Nákupný košík
položky:

Morálny rozvoj detí predškolského a mladšieho školského veku - osobnostná a sociálna výchovy.

Snahou každého pedagóga je z dieťaťa vychovať človeka, ktorý okrem iného dokáže porozumieť sebe a iným, dokáže ovládať svoje myslenie a konanie, buduje a udržiava sociálne vzťahy, je otvorený spolupráci, prechováva pozitívne postoje k sebe a iným, uvedomuje si hodnoty spolupráce a uvedomuje si dôležitosť rozdielnych názorov ľudí. Činnosti MŠ, ŠKD, CVČ, CDR vytvárajú mnoho podnetov a príležitostí pre realizovanie aktivít so zameraním práve na túto problematiku.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií pedagógov v oblasti rozvíjania morálneho profilu detí, žiakov ako súčasť osobnostnej a sociálnej výchovy. Inovácia profesijných kompetencií pedagógov v oblasti rozvíjania pedagogiky voľného času detí. Prehĺbiť, rozšíriť profesijné kompetencie pedagógov pre implementáciu inovácií, zameraných na zmysluplné hodnotové využívanie voľného času.

Vzdelávací obsah:

  • inovatívne techniky a spôsoby učenia detí a žiakov k hodnotám - vychovať morálne zrelú osobnosť, ktorá sa vyznačuje komunikatívnosťou, zdravým sebavedomím, pozitívnym hodnotením iných, kreativitou a iniciatívnosťou. Osobnosť, ktorá dokáže vyjadriť svoje city, je empatická, asertívna, dokáže riešiť konflikty pokojným spôsobom, dokáže spolupracovať a je prosociálna
  • poznávanie a rozvoj vlastnej osobnosti, sociálna komunikácia, poznávanie a učenie sa, sebaregulácia, organizačné schopnosti, spolupráca, hodnoty, postoje
  • hry a aktivity zamerané na výchovu k poznávaniu a rozvíjaniu vlastnej osobnosti
  • hry a aktivity na rozvíjanie sociálnej komunikácie, sebaregulácie a spolupráce
  • hry a aktivity podporujúce učenie detí k zodpovednosti voči sebe a iným
  • kariérový vývin v materskej škole a školskom klube detí

Získané kompetencie:

1. Oblasť žiak - Vývinové a individuálne charakteristiky žiaka - používanie vhodných diagnostických nástrojov (projektívne techniky, kresba, hranie rolí, pozorovanie, analýza prác portfólia žiaka)

                        - Psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka - pozná štýly učenia sa žiaka, používa vhodné intervenčné nástroje a spôsoby motivácie

2. Oblasť výchovno-vzdelávacia činnosť - Plánovanie a projektovanie výchovno-vzdelávacej činnosti - vytvára plány výchovno-vzdelávacej činnosti a projekty v súlade s výchovným programom

                                  - Hodnotenie priebehu a výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa žiaka - podporuje samostatnosť a zodpovednosť žiakov, rozvíja sebareflexiu a sebahodnoternie žiaka, oceňuje životné zručnosti žiaka


Výchova  má významný vplyv na osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa. Dôležité je, aby každý pedagóg dokázal citlivo vnímať a pozorovať prejavy správania dieťaťa, ktoré mu umožnia spoznať jeho povahové črty, charakter, vlastnosti, postoje a emócie. Mal by sa zaujímať aj o prostredie, z ktorého dieťa pochádza a rovnako poznať štýly učenia sa dieťaťa.  Vzhľadom k tomu, že dieťa v období predškolského a  mladšieho školského veku prechádza vývinovou fázou, je výchova v MŠ, ŠKD a CVČ významným činiteľom, ktorý prispieva k utváraniu jeho osobnosti. Plánovanou a cieľavedomou projektovou  činnosťou má každý pedagóg možnosť pozitívne formovať vývin dieťaťa a naučiť ho byť zodpovedným a zdravo sebavedomím jedincom, ktorý disponuje dôležitými životnými zručnosťami. Tie zvyšujú kvalitu jeho života a podporujú dosiahnutie maxima. 

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ v ŠKD, CVČ, CDR, pedagogický asistent – 1.stupeň ZŠ

Podkategórie:  učiteľ materskej školy

Aplikácia ZOOM

Termín vzdelávacích blokov - online:   

  • 20. januára 2024 v čase od 15:00 - 20:00 hod.
  • 3. februára 2024 v  čase od 15:00 - 20:00 hod.
  • 10. februára 2024  v čase od 15:00 - 20:00 hod.
  • 4. marca 2024 v čase od 17:00 - 20:00 hod.                           

Na základe zaslanej písomnej záväznej prihlášky účastník dostane pozvánku s obsahovou štruktúrou vzdelávania a všetky potrebné informácie e-mailom.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie online cez ZOOM vypracovaného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.
Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Jednoduchý program inovačného vzdelávania si môže škola objednať pre kolektív - termín dohodou. 
V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na telefónnom čísle 0908 942 788.

Po zaslaní záujmu o vzdelávanie, Vás budeme kontaktovať !

📌 Bankové spojenie:

SK9483300000002801385173 a do poznámky prosím uviesť vaše meno a priezvisko/INV názov vzdelávania.

Poplatok 81,- e

Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
O procese hodnotenia a sebahodnotenia a ich význame v rozvoji dieťaťa a vzájomných vzťahoch.

Chváliť či nechváliť, trestať či netrestať, odmeňovať či neodmeňovať? Ak áno, ako? Ak nie, prečo? To sú otázky, ktoré si kladieme pri výchove aj vzťahoch, a na tieto otázky si vymeníme poznatky aj skúsenosti počas webinára.Na webinári budeme vychádzať z výskumov Carol Dweckovej, Alberta Banduru a Juliana Rottera.cieľová skupina učiteľ materskej, základnej a strednej školy, vychovávateľ ŠKD, CVČ, asistent pedagóga, školský špeciálny pedagógcertifikát s časovou dotáciou webináru - aktualizačné vzdelá

0,00 € Do košíka 0,00 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy ADHD – bolesť detskej duše. 8.12.2023 15:30 - 17:30

Početnosť výskytu ADHD v detskej populácii v posledných rokoch prudko stúpa. Otázkou je, či  pribúda počet, ktoré tento syndróm majú, alebo pribúda počet detí, ktoré ho majú diagnostikovaný, pretože vďaka väčšej informovanosti u nich bola vykonaná diagnostika a to má za následok nárast percentuálneho výskytu tohto syndrómu. Vďaka informovanosti takisto pribúda aj počet rodičov a učiteľov, ktorí sú schopní všimnúť si u dieťaťa prejavy, ktoré môžu tomuto syndrómu nasvedčovať a včas začať vhodný sp

23,00 € Do košíka 19,17 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Ako podporiť samoreguláciu u žiaka s problémovým správaním. 11.12.2023 18:00 - 20:00

Dlhé roky v odborných kruhoch panoval názor, že neurónové spojenia – synapsy sa vytvárajú len do určitého času. Najnovšie poznatky neurovedy ale búrajú doterajšie zažité mýty a odkrývajú nám poznanie toho, prečo sa správame tak, ako sa správame.  Taktiež toho, prečo je niekedy také ťažké sa správať tak, ako by sme sami chceli. Ale hlavne, dávajú nám šancu na pochopenie, ako to všetko zmeniť v náš prospech.ONLINE – Ako podporiť samoreguláciu u žiaka s problémovým správaním.lektorka Zuzana Belánová

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom? December. 12.12.2023 17:30 - 19:30

Ako pedagógovia sa dostávame do každodenného kontaktu nielen s deťmi ale aj ich rodičmi, či zákonnými zástupcami. Mnohé situácie sú náročné na komunikáciu a znamenajú pre nás záťaž, obzvlášť ak je naša skúsenosť s rodičom nepríjemná a nepríjemná opakujúca sa, takzvaná neriešiteľná. My ale dokážeme naše komunikačné zručnosti rozvíjať neustále. Zvládnutie komunikačnej situácie nás posilňuje a utužuje naše sebavedomie. Musíme si však vždy uvedomiť, čo bude predmetom vzájomnej komunikácie s rodičom, kt

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Konflikt alebo šikana? 13.12.2023 18:00 - 20:00

Jedinci, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú od davu (a pritom ten dav nemusí byť vôbec priemerovaný) sú ostatnými vnímaní ako „divní“ a sú z kolektívu rôznymi formami vylučovaní. Jednou z takýchto foriem je aj šikana.Šikana predstavuje zvláštny prípad agresívneho jednania s výraznou asymetriou síl medzi agresorom a obeťou. Agresor si pritom musí byť vedomí toho, že svojim jednaním škodí a obeť musí mať motív alebo zámer takémuto jednaniu sa vyhnúť. Toľko definícia. Ale čo prax? Vieme naozaj dobr

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Pozvánka na webinár Na lúke

Lektorka PaedDr. Alexandra Kuruc.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.