Nákupný košík
položky:

Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi, inovačné vzdelávanie.

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?

Hlavný cieľ: Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zdokonaliť profesijné kompetencie, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti osobnostného rastu, sociálnej interakcie, didaktiky, metodológie a nových prístupov vo vyučovaní. 

Profil absolventa: 

Absolvent vzdelávania získa vedomosti a zručnosti v oblasti zážitkového sociálno-afektívneho vyučovania, jeho metodológie a aplikačných možností v edukačnom procese.

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent

Podkategórie:  učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy

Aplikácia ZOOM
Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.

V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel.č.

Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop.

Dátum a miesto vzdelávania bude oznámené e-mailom.

  • Recenzie od účastníkov vzdelávania:

"Téma je veľmi aktuálna, syndróm vyhorenia postihuje veľké množstvo učiteľov, aj v mojom pracovnom prostredí, preto som odporučila toto vzdelávanie všetkým mojim kolegyniam, ktoré sa ho v značnom počte aj zúčastnili. Ohlas na toto vzdelávanie je veľmi pozitívny! Naďalej ho budem odporúčať nielen kolegyniam, ale aj priateľom a známym na ktorých mi záleží. " 

"Myslím, že takéto školenie by mali mať aspoň raz za rok všetci učitelia a možno aj zamestnanci v iných oblastiach ako tréning psychickej odolnosti. Ďakujem za výborný návod ako porozumieť vlastným emóciám a ako všetko zvládať ľahšie."   

"Všetky online stretnutia boli zaujímavé dali mi rôzne pohľady ako na moju osobnosť a sebarozvoj, riešenie konfliktov či už na pracovisku, medzi deťmi, v kontakte s rodičmi a inými ľuďmi, pohľad na žiakov z hľadiska jednotlivých komunikačných typov, možnosti vyjadrovania emócií a citového rozpoloženia, naučila som sa niečo o práci s rečou tela, dostala som cenné rady ako nevyhorieť. 
Celé vzdelávanie by som zhrnula vetou, keď je spokojný a vyrovnaný učiteľ, budú s veľkou pravdepodobnosťou takí aj jeho žiaci. A ak nie, tak im aspoň pomôže na tejto ceste."

"Videla som príjemných ľudí, ktorí majú podobné alebo také isté problémy s emóciami a komunikáciou. Lektorka bola veľmi príjemná a pocit z nej cez obrazovku bol, že je jedná z nás. Vzdelávanie mi dalo väčší rozhľad v emóciách iných ľudí a pohľad na nich ako na jedinca s výnimočnými schopnosťami meniť sa a zdokonaľovať. Ďakujem za inšpiratívne vzdelávanie. Máte to aj vo vašom názve."

"Vzdelávanie bolo nad moje očakávania a som rada, že som mala možnosť stretnúť úžasné žienky na vzdelávaní, ktoré majú rady svoju prácu a chcú sa v nej zlepšovať, a vtom nám pomohlo práve toto vzdelávanie. Zároveň som mala možnosť spoznať úžasného človeka, príjemnú pani Renátku Taligovú."

"Strávila som na vzdelávaní príjemné chvíle, boli mi poskytnuté užitočné rady, ktoré využijem vo svojom pracovnom ale i súkromnom živote, a pani lektorka bola neskutočne milá, vzdelaná, ochotná, s radosťou som ju vždy počúvala a určite budem v budúcnosti čerpať z jej materiálov."

"Dozvedela som sa tak veľa a pritom sú to veci, ktoré sú našou dennodennou súčasťou, neprikladáme im význam a pritom sú tak dôležité. Vzdelanie mi ukázalo ako mám vnímať samú seba, ako rozvíjať sebakontrolu, seba rozvíjanie, bolo pre mňa prínosom, a viem, že by aj iným takéto vzdelávanie niečo dalo...."

"Určite by som odporučila toto vzdelávanie aj kolegom, nakoľko som nadobudla množstvo nových poznatkov. Vzdelávanie bolo o nadobudnutí nových vedomostí, ale takisto aj o spoznávaní nových ľudí, povzbudení a skvelej lektorke. Vzdelávanie inšpirácia nikdy nesklame."

"Čas na vzdelávaní bol strávený príjemne, mnohé informácie, ktoré odzneli boli aplikovateľné takmer ihneď do praxe, otvorili sa mi témy, ktoré by som pravdepodobne sama nedokázala otvoriť (napr. riešenie konfliktov), lektorke sa podarilo ponúknuť nám podstatu (čo mňa osobne podnietilo k samoštúdiu, takže som venovala tomuto vzdelávaniu viac, ako bol predpísaný čas dištančného samoštúdia)."

"Na toto vzdelávanie som sa prihlásila preto, aby som si prehĺbila poznatky z tejto oblasti, aby som cez poznanie samej seba lepšie spoznávala deti, rodičov, ľudí, s ktorými komunikujem. 
Keď som sa dozvedela, že našou lektorkou bude Renátka Taligová, veľmi som sa potešila a po predchádzajúcich webinároch som bola presvedčená, že nech má toto vzdelávanie akýkoľvek názov, tak bude pre mňa prínosom do života nielen v profesii učiteľky, ale aj v osobnom živote. Jej nekonvenčný spôsob vzdelávania je originálny, pútavý, zaujímavý, plný energie, pre mňa nezabudnuteľný.
Zaujalo ma podrobné vysvetlenie komunikácie od prenosu prvotnej myšlienky vysielaného, cez verbálne a neverbálne prejavy až po prijímateľa. Tých „aha“ momentov bolo veľa. Nikdy pred tým som si neuvedomila, aká je neverbálna komunikácia dôležitá a čo všetko ňou vysielame. Páčil sa mi štýl a spôsob ľudského vysvetlenia všetkých tém spojených s témou „komunikácia“, ktorá súvisí s tvorením jednotlivých vzťahov, s emóciami a tým aj vytváraním sociálnej klímy v práci. 
Veľmi sa mi páčilo vysvetlenie riešenia konfliktov, pochopenie zdroja vzniku konfliktu, nahromadenie spúšťačov, vystupňovanie konfliktu a racionálne a konštruktívne riešenie, ako si môžeme my samé v živote pomôcť, pochopiť, uvedomiť si a nájsť cestu (prijímať a byť prijatý).  P. lektorka Renátka nám krásne a ľudsky vysvetlila, ako je dôležité upriamiť sa na deti a naučiť ich hľadať to, čo nás spája a zbližuje a nie čo nás rozdeľuje a vadí nám a upriamiť sa na to ako si máme v živote pomáhať, tak presne toto budem u detí ešte viac upevňovať.
Veľký osobnostný rozvoj a posun vpred vidím u každej z nás, lebo sme sa museli nad sebou zamyslieť ako komunikujeme a riešime konflikty (čo nám vyšlo podľa Thomas-Klimannovho testu). Zamyslieť sa nad svojimi pocitmi, emóciami a tak sebauvedomovaním prichádzať na to, ako by sme  v budúcnosti riešili rôzne situácie inak, ako byť citovo odolný a čo znamená reziliencia. Dalo mi to v tejto oblasti veľmi veľa poznatkov. 

Tiež bolo pre mňa veľkým prínosom poznanie ako pracovať s trémou, ako aj jej pôvod. 

Ďalším zaujímavým poznaním pre mňa bola „reč tela“, čo ňou a našim postojom vysielame komunikačným partnerom, ako si dokážeme získať pozornosť publika, ako pracovať s hlasom, až po vytvorenie raportu.

Oslovila ma aj typológia detí na vizuálny, auditívny a kinestetický typ detí, čo som si pred vzdelávaním ani  neuvedomovala. Všetky tieto poznatky sú pre mňa prínosom aj v mojej práci s deťmi, v praxi budem ešte viac s deťmi pracovať na tom, aby sa lepšie vnímali, svoje emócie, ale aj rozvíjali svoju empatiu k iným , učili sa efektívne riešiť konflikty.

Tiež bolo zaujímavé porozumieť a naučiť sa vnímať gestá detí, ich reč tela, aby sme vedeli zistiť, v akej emočnej situácií sa dieťa nachádza.

V téme o vyhorení v práci sme sa dozvedeli nielen to, čo je spúšťačom a záťažou dlhodobého tlaku a nášho „zlyhávania“, ale aj to, ako sa máme nabiť potrebnou energiou, ako máme vedome riešiť jednotlivé situácie, ako sa máme naučiť ovládať, pochopiť a vedieť  prijať to pohľadom, že veci sa nedejú mne, ale pre mňa.

Toto vzdelávanie bolo pre mňa určite veľkým prínosom ako byť ešte lepšia učiteľka, žena, kolegyňa, matka - ako vedome pracovať so svojimi myšlienkami a vedieť ich ovládať a tým robiť (riešiť) veci lepšie, tým mať aj lepšie vzťahy.

Vzdelávanie bolo nad moje očakávania a som rada, že som aspoň takto virtuálne mohla spoznať úžasného človeka pani Renátku Taligovú. "

"Toto vzdelávanie by som odporúčala každému učiteľovi a riaditeľovi, lebo ani počas štúdia na škole som sa nikdy nestretla s tým, ako sa s deťmi rozprávať o emóciách, komunikácii alebo konfliktoch. Vážnosť sa prikladá skôr intelektuálnemu ako emocionálnemu rozvoju."

"Celé vzdelávanie cez Inšpiráciu bolo pre mňa prínosom. Veľa poznatkov budem využívať vo svojom osobnom živote, ale aj pracovnej oblasti. Ďakujem našej lektorke pani Renátke Taligovej za veľa nových podnetov, za uvedomenie si seba samej a mojej postupnej práce na sebe. 

Pre mňa bol prínos aj vzdelávanie cez internet, lebo ja staršia generácia som si to nevedela dobre predstaviť ako to bude fungovať. Dokázali sme sa krásne spojiť aj na diaľku. Malo to svoje čaro. Moje očakávania zo vzdelávania boli nadmieru naplnené. Naštartovalo ma to k ďalšiemu vzdelávaniu cez Inšpiráciu. Ďakujem Inšpirácii za uskutočnenie takýchto vzdávaní a prajem Vám, aby ste naďalej pokračovali v príprave takýchto podnetných vzdelávaní. "

"Absolvované vzdelávanie bolo pre mňa obrovským prínosom, splnilo moje očakávania, obohatilo moje vedomosti a v mnohom mi otvorilo oči. Naučila som sa veľa nového a získala som na mnoho vecí iný pohľad. Je pravda, že sa mám stále čo učiť ale vďaka vzdelávaniu viem ako začať."

"Moje očakávania zo vzdelávania boli maximálne naplnené. Prehĺbila som si pedagogické zručnosti ako sú nové prístupy vo výchovno-vzdelávacej činnosti, didaktike, metodológie. Som veľmi vďačná aj za osobnostný prínos tohto vzdelávania, kde dokážem efektívnejšie pristupovať v konfliktnej situácii. "

"Vzdelávanie vedené  pani Mgr. Renátkou Taligovou jednoznačne ukázali ako viesť edukáciu inou formou ako len formálnou. Predovšetkým nebáť sa byť človekom, hovoriť aj o sebe, svojich skúsenostiach a ukázať ako naučené vedomosti praktizovať na sebe a potom aj v reálnej edukácii, čoho výsledkom je vyšší efekt výučby. "

"Ďakujem za tento vzdelávací program, lebo všetko, čo bolo pre mňa nové, alebo pripomenuté, viem hneď aplikovať vo svojom každodennom živote. Všetko začína od nás. Pedagóg môže demotivovať, ale aj motivovať a inšpirovať.

Ďakujem za každý nápad, návod, inšpiráciu, povzbudenie, milé slovo, doporučenie. Kľúčová bola osobnosť lektora. Splnilo to všetky moje očakávania."

 

Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
Rozvoj sociálnych zručností v pedagogickej praxi - aktualizačné vzdelávanie pre pracovné kolektívy.

Školské prostredie je náročné na zvládanie rôznych vzťahových interakcií a každodenných situácií. Kladie vysoké nároky na osobnosť učiteľa, jeho vystupovanie, spôsoby komunikácie a sebaovládanie. Vzdelávanie je zamerané na nácvik komunikačných zručností, emočného spracovania a zvládania konfliktných situácií, na budovanie osobnej odolnosti, na pochopenie priebehu konfliktu, na jeho objektívne aj subjektívne prvky, na  voľbu stratégií  a samotného procesu riešenia konkrétnych situácií v pedagogickej praxi.Obsahová náplň:Prezentačné a komunikačné zručnostiVzťahy, ich pravidlá a hraniceAnalýza zdrojov konfliktov a ich spúšťačeDruh a priebeh konfliktných situáciíZákladné princípy spracovania konfliktovReakcie podporujúce / tlmiace priebeh konfliktuStratégie riešeniaBudovanie emočnej odolnostiPoznámka: Kolektív dostane pred vzdelávaním Thomas-Kilmannov dotazník, ktorý si každý účastník vopred vypracuje, a ktorý bude slúžiť ako zdroj sebapoznávania v oblasti osobných stratégií riešenia konfliktov.Lektorka: Mgr. Renáta TaligováDokumentácia pre školu - aktualizačné vzdelávaniePracovný materiál pre účastníkov.Forma: webinár - 2 hodiny                   workshop - 4 hodinyDátum a čas: podľa dohody Aktualizačné vzdelávaniewebinár - 15 eur/ 60/90/120 minútworkshop - 25 eur/ 4 hodinyÚčastník aktualizačného vzdelávania dostáva certifikát s časovou dotáciou vzdelávacieho formátu v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z. Aktualizačné vzdelávanie pre celý kolektív školy tému vzdelávacieho obsahu webinára/workshopu si môžete navrhnúť podľa Vašich potriebkolektívna zľava na poplatok za vstup do webinára/workshopudokumentácia k aktualizačnému vzdelávaniu v súlade so zákonom 138/2019 Z.z.Ceny na osobu sa líšia pri objednávke vzdelávania pre celý kolektív (viac osôb)!Prosím kontaktujte nás cez:    e-mail : info@inspiracia.live                                                          tel. čísle: 0908 942 788 / 0902 213 878                                                  alebo nám zanechajte kontakt na Vás cez ikonu telefónu na našej stránke alebo kontaktný formulár.  Tešíme sa na stretnutie s Vami!

0,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Cez prírodu k hodnotovému vzdelávaniu v materskej škole. 29.9.2021 18:00 - 20:00

Hodnotové vzdelávanie detí je krásnou oblasťou, kedy s deťmi zažívame a oslovujeme jedny z najdôležitejších aspektov života. Cez aktivity v prírode, previazanosť s prírodnými cyklami a zážitok prírodného bohatstva na vlastnej koži môžeme už u najmladších detí v materskej škole spracovávať témy ako:láskavosť, bezpečie, rešpekt a mnoho ďalších. Čo sa dozviete?Ako tvoriť pre deti prostredie, ktoré cez kontakt s prírodou pomáha prinášať podnety k pomenovaniu a zažívanie hodnôt už od najútlejšieho veku. To je témou tohto inšpiratívneho a praktického webinára.Online - Cez prírodu k hodnotovému vzdelávania v materskej škole.lektorka Klára Marušincová a Michaela Köszegi  29. septembra 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát s časovou dotáciou webináru - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.zplatforma ZOOMPotrebujete mobil, aby ste sa mohli zapojiť interaktívne na webinári do rôznych kvízov, hádaniek a súťaží:-) Hravo a s ľahkosťou.Čo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností. Účastníci sa dozvie v krátkej teoretickej časti, čo hodnotové vzdelávanie je a prečo je zásadné sa mu venovať práve v predškolskom veku. Cez zážitkovú pedagogiku sa účastníci pozrú aj na svoje vlastné hodnoty v práci s deťmi, vyskúšajú si modelové situácie z prostredia materskej školy a získajú konkrétne tipy pre svoju prácu v prírode a uvedomenie, ako sa dajú spoločne hodnoty naozaj žiť a prežiť, v drobných každodenných okamihoch.Na webinári získate aj praktický pracovný materiálCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.Webinár bude v českom jazyku.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Budovanie sebadôvery u detí. Online. 30.9.2021 15:30 - 17:30

Webinár zameraný na budovanie sebadôvery a sebaponímania dieťaťa do 10 roku života.Budovanie prosociálneho správania u detí po prvom roku života. Čo presne znamená prosociálne správanie u detí v predškolskom veku. Ako veľmi môže nízke sebaponímanie ovplyvniť život dieťaťa ale i jeho školskú úspešnosť. Čo všetko je bežné emocionálne prežívanie dieťaťa a kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Hovoriť budeme o tom, ako deti dnešnej doby viesť k väčšej samostatnosti a zodpovednosti. Význam budovania samostatnej bytosti zodpovednej za svoje prežívanie, prevencia problémového správania dieťaťa. ONLINE – Budovanie sebadôvery u detí.lektorka Mgr. Monika Ferenčíková30. septembra 2021 v čase 15:30 - 17:30 hod.Cieľová skupina: vychovávatelia, rodičia, pedagógovia (I. a II. stupeň základné školy) pomáhajúce profesie - začínajúci sociálni pedagógovia a  školskí špeciálni pedagógovia, pedagógovia ŠZŠ, asistenti pedagóga. certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Čo sa dozviete - Obsah: Vývinové štádia dieťaťa do 10 rokov Emočný vývin a  socializácia dieťaťa do 10 rokovHra ako socializačný činiteľSebadôvera a sebahodnota Emočná odolnosť (a ako ju budovať od ranného detstva) u detí do 10 rokov Každé dieťa potrebuje byť prospešné  

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Čítaním k rozvoju emočnej inteligencie na hodinách literatúry. Online. 30.9.2021 18:00 - 20:00

Základnými a neoddeliteľnými zložkami edukačného procesu sú výchova a vzdelávanie, ktoré idú spoločne ruka v ruke počas najdôležitejšieho obdobia formovania osobnosti dieťaťa cez sebapoznanie a socializáciu. Porozumenie a zvládanie emócií má kľúčový vplyv na tvorbu sebaobrazu, vytváranie vzťahov s ostatnými, rozvoj empatie a emočnej inteligencie. A sú to hlavne príbehy a literárne postavy, ktoré nám cez ich rôznorodé charaktery, polaritu, ambivalenciu, situačnú intenzitu a prípadné stotožnenie pomáhajú v dozrievajúcich deťoch vypestovať schopnosť empatie a tolerancie k iným. Zároveň nám umožňujú zvyšovať toľko spomínanú čitateľskú gramotnosť a celkový vzťah k literatúre.Ako však na hodinách literatúry čo najviac vyťažiť z textu tak, aby sa stali pre deti formujúcim zážitkom? To si ukážeme na konkrétnych aktivitách. ONLINE – Čítaním k rozvoju emočnej inteligencie na hodinách literatúry.lektorka Renáta Taligová30. september 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.Cieľová skupina: učitelia nižšieho sekundárneho vzdelávania (II. stupeň ZŠ), špeciálni pedagógovia, asistenti, učitelia  a vychovávatelia - platí aj v CDR.aplikácia ZOOMcertifikát do portfóliapo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailomČo sa dozviete - obsah a aktivityEmócie, city a prežívanie v interakcii s čitateľským zážitkomPolarita literárnych postáv a rôzne stupne stotožnenia sa s nimiVoľné reprodukovanie príbehu, parafrázovanie a citovanieTvorba myšlienkovej mapy a vzťahovej schémy postávAktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti cez emočné prežívanieČo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností.Na webinári získate aj praktický pracovný materiálCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského a mladšieho školského veku a projektové vyučovanie. ONLINE. 2.10.2021 09:00 - 12:00

Matematika v predškolskom veku rozvíja komplexne osobnosť dieťaťa vo viacerých oblastiach, preto venovanie sa tejto oblasti je v tomto období podstatné ako pre osobnosť dieťaťa, tak aj pre osobnosť učiteľa. Ak učiteľ vie správne používať matematické pojmy, vie aj deťom poskytnúť dostatočné množstvo motivujúcich aktivít na ich správne použitie a precvičenie.Matematické schopnosti sú pre úspech človeka podľa mnohých výskumov dôležité. Matematické zručnosti sa stávajú dokonca stále dôležitejšie v porovnaní s minulosťou. Porozumenie číslam a matematike sa stáva v modernej spoločnosti stále dôležitejšie. Možno dokonca dôležitejšie ako gramotnosť, na ktorú bolo zameraných veľa vzdelávacích iniciatívnych krokov mnohé roky.Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozšíriť, zdokonaliť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti učiteľov a inovácia profesijných kompetencií pri napĺňaní obsahu vzdelávania v zmysle štátneho vzdelávacieho programu v oblasti zameranej na rozvíjanie matematických predstáv v rámci skvalitňovania matematických kompetencií a kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť v podmienkach materských, základných škôl a školských zariadeniach..Profil absolventa:Absolvent vzdelávacieho programu s názvom Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského a mladšieho školského veku a projektové vyučovanie si rozšíri teoretické poznatky v matematike v rámci rozvoja matematických a komunikačných kompetencií pre deti predškolského a mladšieho školského veku v kontexte na prípravu riešenia jednoduchých logických úloh a prácu s informáciami, aby dokázal vytvárať logické celky, v ktorých dokáže efektívne vzdelávať deti.Absolvent nadobudne nasledovné spôsobilosti: 1. Vo využívaní rôznych metód a postupov zameraných na rozvíjanie matematických predstáv, zručností a prípravu matematicky podnetného prostredia pre deti. 2. Vo vytváraní vlastných praktických aktivít zameraných na rozvíjanie matematických predstáv, zručností, ako aj v aplikovaní spôsobilostí na vytvorenie vzdelávacích aktivít využiteľných v pedagogickej praxi a tvorbou matematického portfólia.Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistentPodkategórie:  učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy - prvý stupeňONLINE vzdelávanie, aplikácia ZOOMVzdelávanie bude prebiehať v trojhodinových blokoch. Termín: 2. október 2021 v čase 9,00 - 12,00 hod.Ďalšie termíny budeme aktualizovať.Na základe zaslanej písomnej záväznej prihlášky účastník dostane pozvánku s obsahovou štruktúrou vzdelávania a všetky potrebné informácie e-mailom.Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie vypracovaného písomného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel. čísle.Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shopDátum a miesto vzdelávania bude oznámené e-mailom.Spätná väzba od účastníkov vzdelávania:"Určite budem odporúčať ďalej. Profesionálny prístup, ochota, kreativita, ľudskosť. Úžasné školenie, ktoré mi veľa dalo. Posunulo ma! Skvelá komunikácia. Ja som také niečo ešte nezažila. Veľmi pekne ďakujem obom dámam aj pani Gašparovej a Saške. Ste mi veľkým príkladom."  

79,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
INŠPIRÁCIA - edukačno inšpiratívny MARATÓN - 26.3.2018 - Prešov

MARATÓN je zážitkový akčný deň pre pedagógov predprimárneho, primárneho stupňa vzdelávania a vychovávateľky školských klubov a centier voľného času.

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.