Nákupný košík
položky:

Pohybové, rytmické a tanečné spôsobilosti detí predškolského a mladšieho školského veku, inovačné vzdelávanie. August.

Obsah vzdelávacieho programu má ambíciu zdokonaliť a inovovať profesijné kompetencie učiteľov a vychovávateľov v oblasti hudobno-pohybových spôsobilostí, aktualizovať poznanie psychosomatického a psychomotorického vývinu dieťaťa, žiaka. Chceme prezentovať možnosti zdokonaľovania pohybových schopností i zručností a efektívneho využívania rytmickej a tanečnej prípravy detí a žiakov. Po jeho absolvovaní pedagógovia získajú zručnosť s deťmi a žiakmi cieľavedome, systematicky, tvorivo a efektívne realizovať pohybové, rytmické a tanečné vzdelávacie aktivity, ktoré podnietia záujem detí a žiakov o pohyb, rytmus a tanec. 
Ďalej si pedagógovia, vychovávatelia zdokonalia profesijné kompetencie v plánovaní a realizácií pohybovo-rytmických aktivít, cvičení a tancov tak, aby u detí a žiakov cieľavedome a systematicky rozvíjali telesnú zdatnosť, koordinačné a kondičné schopnosti a zručnosti, kultiváciu pohybového prejavu, orientáciu v priestore, spoluprácu - a to stratégiou zážitkového vzdelávania pre deti a žiakov atraktívnou formou. 

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií učiteľov a vychovávateľov v oblasti hudobno-pohybových spôsobilostí, poznania psychosomatického a psychomotorického vývinu dieťaťa a žiaka, možnosti zdokonaľovania pohybových schopností a zručností a efektívneho využívania rytmickej a tanečnej prípravy detí predškolského a mladšieho školského veku v podmienkach materských, základných škôl a školských zariadeniach.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu si rozšíri, prehĺbi a zdokonalí teoretické poznatky o význame rytmickej, pohybovej a tanečnej prípravy detí predškolského a mladšieho školského veku. Absolvent nadobudne ďalej spôsobilosti: 
1. V praktickom využívaní rôznych tvorivých metód, foriem a postupov zameraných na rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí a žiakov, identických pre aplikáciu v predprimárnom, primárnom vzdelávaní aj vo výchovno - vzdelávacej činnosti realizovanej v školských zariadeniach; 
2. vo vytváraní vlastných praktických aktivít zameraných na rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilostí, ako aj v aplikovaní získaných zručností pri vytvorenie vzdelávacích aktivít využiteľných pri vlastnej pedagogickej činnosti (učiteľa či vychovávateľa) s cieľom efektívne podporovať a rozvíjať psychomotorické kompetencie.

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent

Podkategórie:  učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy

Aplikácia ZOOM

Vzdelávanie bude prebiehať v trojhodinových blokoch. 

Termín:   11.  augusta 2022  v čase 16,30 - 19,30 hod.

                       13. augusta 2022 v čase od 8,00 - 17,00 hod.

                      13. septembra 2022 v čase od 17,00 - 19,00 hod. záverečná prezentácia

Na základe zaslanej písomnej záväznej prihlášky účastník dostane pozvánku s obsahovou štruktúrou vzdelávania a všetky potrebné informácie e-mailom.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie vypracovaného písomného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.
Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel. čísle.

Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop

Dátum a miesto vzdelávania bude oznámené e-mailom.


 

Napísali nám účastníci vzdelávania:

 • "Keďže milujem spev a tanec, bolo toto vzdelávanie pre mňa jasnou voľbou. Odporučené mi bolo od bývalej spolužiačky, ktorá ho už absolvovala a bola unesená. Môžem len súhlasiť, pre mňa toto vzdelávanie bolo veľmi motivujúce a inšpirujúce, tiež som sa veľmi veľa naučila a obohatila svoj metodický zásobník. Hudobnú výchovu zaraďujem do akejkoľvek vzdelávacej oblasti a som rada, že moje nové skúsenosti budem môcť raz využiť aj v praxi. Vždy som sa tešila na ďalšie stretnutie, nové nápady, boli sme super kolektív a naša pani lektorka bola úžasná, pozitívne naladená a hlavne priateľská! Nikdy nezabudnem na Vaše heslo „Nekomplikuj si život!“ škoda, že sme sa nemohli vidieť aj osobne. VEĽKÁ VĎAKA za každú dobrú radu a pomoc ste Pani lektorka Saška! "
 • "Najlepšie vzdelávanie na akom som bola vo všetkých smeroch: profesionalita, vytvorenie pozitívnej klímy, preopakovanie si vedomostí, ktoré by mali byť v našej práci samozrejmosťou doplnené o nové metódy. Som plná očakávaní na spracovanie Matematiky v ďalšom vzdelávaní s uvedenou lektorkou."
 • "Veľmi sa mi páčil ľudský prístup lektorky Sašky Kurucovej. Patrím do staršej vekovej kategórie, tak si to Vážim. Mala veľmi profesionálny výklad a použila som už aj veľa nových nápadov v praxi. Dokonca aj v iných triedach to aplikujem a odovzdávam vedomosti svojim kolegyniam. Odporúčam toto vzdelávanie, lebo je inšpiratívne."
 • "Keďže mám k hudbe veľmi pozitívny vzťah, tak som sa na to vzdelávanie veľmi tešila. Predpokladala som, že to bude vedené veľmi inšpiratívne a veľa z naučeného budem vedieť využiť v práci, ale to, čo ste ponúkli je absolútne vysoký level. Od samotnej organizácii, že ste nás vyslovenie viedli aj mailami vzdelávaním, pripomenuli úlohy, to ako ste to zorganizovali cez zoom (čo v prípade hudobných vzdelávaní nie je vôbec ľahká záležitosť, keďže sa spieva, púšťa hudba a inak to znie ako v realite), to ako ste to postupne rozplánovali obsahovo- až po výborne a veľmi nápadito prevedenú prácu p. lektorky Sašky naplnilo viac než moje očakávanie. Inšpiráciu budem určite odporúčať, aj sama sa ešte určite u Vás zúčastním ďalších vzdelávaní. Aj napriek tomu, že som absolvovala viac vzdelávaní a to aj v oblasti HV, môžem povedať, že som sa naučila naozaj niečo nové, nápadité. Veľmi Vám držíme palce a prajem veľa pracovných, ale aj osobných úspechov"
 • "Na toto školenie som sa prihlásila z dôvodu, že pozorujem, že v školách ale najmä v školskom klube detí sa venuje nedostatočná , veľmi malá časť hudobnej výchove (nie tanečnej, nie speváckej). Ale i z dôvodu, že sa rada vzdelávam a získavam inovatívne postupy pri práci a moje vedomosti v oblasti hudobnej výchovy sú nedostačujúce. Očakávala som, že školenie mi prinesie mnoho nových, netradičných, inovatívnych aktivít, metód a foriem práce s deťmi, ktoré plne využijem v esteticko-výchovnej  oblasti výchovy v školskom klube detí.  
  Som veľmi potešená a nadmieru spokojná, že moje očakávania sa naplnili v oveľa väčšej miere ako som predpokladala a určite všetky uplatním a budem realizovať pri ďalšej práci s deťmi nielen v školskom klube detí. Za to vďačím skvelému a veľmi vysoko profesionálnemu prístupu pani školiteľky Alexandry Kuruc. Toto školenie budem odporúčať aj ostatným pedagogickým zamestnancom."
 • "Hudobná výchova je pre mňa osobne náročná, keďže som zameraná na TV. Ale skutočne musím napísať, že ma to veľmi bavilo, tešila som sa stále na naše stretnutia. Neskutočne super učenie, vysvetlenie, ohľaduplnosť.....dalo mi to veľa a hlavneeee z praxe. Nie omáčky. Celé to vzdelávanie bolo úžasné, veselé, poučné. Pochopila som, že hudobná výchova môže byť zaradená v každom predmete, dokonca aj v mojej TV. Ďakujem za všetko a určite budem odporúčať aj ostatným toto skvelé vzdelávanie, jednoznačne so Šaškou."

   
 • "Musím oceniť kvalitu lektora. Úžasný prístup, dochvíľnosť, príprava, zodpovednosť. Pre mňa je Saška veľkým príkladom, ako zodpovedne pristupuje k svojej práci. A naozaj obdivuhodné, ako to zvláda pri malom dieťatku. Vzdelávací program bol pestrý, kreatívny a nikdy som nepocítila pocit nudy...Úžasné a naozaj veľké ďakujem. "

   
 • "Určite by som odporučila toto vzdelávanie aj iným učiteľom. Bolo pre mňa veľmi prínosné, čo sa týka nadobudnutých poznatkov, inšpirácie, tvorivosti do mojej praxe s deťmi. Určite budem veľmi rada tieto inšpirujúce poznatky, vedomosti, skúsenosti v budúcnosti používať v mojej praxi. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce. Veľmi Ďakujem!!! "

   
 • "... určite by som odporučila vzdelávací program svojim kolegom, pretože vzdelávanie ma obohatilo, ukázalo mi nové metódy, aktivity, ktoré môžem zahrnúť pri práci s deťmi v materskej škole. Prístup školiteľky bol veľmi priateľský, profesionálny a ľudský. "

   
 • "Určite by som odporučila vzdelávací program svojim kolegom, aktivity ma veľmi obohatili a využila som ich pri práci s deťmi v materskej škole. Deťom sa to veľmi páčilo a obohatilo to aj ich. Školiteľka bola veľmi zlatá, pristupovala profesionálne, veľmi priateľsky a ľudsky."
Obchod Odporúčame Pomôcky
Dažďová palica - hudobný nástroj.

   Hudobný nástroj vytvára zvuk padajúceho dažďa, ktorý je veľmi upokojujúci. Otočením valca dieťa pozoruje poskakujúce kovové guličky a počuje ich upokojujúci zvuk. Skvelé pre zmyslový vývoj dieťaťa.Dažďová palica - presne takto znie dážď! S dažďovou palicou môžete imitovať zvuky jemného dažďa. Môžete ju použiť ako rytmickú hračku. Upokojuje zmysly detí i dospelých. Telo valca je priehľadné, môžete tak pozorovať ako sa guľôčky pohybujú cez zábrany vo valci. Dažďová palica trénuje akustické a vizuálne vnímanie. Deťom robia radosť od útleho veku, rozvíjajú ich hmatové a zmyslové schopnosti. Stačí ju potriasť a ozve sa fascinujúci zvuk, ktorý pripomína klepot dažďových kvapiek. Dažďová palica je vyrobená z plastu a vo vnútri sú plastové korálky.Dĺžka dažďovej palice je 30 cm.Doba dodania: 2 - 6 týždňovPri väčšom počte balení nás kontaktujte.

21,50 € Do košíka 17,92 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Motivačné rozhovory v školskom prostredí. 30.5.2022 17:00 - 19:00

Dieťa sa rodí s dvoma základnými potrebami: potrebou blízkeho vzťahu a potrebou autoaktualizácie. Ak má naplnenú potrebu blízkeho vzťahu, prirodzene napĺňa aj druhú potrebu. Ak však nemá osobu, ktorá by ho prijímala bezpodmienečne, potrebu autoaktualizácie potlačí. Čo to znamená? Že na to, aby sme dokázali dieťa/žiaka zmotivovať, musíme vedieť nielen čo, ale hlavne prečo. Musíme poznať jeho potreby a taktiež to, čoho sa mu nedostáva. To je úplný základ úspechu. V druhom kroku potom môžeme pristúpiť k samotnému motivačnému rozhovoru, ktorý sa nazýva aj rečou zmeny. A zmena je len vtedy pravdepodobná a trvalá, ak vychádza zo samotnej žiakovej potreby.ONLINE – Motivačné rozhovory v školskom prostredí. lektorka Zuzana Belánová30. mája 2022 v čase 17:00 - 19:00 hod.cieľová skupina: pedagógovia, vychovávatelia, asistenti učiteľov a odborní zamestnanci v MŠ, ZŠ, SŠ, ŠZŠ, vychovávatelia a odborní zamestnanci v CDR.certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailomČO SA DOZVIETE - vzdelávací obsah:• Čo sú to motivačné rozhovory a jednotlivé fázy zmeny• Prehľad motivačných rozhovorov• Základné techniky vedenia motivačných rozhovorov• Princípy motivačných rozhovorov• Pri akých skupinách študentov sú motivačné rozhovory účinné

22,00 € Do košíka 18,33 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Personalizácia výučby - aplikácia do praxe. 30.5.2022 17:00 - 20:00

Ako individualizovať vyučovanie v triede plnej rozmanitých žiakov?Zavádzanie akýchkoľvek inovácií vo výučbe vychádza predovšetkým zo snahy o zefektívňovanie procesov vzdelávania a skvalitňovanie ich výstupov. Zavádzanie inovácií do vyučovacieho procesu je súčasťou každodennej praxe učiteľa. Inovácie každodenne vykonávanej praxe učiteľa sú totižto základom dosahovania náležitej kvality výchovy a vzdelania ním vedených žiakov. Jedným z nástrojov, ktoré môžu výraznou mierou napomôcť učiteľovi rozvíjať jeho profesijné kompetencie a učiteľské majstrovstvo, a ktoré súčasne môže využívať ako podporný nástroj je zavádzania inovácií do svojej pedagogickej praxe.Personalizovaná výučba má ucelený pohľad na žiaka: jeho silné a slabé stránky, jeho motiváciu, záujmy, ašpirácie, úroveň jeho zručností alebo predchádzajúce znalosti. Z pohľadu personalizovaného učenia je žiak autonómny, vlastniaci svoje učenie.Vzdelávací obsah je prispôsobený jednotlivému žiakoviVzdelávací obsah sa jednotlivému žiakovi neustále v priebehu času prispôsobuje.Personalizáciu je možné najlepšie pochopiť ako proces, ktorý sa usiluje rešpektovať dôstojnosť a jedinečnosť každého žiaka, podporiť rovnosť vo vzdelávaní, maximalizovať osobný potenciál, riešiť potreby všetkých žiakov, ale najmä tých najzraniteľnejších a najschopnejších a obohatiť a podporiť angažovanosť študentov a učiteľov. V podstate dáva personalizácia žiakovi väčšiu kontrolu nad tým, čo sa učí, ako sa učí, kedy a kde sa učí a s kým sa učí.Súčasný a budúci život čím ďalej tým viac bude klásť dôraz na nové vedomosti, ale aj na nové zručnosti. Aby sa tieto zámery dosiahli je skutočne potrebné inovovať procesy výučby a razantne sa zbavovať modelu klasického vyučovanie. Ide o to, aby sa výučba stala skutočne efektívnou, aby pripravovala ľudí s bohatými vedomosťami, ale súčasne s tým aj ľudí mimoriadne kreatívnych.Vzdelávací program prehĺbi a inovuje kompetencie pedagóga v oblasti aplikácie procesov personalizácie do každodennej práce so žiakom. Učiteľ by mal počas výučby rešpektovať dôstojnosť a jedinečnosť každého žiaka, maximalizovať jeho osobný potenciál, definovať a rozvíjať jeho silné stránky, poznať typológiu jeho osobnosti, riešiť jeho potreby, podporovať rovnosť vo vzdelávaní, podporovať angažovanosť žiakov a učiteľov. Takýmto prístupom dáva žiakovi väčšiu kontrolu nad tým, čo sa učí, ako sa učí, kedy a kde sa učí a s kým sa učí. Vytvára podporný a bezpečný priestor, v ktorom si dieťa alebo mladý človek vytvára určujúci vzťah k sebe samému, vzťah k iným ľuďom a vzťah k okolitému svetu. Do inovácií v edukácii patrí aj pôsobenie učiteľa na žiakov. Inovatívne je, ak:učiteľ vie priebežne diagnostikovať úroveň každého žiaka, jeho aktuálny stav, vie mu poskytnúť pomoc a rady pri jeho ťažkostiach,sa učiteľ riadi myslením, že žiaden žiak nesmie zaostať, preto sa každému žiakovi venuje s patričnou pedagogickou a didaktickou starostlivosťou.Hlavný cieľ: Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zdokonaliť profesijné kompetencie, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti personalizácie výučby, metodológie a nových prístupov vo vyučovaní. Profil absolventa: Absolvent vzdelávania získa vedomosti, zručnosti ako aj schopnosť sebariadenia jedinca ako jadro svojbytnosti jeho osobnosti. Učiteľ vie žiakovi pomáhať si nájsť a zlepšiť schopnosť autoregulácie, získať zodpovednosť za seba samého a dostať učenie pod jeho vlastnú kontrolu. V intenciách personalizačného snaženia vie pojem osobnosť uplatňovať v štyroch významoch: ako dôraz na subjekt, na celistvosť, individuálne zvláštnosti a participatívne začlenenie, pričom všetky významy sa navzájom ovplyvňujú a dopĺňajú. Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistentPodkategórie: učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školyAplikácia ZOOMPodmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov. Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel.č.Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop.Dátum a miesto vzdelávania bude oznámené e-mailom.

79,00 € Do košíka 65,83 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Konflikt alebo šikana? 31.5.2022 17:30 - 19:30

Jedinci, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú od davu (a pritom ten dav nemusí byť vôbec priemerovaný) sú ostatnými vnímaní ako „divní“ a sú z kolektívu rôznymi formami vylučovaní. Jednou z takýchto foriem je aj šikana.Šikana predstavuje zvláštny prípad agresívneho jednania s výraznou asymetriou síl medzi agresorom a obeťou. Agresor si pritom musí byť vedomí toho, že svojim jednaním škodí a obeť musí mať motív alebo zámer takémuto jednaniu sa vyhnúť. Toľko definícia. Ale čo prax? Vieme naozaj dobre odhadnúť, kedy už hovoríme o šikanovaní ako o trestnom čine a kedy ide len o konflikt dvoch ľudí, ktorí obraňujú svoj konfrontačný názor? Veď generácia dnešných tridsiatnikov a štyridsiatnikov si určite dobre pamätá animovaný seriál (dnes pod názvom „Pane, pojďte si hrát „) „Potkali se u Kolína“, kde bola psychická šikana prezentovaná ako niečo normálne a akceptovateľné.ONLINE – Konflikt alebo šikana? lektorka Zuzana Belánová31. máj 2022 v čase 17:30 - 19:30 hod.Cieľová skupina: učitelia v MŠ, ZŠ, SŠ, ŠZŠ, vychovávatelia v ZŠ, ŠZŠ, SŠ a CDR, asistenti učiteľov, začínajúci školskí sociálni, liečební pedagógovia, psychológovia.certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailomČO SA DOZVIETE - vzdelávací obsah:Definícia šikany a definícia konfliktuFormy šikany, prejavy a aktériPohľad na agresora a jeho možné motívyPohľad na obeť a jeho mechanizmy prežívania a zvládania prejavov šikanyMožnosti pomoci obeti, agresorovi, triedeMožnosti multidisciplinárnej spolupráce

21,00 € Do košíka 17,50 € bez DPH Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Inovatívne rozvíjanie porozumenia v čítaní u detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka základnej školy. 4.6.2022 09:00 - 18:00

Rozvíjaniu porozumenia a celkovo funkčnej gramotnosti u detí predškolského veku a u prvákov sa doposiaľ v pedagogickej praxi nevenovala dostatočná pozornosť, hoci je vedecky dokázané, že treba rozvíjať porozumenie u detí už od raného veku. Náplňou vzdelávacieho programu je v praktických činnostiach, v rámci kooperatívneho vyučovania ukázať ako inovatívne, efektívne a hravo rozvíjať gramotnosť, aj keď deti ešte konvenčne čítať nevedia. Obsah vzdelávacieho programu je vždy pripravený tak, aby zodpovedal skupine prihlásených účastníčok. Budeme prepájať vzdelávacie činnosti s Bee bot, interaktívnou stenou a inými, pre deti podnetnými didaktickými pomôckami s cieľom rozvíjať ich funkčnú gramotnosť už od najútlejšieho veku so špecifickým zreteľom na to, aby mali radosť z čítania a rozumeli čítanému textu. Hlavný cieľ: Zdokonaliť profesijné kompetencie, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti didaktiky a metodológie. Aplikovať inovatívne prístupy k rozvoju funkčnej gramotnosti v praxi vychádzajúc z príslušného Štátneho vzdelávacieho programu pre vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Špecifické ciele:Prehĺbiť, rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie pedagógov:1. v oblasti rozvíjania porozumenia v čítaní u detí predškolského veku a prvákov, 2. v oblasti rozvíjania konvencií tlače a knižných konvencií u detí predškolského veku a prvákov,3. v oblasti pochopenia základných medzižánrových rozdielov medzi rozprávkou a poviedkou. Profil absolventa: Absolvent nadobudne spôsobilosti:1. vo využívaní rôznych metód a postupov zameraných na rozvíjanie funkčnej gramotnosti detí, identických pre aplikáciu v predprimárnom a primárnom vzdelávaní, tak aj vo výchovno-vzdelávacej činnosti realizovanej v školskom klube detí; 2. vo vytváraní vlastných praktických aktivít zameraných na rozvoj funkčnej gramotnosti, ako aj v aplikovaní získaných spôsobilostí na vytvorenie edukačných aktivít využiteľných pri vlastnej pedagogickej činnosti s cieľom efektívne podporovať a rozvíjať funkčnú gramotnosti (vrátane podpory rozvoja komunikačných kompetencií a kompetencií učiť sa učiť).Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistentPodkategórie: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školyPoplatok zahŕňa Metodickú príručku, formát PDF, počet strán 50 -súbor inovatívnych metodických materiálov. Postupy, ako ich konkrétne využiť v praxi, budú súčasťou vzdelávania. Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov. Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie vypracovaného písomného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel.čísle.Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop.Dátum a miesto vzdelávania bude oznámené e-mailom.Spätná väzba k vzdelávaciemu programu:"Nakoľko sa často venujem oblasti jazyka a komunikácie a snažím sa prepájať všetky ostatné oblasti, toto vzdelávanie ma veľmi zaujalo. Už po predchádzajúcich skúsenostiach s vynikajúcou lektorkou som neváhala a tešila som sa na nové poznatky. Vzdelávanie ma nesklamalo, opäť mi prinieslo do môjho profesijného života niečo nové, niečo čo môžem opäť prepojiť s predchádzajúcimi vedomosťami z iných webinárov s pani Valáškovou. V neposlednom rade som opäť videla nadšenie na strane detí, ktoré si počas voľných aktivít vyrábali knihy a každé chcelo svoj vlastný príbeh, pričom nezabúdali na to, že musíme napísať autora. Spoločne vymysleli úžasný názov vydavateľstva ŠŤASTNÝ DEŇ, ktorý aj mňa zahrial na srdci. Niektoré deti si knihu samy "nailustrovali". Je to pre mňa najlepšia odmena, vidieť, že i po aktivite sú deti stále motivované a majú chuť hrať sa zmysluplne. Veľmi dlho som na toto vzdelávanie čakala, ale oplatilo sa a odnášam si opäť množstvo nápadov na aktivity, ale i odborné informácie, ktoré sú ich neodmysliteľnou súčasťou.""Myslím si, že práve takýchto vzdelávaní ako slabikovanie a porozumenie v čítaní by sa mali zúčastniť všetky pani učiteľky v materskej škole, aby uľahčili nielen učiteľom ZŠ ale hlavne deťom nástup do 1. ročníka tým, že už budú ako tak pripravené na čítanie. Ďakujem inšpirácií za takýto druh vzdelávaní a hlavne pani lektorke za ľudský prístup zaujímavé podanie tejto témy, ochotu. Veľa som sa dozvedela nových informácií, možnosti učiť deti pútavým a kreatívnym spôsobom. Vrelo odporúčam aj ostatným kolegyniam získať iný pohľad na možnosti výučby detí už aj v materskej škole.""Veľmi prínosné školenie, hlavne pre začínajúce uč., alebo tie, ktoré neabsolvovali školenia v tomto tematickom znení. Lektorka sa vyjadrovala jasne a zrozumiteľne. Veľmi pozitívne je množstvo praktických aktivít, na ktorých sme si mohli predkladanú tematiku vyskúšať. "

103,00 € Do košíka 85,83 € bez DPH Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
Poďme spolu tvorivo myslieť - zážitkový workshop

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.