Nákupný košík
položky:

Morálny rozvoj detí predškolského a mladšieho školského veku - osobnostná a sociálna výchovy.

Snahou každého pedagóga je z dieťaťa vychovať človeka, ktorý okrem iného dokáže porozumieť sebe a iným, dokáže ovládať svoje myslenie a konanie, buduje a udržiava sociálne vzťahy, je otvorený spolupráci, prechováva pozitívne postoje k sebe a iným, uvedomuje si hodnoty spolupráce a uvedomuje si dôležitosť rozdielnych názorov ľudí. Činnosti MŠ, ŠKD, CVČ, CDR vytvárajú mnoho podnetov a príležitostí pre realizovanie aktivít so zameraním práve na túto problematiku.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií pedagógov v oblasti rozvíjania morálneho profilu detí, žiakov ako súčasť osobnostnej a sociálnej výchovy. Inovácia profesijných kompetencií pedagógov v oblasti rozvíjania pedagogiky voľného času detí. Prehĺbiť, rozšíriť profesijné kompetencie pedagógov pre implementáciu inovácií, zameraných na zmysluplné hodnotové využívanie voľného času.

Vzdelávací obsah:

  • inovatívne techniky a spôsoby učenia detí a žiakov k hodnotám - vychovať morálne zrelú osobnosť, ktorá sa vyznačuje komunikatívnosťou, zdravým sebavedomím, pozitívnym hodnotením iných, kreativitou a iniciatívnosťou. Osobnosť, ktorá dokáže vyjadriť svoje city, je empatická, asertívna, dokáže riešiť konflikty pokojným spôsobom, dokáže spolupracovať a je prosociálna
  • poznávanie a rozvoj vlastnej osobnosti, sociálna komunikácia, poznávanie a učenie sa, sebaregulácia, organizačné schopnosti, spolupráca, hodnoty, postoje
  • hry a aktivity zamerané na výchovu k poznávaniu a rozvíjaniu vlastnej osobnosti
  • hry a aktivity na rozvíjanie sociálnej komunikácie, sebaregulácie a spolupráce
  • hry a aktivity podporujúce učenie detí k zodpovednosti voči sebe a iným

Získané kompetencie:

1. Oblasť žiak - Vývinové a individuálne charakteristiky žiaka - používanie vhodných diagnostických nástrojov (projektívne techniky, kresba, hranie rolí, pozorovanie, analýza prác portfólia žiaka)

                        - Psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka - pozná štýly učenia sa žiaka, používa vhodné intervenčné nástroje a spôsoby motivácie

2. Oblasť výchovno-vzdelávacia činnosť - Plánovanie a projektovanie výchovno-vzdelávacej činnosti - vytvára plány výchovno-vzdelávacej činnosti a projekty v súlade s výchovným programom

                                  - Hodnotenie priebehu a výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa žiaka - podporuje samostatnosť a zodpovednosť žiakov, rozvíja sebareflexiu a sebahodnoternie žiaka, oceňuje životné zručnosti žiaka


Výchova  má významný vplyv na osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa. Dôležité je, aby každý pedagóg dokázal citlivo vnímať a pozorovať prejavy správania dieťaťa, ktoré mu umožnia spoznať jeho povahové črty, charakter, vlastnosti, postoje a emócie. Mal by sa zaujímať aj o prostredie, z ktorého dieťa pochádza a rovnako poznať štýly učenia sa dieťaťa.  Vzhľadom k tomu, že dieťa v období predškolského a  mladšieho školského veku prechádza vývinovou fázou, je výchova v MŠ, ŠKD a CVČ významným činiteľom, ktorý prispieva k utváraniu jeho osobnosti. Plánovanou a cieľavedomou projektovou  činnosťou má každý pedagóg možnosť pozitívne formovať vývin dieťaťa a naučiť ho byť zodpovedným a zdravo sebavedomím jedincom, ktorý disponuje dôležitými životnými zručnosťami. Tie zvyšujú kvalitu jeho života a podporujú dosiahnutie maxima. 

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ v ŠKD, CVČ, CDR, pedagogický asistent – 1.stupeň ZŠ

Podkategórie:  učiteľ materskej školy

Aplikácia ZOOM

Termín:   28. januára 2023  v čase 17:00 - 20:00 hod.

                      18. februára 2023 v čase 18:15 - 20:00 hod.

                     25. februára 2023 v čase 17:15 - 20:00 hod.

                     11. marca 2023 v čase 18:15 - 20:00 hod.

                     25. marca 2023 v čase  17:15 - 20:00  hod.

                            april 2023 - záverečná prezentácia

Na základe zaslanej písomnej záväznej prihlášky účastník dostane pozvánku s obsahovou štruktúrou vzdelávania a všetky potrebné informácie e-mailom.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie online cez ZOOM vypracovaného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.
Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel. čísle.

Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop

Obchod Odporúčame Odborné publikácie
Písanka s pesňičkama. Zbierka ľudových piesní z Ostrej Lúky.

Písanka s pesňičkama. Zbierka ľudových piesní z Ostrej LúkyPredkladaná zbierka podáva obraz nielen o samotných piesňach vybranej lokality, spevných príležitostiach a spevnom prejave, ale i o sociokultúrnom kontexte existencie piesní. Piesňový materiál je doplnený informáciami o histórii obce, o sociálnej vybavenosti objektmi, ktoré tvorili zázemie pre spoločenské stretávanie, o možnostiach zamestnania, cestovania a podobne. Mojou snahou bolo zachytiť čo najstaršie reálie, no vzhľadom na vek respondentov a ab

8,00 € Do košíka 7,27 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Krtko a zima. Aktualizačné vzdelávanie zamerané na zmeny v školskom kurikule v rámci oblasti jazyk a komunikácia. Materské školy. 28.1.2023 08:30 - 18:30

Pripravili sme pre pedagógov vzdelávací program zameraný na zmeny v školskom kurikule - aktualizačné vzdelávanie. V rámci neho prinášame praktické informácie a príklady dobrej praxe, hrové vzdelávacie aktivity v rámci zážitkového vzdelávania, pričom akceptujeme najnovšie trendy v oblasti jazyk a komunikácia. Tie budeme aktívne využívať priamo na vzdelávaní. Počas vzdelávania budeme vytvárať efektívne didaktické pomôcky a jednoduchý diagnostický nástroj. Súčasťou vzdelávania sú aj témy ako plánov

67,00 € Do košíka 55,83 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Morálny rozvoj detí predškolského a mladšieho školského veku - osobnostná a sociálna výchovy. 28.1.2023 17:00 - 20:00

Snahou každého pedagóga je z dieťaťa vychovať človeka, ktorý okrem iného dokáže porozumieť sebe a iným, dokáže ovládať svoje myslenie a konanie, buduje a udržiava sociálne vzťahy, je otvorený spolupráci, prechováva pozitívne postoje k sebe a iným, uvedomuje si hodnoty spolupráce a uvedomuje si dôležitosť rozdielnych názorov ľudí. Činnosti MŠ, ŠKD, CVČ, CDR vytvárajú mnoho podnetov a príležitostí pre realizovanie aktivít so zameraním práve na túto problematiku.Hlavným cieľom vzdelávacieho programu

81,00 € Do košíka 67,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Čitateľská gramotnosť. Zmeny v kurikule základného vzdelávania. Oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA – praktické vzdelávanie. 30.1.2023 16:00 - 16.2.2023 20:00

Cieľom kurikulárnej reformy je zlepšenie a posilnenie základného vzdelávania vo vzdelávacom systéme, prispôsobenie cieľov, obsahu a foriem vzdelávania potrebám súčasnej spoločnosti a súčasnej generácii detí a zlepšenie výsledkov vzdelávania žiakov v základných oblastiach gramotnosti, kde jednou z nich je aj oblasť JAZYK A KOMUNIKÁCIA, teda aj rozvoj a zlepšovanie čitateľskej gramotnosti. Po celoplošnom ukončení implementácie by sa výsledky zmien mali prejaviť:zlepšením výsledkov vzdelávania žiakov v oblasti čitateľ

67,00 € Do košíka 55,83 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Pravidlá a (ne)poslušné deti. 30.1.2023 18:00 - 20:00

Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba (Latinské príslovie).Uľahčujú nám pravidlá život alebo sťažujú? Sú pravidlá nadčasové? Možno pravidlá meniť alebo eliminovať? Je neposlušný ten, kto pravidlo nedodržiava a poslušný, kto rešpektuje všetky pravidlá? Online - Pravidlá a (ne)poslušné deti.lektorka PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.30. januára 2023 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej, základnej školy - prvý stupeň, vychovávateľ ŠKD, CVČ, CDR, asistent pedagógacertifikát s časovou

23,00 € Do košíka 19,17 € bez DPH Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Pri vode, poďme spolu tvorivo myslieť

ONLINE – PRI VODE, poďme spolu tvorivo myslieť. s lektorkou Alexandrou Kuruc 21.mája 2020 v čase: 15:00 - 17:00 hod. cieľová skupina učiteľ materskej školy ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.