Nákupný košík
položky:

September. Motivácia žiaka k učeniu sa cez aktivizujúce metódy v prostredí základných umeleckých škôl.

Vzdelávací program prehĺbi a inovuje kompetencie pedagóga oblasti aplikácie procesov aktívneho učenia sa cez jeho osobnosť, cez vytváranie korektných vzťahov so žiakmi a cez výber vhodných vyučovacích metód. 

Prehĺbi jeho schopnosť viesť učebný proces cez inovatívne metakognitívne postupy prostredníctvom motivačných techník s využitím skupinovej dynamiky aj individuálneho prístupu ku každému žiakovi. 
Zároveň inovuje jeho znalosti a zručnosti v oblasti:

 • sociálno-afektívneho vyučovania, 
 • rozvíja jeho schopnosť riešiť aktuálny odborno-metodický problém cez modelové situácie, diskusné metódy, kritické myslenie a argumentáciu. 

  Vďaka týmto novým zručnostiam pomôže žiakovi pochopiť nielen to, čo sa učí, ale aj prečo, čo mu uľahčí celý edukačný proces.

  Do inovácií v edukácii patrí aj pôsobenie učiteľa na žiakov. Inovatívne je, ak:
 • učiteľ prikladá význam metakognícii, ktorá je pre učenie sa žiaka veľmi dôležitá, žiakom to pomáha k tomu, aby sa učili, ako poznávať a učiť sa nové, ako rozvíjať svoju tvorivosť a schopnosti vedieť riešiť problémy.

  Vo vzdelávacom programe sa sústreďujeme na napr.:
 • dbať na prepojenie školy so životom,
 • umožniť aktívne konštruovať poznanie žiakov na základe vlastných skúseností, aktivít, ale aj chýb,
 • vytvárať priestor vo vyučovaní na rozvoj tvorivosti, kritického myslenia a ďalších sociálnych zručností,
 • koncipovať zmysluplný obsah aj podporou účelných spôsobov, foriem a metód vzdelávania i celkovou zmenou klímy školy,
 • využívať individualizovaný (diferencovaný, personalizovaný) prístup ako základný pilier, v centre ktorého stojí učiaci sa, jeho osobný potenciál a vzdelávacie potreby.

Hlavným cieľom je inovovať  profesijné kompetencie  učiteľov potrebných na modernizáciu a inováciu edukačného procesu prostredníctvom metakognitívnych procesov cez implementáciu aktivizujúcich metód.

Čiastkové ciele:

 • Prehĺbiť kompetencie učiteľa v rovine vedenia edukácie cez jeho osobnosť, v rovine interakcie a kooperácie cez rozvoj vzťahov
  a v rovine učenia cez výber vhodných metód
 • Prehĺbiť schopnosť viesť učebný proces cez inovatívne metakognitívne postupy
 • Integrovať v edukácii procesy personalizácie, socializácie a kognitivizácie
 • Zdokonaliť sa v prezentačných a komunikačných schopnostiach zameraných na edukáciu cez osobnosť učiteľa s využitím skupinovej dynamiky a motivácie
 • Rozšíriť si metodické portfólio a aplikačnú zručnosť pri výbere vhodných metód a foriem práce
 • Inovovať znalosti a zručnosti  v oblasti sociálno-afektívneho vyučovania 
 • Rozvíjať schopnosť riešiť odborno-metodický problém cez modelové situácie, diskusné metódy, kritické myslenie a argumentáciu 
 • Obohatiť  kompetencie o spôsobilosť navrhnúť korekcie na skvalitnenie edukačného procesu
 • Zdokonaliť sa vo formulovaní dlhodobých a krátkodobých cieľov v oblasti metakognície a sociálno-afektívneho učenia.

Vzdelávacie okruhy:

I. Aktivizujúci prístup - pojem, metodológia, podstata a princípy metakognície

II. Proces personalizácie, socializácie a kognitivizácie – ich integrácia do edukácie cez metakognitívne metódy

III. Koncepcia aktívneho učenia sa a metakognitívnych stratégií – riadenie, regulácia a kontrola procesu učenia sa

IV. Aktívne činitele učenia sa – ich podstata na úrovni motivácie a vytvárania klímy

V. Skupinová dynamika – tvorba skupín, ich vnútorná štruktúra, vzťahové konštelácie a roly

VI. Aktivizujúce metódy – ich implementácia v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny

VII. Tvorba vlastného metodologického portfólia - implementácia nadobudnutých zručností vo výchovno-vzdelávacom procese jednotlivých vyučovacích predmetov

Aplikácia ZOOM - prezenčne online.

Termíny vzdelávacích blokov: 

 • 17. september 2024 v čase 8:00 - 12:00 hod.
 • 27. september  2024 v čase 8:00 - 12:00 hod.
 • 1. október  2024 v čase 8:00 - 12:00 hod.
 • 8. október 2024 v čase 8:00 - 12:00 hod.
 • 17. október 2024 v čase 8:00 - 12:00 hod. - záverečná prezentácia

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne online a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ

Podkategórie:  učiteľ základnej  umeleckej školy

Osvedčenie a pracovný materiál môže byť dokladom do atestačného portfólia.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie vypracovaného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.
Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

Jednoduchý program inovačného vzdelávania si môže škola objednať pre kolektív - termín dohodou. 
V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na telefónnom čísle.

Spätná väzba:

"Odporučila som už tento vzdelávací program aj kolegom z inej školy. Témy sú „šité“ presne pre nás, učiteľov, na Zuš. Zároveň chcem vyzdvihnúť aj prácu našej pani lektorky Renáty Taligovej – jej odbornosť, komunikatívnosť, výborný prístup a z toho vyplývajúca
pozitívna klíma v skupine."

"Pani Taligová je vynikajúca lektorka, ktorá ma veľmi inšpirovala. Vyhovoval mi jej spôsob
komunikácie, bezprostredný prejav a jej vynikajúce vedomosti v tejto oblasti. Ďakujem a som
veľmi rada, že mám s pani Taligovou ešte 2 vzdelávania."

"Vzdelávanie sa mi veľmi páčilo. Obohatilo moje vedomosti a hlavne som získala
nové materiály, nápady, ktoré využijem v praxi. Toto vzdelávanie určite doporučím aj svojim kolegom."

👏"Dobrý deň! Chcem sa veľmi pekne poďakovať za všetky 4 kolegynky zo základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste, ktoré sme absolvovali inovačný program s lektorkou Taligovou.

"Motivácia žiaka k učeniu sa cez aktivizujúce metódy v prostredí základných umeleckých škôl. Pani lektorka bola veľmi príjemná, zmenila nám pohľad na štýl vyučovania, chápanie každého jednotlivého žiaka a taktiež nám pomohla i v otázkach našej vlastnej osobnosti. Kiežby mali všetci poskytovatelia týchto služieb takýchto lektorov. Taktiež si veľmi vážime, že ste nám vyšli v ústrety s dopoludňajším časom vzdelávacích blokov, nemuseli sme riešiť dovolenky a podobné záležitosti. Ešte raz vďaka."

"Prednášateľka bola veľmi ústretová, fundovaná, mala ľudský prístup. Vychádzala z praxe, dokázala motivovať a zaujať, jasne
rozprávala, ponúkla nám iné metódy, ktorými vieme obohatiť svoju prácu. Jej know how som
hneď dokázal využiť na hodinách a žiaci to ocenili. Patrí jej veľká vďaka a obdiv.

"Vzdelávanie v Inšpirácii s Renkou mi rozhodne stálo za to byť s ňou - s nimi. Renka je pre mňa osobnosťou so zručnosťami, vedomosťami, vlastnosťami, ktoré by každý pedagóg mal mať. Mohla by som vymenovať niekoľko z nich, ale pre mňa najdôležitejšie bolo zistenie, že sa nám prihovára a sprevádza nás vzdelávaním cez aj svoje vlastné zážitky, skúsenosti, že jej nerobí problém povedať aj to aké sú jej (ako ich ona sama nazvala) milé nedostatky.

Spôsob, akým nás viedla, odpovedala, reagovala, dopĺňala, nadväzovala a prepájala myšlienky, to čo vyzdvihla, dokázala oceniť, podporiť a posilniť malo charakteristické znaky samotných inovačných vzdelávaní, ktoré lektorovala. (Motivácia žiaka k učeniu, Myšlienkové mapy v školskej praxi, Personalizácia výučby, Sociálno-afektívny prístup).

Práve preto pre mňa nie je prázdna - vyumelkovaná lektorka. 

Ona je "skutočná." Je pre mňa stelesnením toho, čo prezentuje a pokladá za dôležité v práci s deťmi, mládežou, a aj dospelými."

Po zaslaní záujmu o vzdelávanie, Vás budeme kontaktovať !

📌 Bankové spojenie:

SK9483300000002801385173 a do poznámky prosím uviesť vaše meno a priezvisko/INV názov vzdelávania.

Poplatok 81,- e

Obchod Odporúčame Rodičia a deti
Dotkni sa oblohy

Deti sa čoraz viac zaujímajú o náročnejšie témy. Jednou z nich je tematika vesmíru. Vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. Sú obzvlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Zaujímajú sa o súvislosti na akých svet funguje, chcú ho pochopiť, chcú dosiahnuť až ku hviezdam.Dotkni sa oblohy – publikáciu odporúčame vytlačiť, alebo ju môžete premietať na tablete/počítači. Deti sa pri jednotlivých úlohách z knihy vystriedajú podľa pokynov rodiča/súrodenca. Do niektorých aktivít môžete zapojiť aj celú skup

5,00 € Do košíka 4,55 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Máj. Vychovávatelia. Motivácia žiaka k učeniu sa cez aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. 20.5.2024 08:00 - 11:30

Vzdelávací program prehĺbi a inovuje kompetencie pedagóga oblasti aplikácie procesov aktívneho učenia sa cez jeho osobnosť, cez vytváranie korektných vzťahov so žiakmi a cez výber vhodných vyučovacích metód. Prehĺbi jeho schopnosť viesť učebný proces cez inovatívne metakognitívne postupy prostredníctvom motivačných techník s využitím skupinovej dynamiky aj individuálneho prístupu ku každému žiakovi. Zároveň inovuje jeho znalosti a zručnosti v oblasti:sociálno-afektívneho vyučovania, rozvíja jeho schopnosť riešiť aktuá

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava. NEBUĎ AKO GEJZA, BUĎ AKO GUSTO! 20.5.2024 14:00 - 16:00

Už v starovekom Grécku Sokrates a Platón kládli dôraz na to, aby sa človek učil rozprávať a argumentovať. Umenie myslieť a hovoriť považovali za kľúčové zručnosti a kompetencie, aby uspeli v spoločnosti, mali schopnosť analyzovať a prezentovať myšlienky. Sokrates si všímal rozpory a argumentáciu v rozhovore, teda dialóg povzniesol na umenie. Na Slovensku sme v implementácii týchto dôležitých ľudských zručností do edukácie stále v začiatkoch. Ako rozvíjať u detí/žiakov komplex myšlienkových operácií, ktor

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA so zameraním na kompenzácie deficitov čiastkových funkcií. 20.5.2024 18:00 - 20:00

Vývinové poruchy učenia znamenajú celoživotné ťažkosti. Intenzívna práca v školskom veku a osvojenie si vhodných študijných zručností a vhodných mechanizmov práce pri výkone profesie sú cestami k výraznému zníženiu všetkých ťažkostí. Ľudia s VPU sa učia a pracujú a niekedy aj premýšľajú inak. Nikde nie je povedané, že horšie. Jednoducho inak a postupy, ktoré poznáme v našich školách už od Márie Terézie, či Komenského už jednoducho nepostačujú. Nik z nás nemá právo povedať, že sa dieťa niečo nenaučí, že

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi. Základné umelecké školy. 21.5.2024 08:00 - 12:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní - Nemšová - 26. mája 2018

Ľudová pieseň, či riekanka je svojou zvukomalebnosťou, rýmom a prístupnosťou tým najvhodnejším didaktickým materiálom na rozvíjanie hudobného cítenia, ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám