Nákupný košík
položky:

Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti. Online.

Základné artefiletické pravidlo znie: zísť sa v spoločnom zážitku a vracať sa k nemu v reflektívnom dialógu je prínosné pre každého, kto chce niekoho vychovávať, vzdelávať alebo si s ním „len“ dobre rozumieť. 

Artefiletické ponímanie vzdelávania je nedirektívna stratégia, pri ktorej deti sami participujú a do určitej miery rozhodujú o tom, akou formou budú pracovať (napríklad podieľajú sa na výbere tém alebo výtvarného média). Učia sa hľadať konštruktívne riešenia problému, zvládať záťažové situácie, sú vedené k uvedomovaniu si vlastných hraníc, možností a perspektív. Získavajú mnoho skúseností formou zážitku. Práve prostredníctvom týchto skúseností majú možnosť lepšie sa orientovať v sieti sociálnych vzťahov, prehlbujú sa ich sebareflexívne mechanizmy, ktoré sú základom pre sebareguláciu i vývin zdravého sebaobrazu.

Artefiletika sa realizuje prostredníctvom kreatívnych výtvarných činností a usiluje sa o rozvoj tvorivosti žiaka. Dôraz je však kladený na to, že proces výtvarnej aktivity sa nekončí vytvorením diela, ale pokračuje reflexiou samotného dieťaťa , ostatnými deťmi (ak pracujeme so skupinou) a dospelým. Dôraz nie je kladený na estetickú stránku výtvarného produktu. Pozornosť je venovaná procesu tvorby a spôsobu reflexie výtvarného produktu. V artefiletike je úlohou detí skôr hľadať a objavovať, ako najlepšie výtvarne vyjadriť to, čo si myslia, cítia a prežívajú.

 • lektorka Mgr. Bronislava Pilarčíková
 • termín si plánujete sami , je tu možnosť naplánovať si vzdelávací obsah s pokračovaním - webinár/workshopm 
 • cieľová skupina učiteľ materskej, základnej školy, vychovávateľ ŠKD, CVČ, asistent pedagóga, školský špeciálny pedagóg, rodič
 • certifikát s časovou dotáciou webináru - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.

Artefiletiku s deťmi využívame z (nielen) nasledujúcich dôvodov:

 • Pomáha pochopiť zážitky – deti spracúvajú neznáme, „nebežné“, nové situácie/podnety inak než dospelí. Artefiletika prináša pre dieťa možnosť spracovať tieto situácie/podnety bežným, známym prostriedkom – výtvarnou činnosťou. Deti sú schopné takto rozvinúť schopnosť lepšieho pohľadu na svet okolo seba, na seba i na druhých.
 • Pomáha vyjadrovať svoje emócie a narábať s nimi neohrozujúcim spôsobom – nepriame vyjadrenie cez výtvarnú činnosť je menej zúskostňujúce ako priama verbálna diskusia. Preto aj staršie deti, ktoré sú schopné sa verbálne vyjadrovať, môžu uprednostniť výtvarné stvárnenie.
 • Dieťa má kontrolu nad vlastnou výtvarnou činnosťou – dieťa je schopné riadiť proces aj výsledok, čo poskytuje priestor pre riešenie ťažkostí dôležitých pre zdravý vývin a budovanie sebadôvery.
 • Deti vyjadrujú svoj pohľad na seba, na to, ako vidia druhých, na rôzne témy okolo seba. Vyjadrujú aj spôsob uchopovania a riešenia problémov.

Artefiletika ďalej rozvíja kľúčové kompetencie detí, ktorými sú:

 • sociálne komunikačné kompetencie – podporuje komunikáciu (vzájomné počúvanie, argumentovanie), podporuje asertivitu (predchádzanie konfliktom),
 • kompetencie riešiť problémy – podporuje aktivizáciu (snahu o zmenu, hľadanie vhodného riešenia), podporuje zodpovednosť za svoje rozhodnutia (kritické myslenie),
 • kompetencie občianske – stavia na tolerancii, empatii, spolupatričnosti – podporuje zodpovednosť za svoje správanie,
 • kompetencie sociálne – prehlbuje kvalitu vzťahov (priateľstvo) – podporuje budovanie sebaúcty a kultivuje emocionalitu,
 • kompetencie pracovné – stavia na kooperácii alebo samostatnosti – zvyšuje frustračnú toleranciu,
 • kompetencie na celoživotné učenie sa – podporuje záujem a zvedavosť, stavia na zážitku úspechu, spokojnosti so sebou, ale i rešpekte voči ostatným, buduje pozitívny vzťah k učeniu sa ako takému.

Aktualizačné vzdelávanie ako prostriedok profesijného rozvoja zamestnancov školy

Forma: webinár/120 minút alebo workshop/4 hodiny

Dátum a čas: podľa dohody

Účastník aktualizačného vzdelávania dostáva certifikát s časovou dotáciou vzdelávacieho formátu v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z. 

Aktualizačné vzdelávanie pre celý kolektív školy 

 • dokumentácia k aktualizačnému vzdelávaniu v súlade so zákonom 138/2019 Z.z.

Ceny na osobu sa líšia pri objednávke vzdelávania pre celý kolektív (viac osôb)!

Prosím kontaktujte nás cez:    e-mail : info@inspiracia.live

                                                          tel. čísle: 0908 942 788 / 0902 213 878,  alebo nám zanechajte kontakt na Vás cez ikonu telefónu na našej stránke alebo kontaktný formulár.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových inovatívnych metód do odborného vzdelávania a prípravy.

Cieľom ponúkaného aktualizačného vzdelávania pre školy a pedagogických zamestnancov je rozvíjanie informačno-komunikačných zručností pedagógov a zvýšenie ich kvalifikácie, zvýšenie vlastných kompetencií, podpora zlepšenia odborného vzdelávania prípravy žiakov a prepojenie odborného vzdelávania a prípravy žiakov s praktickými potrebami trhu práce. Prezenčná forma vzdelávania - workshop/webinár. Formát, dátum a čas: podľa dohody.Vzdelávací obsahPreziSvet prezentácií sa tak, ako všetko ostatné, taktiež posúva dopredu a objavuje nové postupy, techniky a metódy. Aj samotný power point ušiel už veľký kus cesty. Avšak len do nedávneho času to bol viac menej jediný nástroj, ktorý nám umožňoval pretransformovať naše myšlienky do vizuálnej podoby. Našťastie sa to zmenilo a my si môžeme vybrať, či na naše prezentovanie budeme používať nástroj z dielne Microsoftu, alebo sa poobzeráme po niečom, možno nie tak známom, ale nesporne zaujímavejšom riešení ako je power point.Taký nástroj existuje. Je to program Prezi, ktorý nám  umožňuje sa pozrieť na vizualizáciu úplne iným, novým, nelineárnym spôsobom.Pre niekoho zmena tejto základnej paradigmy môže byť neprekonateľná, ale akonáhle sa naučíte na Prezi nazerať novými očami, ukážu sa vám celkom nové a netradičné spôsoby vizualizovanie a prezentovania.Prezi nie je potrebné nikam  sťahovať ani inštalovať. Stačí sa zaregistrovať na stránke Prezi.com Predstavenie PreziAko Prezi fungujePrezentácia ako myšlienková mapaRozdiel medzi kontinuálnym a  3D prezentovanímVytvorenie ideového zámeru a štruktúry prezentáciePráca s grafikou Tvorba videaVideo sa stáva bežným komunikačným nástrojom. Je to jednak preto, pretože je pre nás prirodzené vnímať svet okolo nás vizuálne, ale aj preto, že video sa stáva hlavným komunikačným nástrojom moderných technológií. Ak chceme využiť silný potenciál videa na vzdelávanie, výchovu a ak chceme využiť video ako moderný jazyk, ktorým komunikuje súčasná mladá generácia, potrebujeme sa naučiť s videom pracovať.Ako urobiť online video sa pozrieme do podrobnejších oblastí tvorby videa. Vyskúšame si tvorbu veľmi jednoduchého mini edukačného videa na tému 4 ročné obdobia. Budeme k tomu využívať programy Video editor (ktorý je integrovaný vo Windows 10) a program Filmora, ktorý sa dá bezplatne stiahnuť.Pri tomto konkrétnom projekte sa pozrieme na to ako pracovať s video súbormi. Ako ich editovať a strihať. Pozrieme sa tiež na možnosti práce s textom, titulkami, ako aj špeciálnymi efektami. Celý projekt zakončím exportom videa tak, aby sme s ním vedeli pracovať vo výučbe.Ako si urobiť jednoduché edukačné videoVideo sa stáva bežným komunikačným nástrojom. Je to jednak preto, pretože je pre nás prirodzené vnímať svet okolo nás vizuálne, ale aj preto, že video sa stáva hlavným komunikačným nástrojom moderných technológií. Ak chceme využiť silný potenciál videa na vzdelávanie, výchovu a ak chceme využiť video ako moderný jazyk, ktorým komunikuje súčasná mladá generácia, potrebujeme sa naučiť s videom pracovať.Pozrieme sa do podrobnejších oblastí tvorby videa. Vyskúšame si tvorbu veľmi jednoduchého mini edukačného videa na tému 4 ročné obdobia. Budeme k tomu využívať programy Video editor (ktorý je integrovaný vo Windows 10) a program Filmora, ktorý sa dá bezplatne stiahnuť.Pri tomto konkrétnom projekte sa pozrieme na to ako pracovať s video súbormi. Ako ich editovať a strihať. Pozrieme sa tiež na možnosti práce s textom, titulkami, ako aj špeciálnymi efektami. Celý projekt zakončím exportom videa tak, aby sme s ním vedeli pracovať vo výučbe.Ideová príprava na projektKde získať multimediálne súbory pre film?Zoznámenie sa s programom Video editorVytvorenie projektuExport multimediálnych súborovPráca z časovou stopuPráca s video súbormiPráca z textom a titulkamiPráca so zvukom a hudbouPráca so špeciálnymi efektamiExport videa CanvaPokiaľ by ste s každým grafickým úkonom, ktorý potrebujete pre svoju prezentáciu, web, facebook alebo instagram, mali utekať za svojím grafikom, tak by ste sa asi nikdy nezastavili. Urob mi prosím ťa toto a hento a tu potrebujem zmeniť ešte tento font a mohol by si to aj zväčšiť a urobiť z toho post na Facebook? Aha, čo? Že už mi to robiť nebudeš? No, tak teda nič…Grafika vládne svetom, všetko je vizuálne, pekné a esteticky príťažlivé. Ale kto to bude robiť? A čo keby si ste si to urobili sami? Že nie ste grafik a neovládate photoshop? To ale predsa v dnešnej dobe nie je žiaden problém.Netreba byť grafickým géniom, aby ste si vedeli dať dokopy grafiku na svoj post alebo aby si vytvoril pekný plagát alebo inú tlačovinu či už pre seba samého alebo do školy kde pracujete. A vôbec to nemusí byť problém, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Našťastie tu máme Canvu, jednoduchý ale mocný nástroj na takmer všetku možnú grafiku na akú si len v tomto svete spomenieteRegistrácia do programuPrehliadka pracovného rozhraniaZáklady dizajnuRozmery projektuPráca s pozadímPráca s fotografiamiPráca s textomPráca s grafickými objektamiExport projektu Vyučovanie na digitálnych platformáchDištančné vyučovanie sa počas covid krízy stáva takmer štandardom. Niekto je s týmto štandardom oboznámený a cíti sa v ňom ako ryba vo vode a iný v ňom zase tápe a obáva sa do týchto vôd vstúpiť. Požiadavky doby sú však nekompromisné a tak sa každý učiteľ, lektor, školiteľ alebo iný vzdelávač bude musieť moderné technológie používať a pokračovať v edukačnom procese i naďalej aj keď v inej forme.Technológie nie sú samy osebe nepochopiteľné alebo náročné, občas si však ich používanie (hlavne na začiatku) vyžaduje skúseného mentora, ktorý vás prevedie nastavením a používaním všetkých funkcionalít, ktoré daná technológia