Nákupný košík
položky:

Víkendové pobyty

Obchod Odporúčame Pomôcky
Xylofón tubový

Sada farebných kovových trubiek, ktoré dopĺňajú klasický set plastových trubiek Boomofón. Kovové trubky majú rovnaké farebné prevedenie a ladenie ako štandardná sada, výrazne sa však líšia zvukom. Ich kovové telo má zvonivejší a rezonantnejší zvukový charakter. Trubky je možné používať po jednom, zoradiť do kompletnej sady alebo kompletnú sadu doplniť o sadu Boomofón a užívať si jedinečnú radosť z hudby. Sú výbornou pomôckou pri výučbe hudby a rytmu pre najmenších.Sada obsahuje 8 farebných trubiek.

110,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Komunikácia s deťmi v triede: naučme deti mať radi učenie a nebáť sa chýb, aktualizačné vzdelávanie. Webinár 27.10.2020 18:00 - 20:00

Cieľom väčšiny pedagógov je vzdelávať deti, ktoré napredujú a rozvíjajú svoj potenciál. Deti za úspechy chválime a podporujeme ich vo vynaloženom úsilí. Slová, ktoré pritom používame a na čo sa pri chválení zameriavame, môžu mať obrovský vplyv na to, ako sa k svojim úspechom či neúspechom dieťa postaví teraz aj v budúcnosti.ONLINE – Komunikácia s deťmi v triede: naučme deti mať radi učenie a nebáť sa chýblektorka Silvia Majerčáková Albertová27. októbra 2020 v čase: 18:00 - 20:00 hod.aplikácia ZOOMcieľová skupina učiteľ materskej a základnej školy prvý stupeň, vychovávateľ ŠKD a CVČ, rodičcertifikát s časovou dotáciou webinára - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailomPodľa psychologičky Carol Dweck existujú dva postoje: fixné nastavenie mysle a rastové nastavenie mysle. Pri fixnom nastavení mysle je pochvala zameraná na inteligenciu dieťaťa ako na fixnú vrodenú vlastnosť, ktorá sa nedá zmeniť ani keď sa dieťa snaží. V optike dieťaťa, ak úspech znamená, že je taký šikovný, neúspech znamená, že nie je šikovný vôbec.Na druhej strane, pochvala zameraná na vynaložené úsilie a snahu dieťaťa komunikuje, že inteligenciu je možné rozvíjať a deti s rastovým nastavením mysle veria, že sú schopné dosiahnuť viac vtedy, keď svojmu cieľu venujú snahu a čas. Na webinári si povieme:ako komunikovať so žiakmi tak, aby verili, že sa oplatí snažiť nielen kvôli známkam, ale kvôli nim samým, že je lepšie byť vytrvalý ako sa vzdať, že sa oplatí prijať výzvu namiesto toho, aby sa jej zľakli, že si treba veriť namiesto strachu zo zlyhania,že chýb sa netreba báť, ale brať ich ako znak toho, že napredujú. Ďalej sa budeme venovať téme komunikácie učiteľ – dieťa/žiak v prípade nežiaduceho správania dieťaťa/žiaka a predstavíme si komunikáciu zameranú na riešenia. Webinár je vhodný pre všetkých pedagógov, ktorí chcú učiť moderným spôsobom a mať žiakov, ktorých učenie baví. 

30,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Písaná reč a práca s knihou trocha inak – príprava prediktabilnej knihy ako didaktickej pomôcky učiteľom a deťmi/žiakmi, aktualizačné vzdelávanie. Webinár 28.10.2020 17:00 - 19:00

Webinár z oblasti Jazyk a komunikácie. Je zameraný na vytváranie inovatívnej efektívnej didaktickej pomôcky – prediktabilnej knihy, ktorá napomáha k rozvíjaniu porozumenia v čítaní a celkovo k funkčnej gramotnosti aj u detí, ktoré čítať ešte nevedia, alebo sa len učia čítať, tzn. u predškolákov a žiakov prvého ročníka. A to v rámci zážitkového vzdelávania za využitia takých didaktických aktivít a hier, ktoré cieľavedome podporujú u detí súbežný a zmysluplný rozvoj hovorenej aj písanej reči. Cieľom je poskytnúť pedagógom základy v oblasti rozvoja jazykových a komunikačných kompetencií detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka základnej školy. A to v rámci zážitkového vzdelávania za využitia takých inovatívne poňatých didaktických aktivít a hier, ktoré cieľavedome podporujú u detí rozvoj hovorenej aj písanej reči nevyhnutný pre čítanie s porozumením.Pomôcky: papiere A4, farebné papiere A4, fixky, lep, nožnice, obrázky interiéru domu, papierové rolky, obrúsok, prípadne aj lep na servítkovú techniku.ONLINE – Písaná reč a práca s knihou trocha inak – príprava prediktabilnej knihy ako didaktickej pomôcky učiteľom a deťmi/žiakmilektorka: PaedDr. Miriam Valášková, PhD.28. októbra 2020 v čase 17:00 - 19:00 hod.cieľová skupina: učiteľ materskej a základnej školy, vychovávateľ ŠKD a CVČ, pedagogický asistentcertifikát s časovou dotáciou webinára - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám prídu informácie e-mailom.Odborné vzdelávanie spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. Zaradíme  na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.

30,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Rozvíjanie komunikačných kompetencií a ich prepájanie s rozvojom písanej reči, aktualizačné vzdelávanie. Webinár 29.10.2020 16:00 - 17:45

Cieľom je poskytnúť pedagógom základy v oblasti rozvoja jazykových a komunikačných kompetencií detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka ZŠ. A to v rámci zážitkového vzdelávania za využitia takých inovatívne poňatých didaktických aktivít a hier, ktoré cieľavedome podporujú u detí rozvoj hovorenej aj písanej reči nevyhnutný pre čítanie s porozumením.Súčasťou webináru sú aj ukážky vzdelávacích aktivít ako pripraviť stimulačne podnetné „gramotné“ prostredie vo vzdelávacej inštitúcii dôsledne podľa ŠVP. Aktivity budú zároveň realizované tak, aby efektívne tematicky, zaujímavo a inovatívne prepájali viaceré oblasti ŠVP.Téma: ROKONLINE - Písaná reč a vytvorenie efektívneho stimulačne gramotného prostredia29. októbra 2020 v čase: 16:00 - 17:45 hod.lektorka Miriam Valáškovácieľová skupina učiteľ materskej a základnej školy, vychovávateľ, špeciálny pedagóg, asistent pedagógacertifikát s časovou dotáciou workshopu - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.aplikácia ZOOMPomôcky: obrázky ročných období najlepšie veľkosť pexesa, rolky z toaletného papiera,  farebný krepový papier, lep, príp. lep na servítkovú techniku, nožnice, fixky, papiere A4, štátny vzdelávací program.Kompetencie učiteľa:poznať metódy a formy podporujúce aktívne (zážitkové, skúsenostné) učenie sa dieťaťa/žiakapoznať stratégie umožňujúce deťom nadobudnúť kľúčové kompetencieuplatňovať stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti (zásady, metódy, formy, prostriedky), prostredníctvom ktorých budú dosahovať naplánované cielefacilitovať učenie sa detí/žiakov vo dvojiciach, v malých i veľkých skupináchinšpirovať deti vlastnou aktívnou angažovanosťou a potrebou napredovania v rozvojivyužívať aktivitu a tvorivosť detí pri realizácii výchovno-vzdelávacej aktivityv súlade s cieľmi a obsahom diferencuje zadania pre deti a uplatňuje vhodné stratégie podporujúce hrové záujmy a učenie sa detí/žiakovposkytuje deťom spätnú väzbu, priebežne kontroluje či rozumejú pokynom, požiadavkám, návrhom, diskusiám, dohodámvyberá a využíva učebné zdroje, didaktické pomôcky, didaktickú techniku, médiá, digitálne technológie, náčinia, náradia a pod., prispôsobuje ich výber rozvojovej úrovni a učebným možnostiam detí/žiakovpodporuje sebareflexiu, sebauvedomenie dieťaťa, rozvíja základy sebahodnotenia a vzájomného hodnotenia detí/žiakovpodporuje samostatnosť a zodpovednosť detí/žiakov za výsledky ich činnostiOdborné vzdelávanie spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. Zaradíme vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí/žiakov, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní,. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.

30,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Čísla a vzťahy - Kocky cukru, aktualizačné vzdelávanie. Webinár 29.10.2020 18:00 - 20:00

Cieľom webináru zo vzdelávacej oblasti Matematika a informácie je rozvíjať matematické myslenie a kompetencie nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie dieťaťa.Základný rozvoj logického myslenia, pochopenie čísel a ich konkretizácia, jednoduché operácie s číslami, orientácia v priestore a rovine, najjednoduchšie geometrické útvary a ich porovnávanie a meranie. Cez hru zistíme, že MATEMATIKA JE ÚŽASNÁ.Budeme pracovať rôznymi metódami, ktoré zabavia a zapoja každého účastníka.Cieľom je poskytnúť pedagógom základy matematických poznatkov a zručností formou zážitkového vzdelávania a poskytnúť spektrum vzdelávacích aktivít, prostredníctvom ktorých sa u detí predškolského veku rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších stupňoch vzdelávania. ONLINE vzdelávanie – Čísla a vzťahy - Kocky cukrus lektorkou Marcelou Pospíchalovou29.  októbra 2020 v čase: 18:00 - 20:00 hod.aplikácia ZOOM cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagógacertifikát s časovou dotáciou webinára, aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.Pomôcky: 10 štipcov, 10 jednofarebných kociek,  10 ks kancelársky papier.Kompetencie učiteľapoznať metódy a formy podporujúce aktívne (zážitkové, skúsenostné) učenie sa dieťaťa poznať stratégie umožňujúce deťom nadobudnúť kľúčové kompetencie uplatňovať stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti (zásady, metódy, formy, prostriedky), prostredníctvom ktorých budú dosahovať naplánované cielefacilitovať učenie sa detí vo dvojiciach, v malých i veľkých skupinách inšpirovať deti vlastnou aktívnou angažovanosťou a potrebou napredovania v rozvoji využívať aktivitu a tvorivosť detí pri realizácii výchovno-vzdelávacej aktivityvyužívať a vytvárať materiálne a technické zázemie výchovno-vzdelávacej činnosti  Cieľová skupina: učiteľ materskej školy, pedagogický asistentÚčastník získa certifikát do portfólia - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.prezentáciu, didaktický materiál Čísla a vzťahy, PDF formát - zaslaný e-mailom.Odborné vzdelávanie na webinári spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. Zaradíme  vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní. 

30,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
#EDU DAY

S vášňou prinášame inšpiratívne a hodnotné témy, ktoré odhalia a uvoľnia váš potenciál, podporia a rozvinú vaše schopnosti v súkromí aj v práci a umožnia vám mať zo života viac. 
Zážitok, skúsenosť a kvalitný obsah sú tým, čo môžete očakávať od našich workshopov, webinárov, blogov a skvelého tímu spolupracovníkov.

EDU DAY je pre tých pedagógov, ktorí často používajú slovo výzva a stále sa posúvajú dopredu a neuspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň. Odprezentujeme pre Vás motívy k vzdelávacej činnosti...

Odborné vzdelávanie na workshope spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. 
Zaradíme na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí/žiakov, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.

Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.

Chcem vedieť viac

INŠPIRÁCIA - Muzikoterapia - Prešov - 28. apríla 2018

Témou workshopu bude nájsť čaro v hudbe ako ukľudňujúcom alebo aktivujúcom nástroji podľa potreby skupiny. Zahráme si hry, ktorými si odpovieme na ...

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.