patričnou pedagogickou a didaktickou starostlivosťou.Vzdelávací obsah programu sa sústreďuje na napr.:rozvíjať žiaka z jeho vnútra, nie tlakom z vonka,uspokojovať jeho potreby, nie nútiť ho do života dospelých,podporovať jeho spontaneitu, nenútiť ho do činnosti podľa našej metodiky,rozvíjať jeho vlastné skúsenosti, nielen učiť ho osvojovať si sprostredkúvané učivo,udržovať disciplínu žiakov nie prinucovaním, ale činnosťou, ktorá žiaka zaujíma.Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zdokonaliť profesijné kompetencie, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti výchovy, identifikácie individuálnych potrieb, vývinových špecifík, personalizácie výučby, metodológie a nových prístupov vo výchove. Špecifické ciele:Rozvíjať schopnosť identifikácie a analýzy schopností, zručností a hodnôt žiaka so zameraním na rozvoj jeho individuálneho potenciáluRozšíriť schopnosť identifikácie individuálnych potrieb žiaka vzhľadom na jeho vývinové štádiá Rozvíjať schopnosť klasifikácie osobitých kompetencií žiaka s následným stanovením kariérnych predstáv a cieľovZdokonaliť sa v prezentačných, demonštračných a komunikačných schopnostiach zameraných na edukáciu cez individuálnu a skupinovú motiváciuRozšíriť si metodické portfólio a aplikačnú zručnosť pri výbere vhodných metód a foriem prácePrehĺbiť schopnosť interakcie so žiakmi počas edukačného procesu Inovovať znalosti a zručnosti v oblasti sociálno-afektívneho vyučovania so zameraním na výchovuZdokonaliť sa vo formulovaní dlhodobých a krátkodobých cieľov v oblasti edukácie jednotlivca a skupinyProfil absolventa: Absolvent vzdelávania získa vedomosti a zručnosti riadiť výchovný proces ako neoddeliteľnú súčasť edukácie smerom k identifikácii a naplneniu individuálnych potrieb žiaka s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti, hodnoty, záujmy a vývinové špecifiká. Učiteľ vie žiakovi pomáhať nájsť a zlepšiť schopnosť autoregulácie, získať zodpovednosť za seba samého a dostať učenie pod jeho vlastnú kontrolu smerom k jeho budúcim profesijným preferenciám. Obsah vzdelávacieho programu: 1. Analýza výchovných potrieb dieťaťa na jednotlivom stupni vzdelávania- vývinové špecifiká- interné a externé podmienky2. Typológia osobnosti dieťaťa- hodnoty, záujmy, osobnostné predpoklady, schopnosti a nadanie3. Identifikácia silných a slabých stránok- budovanie sebadôvery, sebaakceptácie a sebareflexie4. Tvorba hodnotového systému- formovanie osobnostnej a profesijnej identity5. Všeobecné aspekty kariérneho rastu jednotlivca- výchova a poradenstvo formujúce edukačný rast - vzdelávacie oblasti, voľba a podpora štúdia6. Dištančné úlohy zamerané na aplikáciu nadobudnutých zručností v edukačnom procese - spätná väzba, výstupy, zistenia, odporúčania, záverečná prezentácia.Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistentPodkategórie: učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školyAplikácia ZOOMPodmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov. Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.Jednoduchý program inovačného vzdelávania si môže škola objednať pre kolektív - termín dohodou. V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na telefónnom čísle.Jednotlivo si vzdelávací program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop.Spätná väzba od účastníkov vzdelávacieho programu:"Vzdelávanie patrí asi k najlepším, na akom som bola. Prístup lektorky, praktickosť vzdelávania k tomu len prispeli, poznatky sa dali ihneď aplikovať v triede ale aj v bežnom živote. Ďakujem.""V tomto kurze som sa naučila, ako mám pracovať s triedou a vôbec s významom sociometria. Využila som dotazníky a analýzy od pani školiteľky a tieto aktivity mi v praxi pomohli v tom, že sme si v rámci triedy upratali hodnoty. Čo by bolo správne, aby v triede bolo, vládlo a panovalo a naopak, čo by bolo fajn, keby niečo nebolo a vyparilo sa. Hovorili sme si o správaní a k úcte k inému. Myslím, že to bola jedna z ciest, ako niečo začať meniť. Ďakujem."

87,00 € Do košíka 72,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy „Materská škola rozvíja.“ Vzdelávací program pre učiteľky v materských školách. Dopoludnia. 4.7.2022 08:00 - 14:00

Reflektujeme Vaše vzdelávacie potreby a preto Vám prinášame zrozumiteľný pohľad na špecifické oblasti pri Vašej pedagogickej činnosti. Komplexný vzdelávací program Vám ponúka kľúčové informácie a poznatky z praxe, ktoré môžu byť prínosom pri Vašom každodennom pedagogickom pôsobení vo výchovno – vzdelávacom procese. Pripravili sme pre Vás vzdelávací program, ktorý v sebe zahŕňa tieto oblasti: 1. Pedagogická diagnostika dieťaťa v prostredí materskej školy ako jeden z kľúčových nástrojov potrebný pri napomáhaní rozvoju dieťaťaAko spoznať dieťa v materskej škole? Pedagogická diagnostika v predprimárnom vzdelávaní ako súčasť každej učiteľky v materskej škole pre zvýšenie účinnosti výchovno – vzdelávacej činnosti. Základná diagnostika dieťaťa v materskej škole ako jeden z nástrojov pre lepšie porozumenie dieťaťu a jeho prežívaniu je zároveň nástrojom pre cielený rozvoj jednotlivých oblastí potrebných pre úspešné fungovanie dieťaťa v prostredí materskej školy. Účelom diagnostiky nemá byť len zisťovanie nedostatkov dieťaťa ale aj identifikovanie kladných vlastností dieťaťa a rozvojového potenciálu. Webinár je postavený do teoretickej roviny porozumeniu diagnostiky ako nástroja učiteľky.Vhodný je najmä pre začínajúce učiteľky, ale ponúka však aj priestor pre prehĺbenie už poznaných faktov o možnostiach diagnostiky a jej významnej úlohy v pedagogickej intervencii pedagóg - dieťa - rodič. Na webinári budeme pracovať so záznamovým hárkom, ktorý nám poslúži na lepšie zorientovanie sa vo výkonoch dieťaťa v jednotlivých oblastiach ale rozprávať sa budeme aj o význame vstupného dotazníka predkladaného rodičovi ako prejav záujmu zisťovania potrieb rodiča a dieťaťa. Pretože skutočný záujem o dieťa je v pedagogickom procese prvoradý. 😊Oblasti:Charakteristické znaky predškolského obdobiaStručne k detskej kresbePedagogická diagnostikaMetódy pedagogickej diagnostikyObsah pedagogickej diagnostiky v MŠOdporúčania pre pedagogickú prax2. Význam budovania gramotnosti a pregramotnosti prirodzeným spôsobom v prostredí materskej školy pre školskú úspešnosť Neustále zvyšujúca sa náročnosť na gramotnosť, ktorá je požiadavkou spoločnosti nám signalizuje, že gramotnosť treba rozvíjať už v predškolskom veku. Školská výučba je efektívna a prináša pozitívne výsledky ak môže nadviazať na dobrú pripravenosť dieťaťa prichádzajúceho z prostredia materskej školy, v ktorom sa kladie dôraz na rozvíjanie gramostnostných schopností. To neskôr do istej miery zabezpečuje školskú úspešnosť dieťaťa dobre pripraveného na prehlbovanie a rozvíjanie gramotnostných schopností, medzi ktoré bezpochyby radíme čítanie a písanie, samotná reč, či aktívne počúvanie. Webinár ponúka teoretické informácie o rozvíjaní gramotnosti u detí v predprimárnom vzdelávaní a prostredníctvom praktických tipov námety a inšpiráciu pre ďalšiu efektívnu pedagogickú činnosť. Oblasti: Ranná pregramotnosť a gramotnosť detí v MŠProstredie podnecujúce gramotné správanieAko zintenzívniť a optimalizovať rannú gramotnosť a pregramotnosť u detí v MŠVýznam poznania fonematickej štruktúry slovaŠkolská úspešnosť 3. Grafomotorika a všetko, čo potrebujete vedieť.Celý cyklus je zameraný na oblasť rozvoja grafomotorických zručností s teoretickým výkladom a praktickými ukážkami, čo ovplyvňuje a formuje grafomotoriku, význam aktivít s prírodninami. Prostredníctvom reči, kresby a písma je možné komunikovať s okolitým svetom, zdieľať obsahy a významy, dorozumievať sa s druhým, ale tiež od nich prijímať nové informácie. Ľudia sú schopní grafickými znakmi vyjadriť pocity, uchovať, či predať myšlienku, posolstvo. Oblasti : grafomotorika z pedagogického a psychologického pohľadudetská kresba a jej vývinové štádiácharakteristika vybraných predpokladov pre rozvoj grafomotoriky (príklady činností)zmyslové vnímanie a komplexný prístup pri žiaducej stimulácii dieťaťa v zmysle rozvojajemná motorika ,cvičenia dlaní, prštekov,úchop grafického náčinia,grafomotorické aktivityvýznam rodiny pre rozvoj grafomotoriky dieťaťa, formy spolupráce materskej školy s rodičmigrafomotorika v projektoch v prostredí MŠObjasnenie základných pojmov a poznatkov o rozvoji grafomotoriky a ich aplikácia do pedagogického procesu spolu s námetmi na prácu by mohli učiteľkám pomôcť pochopiť súvislosti medzi podmienkami ovplyvňujúcimi grafomotoriku ako súčasť pregramotnosti, dodať istotu a nadhľad pri tvorbe vlastných projektov týkajúcich sa rozvoja týchto významných zručností. Účastník na seba nadväzujúcich 4 blokov získa teoretický prehľad a praktické námety o tom, ako dieťa získava pregramotnostné kompetencie vďaka spontánnym aktivitám v sociálnych situáciách. Čo všetko ovplyvňuje schopnosti a predpoklady, ktoré sú zásadné pre rozvoj grafomotorických zručností. Prečo a ako využívať projekty v pedagogickom procese v materských školách. 4. Budovanie sebadôvery u detí ako významný činiteľ podieľajúci sa na budovaní pevných základov pre fungovanie v sociálnej oblasti Ako rodičia, učitelia môžu rozvíjať emocionálnu inteligenciu detí a prečo je to dôležité? Emocionálna inteligencia je schopnosť rozpoznať a ovládať vlastné emócie. Súčasťou EQ je motivácia, vytrvalosť prekonávanie prekážok a komunikácia či empatia. Prečo je nutné aby deti poznali svoju hodnotu a potvrdzovali tak svoje kompetencie v bežných životných situáciách? Ako veľmi potrebujú od útleho detstva vnímať pocit užitočnosti pre svoje okolie. Aj o tom je téma budovania sebadôvery a zdravého sebavedomia u detí. Ako podporiť prosociálne správanie dieťaťa v materskej škole, potreba budovania a prehlbovania empatie, vzájomnej úcty a dôvery v rovesníckych skupinách. Sebavedomie a jeho štruktúra. Sebavedomie sa formuje už v ranom detstve a to, či budeme mať zdravé sebavedomie, súvisí s reakciou našich najbližších na to, ako sa vo svojej detskej skúsenosti prejavujeme. Pokiaľ zažijeme podporu a rešpekt našich detských prejavov, aj naďalej v živote si budeme budovať dôveru vo vlastné schopnosti a vo vlastné názory a bude sa nám dariť prežívať sebaistotu v súvislosti s našimi nápadmi, spôsobom premýšľania či s konkrétnymi rozhodnutiami. Nebudeme sa bojazlivo celý život “obzerať” a hľadať u druhých potvrdenie a schválenie s tým, čo sa práve chystáme vykonať. Naučíme sa niesť zodpovednosť za naše činy a nebudeme otrokmi strachu, čo si o nás pomyslia iní. Budeme veriť, že sme kompetentní rozhodovať o tom, čo chceme a čo nie. Ako sa vyhnúť budovaniu falošného sebavedomia u detí. Aby dieťa bolo správne sebavedomé, musí samo seba dostatočne poznať a identifikovať sa samo so sebou. Toto sebauvedomenie má niekoľko fáz, deje sa v podstate od narodenia dieťaťa až po dospelosť. Sebadôvera je základom sebaúcty. ONLINE – „Materská škola rozvíja.“ Vzdelávací program pre učiteľky v materských školách.lektorka Mgr. Monika Ferenčíková4 a 6. júla 2022 v čase 8:00 - 14:00 hod.Cieľová skupina: učiteľky v MŠ, začínajúce učiteľky v MŠ, asistenti učiteľa v prostredí MŠ, školskí sociálni pedagógova pôsobiaci v prostredí MŠ.certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. 12 hodín do portfóliapo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom

87,00 € Do košíka 72,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hudobná výchova v materskej škole. Cyklus aktualizačného vzdelávania - 10 hodín. Júl. 4.7.2022 15:00 - 20:00

Pripravili sme pre pedagógov pestrý vzdelávací program - aktualizačné vzdelávanie, plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v procese výučby v materských školách, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania. Súčasťou vzdelávania sú aj témy ako plánovanie a tvorba portfólia pedagóga.Čo získate:Účastník počas na seba nadväzujúcich 2 blokov získa teoretický prehľad a praktické námety, aktivity a činnosti o tom, ako rozvíjať hudobné činnosti dieťaťa predškolského veku. Počas vzdelávania budeme realizovať skupinové i individuálne aktivity. Budeme využívať prelínanie hudobnej výchovy a ďalších výchovno-vzdelávacích zložiek. Vzdelávací obsah jednotlivých blokov: 1. Blok 4. júla 2022 v čase od 15,00 hod. - 20,00 hod. Hudobné schopnosti a zručnosti detí v predškolskom vekuRytmické činnosti - bubienky a krokRytmizácia s tradičnými i netradičnými nástrojmi - igelitové vrecko, gumička, nafúknuté igelitové vrecko, dažďová palicaVokálne činnostiHlasová rozcvičkaPercepčné činnostiInštrumentálne činnostiRytmické a jednoduché melodické nástrojePomôcky: kancelársky papier, fixky, téglik od jogurtu, lepiaca páska, slamka, plastová rukavička - ktorú použijete pri nákupe pečiva, centrofixka, papierová rolka od alobalu, alobal, ryža, lepiaca páska, farebné papiere alebo filc - modrá, žltá, červená, zelená, tavná pištoľ , kancelárske papiere, plastové igelitové vrecko, gumička, zvonkohra alebo metalofón, alebo boomofón, dva papierové taniere, hrach. 2. Blok 12. júla v čase od 15,00 hod. - 20,00 hod. Hudobno-pohybové činnostiHry ako ich nepoznáme - tvorivá cesta k známym hrámTvorba hudobno-pohybovej hryHudobno-dramatické činnostiHudobná rozprávkaDetský muzikálPomôcky: ponožka, 2 hrste fazule, gumička do vlasov, guma na skákanie, švihadlo, Orffov inštrumentár, šatka alebo šál, kancelársky papier. ONLINE - Hudobná výchova v materskej škole. lektorka Alexandra Kuruc4. júla 2022 v čase od 15,00 hod. - 20,00 hod. 12. júla 2022 v čase od 15,00 hod. - 20,00 hod.cieľová skupina - pedagóg predprimárneho vzdelávania, asistent pedagógacertifikát do portfólia v rozsahu 10 hodín - aktualizačné vzdelávaniepoplatok 77,- eur zahŕňa 10 hodín aktualizačné vzdelávanie a pracovný materiálplatforma ZOOMpo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Na webinári je vítaná a požadujúca aktivita účastníkov ako aj interakcia a spätná väzbu + vlastné nápady pri tvorbe edukačných aktivít a činností. Počas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou. Referencie od účastníkov vzdelávania:"Vzdelávanie vypĺňa akékoľvek medzery či medzierky vo vyučovaní hud. výchovy ako celku, ponúka množstvo inšpiratívnych metód, prepájanie jednotlivých vzdelávacích oblastí, nové piesne, skladby pre deti, nabudí na plánovanie zábavného a vzdelávacieho vyučovania zároveň. Ponúka aj výzvy, ktorých sa už však po jeho absolvovaní ani tak nebojíte, ale máte veľkú chuť ich vyskúšať a aj trochu experimentovať!Ešte raz chcem poďakovať lektorke za je pozitívny a povzbudivý prístup a obohatenie mojich vedomostí, ktoré už spracovávam postupne do praxe a „hľadám tú chvíľku“, kedy aj úplne neplánovane zaradím „nejaké to dychové, fonačné, artikulačné cvičenie“ alebo si vychutnám spolu s deťmi počúvanie hud. skladieb či tanec. Prijala by som aj osobné školenie, ktoré určite v prípade tejto témy je väčším zážitkom a zdieľaním viacerých vedomostí a skúseností i od ostatných účastníkov""Mala som hospitáciu z HV a toto vzdelávanie mi pomohlo overiť si, že to robím didakticky správne. Vrelo odporúčam všetkým. (Tá hviezdička za 1 je vyjadrením mojej spokojnosti s lektorkou, ktorá vie odovzdať svoje skúsenosti aj nad rámec obsahu vzdelávania.) Ďakujem .""Webinár bol plný podnetov pod vedením profesionálnej pedagogičky. Každá aktivita, činnosť bola pripravená zrozumiteľne a s názornou ukážkou čo hodnotím veľmi kladne. Všetky vyrobené pomôcky sú plne aplikovateľné do výchovno vzdelávacieho procesu. Mali sme možnosť vidieť ako môžeme zapojiť deti do výroby jednoduchých nástrojov, ktoré v plnej miere nahrádzajú originálne nástroje. Ďakujem za našu skvelú Sašku, prajem jej aby bola stále taká aktívna a kreatívna. Kto absolvuje daný webinár, určite sa obohatí o mnohé nové poznatky a nápady, ktoré v našej práci sú tak dôležité a potrebné. Možno len cena je vyššia, ale som veľmi rada, že som absolvovala. Ešte raz ďakujem.""Odporučila som kolegyniam z iných materských škôl, pretože to bol výborne využitý čas, príjemná atmosféra, množstvo nových teoretických poznatkov, praktických činností, využiteľnosť v praxi. Za toto vzdelávanie som veľmi vďačná, pretože hudobná výchova je moja najslabšia stránka."

77,00 € Do košíka 64,17 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kritické myslenie ako povinná výbava pedagóga vo vzdelávaní. Základné školy. Stredné školy. 8.7.2022 08:00 - 18:00

Vzdelávacie systémy si uvedomujú, že na to, aby zo študentov vychovali dospelých občanov, je dôležité posilniť ich schopnosť myslieť kriticky s cieľom precvičovať si úsudok pomocou poznatkov založených na faktoch na jednej strane a prijať otvorené bádateľské myslenie na strane druhej. Aby to však bolo možné, školy musia lepšie integrovať kritické myslenie do svojich učebných plánov.Jednoduchý program inovačného vzdelávania je zameraný na rozvoj kritického myslenia pedagógov a žiakov. Je tréningom zručností, ktoré tvoria predpoklady pre schopnosť kriticky myslieť. Prebieha dištančnou formou cez platformu ZOOM.Kritické myslenie, argumentácia a im príbuzné témy sú nevyhnutné pre život človeka v spoločnosti. Predovšetkým to platí v informačne náročnej dobe. Vzdelávací systém tento fakt reflektuje sporadicky, osnovy nie sú prispôsobené tréningu kritického myslenia. Vďaka tomuto vzdelávaciemu programu sa oboznámite so spôsobmi, pomocou ktorých sa dajú rôzne aspekty kritického myslenia trénovať u mladých ľudí. Lekcie a praktické úlohy sú prínosom aj pre váš osobnostný rozvoj.Kritické myslenie je samostatné myslenie, kde ľudia prichádzajú k novým riešeniam formou bádania, porovnávania, preverovania správnosti iných aj vlastných myšlienok, čím získavajú nové poznatky. Ak je osvojenie si kritického myslenia dôležité, musí sa v škole používať systematicky.Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zdokonaliť profesijné kompetencie, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v rozvíjaní kritického myslenia učiteľov, potrebných na modernizáciu a inováciu edukačného procesu prostredníctvom rozvoja kritického myslenia cez implementáciu hodnotiacich a aktivizujúcich metód. Špecifické cielePrehĺbiť kompetencie učiteľa v rovine vedenia edukácie zameranej na tvorivé, hodnotiace a kritické mysleniePrehĺbiť schopnosť viesť učebný proces cez inovatívne metakognitívne postupyIntegrovať v edukácii myšlienkové procesy analýzy, overovania, hodnotenie, porovnávania a syntézy informáciíRozšíriť si metodické portfólio a aplikačnú zručnosť pri výbere vhodných metód a foriem práce vedúcich k samostatnému mysleniu, vytváraniu vlastného názoru a schopnosti rozhodovať saInovovať znalosti a zručnosti v oblasti sociálno-afektívneho vyučovania Rozvíjať schopnosť riešiť odborno-metodický problém cez modelové situácie, diskusné metódy a argumentáciu Obohatiť kompetencie o spôsobilosť navrhnúť korekcie na skvalitnenie edukačného procesuZdokonaliť sa vo formulovaní dlhodobých a krátkodobých cieľov v oblasti metakognície a kritického mysleniaVzdelávací obsah programu:I. Kritické myslenie ako kľúčová kompetencia učiteľa i žiaka – pojem, metodológia, podstata a princípy hodnotiaceho myslenia v procese metakognície, úskalia post-truthII. Procesy rozvoja kritického myslenia – integrácia myšlienkových procesov analýzy, overovania, hodnotenie, porovnávania a syntézy informáciíIII. Nástroje na rozvoj kritického myslenia I. – Čítanie s porozumením, EUR, RAP, PAR, INSERT, Debata-diskusia-polemikaIV. Nástroje na rozvoj kritického myslenia II.– Umenie argumentácie a protiargumentácie, argumentačné fauly, pluralita názorov, vplyv výchovy a rovesníckej skupinyV. Nástroje na rozvoj kritického myslenia III. Efekt kotvy, Efekt podpory zvoleného, Hoaxy, Konfirmačné skreslenie, Stádový efekt, Stereotypizácia, Médiá a sociálne sieteVI. Princípy metakognície v procesoch hodnotiaceho myslenia – autoregulácia procesov získavania informácií a učenia sa, aktivizujúce metódy, právo mýliť sa a práca s chybou VII. Tvorba vlastného metodologického portfólia - implementácia nadobudnutých zručností vo výchovno-vzdelávacom procese jednotlivých vyučovacích predmetovDruh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistentPodkategórie: učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školyAplikácia ZOOMPodmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov. Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na telefónnom čísle.Jednotlivo si vzdelávací program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop.Termíny vzdelávacích blokov Vám pošleme e-mailom.Spätná väzba od účastníkov programu:"Toto vzdelávanie mi rozšírila obzor omnoho situácií v našom živote, kde potrebujeme zapojiť kritické myslenie. Nejde len o mediálny priestor a sociálne siete a s tým súvisiace hoaxy a šírenie klamstiev, ale aj v bežných situáciách sme často manipulovaní a ľahko ovplyvniteľní. Pani lektorka Renátka Taligová je veľmi milá, rozhľadená, vie zaujať, má vynikajúcu slovnú zásobu a zmysel pre humor.""Tento program, ale aj Inšpirácia, ako organizácia, dáva možnosť sa zmysluplne vzdelávať, spoznávať nových kolegov, aj keď len v online priestore. Určite budem a už som aj odporúčala kolegom, aby sa takéhoto vzdelávania v Inšpirácií určite nebáli. Ak si človek vyberie tému, ktorá ho skutočne zaujíma, dostane tu maximum. Získa mnohé vedomosti a spozná ľudí, ktorí svojimi názormi, skúsenosťami, sú tiež inšpiráciou. Ešte raz srdečne ďakujem. ""Prístup pani lektorky bol skvelý, veľmi ľudský, bezprostredný, pritom erudovaný. Téma je veľmi aktuálna, zároveň spracovaná veľmi kvalitne, s množstvom praktických príkladov a použiteľných materiálov.""Prijal by som aj viac hodín vzdelávania. Odborný i ľudský prístup lektorky, zaujímavo podané témy, interaktívna prezentácia tém, priestor pre skupinovú aktivitu účastníkov, využiteľnosť poznatkov a aktivít v praxi...""Prečo odporúčam? Kvôli zodpovednosti pedagóga mať poriadok v tom, čo nie/je dezinformácia a všetko s tým spojené. Aby mohol na žiakov vplývať korektným , rozhľadeným a sedliacky kritickým spôsobom.""Program by som určite kolegom vďačne odporučila, pretože prináša nové a moderné pohľady na vnímanie dnešného sveta, reflektuje aktuálne požiadavky na súčasné myslenie a v neposlednom rade prináša riešenia ako sa zorientovať vo svete presýtenom informáciami.To čo nemáme, nemôžeme odovzdať deťom......! "

79,00 € Do košíka 65,83 € bez DPH Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Karty pre detskú dušu

Múdry poradca, ktorý: 1. POMENUJE PROBLÉM Dieťa sa často nevie zorientovať vo svojich pocitoch a nevie presne pomenovať, čo ho trápi. Tým, že na ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.