Nákupný košík
položky:

September. Moderný vychovávateľ v praxi, inšpirácia zdravých návykov a ich využívanie vo voľnom čase detí mimo vyučovania.

Aktívne trávenie voľného času je veľkým prínosom pre spokojný život človeka. Možností trávenia voľného času je mnoho, avšak naučiť deti tráviť efektívne voľný čas si vyžaduje kvalifikovaného, tvorivého a vnímavého vychovávateľa. Obzvlášť v dnešnej rýchlej dobe, ktorá prináša mnoho všakovakých podnetov nielen pre deti a mládež, je nevyhnutné formovať a smerovať detí už od mala k tomu, aby si vedeli efektívne vyberať to, čo je pre nich prínosom. 

Každý vychovávateľ, ktorý pracuje s deťmi sa aktívne podieľa na formovaní osobnosti detí. Stáva sa súčasťou ich života a ovplyvňuje ich v osobnostnom raste. 
Moderný vychovávateľ vie odhaliť potenciál každého dieťaťa a pomáha dieťaťu ho rozvíjať, čím dosiahne u detí pocit sebarealizácie. 

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií vychovávateľov v oblasti rozvíjania pedagogiky voľného času detí. Prehĺbiť, rozšíriť profesijné kompetencie vychovávateľov pre implementáciu inovácií, zameraných na zmysluplné hodnotové využívanie voľného času, t. j. naplňovanie všetkých jeho funkcií (regenerácia psychických a fyzických síl, kompenzácia napr. školského neúspechu v rekreácii a zábave, formovanie a rozvoj osobnosti prostredníctvom motivácie) e pre vytváraní tvorivých podmienok k zmysluplnému využívaniu voľného času, čo prispieva aj k primárnej prevencii pred negatívnymi vplyvmi, ktoré deti a mládež ohrozujú. 

Vzdelávací obsah:

  • rozvíjanie potenciálu detí a jeho využitie pri procese sebarealizácie - sebarozvoj a svet práce
  • pozitívne myslenie a jeho vplyv na budovanie zdravých návykov u detí - zdravie a subjektívna pohoda
  • inšpirácia ako prevencia pred vyhorením a nudou - zdravie a subjektívna pohoda
  • nové tematické oblasti výchovy a ich prepojenie s prípravou detí na aktívny a šťastný  život práca s informáciami, virtuálna komunikácia

Termíny vzdelávacích blokov:

  • 7. september 2024 v čase od 8:00 - 13:00 hod. - otvorenie skupiny.
  • 14. september 2024 v čase od 8:00 - 13:00 hod.
  • 28. september 2024 v čase od 8:00 - 13:00 hod.
  • október 2024  záverečná prezentácia - doplánujeme

Aplikácia ZOOM - vzdelávanie prebieha online.

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: vychovávateľ, pedagogický asistent

 

Na základe zaslanej písomnej záväznej prihlášky účastník dostane pozvánku s obsahovou štruktúrou vzdelávania a všetky potrebné informácie e-mailom.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie online cez ZOOM vypracovaného  záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.
Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Spätná väzba od účastníkov vzdelávacieho programu:

"Odporučila by som inovačné vzdelávanie svojim kolegom najmä z dôvodu nadobudnutia
nových informácii ohľadom nového štátneho vzdelávacieho programu, kto ešte podľa
takého programu nepracuje a získanie nových moderných a pracovných metód pri práci
s deťmi."

"Tento vzdelávací program by som rozhodne odporučila všetkým, ktorí pracujú na pozícii
vychovávateľa, nakoľko som sa dozvedela veľa plnohodnotných a zaujímavých informácií,
ktoré môžem využiť pri práci s deťmi a profesijnom rozvoji. Vysoko odporúčam nápady na
rôzne mimoškolské aktivity."

"Nevedela som čo očakávať od vzdelávania, ale som milo prekvapená, určite odporúčam tomu, kto ešte váha. Zase som sa niečo nové naučila, čo určite využijem v praxi. Atmosféra bola uvoľnená,
naozaj príjemne strávený čas. Som prihlásená na ďaľšie 2 vzdelávanie. Ďakujem"

"Vzdelávací program by som určíte odporúčala nie len mojím kolegom, ale aj iným učiteľom, ktorí majú záujem sa
vzdelávať a rozvíjať tak svoj profesijný rozvoj. Vzdelanie pre mňa bolo obohacujúce a prínosné. Lektorka bola veľmi úžasná, milá, okúzľujúca ochotná vždy pomôcť."

"Tento vzdelávací program hodnotím na veľmi vysokej úrovni. Absolvovala som rôzne školenia, webináre ale tento bol najlepší. Páčilo sa mi na prvom vzdelávacom programe ako si našu pozornosť získala pani školiteľka
otázkou Družina kedysi a družina dnes. Snažila sa nám ukázať využitelnosť voľného času
v čase mimo vyučovania svojím materiálom. Materiály sú veľmi zaujímavé a využiteľné do
praxe. A čo sa mi úplne najviac páčilo bola praktická ukážka materiálov namiesto dlhého
teoretického čítania poznatkov. Určite sa na nejaké inovačné do budúcna aj atestačné
vzdelávanie či obyčajný webinár prihlásim znova a rada a zvlášť k pani Škovránkovej."

"S lektorkou som veľmi spokojná, už som absolvovala niekoľko vzdelávaní s touto lektorkou a myslím si, že je to veľký
profesionál a vzor ako by mal vychovávateľ pracovať a realizovať sa. Rovnako celá spoločnosť Inšpirácia je pre mňa z mojich skúseností vždy prvou voľbou pri rozvoji a vzdelávaní."

"V celom dotazníku som vyjadrila kladné hodnotenie. Bola som veľmi spokojná s obsahom a prístupom lektorky. Komunikácia s ňou prebiehala rýchlo a bez problémov. Dozvedela som sa veľa nových informácií a načerpala inšpirácie na nové aktivity. So vzdelávaním som bola veľmi spokojná a už teraz Vás ako organizáciu
odporúčam ďalej."

"S týmto vzdelávaním som bola veľmi spokojná a verím, že sa ešte na takéto vzdelávanie aj s kolegyňami prihlásim. Prednášajúca bola milá, príjemná, mala veľa skúseností z rôzneho prostredia, či postupy pri riešení rôznych situácií. Pre mňa bolo veľkým prínosom i objasnenie, čo treba kam písať pri atestačnom portfóliu. Ďakujem."

"Bolo to moje prvé inovačné vzdelávanie a som veľmi spokojná. Pani lektorka bola veľmi milá, priateľská, ústretová. Svojim prístupom ma motivovala k ďalšiemu vzdelávanie, na ktoré sa už teraz veľmi teším. Ďakujem pani lektorke aj organizátorom."

"Tento vzdelávací program by som odporučila kolegom lebo môže poskytnúť nové poznatky a zručnosti, ktoré zlepšia
výkonnosť a efektivitu práce. Má možnosť rozvíjať sa a učiť sa nové veci, môže zvýšiť motiváciu kolegov a posilniť ich zapojenie do práce."

"Program splnil moje očakávania, bol veľmi poučný, dozvedela som sa veľa nových informácii, hlavne pre mňa potrebných v mojej praxi, nie sú to len teorie.Výborná organizácia, všetko z pohodlia domova s výbornou lektorkou a skvelým prístupom."

"Komunikácia s lektorkou a organizátormi bola jasná a načas. Pani lektorka príjemná, ochotná vysvetliť, poradiť nám, nasmerovať nás. Po toľkých jej rokoch praxe ju nezaskočila
akákoľvek otázka. Na prezentovanie vybrala témy z rôznych oblastí, aby sme mali prehľad o čom všetkom môžeme s deťmi, ako vychovávateľky, diskutovať, akou formou, čo zaradiť,
pracovné listy, aktivity,... aby tie hodiny boli pestrejšie, náučnejšie. Za mňa úplná spokojnosť a určite by som takéto vzdelávanie odporučila svojim kolegyniam a kolegom."

"Pani lektorka bola výborne pripravená, vytvorila počas školenia podnetnú a inšpirujúcu atmosféru, ktorá bola pre mňa motivujúca. Poskytla a ponúkla nám konkrétne ukážky spôsobov AKO dosiahnuť stanovené ciele nasmerované na pomoc a rozvoj dieťaťa - a to si veľmi cením a vážim."

Som rada, že sme si s kolegyňami vybrali práve toto inovačné vzdelávanie. Naplnilo naše očakávania, vzdelávanie s pani Tamarou bolo záživné, našli sme si v ňom aj veci, ktorým sa do budúcna určite povenujeme a ďakujeme za všetky nové informácie, poznatky, ktoré sme týmto vzdelávaním nadobudli.

"Vzdelávanie je pre mňa veľkým prínosom v profesií vychovávateľa. Lektorka je veľmi skúsená a svojimi skúsenosťami mi nadobudla veľa inšpirácií. Vzdelávanie som odporučila aj iným vychovávateľom na facebookovej stránke."

"Inovačné vzdelávanie sa mi veľmi páčilo aj hlavne kvôli tomu, že je to priamo pre vychovávateľov a osobne bolo pre mňa prínosné , inšpirujúce aj motivačné. Pani lektorka bola veľmi ochotná, nápomocná, milá. Témy boli inšpirujúce a aktuálne. Počas vzdelávania som sa cítila príjemné a výhodou pre mňa boli víkendové termíny. Určite Váš program vzdelávania budem odporúčať ďalej."

"Som vychovávateľka a chcela som sa posunúť dopredu a nabrať nové inšpirácie, čo sa mi aj podarilo . Lektorka bola úžasná, čas stavený na vzdelávaní bol pre mňa veľkým prínosom do mojej profesie."

"Toto inovačné vzdelávanie by malo byť povinne pre všetky vychovávateľky. Mne to pomohlo a naštartovalo k ďalšej činnosti v ŠKD:"

"Odporučila by som toto vzdelávanie preto, že teoretické poznatky boli podané jasne a zrozumiteľne, boli doplnené o množstvo reálnych príkladov z praxe pani lektorky, ale aj ostatných účastníčok. Zaoberali sme sa oblasťami nového výchovného programu a pochopili sme podstatu jednotlivých oblastí, vďaka čomu bude jednoduchšie zostaviť VVP a pracovať
s deťmi tak, aby sme ich rozvíjali po všetkých stránkach. V neposlednom rade, komunikácia bola bezproblémová a online stretnutia sa niesli vo veľmi uvoľnenej a priateľskej atmosfére,
ktorú pani Škovránková vždy vytvorila."

"Úplná spokojnosť so všetkým, aktuálne odborné materiály a prezentácie, vyhovujúci čas vzdelávanie, profesionalita lektorky, odbornosť, milá pani lektorka s ľudským prístupom, prezentovala nápady aktivity, čím ma motivovala k zlepšovaniu mojej práce. Toto vzdelanie mi bolo veľkým prínosom a obohatením v pracovnom, ale i osobnom živote. Veľmi pekne ďakujem."

Toto inovačné vzdelávanie je skvelé a už som ho odporučila svojim kolegyniam a už sú aj prihlásené na ďalší termín tohto istého vzdelávania. Bolo to inšpiratívne, poučné a skvelé. Ďakujem."

"Ďakujem za školenie, bolo to pre mňa obohatením, zažila som aj AHA momenty a takisto som sa inšpirovala rôznymi aktivitami a nabila sa novou energiou do práce."

"Všetky informácie, ktoré som získala sú v praxi využiteľné a obohacujúce. Čerpala som nielen z prednášok a poskytnutých materiálov, ale i z praktických aktivít, ktoré sme s lektorkou absolvovali ako aj z diskusií s kolegami, ktorí vzdelávania absolvovali spolu so mnou."

"Rozhodne neľutujem financie, ktoré som za toto vzdelávanie vynaložila. Boli to dobre investované peniaze. 

Určite to nebolo moje posledné vzdelávanie. Už teraz mám vyhliadnuté ďalšie. Ďakujem za profesionálny i ľudský prístup lektorky." 

Jednoduchý program inovačného vzdelávania si môže škola objednať pre kolektív - termín dohodou. 
V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na telefónnom čísle.

Po zaslaní  registračného formuláru, Vás budeme kontaktovať mailom!

📌 Bankové spojenie:

SK9483300000002801385173 a do poznámky prosím uviesť vaše meno a priezvisko/INV názov vzdelávania.

Poplatok 81,- e

Obchod Odporúčame Emočné karty
VEDOMÁ ŽENA.

Vedomá práca s myšlienkami dokáže urobiť náš život krajším....Myšlienky ovplyvňujú náš život v oveľa väčšej miere, ako ste zrejme predpokladali. Vďaka nim, dokážeme meniť svoje rozhodnutia k lepšiemu a zároveň sú cestou k harmonickému životu. Myšlienky ovplyvňujú náš život omnoho viac ako len naše pocityKaždý z nás túži po harmonickom živote, plnom pekných okamihov, pohode a vyrovnanosti. No mnohokrát sa tento cieľ, stáva pre nás nedosiahnuteľným. A to len pre to, že si neuvedomujeme, akou veľkou m

29,00 € Do košíka 24,17 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Vzdelávanie cez plán obnovy. Čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. 23.7.2024 08:00 - 31.8.2024 19:00

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj, poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025.Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci, teraz je možné zúčastniť sa inovačného vzdelávania, ktoré Vám môže škola preplatiť a následne zažiadať o refundáciu z plánu obnovy.vyberte si program inovačného vzdelávania zaregis

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi, inovačné vzdelávanie. 25.7.2024 08:00 - 13:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Inovatívne prvky v hudobnej výchove. Materské školy. 26.7.2024 17:00 - 27.7.2024 17:00

Ako rozvíjať hudobnosť dieťaťa t. j. hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, prebúdzať trvalý a pozitívny vzťah k hudbe, umeniu, k národným kultúrnym hodnotám a človeku? Hľadáte praktické tipy na aktivity s deťmi a chcete sa priblížiť ich potrebám?  Potom je náš vzdelávací program Inovatívne prvky v hudobnej výchove určený práve pre Vás! Inovačné vzdelávanie sme obohatili o špecializovaný obsah zameraný na potreby detí a odborníkov z materských škôl. Vzdelávací program môžete absolvovať podľa paragrafu 10 ods. 4 zák

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej tvorivosti detí predškolského a mladšieho školského veku. 29.7.2024 08:00 - 13:00

Ľudová pieseň, hra a tanec patria ku klenotom slovenskej kultúry. Sú navzájom úzko späté a spoločne tak vytvárajú časť ľudového umenia. Týmto klenotom ľudového umenia učíme už deti od malička vo forme komplexnej hudobno-pohybovej výchovy. Je potrebné v pravý čas a správne vybrať všetko čo folklór, spev, hudba, hra a tanec v symbióze ponúka. Využiť aktivitu, tvorivosť a živosť detí predškolského veku a žiakov mladšieho školského veku.Obsahom vzdelávacieho programu sú práve možnosti, spôsoby, prostriedky, metódy, ale

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - Levice - 10. mája 2018

Témou workshopu bude hľadanie rytmu v rôznych piesňach a tvorba tancov pre deti tak, aby boli zaujímavé a vychádzali z detského vnímania hudby. Budeme ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám