Nákupný košík
položky:

Hry na ilustrátorov. Inovačná didaktika v praxi základných umeleckých škôl - výtvarný odbor.

V pedagogickej praxi čoraz viac rezonuje potreba reformného nazerania sa na didaktiku. A to aj v základných umeleckých školách, na výtvarnom odbore. 
Neustále sa apeluje na to, aby sme my - pedagógovia (a to nielen tí z nás, čo učia v MŠ a v ZŠ) pomohli deťom rozvíjať kritické myslenie v kooperatívnych činnostiach a zážitkovým spôsobom. V rámci inovačného vzdelávania si budeme spoločne hľadať odpovede na to, akým spôsobom môžu aj pedagógovia výtvarného odboru - základné umelecké školy prispieť k tomuto reformnému úsiliu. Budeme sa snažiť „pretaviť“ najnovšie trendy z didaktiky práve aj do výtvarného odboru. 

Inovačné vzdelávanie má ambíciu pozrieť sa na aktivity realizované na výtvarnom odbore komplexnejšie, nielen z pohľadu výtvarníka, ale predovšetkým z pohľadu didaktika, ktorý sa snaží vniesť do výtvarných činností prvky artefiletiky. Výtvarné techniky nebudú samoúčelným cieľom, ale budú prostriedkom k dosiahnutiu vyššieho porozumenia v čítaní (nielen literárnych textov) u detí. Táto schopnosť, či spôsobilosť je u mnohých detí na nízkej úrovni. 
Našim cieľom bude napomôcť (aj v rámci mimoškolských činností realizovaných na výtvarnom odbore) k jej zvýšeniu a tým súbežne k prehĺbeniu radosti z čítania a tvorenia. A to aj u detí, ktoré ešte konvenčne čítať nevedia, alebo sa to len učia. Pôjdeme na to spoločne, zážitkovo a kreatívne - v hrách na ilustrátorov
Súčasťou inovačného vzdelávania bude aj odborné zdôvodňovanie daných aktivít vychádzajúc z poznatkov kognitívnej psychológie a psychológie čítania.  

Vzdelávací obsah:

 • Teoretické didaktické východiská 
 • Príprava stimulačne gramotne podnetného prostredia 
 • Prepájanie rozvoja „výtvarnej“ a písanej reči s rozvojom naratívnych schopností u detí 
 • Knižné konvencie a konvencie tlače –ich komparácia a možnosti ich rozvoja 
 • Analýza a tvorba vlastných didaktických materiálov vhodných na rozvoj porozumenia výtvarnej a písanej reči, resp. textu u detí, ktoré nevedia konvenčne čítať alebo sú začínajúci čitatelia
 • Tvorba tzv. čítacej knihy ako didaktickej pomôcky
 • Výtvarné poznávanie medzižánrových rozdielov rozprávka vs poviedka
 •  Rozvíjanie porozumenia u detí : a) porozumenia tzv. explicitného významu textu a b) implicitného významu textu prostredníctvom hier na animátorov 

Pomôcky:  akákoľvek Vami zvolená rozprávka, resp. poviedka; papiere A4, farebné papiere, pomôcky na výtvarné stvárňovanie podľa vlastného výberu (vlastnej preferencie výtvarnej techniky) ,lep, 2  papierové rolky (z toaletného papiera). 

Celé vzdelávanie prebieha online cez ZOOM.

Termíny vzdelávania:

 • 3. jún 2024 v čase od 8:00 hod. - 12:00 hod.
 • 4. jún 2024 v čase od 8:00 hod. - 12:00 hod.
 • 10. jún 2024 v čase od 8:00 hod. - 12:00 hod.
 • dohoda s lektorkou vzdelávania - od 8:00 hod Záverečná prezentácia 
   

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne/online a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ

Podkategórie:  učiteľ základnej umeleckej školy

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:

Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:

Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie online cez ZOOM vypracovaného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.
Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.

V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel.čísle.

Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop.

 

Po zaslaní záujmu registračného formuláru na vzdelávanie, Vás budeme kontaktovať !

📌 Bankové spojenie:

SK9483300000002801385173 a do poznámky prosím uviesť vaše meno a priezvisko/INV názov vzdelávania.

Poplatok 81,- eur

Spätná väzba od účastníkov:

"Vzdelávanie bolo prínosné ako ešte lepšie a kvalitnejšie realizovať vyučovanie na tému Ilustrácie, prepojiť čítanie s výtvarným prejavom a radosť detí zo spoločného výsledku."

Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
O procese hodnotenia a sebahodnotenia a ich význame v rozvoji dieťaťa a vzájomných vzťahoch.

Chváliť či nechváliť, trestať či netrestať, odmeňovať či neodmeňovať? Ak áno, ako? Ak nie, prečo? To sú otázky, ktoré si kladieme pri výchove aj vzťahoch, a na tieto otázky si vymeníme poznatky aj skúsenosti počas webinára.Na webinári budeme vychádzať z výskumov Carol Dweckovej, Alberta Banduru a Juliana Rottera.cieľová skupina učiteľ materskej, základnej a strednej školy, vychovávateľ ŠKD, CVČ, asistent pedagóga, školský špeciálny pedagógcertifikát s časovou dotáciou webináru - aktualizačné vzdelá

0,00 € Do košíka 0,00 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Máj. Vychovávatelia. Motivácia žiaka k učeniu sa cez aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. 20.5.2024 08:00 - 11:30

Vzdelávací program prehĺbi a inovuje kompetencie pedagóga oblasti aplikácie procesov aktívneho učenia sa cez jeho osobnosť, cez vytváranie korektných vzťahov so žiakmi a cez výber vhodných vyučovacích metód. Prehĺbi jeho schopnosť viesť učebný proces cez inovatívne metakognitívne postupy prostredníctvom motivačných techník s využitím skupinovej dynamiky aj individuálneho prístupu ku každému žiakovi. Zároveň inovuje jeho znalosti a zručnosti v oblasti:sociálno-afektívneho vyučovania, rozvíja jeho schopnosť riešiť aktuá

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava. NEBUĎ AKO GEJZA, BUĎ AKO GUSTO! 20.5.2024 14:00 - 16:00

Už v starovekom Grécku Sokrates a Platón kládli dôraz na to, aby sa človek učil rozprávať a argumentovať. Umenie myslieť a hovoriť považovali za kľúčové zručnosti a kompetencie, aby uspeli v spoločnosti, mali schopnosť analyzovať a prezentovať myšlienky. Sokrates si všímal rozpory a argumentáciu v rozhovore, teda dialóg povzniesol na umenie. Na Slovensku sme v implementácii týchto dôležitých ľudských zručností do edukácie stále v začiatkoch. Ako rozvíjať u detí/žiakov komplex myšlienkových operácií, ktor

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA so zameraním na kompenzácie deficitov čiastkových funkcií. 20.5.2024 18:00 - 20:00

Vývinové poruchy učenia znamenajú celoživotné ťažkosti. Intenzívna práca v školskom veku a osvojenie si vhodných študijných zručností a vhodných mechanizmov práce pri výkone profesie sú cestami k výraznému zníženiu všetkých ťažkostí. Ľudia s VPU sa učia a pracujú a niekedy aj premýšľajú inak. Nikde nie je povedané, že horšie. Jednoducho inak a postupy, ktoré poznáme v našich školách už od Márie Terézie, či Komenského už jednoducho nepostačujú. Nik z nás nemá právo povedať, že sa dieťa niečo nenaučí, že

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi. Základné umelecké školy. 21.5.2024 08:00 - 12:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - Svit.

Projekt EDU DAY.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám