Nákupný košík
položky:

September. Moderný pedagóg v praxi - aplikácia inovatívnych princípov pozitívneho vzdelávania do edukačného procesu.

Moderná doba vyžaduje moderného pedagóga. Deti sú od útleho veku vystavované množstvu podnetov, ktoré negatívne ovplyvňujú ich schopnosť sústrediť sa na obsah, ktorý pre nich nie je zaujímavý. Moderný pedagóg vie žiakom ponúknuť rôznorodé metódy výučby, komunikácie a motivácie, výsledkom ktorých je napredovanie nielen v akademickej oblasti, ale aj v oblasti wellbeingu a sociálno-emocionálneho zdravia žiakov. 
Trendom tohto storočia sa stalo pozitívne vzdelávanie, ktoré je založené na podpore silných stránok žiakov, ich schopností a zručností. Prostredníctvom aplikácie inovatívnych princípov tohto prístupu sú žiaci podporovaní naučiť sa využívať svoje zdroje, spolupracovať so spolužiakmi, regulovať svoje emócie, či porozumieť tomu, že sa oplatí snažiť nielen kvôli známkam, ale kvôli nim samým. 
Súčasťou vzdelávacieho programu je časť zameraná na psychohygienu pedagógov, teda oblasť, ktorej nie je venovanej veľa pozornosti, ale je nesmierne dôležitá a ponúka nástroje k zvládaniu stresu, psychickej záťaže, či napätia, ktorým pedagógovia môžu čeliť. 
Tento komplexný vzdelávací program vychádzajúci z poznatkov modernej psychológie ponúka pedagógom výskumom overené a efektívne nástroje k tomu, aby žiakov formou pozitívneho vzdelávania viedli k zvedavosti, radosti z učenia, zvýšenej motivácii a vychovávali tak mladých ľudí, ktorí majú školu radi a cítia sa v nej dobre.

Do inovácií v edukácii patrí aj pôsobenie učiteľa na žiakov. Inovatívne je, ak:

  • učiteľ dbá na pozitívnu a stimulujúcu učebnú atmosféru, pretože je nielen motivujúca, ale pomáha prekonávať problémy a strach z chýb,
  • učiteľ pristupuje k deťom/žiakom s pochopením a úctou, má záujem na rozvoji všetkých detí/žiakov, potom je pre nich autentickou osobnosťou s rešpektovaním jeho spravodlivého prístupu,
  • sa usiluje o to, aby sa deti/žiaci učili so záujmom, preto pripisuje význam sebareflexii a vedie aj deti/žiakov k tomu, aby sa zamýšľali nad svojimi činnosťami, výsledkami,

Obsah vzdelávania:

  • Úvod, komunikácia, wellbeing a sociálno-emocionálne zdravie žiakov
  • Silné stránky, sebadôvera a motivácia žiakov
  • Sebakontrola a zvládanie emócií
  • Rozvoj empatie a prosociálneho správania v triede
  • Psychohygiena pedagóga ako prevencia syndrómu vyhorenia

Celý vzdelávací program aj záverečná prezentácia prebieha online - ZOOM.

Termíny - prezenčné vzdelávanie online:

  • 21. september 2024 v čase od 8:00 - 17:00 hod. je otvorenie novej skupiny.
  • október 2024 v čase od 18:00 - 20:00 hod. termín záverečnej prezentácie 

 

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ,  školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent

Podkategórie:  učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy

Kategórie odborných zamestnancov: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg

Aplikácia ZOOM/ aj vo vašej škole po dohode

Na základe zaslanej písomnej záväznej prihlášky účastník dostane pozvánku s obsahovou štruktúrou vzdelávania a všetky potrebné informácie e-mailom.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie online cez ZOOM vypracovaného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.
Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel. čísle.

REFERENCIE od účastníkov vzdelávacieho programu:

"Moderný pedagóg v praxi bolo veľmi inšpiratívne, zaujímavé, dozvedela som sa veľa nový a dôležitých informácií a aktivity, ktoré som vďaka pani lektorke spoznala, sú veľmi dobré, v praxi použiteľné a žiaci na ne reagovali pozitívne."

"Áno vzdelávanie by som určite odporučila svojím kolegom. Aktivity sa mi veľmi páčili a hneď som ich začala využívať v praxi."

"Chcem sa veľmi pekne poďakovať lektorke vzdelávania za prínosné inovačné vzdelávanie, vysokú odbornosť a pozitívnu atmosféru počas celého vzdelávacieho programu. Bola som
spokojná a vzdelávanie naplnilo moje očakávania."

"Vzdelávanie je veľmi náučné a inšpiratívne. Perfektný prístup a ochota pani lektorky."

"Vzdelávanie určite odporučím kolegom, pretože pri našej práci je pozitívne vzdelávanie nesmierne dôležité. Pracujeme so žiakmi, ktorí to vo svojom živote a rodinách majú často veľmi ťažké, neveria si, nedokážu požiadať o pomoc, majú strach z chýb a zlyhania. Je veľmi dôležité, aby sme im ukázali, že sa dá na veci pozerať aj z lepšej stránky."

"Zaradila by som to do povinných školení. Bolo to pre mňa veľmi prínosné školenie. Niektoré veci robím intuitívne – pozitívne vety. Deťom sa snažím hovoriť veci v klade – poď k tabuli, sadni si na stoličku... reagujú na to veľmi dobre. Chválim deti, ak sa im podarí úloha, pochválim ich aj za snahu, ak sa úloha nepodarí, ale vypracujú aspoň niečo. Toto školenie mi pomohlo si uvedomiť ako veľmi žiak/dieťa potrebuje pochvalu, povzbudenie, motiváciu, aby malo chuť učiť sa a chodiť do školy. Veľa záleží od učiteľa, aký má prístup k práci a žiakom/deťom, myslím, že to žiaci/deti vedia vycítiť a oplácajú to tým, ako sa tešia do školy."

"Určite áno, odporúčam toto vzdelávanie. Lektorka bola veľmi milá, trpezlivá, ochotná. Hodnotím veľmi pozitívne jej pripravenosť aj ochotu odpovedať na otázky. Správala sa  profesionálne, no zároveň ľudsky. Obsah vzdelávania naplnil moje očakávania až nad rámec. Okrem teoretických poznatkov bolo množstvo námetov týkajúcich sa praxe."

"So vzdelávaním som nadmieru spokojná. Prístup lektorky bol odborný, chápavý , obsah témy bol veľmi náučný a využiteľný v praxi . Vyhovoval mi prístup dištančne a aj časové rozpätie vzdelávania. Veľmi rada sa zúčastním ďalšieho IV cez váš portál. Ďakujem."

"Veľmi sa mi páčili techniky zvládania konfliktov a riešenie konfliktov. Veľa učiteľov nevie použiť správne slová pri ich riešení. Vzdelávanie bolo veľmi nápomocné, páčilo sa mi to. "

"Vzdelávanie ponúka rozvoj pedagóga v procese  komunikácie, pozitívneho vzdelávania i využívania aktivít v rámci komunikačných stratégií. Do pedagogickej praxe je tento vzdelávací program prínosom."

"Vzdelávanie bolo ucelené, prehľadné a užitočné. Páčili sa mi aktivity, ako aj prepojenie teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami zo života školy (: Veľmi oceňujem prístup pani lektorky, ako aj jej odborné vedomosti z danej problematiky. Počas vzdelávania, ako aj po ňom som sa cítila veľmi príjemne. Pani lektorka vytvorila pohodovú atmosféru, v ktorej sme sa cítili dobre, bezpečne a nemali sme problém s vyjadrením svojho názoru, či zdieľaním zážitkov, skúseností, a podobne. Toto vzdelávanie som odporúčala aj ďalším kolegyniam."

"Odporučila by som tento vzdelávací program svojim kolegyniam, pretože som nadobudla nové vedomosti a praktické rady i typy pre aktivizáciu a inováciu v praxi. Určite niektoré metódy a aktivity, ale i poznatky využijem vo svojej práci. Ako začínajúci učiteľ som privítala cenné rady a námety do mojej praxe." 

"Témy aj úlohy boli zaujímavé, príjemní komunikácia medzi pani lektorkou aj účastníkmi, pani lektorka bola veľmi dobre pripravená, aj celá organizácia vzdelávania, ktorého som sa zúčastnila prvýkrát,  je zatiaľ vynikajúca."

"Znovu výborné vzdelávanie od Inšpirácie. Pani lektorka bola skvelá, profesionálna, veľmi rozhľadená, poskytla nám množstvo poznatkov, skúseností, materiálov z vlastnej praxe. Určite odporúčam toto vzdelávanie aj svojim kolegyniam."

"Vzdelávanie by som odporučila mojim kolegom. Učím na prvom stupni ZŠ, kde sa stretávame s deťmi z rôznych sociálnych prostredí, s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, poruchami pozornosti a učenia. Pani lektorka ma inšpirovala a poskytla nám  množstvo aktivít, ktoré nie sú ani časovo, ani materiálne náročné, sú zaujímavé. Bola veľmi príjemná, dochvíľna a určite aj dobrá odborníčka na danú tému."

"S celkovým vzdelávaním som veľmi spokojná, šla som sem s tým, že sa niečo nové naučím, obohatím a môžem povedať, že ma to veľmi naplnilo a posunulo vpred. Už len samotná pani lektorka bola úžasná, veľmi dobre sa s ňou komunikovalo, páčila sa mi práca vo dvojiciach, kedy som mala možnosť spoznať nové pani učiteľky a ich skúsenosti. Veľké plus je aj online vzdelávanie, keďže som nemusela nikam dochádzať a tak som si mohla všetko doma naplánovať. Určite inovačné vzdelávanie odporúčam a už sa teším na ďalšie."

"So vzdelávaním a najmä s pani lektorkou som bola nadmieru spokojná. Aj keď vzdelávanie prebiehalo cez víkend, neľutujem, spoznala som nových ľudí a naučila som sa niečo nové.  Zo vzdelávania si odnášam nové poznatky, ktoré určite v práci využijem."

"Áno určite by som vzdelávanie odporúčala aj kolegyniam, už som ho aj odporúčala! Pretože si myslím, že na tomto vzdelávaní získa pedagóg také poznatky (nie len akademické), ktoré sa bežne na pedagogických školách až tak neučia, ale ktoré sú pre udržanie pozitívnej klímy v triede nevyhnutné. A taktiež, ktoré pomôžu aj nám pedagógom proti vyhoreniu. Taktiež si myslím, že stále prevláda hlavne medzi staršími kolegyňami zaužívaný autoritatívny a negatívne zameraný štýl komunikácie smerom k deťom, takže by bolo určite prospešné získať aj iný pohľad k výučbe detí. Som preto nesmierne rada, že existujú aj takéto typy vzdelávaní a dúfam, že sa ešte nejakých podobných zúčastním. "

"V tejto generácii, je z môjho hľadiska potrebne viac ako inokedy, vedieť ako hodnotiť a ako motivovať deti, aby sa zdravo vyvíjali a vzdelávali. Preto si myslím, že toto vzdelávanie by mal absolvovať každý učiteľ."

"Vzhľadom na aktuálnosť témy, by som toto vzdelávanie kolegom určite odporučila. Myslím si, že nielen z hľadiska našej profesie, ale aj vzhľadom k súčasnej situácii v spoločnosti, bude pre všetkých žiaduce sa rozvíjať aj v tejto oblasti. Ďakujem za inšpiratívne vzdelávanie - bohaté na podnety, odborné informácie i konkrétne techniky/stratégie, ktoré chcem v praxi s deťmi i vo svojom osobnom živote - určite vyskúšať.
Vzdelávanie bolo pre mňa zrozumiteľné, komplexné. Pani lektorka bola veľmi ústretová a v prípade akýchkoľvek podnetov bola ochotná s nami diskutovať či zdieľať odborný názor. Nemám pocit, že by bolo potrebné niečo doplniť do obsahu, nakoľko profesionálny prístup pani lektorky zaručoval, že sa môžeme baviť o čomkoľvek, čo nás zaujímalo."

"Vzdelávanie  zrozumiteľne, cieľavedome, účinne prináša pedagógovi širokú paletu stratégií a námetov na pomôcky, materiál, aktivity, ktorú má možnosť využiť vo svojej praxi vo všetkých stupňoch vzdelávania, od MŠ až po strednú školu. Lektor citlivo pristupuje a zapája  účastníkov do aktívneho vzdelávania a necháva účastníkom priestor na ich požiadavky a riešenie aktuálnych problémov z praxe. Nenásilnou, ale účinnou formou je účastník vedený až po záverečné hodnotenie a má pocit ústretovosti a dôvery."

"Vzdelávanie bolo realizované na profesionálnej úrovni, vedené pútavým, inšpiratívnym a podnetným spôsobom. Vyzdvihujem aj milý a empatický prístup lektorky. Oceňujem, že sa konalo v priestoroch našej školy. Získané poznatky určite zúročím v rámci vyučovania. Vzdelávanie budem z tohto dôvodu odporúčať aj iným pedagógom."

"Poznatky zo vzdelávacích blokov využívam v praxi neustále. Úspechy, ktoré som dosiahla u detí sú vašou vizitkou zmysluplnosti vašich vzdelávaní, ktoré cez učiteľov aplikujete do praxe. Odporučila som vzdelávací program kolegyniam. 

Po ukončení programu som si uvedomila akým profesionálom je p. lektorka. Nikdy neurazila našu dôstojnosť a vážnosť, aj keď sme povedali niečo čo nebolo k veci. Usmernila naše myšlienkové pochody, podnietila v nás kritické myslenie a úvahu nad tým čo a ako robíme. A hlavne nebola tu kopa teórie, ale my, naše deti, skúsenosti, problémy, ale aj stratégie ako to zvládnuť.

Prajem veľa spokojných pedagogických a odborných zamestnancov a veľa tvorivých úspechov."

"Vzdelávanie bolo na veľmi vysokej úrovni, som spokojná. Veľa užitočných informácii do života. Je to však dlhá cesta a treba na nej vykročiť vpred. Veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutia v budúcnosti." 

"Z každého vzdelávacieho bloku som do práce priniesla kopec aktivít aj poznatkov, ktoré som využívala a prospelo to nie len mne ako učiteľke ale aj mojej triede. "

"Ja by som ho svojim kolegyniam odporučila, aby sme boli pri výchove a vzdelávaní v práci s našimi deťmi v centre jednotné. Je veľmi dobré keď si vypočujú a do praxe aplikujú nové poznatky. Doba sa mení a  s ňou aj myslenie a chápanie našich detí. Za mňa výborný vzdelávací program." 

"Program mi priniesol zaujímavé poznatky prepojiteľné s reálnymi situáciami z vyučovacieho procesu a využiteľné v praxi i v bežnom živote. Taktiež množstvo podnetných aktivít, ktoré sa dajú využiť v priamej výchovno-vzdelávacej činnosti i pri snahe zabrániť vlastnému vyhoreniu. Lektorka bola veľmi príjemná, fundovaná a poskytla mi množstvo námetov i chuti do neustáleho zlepšovania sa a osobného napredovania. Veľmi ma tiež obohatilo vzájomné sa zdieľanie s kolegyňami a ich nazeranie na situácie a skúsenosti."

V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel.č.

Po zaslaní záujmu o vzdelávanie, Vás budeme kontaktovať !

📌 Bankové spojenie:

SK9483300000002801385173 a do poznámky prosím uviesť vaše meno a priezvisko/INV názov vzdelávania.

Poplatok 81,- e

 

Obchod Odporúčame Odborné publikácie
Farebné notové záznamy - 21 unikátnych piesní v publikácií

Farebné notové záznamy – noty vo farbách dúhy.Farebné notové záznamy sú didaktickou pomôckou, prostredníctvom ktorej viete s deťmi/žiakmi v škole zahrať melódie jednoduchých detských piesní a riekaniek.Inšpirácia ponúka 21 notových záznamov piesní a riekaniek. Melodizovať môžete podľa nich na farebných hudobných nástrojoch – boomofóne, zvonkohre, nízkych či vysokých zvončekoch a metalofóne. Sú to hudobné nástroje, s ktorými deti nemajú pri manipulácii problém. Hudobné činnosti s farebnými notovými záz

7,00 € Do košíka 6,36 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Vzdelávanie cez plán obnovy. Čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. 23.7.2024 08:00 - 31.8.2024 19:00

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj, poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025.Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci, teraz je možné zúčastniť sa inovačného vzdelávania, ktoré Vám môže škola preplatiť a následne zažiadať o refundáciu z plánu obnovy.vyberte si program inovačného vzdelávania zaregis

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi, inovačné vzdelávanie. 25.7.2024 08:00 - 13:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Inovatívne prvky v hudobnej výchove. Materské školy. 26.7.2024 17:00 - 27.7.2024 17:00

Ako rozvíjať hudobnosť dieťaťa t. j. hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, prebúdzať trvalý a pozitívny vzťah k hudbe, umeniu, k národným kultúrnym hodnotám a človeku? Hľadáte praktické tipy na aktivity s deťmi a chcete sa priblížiť ich potrebám?  Potom je náš vzdelávací program Inovatívne prvky v hudobnej výchove určený práve pre Vás! Inovačné vzdelávanie sme obohatili o špecializovaný obsah zameraný na potreby detí a odborníkov z materských škôl. Vzdelávací program môžete absolvovať podľa paragrafu 10 ods. 4 zák

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej tvorivosti detí predškolského a mladšieho školského veku. 29.7.2024 08:00 - 13:00

Ľudová pieseň, hra a tanec patria ku klenotom slovenskej kultúry. Sú navzájom úzko späté a spoločne tak vytvárajú časť ľudového umenia. Týmto klenotom ľudového umenia učíme už deti od malička vo forme komplexnej hudobno-pohybovej výchovy. Je potrebné v pravý čas a správne vybrať všetko čo folklór, spev, hudba, hra a tanec v symbióze ponúka. Využiť aktivitu, tvorivosť a živosť detí predškolského veku a žiakov mladšieho školského veku.Obsahom vzdelávacieho programu sú práve možnosti, spôsoby, prostriedky, metódy, ale

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Aktivita na doma - Geometrické tvary

lektorka PaedDr. Alexandra Kuruc.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám