Nákupný košík
položky:

November. OD INTEGRÁCIE K INKLÚZII – aplikácia inovatívnych prístupov.

Čo je inkluzívne vzdelávanie? Akými postupmi ho dosiahnuť? Aké výzvy pred nás stavia? Ako môžeme identifikovať a postupne odstraňovať bariéry? Takéto a podobné otázky si kladieme všetci pedagógovia a ostatní zainteresovaní na vzdelávaní detí a žiakov. 

Integrácia detí so špeciálnymi potrebami je na Slovensku, podobne ako vo väčšine iných krajín, už dlhodobo školskou realitou.

Integrované vzdelávanie žiakov so závažnejšími odchýlkami nie je zakázané, ale naráža na rôzne prekážky. Naďalej sa očakáva, že s využitím jednotných pedagogických metód a materiálov si žiaci rovnakým tempom osvoja rovnaké obsahy a postupy, čiže ich vzdelávacie potreby sú rovnaké.

Inkluzívna škola by mala poskytnúť priestor pre učenie a participáciu všetkých žiakov zmenou filozofie školy, vytvorením priateľského prostredia, v ktorom je každý žiak vítaný; prostredia vzájomnej pomoci, spolupatričnosti, a čo je najdôležitejšie, akceptovaním rozmanitosti.

Môžeme konštatovať, že v súčasnosti prebieha prechodné obdobie medzi integráciou a inklúziou.

Často sa stretávame s názorom, že nemôžeme prechádzať na inklúziu, keď ani integráciu nemožno považovať za optimálne zavŕšenú. Táto otázka je závažná: máme optimalizovať integráciu a až následne sa venovať inklúzii? Alebo treba integráciu zavrhnúť a začať budovať inklúziu?

Hlavným cieľom inovačného programu je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov. Poskytnúť základnú orientáciu v otázkach perspektívy inklúzie a reality integrácie v kontexte kurikulárnej reformy. Budeme hľadať odpovede na to, ako pomôcť integrovaným žiakom, čo s deťmi, ktorých ťažkosti nenapĺňajú diagnostické kritériá a ako to celé uchopiť vo výučbe s celou triedou.

Riešením nemôže byť rozširovanie kategórií špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ale priznanie individuálnych edukačných potrieb každému dieťaťu/žiakovi, čiže inkluzívny prístup.

VZDELÁVACÍ OBSAH:

  • Inkluzívna škola
  • Podporné poradenské zázemie v škole
  • Špecifické poruchy učenia
  • ADD a ADHD
  • Autizmus
  • Tvorba a implementácia podporných riešení

Absolvent vzdelávacieho programu si rozšíri svoje spôsobilosti v nasledovných kompetenciách:

  • v oblasti žiak:

Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka

Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka

  • v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu:

Plánovať a projektovať vyučovanie

  • oblasti profesijného rozvoja:

Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.

Budeme pracovať s nasledovnými materiálmi, ktoré si každý účastník pripraví (preferenciu papierovej / elektronickej verzie nechám na vás):

·         Úpravy vo výchove a vzdelávaní podľa potrieb dieťaťa a žiaka

https://nivam.sk/wp-content/uploads/2023/11/Upravy-vo-vychove-a-vzdelavani-podla-potrieb-dietata-a-ziaka.pdf

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ,  školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent, vychovávateľ 

Podkategórie:  učiteľ prvého stupňa základnej školy,  učiteľ druhého stupňa základnej školy

Kategórie odborných zamestnancov: špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg

Aplikácia ZOOM  - vzdelávanie budeme realizovať online ako aj záverečnú prezentáciu. 

Prezenčná forma vzdelávania sa realizuje online cez ZOOM:


Termín:   6. november  2024  v čase od 17,00 - 20,00 hod.

                       11. november 2024 v čase od 16,30 - 20,00 hod. 

                       13. november 2024 v čase od 16,30 - 20,00 hod.

                      28. november 2024 v čase od 16,00 hod. - záverečná prezentácia

Na základe zaslanej písomnej záväznej prihlášky účastník dostane všetky potrebné informácie e-mailom.

Osvedčenie a pracovný materiál môže byť dokladom do atestačného portfólia.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou online pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie online cez ZOOM vypracovaného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.
Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Jednoduchý program inovačného vzdelávania si môže škola objednať pre kolektív - termín dohodou. 
V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na telefónnom čísle 0908 942 788.

Po zaslaní záujmu o vzdelávanie, Vás budeme kontaktovať mailom!

📌 Bankové spojenie:

SK9483300000002801385173 a do poznámky prosím uviesť vaše meno a priezvisko/INV názov vzdelávania.

Poplatok 81,- e

Hodnotenie vzdelávania účastníkmi:

“Pani lektorka má zjavne veľa odborných skúseností z vlastnej praxe. Vie preto poradiť a usmerniť. Takéto vedomosti a skúsenosti si vážim viac ako len ponúknutú teóriu. Považujem to za pridanú hodnotu vzdelávania, nakoľko som absolvovala v minulosti aj
také vzdelávania, ktoré boli výlučne teoretické.“

“Vzdelávanie by som odporučila kolegom, čo sa aj stalo. Pani lektorka bola veľmi milá, vytvorila príjemnú klímu počas vzdelávania. Obohatila moje vedomosti nielen v teoretickej oblasti, ale aj praktickými radami z praxe. Ďakujem.“

“Oceňujem odbornosť pani lektorky. Vyzná sa vo veciach, pričom má reálny pohľad na situáciu v školách. Má triezvy a primeraný pohľad na veci s množstvom zažitých konkrétnych problémov a ich riešení. Pritom bola milá, precízna a adresná.“

Obchod Odporúčame Rodičia a deti
Dotkni sa oblohy

Deti sa čoraz viac zaujímajú o náročnejšie témy. Jednou z nich je tematika vesmíru. Vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. Sú obzvlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Zaujímajú sa o súvislosti na akých svet funguje, chcú ho pochopiť, chcú dosiahnuť až ku hviezdam.Dotkni sa oblohy – publikáciu odporúčame vytlačiť, alebo ju môžete premietať na tablete/počítači. Deti sa pri jednotlivých úlohách z knihy vystriedajú podľa pokynov rodiča/súrodenca. Do niektorých aktivít môžete zapojiť aj celú skup

5,00 € Do košíka 4,55 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Vzdelávanie cez plán obnovy. Čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. 23.7.2024 08:00 - 31.8.2024 19:00

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj, poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025.Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci, teraz je možné zúčastniť sa inovačného vzdelávania, ktoré Vám môže škola preplatiť a následne zažiadať o refundáciu z plánu obnovy.vyberte si program inovačného vzdelávania zaregis

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi, inovačné vzdelávanie. 25.7.2024 08:00 - 13:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Inovatívne prvky v hudobnej výchove. Materské školy. 26.7.2024 17:00 - 27.7.2024 17:00

Ako rozvíjať hudobnosť dieťaťa t. j. hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, prebúdzať trvalý a pozitívny vzťah k hudbe, umeniu, k národným kultúrnym hodnotám a človeku? Hľadáte praktické tipy na aktivity s deťmi a chcete sa priblížiť ich potrebám?  Potom je náš vzdelávací program Inovatívne prvky v hudobnej výchove určený práve pre Vás! Inovačné vzdelávanie sme obohatili o špecializovaný obsah zameraný na potreby detí a odborníkov z materských škôl. Vzdelávací program môžete absolvovať podľa paragrafu 10 ods. 4 zák

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej tvorivosti detí predškolského a mladšieho školského veku. 29.7.2024 08:00 - 13:00

Ľudová pieseň, hra a tanec patria ku klenotom slovenskej kultúry. Sú navzájom úzko späté a spoločne tak vytvárajú časť ľudového umenia. Týmto klenotom ľudového umenia učíme už deti od malička vo forme komplexnej hudobno-pohybovej výchovy. Je potrebné v pravý čas a správne vybrať všetko čo folklór, spev, hudba, hra a tanec v symbióze ponúka. Využiť aktivitu, tvorivosť a živosť detí predškolského veku a žiakov mladšieho školského veku.Obsahom vzdelávacieho programu sú práve možnosti, spôsoby, prostriedky, metódy, ale

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - edukačno inšpiratívny MARATÓN - Prešov - 26. marca 2018

Edukačno-inšpiratívny maratón pre pedagógov je vzdelávací projekt pre pedagógov, ale aj pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať detskú zvedavosť a nechať ich tak ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám