Nákupný košík
položky:

Júl. Telesná výchova v materskej škole. Od hlavy po päty.

Hlavným cieľom inovačného vzdelávacieho programu je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov. Rozvíjať komplexne motorické funkcie a pohybový aparát detí v predškolskom veku. 

Špecifické ciele:

 • Oboznamovať sa s podmienkami rozvíjania motorických zručností. 
 • Vhodne plánovať a systematicky realizovať motivované cvičenia, zdravotné cvičenia so zameraním na rôzne prípravné cviky. 
 • Zaraďovať cielene a systematicky aktivity zamerané na  rozvíjanie priestorovej orientácie, kultivovaného pohybového prejavu dieťaťa a spolupráce detí.
 • Motivovať výberom aktivít deti k pravidelnému a systematickému cvičeniu a budovať správne pohybové návyky.

  Tematické obsahové celky inovačného vzdelávania:
Úroveň fyzického stavu dieťaťa v materskej škole. Optimálny stav a odchýlky.
Motivované cvičenia a zdravotné cvičenia
Chôdza a beh - gradácia cvičení
Skoky a preskoky - využitie náradia a náčinia
Hudobno - pohybové hry a  tanec
Pohybové hry a aktivity v exteriéri v súvislosti s ročným obdobím
Akrobatické cvičenia, práca s náčiním, prípravné cvičenia. 

Získané profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania:

 • Pozná zákonitosti psychického a fyzického vývinu a rozvoja osobnosti dieťaťa.
 • Posudzuje perceptuálno-motorické charakteristiky dieťaťa s využitím metódy pozorovania.
 • Vyberie obsah výchovno-vzdelávacích činností v súlade so stanovenými výchovno-vzdelávacími cieľmi a očakávanými výsledkami detí a obohacovať ho o školské a regionálne špecifiká.
 • Pozná teoretické východiská plánovania a projektovania výchovno-vzdelávacej činnosti a ich špecifiká v predprimárnom vzdelávaní.
 • Využíva rozmanité stratégie, metódy, dodržiava didaktické zásady vo všetkých edukačných oblastiach - komunikačná, personálno-sociálna, somatomotorická.
 • Cielene zaraďuje aktivity primárnej prevencie sociálno-patologických javov, porúch pohybového aparátu, civilizačných ochorení vrátane obezity a duševného zdravia.
 • Vyberá a využíva učebné zdroje, didaktické pomôcky, didaktickú techniku, médiá, digitálne technológie, náčinia, náradia a  prispôsobuje ich výber rozvojovej úrovni a učebným možnostiam detí. 

Inovačné vzdelávanie poskytne informácie, ukážky a praktické aktivity z perceptuálno-motorickej oblasti. Účastníci sa oboznámia s úrovňami fyzického stavu dieťaťa v materskej škole, jej optimálnym stavom a odchýlkami.
Vytvoríme si motivované cvičenia a zdravotné cvičenia na rôzne témy s prirodzenou gradáciou. 
Pri skokoch a preskokoch využijeme zaujímavé náčinie.
Ukážky a návrhy aktivít budú realizované a plánované v interiéri i exteriéri.
Zameriame sa na hravé prípravné cvičenia ku rôznym cvikom.
Pomôcky: tenisová loptička, lopta, s ktorou sa dá driblovať, guma na skákanie, švihadlo, korálky s priemerom 1-2 cm, alebo guľôčky, ponožka, gumička, netradičná pomôcka na cvičenie podľa vlastného výberu účastníka.

Celé vzdelávanie sa realizuje prezenčne v online priestore cez ZOOM.

Termíny:  19. júl 2024 v čase od 17,00 hod. - 20,00 hod.

                     20. júl  2024 v čase od 8,00 hod. - 17,00 hod.

                     16. augusta 2024 v čase od 18,00 hod. - záverečná prezentácia 

Aplikácia ZOOM

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, pedagogický asistent

Podkategórie:  učiteľ materskej školy

Osvedčenie a pracovný materiál môže byť dokladom do atestačného portfólia.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie online cez ZOOM vypracovaného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.
Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel. čísle.

 

Po odoslaní registračného formulára Vás budeme kontaktovať  mailom!

📌 Bankové spojenie:

SK9483300000002801385173 a do poznámky prosím uviesť vaše meno a priezvisko/INV názov vzdelávania.

Poplatok 81,- e

Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
Aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese.

Práve vzťah k učeniu sa a škole ako takej zohráva popri schopnostiach žiakov a podmienkach vzdelávania najdôležitejšiu úlohu, ktorá sa prejaví vo vzdelávacích výsledkoch detí, v ich správaní a neskôr v životných postojoch, zahŕňa vzťah k učiteľom, k obsahu vyučovania, k spolužiakom i k sebe samému. Učiteľ, ktorý vytvára žiakom vhodné podmienky pre aktívne učenie sa, výrazne ovplyvňuje ich celkový postoj ku škole, čo sa odzrkadľuje nielen na učebných výsledkoch, ale aj na vnútornom prežívaní žiaka. A

0,00 € Do košíka 0,00 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. Inovácie do edukácie v základných a stredných školách. 13.6.2024 17:00 - 19:00

Práve vzťah k učeniu sa a škole ako takej zohráva popri schopnostiach žiakov a podmienkach vzdelávania najdôležitejšiu úlohu, ktorá sa prejaví vo vzdelávacích výsledkoch detí, v ich správaní a neskôr v životných postojoch, zahŕňa vzťah k učiteľom, k obsahu vyučovania, k spolužiakom i k sebe samému. Učiteľ, ktorý vytvára žiakom vhodné podmienky pre aktívne učenie sa, výrazne ovplyvňuje ich celkový postoj ku škole, čo sa odzrkadľuje nielen na učebných výsledkoch, ale aj na vnútornom prežívaní žiaka. A

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy ADHD – bolesť detskej duše. 13.6.2024 18:00 - 20:00

Početnosť výskytu ADHD v detskej populácii v posledných rokoch prudko stúpa. Otázkou je, či  pribúda počet, ktoré tento syndróm majú, alebo pribúda počet detí, ktoré ho majú diagnostikovaný, pretože vďaka väčšej informovanosti u nich bola vykonaná diagnostika a to má za následok nárast percentuálneho výskytu tohto syndrómu. Vďaka informovanosti takisto pribúda aj počet rodičov a učiteľov, ktorí sú schopní všimnúť si u dieťaťa prejavy, ktoré môžu tomuto syndrómu nasvedčovať a včas začať vhodný sp

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Tréning relaxačných techník. 17.6.2024 17:00 - 19:00

Špeciálny webinár venovaný relaxačným technikám, ktoré môžu rozvinúť našu myseľ aj náš život. Povieme si k čomu je dobrá práca s dychom, vizualizácia, imaginačné cvičenia, ale meditácie. Už dávno sa vie, že všetky tieto metódy pomáhajú nášmu telu zrelaxovať sa.Sú prospešné pre naše zdravie, ale dokážu nám pomôcť aj lepšie zvládať náročné životné situácie. Prečo tomu tak je?Okrem toho si niektoré techniky vyskúšame a zoznámime sa svojím telom a myslí.Cieľ webináru: vyskúšať si relaxačné techniky

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Detská kresba. 19.6.2024 17:00 - 19:00

Detská kresba: Aj kruhy, čiarky, paličky, či dokonca bodky majú svoj príbeh. Skúsme ho vidieť srdcom a poznajme tak detskú dušu. Od čoho všetkého závisí vývin detskej kresby, čo všetko grafomotorický prejav dieťaťa ovplyvňuje, čomu sa detská kresba podobá a ako porozumieť tomu, čo dieťa prežíva a zároveň interpretuje pomocou kresby. Ako ovplyvňuje úroveň motoriky a senzomotorickej koordinácie kresbu, ako vplýva úroveň kognitívnych schopností na kresliaci prejav dieťaťa, vplyv sociokultúrnych podmien

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - Materská škola Kešov - 12. júna 2018

Témou workshopu bude hľadanie rytmu v rôznych piesňach a tvorba tancov pre deti a žiakov tak, aby boli zaujímavé a vychádzali z detského vnímania hudby.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám