Nákupný košík
položky:

Morálny rozvoj detí predškolského a mladšieho školského veku - osobnostná a sociálna výchovy.

Snahou každého pedagóga je z dieťaťa vychovať človeka, ktorý okrem iného dokáže porozumieť sebe a iným, dokáže ovládať svoje myslenie a konanie, buduje a udržiava sociálne vzťahy, je otvorený spolupráci, prechováva pozitívne postoje k sebe a iným, uvedomuje si hodnoty spolupráce a uvedomuje si dôležitosť rozdielnych názorov ľudí. Činnosti MŠ, ŠKD, CVČ, CDR vytvárajú mnoho podnetov a príležitostí pre realizovanie aktivít so zameraním práve na túto problematiku.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií pedagógov v oblasti rozvíjania morálneho profilu detí, žiakov ako súčasť osobnostnej a sociálnej výchovy. Inovácia profesijných kompetencií pedagógov v oblasti rozvíjania pedagogiky voľného času detí. Prehĺbiť, rozšíriť profesijné kompetencie pedagógov pre implementáciu inovácií, zameraných na zmysluplné hodnotové využívanie voľného času.

Vzdelávací obsah:

  • inovatívne techniky a spôsoby učenia detí a žiakov k hodnotám - vychovať morálne zrelú osobnosť, ktorá sa vyznačuje komunikatívnosťou, zdravým sebavedomím, pozitívnym hodnotením iných, kreativitou a iniciatívnosťou. Osobnosť, ktorá dokáže vyjadriť svoje city, je empatická, asertívna, dokáže riešiť konflikty pokojným spôsobom, dokáže spolupracovať a je prosociálna
  • poznávanie a rozvoj vlastnej osobnosti, sociálna komunikácia, poznávanie a učenie sa, sebaregulácia, organizačné schopnosti, spolupráca, hodnoty, postoje
  • hry a aktivity zamerané na výchovu k poznávaniu a rozvíjaniu vlastnej osobnosti
  • hry a aktivity na rozvíjanie sociálnej komunikácie, sebaregulácie a spolupráce
  • hry a aktivity podporujúce učenie detí k zodpovednosti voči sebe a iným

Získané kompetencie:

1. Oblasť žiak - Vývinové a individuálne charakteristiky žiaka - používanie vhodných diagnostických nástrojov (projektívne techniky, kresba, hranie rolí, pozorovanie, analýza prác portfólia žiaka)

                        - Psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka - pozná štýly učenia sa žiaka, používa vhodné intervenčné nástroje a spôsoby motivácie

2. Oblasť výchovno-vzdelávacia činnosť - Plánovanie a projektovanie výchovno-vzdelávacej činnosti - vytvára plány výchovno-vzdelávacej činnosti a projekty v súlade s výchovným programom

                                  - Hodnotenie priebehu a výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa žiaka - podporuje samostatnosť a zodpovednosť žiakov, rozvíja sebareflexiu a sebahodnoternie žiaka, oceňuje životné zručnosti žiaka


Výchova  má významný vplyv na osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa. Dôležité je, aby každý pedagóg dokázal citlivo vnímať a pozorovať prejavy správania dieťaťa, ktoré mu umožnia spoznať jeho povahové črty, charakter, vlastnosti, postoje a emócie. Mal by sa zaujímať aj o prostredie, z ktorého dieťa pochádza a rovnako poznať štýly učenia sa dieťaťa.  Vzhľadom k tomu, že dieťa v období predškolského a  mladšieho školského veku prechádza vývinovou fázou, je výchova v MŠ, ŠKD a CVČ významným činiteľom, ktorý prispieva k utváraniu jeho osobnosti. Plánovanou a cieľavedomou projektovou  činnosťou má každý pedagóg možnosť pozitívne formovať vývin dieťaťa a naučiť ho byť zodpovedným a zdravo sebavedomím jedincom, ktorý disponuje dôležitými životnými zručnosťami. Tie zvyšujú kvalitu jeho života a podporujú dosiahnutie maxima. 

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ v ŠKD, CVČ, CDR, pedagogický asistent – 1.stupeň ZŠ

Podkategórie:  učiteľ materskej školy

Aplikácia ZOOM

Vzdelávanie bude prebiehať v trojhodinových blokoch. 

Termín:   28. januára 2023  v čase 17,00 - 20,00 hod., prvý vzdelávací blok.

Na základe zaslanej písomnej záväznej prihlášky účastník dostane pozvánku s obsahovou štruktúrou vzdelávania a všetky potrebné informácie e-mailom.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie vypracovaného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.
Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel. čísle.

Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop

Obchod Odporúčame Pomôcky
Kuracia trepačka - hudobný nástroj pre malé deti.

Kuracie trepačky sú svojou jednoduchosťou hry a zábavným zvukom určite zábavným hudobným nástrojom pre veľmi malé deti, Je ľahké ho držať a prenášať, pretože je ľahký a vyrobený z netoxických materiálov a je ideálny pre použitie vo veľkých skupinách a na akejkoľvek úrovni znalostí. PopisBalenie obsahuje 24 kusov.Vyrobené z plastu.Kuracie trepačky s priemerom 5 cm sa dodávajú v rôznych farbách.Vyrobené v Nemecku z vysoko kvalitných materiálov.Doba dodania: 2 - 6 týždňovPri väčšom počte balení nás ko

31,00 € Do košíka 25,83 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Personalizácia výučby - aplikácia do praxe. 3.10.2022 17:00 - 20:00

Ako individualizovať vyučovanie v triede plnej rozmanitých žiakov?Prispôsobenie Vyučovacieho procesu individuálnym potrebám žiaka.Využitie metód a stratégií pesonalizovaného vyučovania.Zavádzanie akýchkoľvek inovácií vo výučbe vychádza predovšetkým zo snahy o zefektívňovanie procesov vzdelávania a skvalitňovanie ich výstupov. Zavádzanie inovácií do vyučovacieho procesu je súčasťou každodennej praxe učiteľa. Inovácie každodenne vykonávanej praxe učiteľa sú totižto základom dosahovania náležitej kv

81,00 € Do košíka 67,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Dieťa s intelektovým nadaním v Školskom klube detí – príklady dobrej praxe. 3.10.2022 18:00 - 19:00

Čo robiť keď máme v školskom klube nadané dieťa?Za intelektovo nadané dieťa považujeme dieťa s vysokou úrovňou rozumových schopností. Intelektuálny potenciál intelektovo nadaných detí je nekonečný. Vo výchovno – vzdelávacom procese v Školskom klube detí sa môžete stretnúť s takýmto dieťaťom, ktoré Vám kladie mnoho otázok, je zvedavé a neustále hľadá odpovede na rôzne javy. Už po krátkom rozhovore s dieťaťom môžete zistiť, že dieťa sa vymyká z bežného kolektívu bežných detí v klasických triedach. J

17,00 € Do košíka 14,17 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Inovatívne prvky vo výchove so zameraním na silné stránky osobnosti žiaka. 4.10.2022 17:00 - 20:00

Edukáciu v každej vzdelávacej oblasti či v rámci vyučovacieho predmetu tvoria dve zložky: výchova a vzdelávanie. A práve výchovná časť vedenia edukačného procesu kladie mimoriadne nároky na odbornú a osobnostnú pripravenosť každého pedagóga, špeciálneho pedagóga, vychovávateľa, výchovného či kariérneho poradcu. Vyžaduje si nie len jeho odbornú pripravenosť, ale aj schopnosť reflektovať zmeny vo vzdelávacom systéme a následne na trhu práce. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profes

87,00 € Do košíka 72,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Som dieťa s ADHD. Nemajte predsudky, nebojte sa ma a skúsme to spolu. 5.10.2022 17:00 - 19:00

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou alebo inak, ADHD, nie je v súčasnej dobe ničím neznámym. Ale stále je to v našej spoločnosti určitým strašiakom, najmä v školách, kde deti a žiakov s touto poruchou stále vnímame ako niečo „nebezpečné“ a „nezdravé“, nehodiace sa do zabehnutého školského systému. Prečo je to tak? Prečo z nich máme strach? A prečo s nimi stále nevieme pracovať tak, ako si zaslúžia?ONLINE - Som dieťa s ADHD. Nemajte predsudky, nebojte sa ma a skúsme to spolu.lektorka PaedDr. Lívia

23,00 € Do košíka 19,17 € bez DPH Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
LETNÉ DOBRODRUŽSTVÁ - rozlúčka so škôlkou, školou ... zážitkový workshop máj 2019

Leto je pred dverami a naši škôlkári/školáci sa už tešia na nové dobrodružstvá. Urobme spolu s rozlúčky so škôlkou úžasné dobrodružstvo. Na veľkej lodi sa ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.