vyžaduje a umožňujeBudeme sa venovať predovšetkým platforme Zoom a jej funkcionalitách, ktoré sa dajú využiť vo výukovom procese ale nezabudneme ani na ďalšie platformy a ďalšie aplikácie, ktoré nám môžu našu prácu uľahčiť .Digitálne platformy ako nástroj na online vyučovanieZákladné technické vybavenie na realizáciu online vyučovaniaVideo vybavenieAudio vybavenieAplikácie ktoré podporujú didaktický procesGoogle DriveFlipchartGoogle FormsPredstavenie platormy ZoomZákladné prvky a ich používanie počas realizovanie online vyučovanieDidaktické prvky v platforme MS TeamsChatHlasovaniePridelenie reakcieRozdelenie do skupín (breakout rooms) ako najdôležitejší prvok práce v triedePrístupy a techniky angažovaného vyučovania/Niektoré metodické postupy do online vyučovanieZákladné princípy angažovaného vyučovaniaVlastná úvahaNabaľovanie (práca sám, práca v 2, práca v skupine)BrainstormingSkupinová prácaDestilovanie poznatkovTypy spätnej väzby (škálovanie, start/stop/continue/, 3prídavné mená, informácie/emócie/čo použijem)Priestor na otázky Vyučovanie cez MS/TeamsPredstavenie základných funkcionalít MS teamsPrepojenie MS teams s ostatnými aplikáciamiDidaktické postupy pri online vyučovaníAko vytvárať kvízy cez KahootPredstavenie platformy KahootIdeova priprava projektuAko si urobiť svoj prvý kvízAko si urobiť vlastný podcastHovoria vám, že máte príjemný hlas? Radi rozprávate? Máte blog alebo web, kde by ste chceli uverejňovať, čo vám beží hlavou? Písanie článkov vás až tak veľmi nebaví? Potom je dosť možné, že zrovna váš vlastný podcast by mohol byť riešením, kde sa ukážu vaše silné stránky.Podcast, čo je vlastne forma audio záznamu, je jeden z mnohých foriem prejavu. Je to  špecifický spôsob ako komunikovať navonok a ako taký ponúka priestor  a spôsob prihovárania sa publiku, ktorý sa písaným textom nedá dosiahnuť (alebo len veľmi ťažko). V podcaste teda môžete použiť formy, ktoré sú jedinečné a vystihujú teba a tvoju osobnosť. Osobne považujem podcast za veľmi osobný kanál, ktorým sa prihováram svojmu poslucháčovi, pretože máločo vzbudí ten pocit blízkosti ako keď vám niekto niečo hovorí z bezprostrednej blízkosti. Takmer akoby vám šepkal do ucha…Čo sa týka podcastov, tak by sa dalo povedať, že tento formát si na Slovensku ešte len hľadá jednak svoje publikum ale aj svojich tvorcov. Preto je teraz ten správny čas, kedy je dobré sa začať profilovať ako podcastový tvorca a nájsť si svoje publikum. Ak budete medzi prvými, bude veľmi ťažké pre konkurenciu dobehnúť vás. Čo je to podcast?Výhody podcastuPríprava podcastuPlatformy na publikovanie podcastuČo všetko je potrebné na vytvorenie podcastu?Audio vybavenieAko si legálne zakúpiť hudbu do podcastuŠtruktúra podcastuAko pridať podcast na svoj web a do iTunesAko pridať podcast na SpotifyMonetizácia podcastuVzdelávanie na mieru (aktualizačné / inovačné), kde patrí webinár, workshop, maratón aj inovačné vzdelávanie.ceny na osobu sa líšia pri objednávke vzdelávania pre celý kolektív (viac osôb)!Prosím kontaktujte nás cez:    e-mail : info@inspiracia.live                                                          tel. čísle: 0908 942 788 / 0902 213 878                                                  alebo nám zanechajte kontakt na Vás cez ikonu telefónu na našej stránke alebo kontaktný formulár.

15,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Cez prírodu k hodnotovému vzdelávaniu v materskej škole. 29.9.2021 18:00 - 20:00

Hodnotové vzdelávanie detí je krásnou oblasťou, kedy s deťmi zažívame a oslovujeme jedny z najdôležitejších aspektov života. Cez aktivity v prírode, previazanosť s prírodnými cyklami a zážitok prírodného bohatstva na vlastnej koži môžeme už u najmladších detí v materskej škole spracovávať témy ako:láskavosť, bezpečie, rešpekt a mnoho ďalších. Čo sa dozviete?Ako tvoriť pre deti prostredie, ktoré cez kontakt s prírodou pomáha prinášať podnety k pomenovaniu a zažívanie hodnôt už od najútlejšieho veku. To je témou tohto inšpiratívneho a praktického webinára.Online - Cez prírodu k hodnotovému vzdelávania v materskej škole.lektorka Klára Marušincová a Michaela Köszegi  29. septembra 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát s časovou dotáciou webináru - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.zplatforma ZOOMPotrebujete mobil, aby ste sa mohli zapojiť interaktívne na webinári do rôznych kvízov, hádaniek a súťaží:-) Hravo a s ľahkosťou.Čo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností. Účastníci sa dozvie v krátkej teoretickej časti, čo hodnotové vzdelávanie je a prečo je zásadné sa mu venovať práve v predškolskom veku. Cez zážitkovú pedagogiku sa účastníci pozrú aj na svoje vlastné hodnoty v práci s deťmi, vyskúšajú si modelové situácie z prostredia materskej školy a získajú konkrétne tipy pre svoju prácu v prírode a uvedomenie, ako sa dajú spoločne hodnoty naozaj žiť a prežiť, v drobných každodenných okamihoch.Na webinári získate aj praktický pracovný materiálCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.Webinár bude v českom jazyku.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Budovanie sebadôvery u detí. Online. 30.9.2021 15:30 - 17:30

Webinár zameraný na budovanie sebadôvery a sebaponímania dieťaťa do 10 roku života.Budovanie prosociálneho správania u detí po prvom roku života. Čo presne znamená prosociálne správanie u detí v predškolskom veku. Ako veľmi môže nízke sebaponímanie ovplyvniť život dieťaťa ale i jeho školskú úspešnosť. Čo všetko je bežné emocionálne prežívanie dieťaťa a kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Hovoriť budeme o tom, ako deti dnešnej doby viesť k väčšej samostatnosti a zodpovednosti. Význam budovania samostatnej bytosti zodpovednej za svoje prežívanie, prevencia problémového správania dieťaťa. ONLINE – Budovanie sebadôvery u detí.lektorka Mgr. Monika Ferenčíková30. septembra 2021 v čase 15:30 - 17:30 hod.Cieľová skupina: vychovávatelia, rodičia, pedagógovia (I. a II. stupeň základné školy) pomáhajúce profesie - začínajúci sociálni pedagógovia a  školskí špeciálni pedagógovia, pedagógovia ŠZŠ, asistenti pedagóga. certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Čo sa dozviete - Obsah: Vývinové štádia dieťaťa do 10 rokov Emočný vývin a  socializácia dieťaťa do 10 rokovHra ako socializačný činiteľSebadôvera a sebahodnota Emočná odolnosť (a ako ju budovať od ranného detstva) u detí do 10 rokov Každé dieťa potrebuje byť prospešné  

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Čítaním k rozvoju emočnej inteligencie na hodinách literatúry. Online. 30.9.2021 18:00 - 20:00

Základnými a neoddeliteľnými zložkami edukačného procesu sú výchova a vzdelávanie, ktoré idú spoločne ruka v ruke počas najdôležitejšieho obdobia formovania osobnosti dieťaťa cez sebapoznanie a socializáciu. Porozumenie a zvládanie emócií má kľúčový vplyv na tvorbu sebaobrazu, vytváranie vzťahov s ostatnými, rozvoj empatie a emočnej inteligencie. A sú to hlavne príbehy a literárne postavy, ktoré nám cez ich rôznorodé charaktery, polaritu, ambivalenciu, situačnú intenzitu a prípadné stotožnenie pomáhajú v dozrievajúcich deťoch vypestovať schopnosť empatie a tolerancie k iným. Zároveň nám umožňujú zvyšovať toľko spomínanú čitateľskú gramotnosť a celkový vzťah k literatúre.Ako však na hodinách literatúry čo najviac vyťažiť z textu tak, aby sa stali pre deti formujúcim zážitkom? To si ukážeme na konkrétnych aktivitách. ONLINE – Čítaním k rozvoju emočnej inteligencie na hodinách literatúry.lektorka Renáta Taligová30. september 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.Cieľová skupina: učitelia nižšieho sekundárneho vzdelávania (II. stupeň ZŠ), špeciálni pedagógovia, asistenti, učitelia  a vychovávatelia - platí aj v CDR.aplikácia ZOOMcertifikát do portfóliapo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailomČo sa dozviete - obsah a aktivityEmócie, city a prežívanie v interakcii s čitateľským zážitkomPolarita literárnych postáv a rôzne stupne stotožnenia sa s nimiVoľné reprodukovanie príbehu, parafrázovanie a citovanieTvorba myšlienkovej mapy a vzťahovej schémy postávAktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti cez emočné prežívanieČo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností.Na webinári získate aj praktický pracovný materiálCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského a mladšieho školského veku a projektové vyučovanie. ONLINE. 2.10.2021 09:00 - 12:00

Matematika v predškolskom veku rozvíja komplexne osobnosť dieťaťa vo viacerých oblastiach, preto venovanie sa tejto oblasti je v tomto období podstatné ako pre osobnosť dieťaťa, tak aj pre osobnosť učiteľa. Ak učiteľ vie správne používať matematické pojmy, vie aj deťom poskytnúť dostatočné množstvo motivujúcich aktivít na ich správne použitie a precvičenie.Matematické schopnosti sú pre úspech človeka podľa mnohých výskumov dôležité. Matematické zručnosti sa stávajú dokonca stále dôležitejšie v porovnaní s minulosťou. Porozumenie číslam a matematike sa stáva v modernej spoločnosti stále dôležitejšie. Možno dokonca dôležitejšie ako gramotnosť, na ktorú bolo zameraných veľa vzdelávacích iniciatívnych krokov mnohé roky.Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozšíriť, zdokonaliť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti učiteľov a inovácia profesijných kompetencií pri napĺňaní obsahu vzdelávania v zmysle štátneho vzdelávacieho programu v oblasti zameranej na rozvíjanie matematických predstáv v rámci skvalitňovania matematických kompetencií a kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť v podmienkach materských, základných škôl a školských zariadeniach..Profil absolventa:Absolvent vzdelávacieho programu s názvom Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského a mladšieho školského veku a projektové vyučovanie si rozšíri teoretické poznatky v matematike v rámci rozvoja matematických a komunikačných kompetencií pre deti predškolského a mladšieho školského veku v kontexte na prípravu riešenia jednoduchých logických úloh a prácu s informáciami, aby dokázal vytvárať logické celky, v ktorých dokáže efektívne vzdelávať deti.Absolvent nadobudne nasledovné spôsobilosti: 1. Vo využívaní rôznych metód a postupov zameraných na rozvíjanie matematických predstáv, zručností a prípravu matematicky podnetného prostredia pre deti. 2. Vo vytváraní vlastných praktických aktivít zameraných na rozvíjanie matematických predstáv, zručností, ako aj v aplikovaní spôsobilostí na vytvorenie vzdelávacích aktivít využiteľných v pedagogickej praxi a tvorbou matematického portfólia.Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistentPodkategórie:  učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy - prvý stupeňONLINE vzdelávanie, aplikácia ZOOMVzdelávanie bude prebiehať v trojhodinových blokoch. Termín: 2. október 2021 v čase 9,00 - 12,00 hod.Ďalšie termíny budeme aktualizovať.Na základe zaslanej písomnej záväznej prihlášky účastník dostane pozvánku s obsahovou štruktúrou vzdelávania a všetky potrebné informácie e-mailom.Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie vypracovaného písomného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel. čísle.Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shopDátum a miesto vzdelávania bude oznámené e-mailom.Spätná väzba od účastníkov vzdelávania:"Určite budem odporúčať ďalej. Profesionálny prístup, ochota, kreativita, ľudskosť. Úžasné školenie, ktoré mi veľa dalo. Posunulo ma! Skvelá komunikácia. Ja som také niečo ešte nezažila. Veľmi pekne ďakujem obom dámam aj pani Gašparovej a Saške. Ste mi veľkým príkladom."  

79,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
INŠPIRÁCIA - vzdelávací program Prievidza - máj 2019

Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilosti detí predškolského a mladšieho školského veku ...

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.