Nákupný košík
položky:

Vzdelávanie cez plán obnovy. Čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti.

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj, poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025.

Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci, teraz je možné zúčastniť sa inovačného vzdelávania, ktoré Vám môže škola preplatiť a následne zažiadať o refundáciu z plánu obnovy.

 • vyberte si program inovačného vzdelávania
 •  zaregistrujte sa
 • absolvujte vzdelávanie
 • získate nárok na 3% príplatok za profesijný rozvoj v trvaní 7 rokov od jeho uplatnenia 
 • vzdelávanie Vám môže škola preplatiť

Celú ponuku inovačných programov nájdete tu:  https://www.inspiracia.live/ponuka/vzdelavanie-programy

Princíp čerpania prostriedkov:

V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR je možné požiadať o refundáciu nákladov na individuálny profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v roku 2024 vzdelávanie zamestnancov. 
Refundovať je možné individuálne vzdelávanie učiteľov podľa  Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Začiatok prihlasovania: 15. 01. 2024 
Uzavretie metodiky č. 3: 31. 08. 2024

1. Účel čerpania prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení:

 • funkčnom vzdelávaní podľa § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. organizovanom so začiatkom najskôr 01. januára 2022 a s ukončením najneskôr 31. augusta 2024, pričom výdavky spojené s funkčným vzdelávaním boli oprávnenou školou uhradené najskôr 1. januára 2024 a najneskôr 31. augusta 2024,

  Ponuku nájdete TU: https://www.inspiracia.live/ponuka/funkcne-vzdelavanie

 

 • inovačnom vzdelávaní podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z. z. organizovanom - so začiatkom v roku 2023 (najskôr 01. januára 2023) a s ukončením najskôr 16. októbra 2023 a najneskôr 31. 12. 2023, pričom výdavky spojené s inovačným vzdelávaním boli oprávnenou školou uhradené najskôr 1. januára 2024 a najneskôr 15. februára 2024, - so začiatkom v roku 2023 (najskôr 01. januára 2023) a s ukončením najskôr 01. januára 2024, pričom výdavky spojené s inovačným vzdelávaním boli oprávnenou školou uhradené najskôr 1. januára 2024 a najneskôr 31. augusta 2024,

  Ponuku nájdete TU: https://www.inspiracia.live/ponuka/vzdelavanie-programy

 

Oprávnenými prijímateľmi sú školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení a ktoré sú: 

a) materské školy vrátane materských škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením a špeciálnych materských škôl a vrátane súčastí materských škôl, ak sú zriadené, 

b) základné školy vrátane špeciálnych základných škôl, základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a základných škôl pre žiakov s nadaním a vrátane súčastí základných škôl, ak sú zriadené, 

c) stredné školy vrátane stredných škôl pre žiakov s nadaním, stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborných učilíšť a praktických škôl a vrátane súčastí stredných škôl, ak sú zriadené, 

d) základné umelecké školy,

 e) jazykové školy, 

f) spojené školy vrátane ich organizačných zložiek a súčastí, 

g) samostatné školské internáty vrátane ich súčastí, 

h) samostatné centrá voľného času,

 i) samostatné reedukačné centrá vrátane ich súčastí,

 j) samostatné diagnostické centrá vrátane ich súčastí, 

k) samostatné liečebno-výchovné sanatóriá vrátane ich súčastí,

 l) samostatné centrá poradenstva a prevencie 

m) samostatné špecializované centrá poradenstva a prevencie.

Obsah vzdelávania:

 • ak ide o funkčné vzdelávanie: získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
   
 • ak ide o inovačné vzdelávanie: 
   • rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo 
  • uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní, 
  • reformu obsahu a foriem vzdelávania (nové kurikulum), najmä v oblasti: • tvorby vlastného školského vzdelávacieho programu a podpora pri práci s ním,
  • hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov – spôsobilosť hodnotiť nielen vedomosti, ale aj získané spôsobilosti, kompetencie žiakov, 
  • využívania inovatívnych foriem vyučovania s dôrazom na aktívne učenie sa žiakov v zmysle cieľov nového kurikula. 
  • personalizáciu vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, najmä v oblasti: • základov špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky, psychológie, sociológie, • komunikácie, mediácie, • školského podporného tímu (kompetencie, kooperácia, plánovanie činností, ...) 
  • legislatívy k inklúzii, Dohovoru OSN o právach osôb so ZP (pre vedúcich a odborných zamestnancov), 
  • individuálneho vzdelávacieho programu (význam, zostavenie, aplikácia) 
  • inkluzívnej klímy triedy/školy,
  • výchovy a vzdelávania detí alebo žiakov v inkluzívnych triedach a skupinách, 
  • výchovy a vzdelávania detí alebo žiakov s odlišným materinským jazykom v inkluzívnych triedach a skupinách, 
  • zvyšovania kompetencií v oblasti pedagogickej diagnostiky zo zameraním na deti alebo žiakov rozmanitými potrebami, 
  • spracovávania osobných údajov detí a žiakov v súlade GDPR, 
  • inovatívnych foriem, metód a postupov v inkluzívnom vzdelávaní, 
  • rozvoja digitálnych zručností, najmä v oblasti: • prehľadávania, vyhľadávania a triedenia digitálnych údajov, informácií a obsahu,
  • vyhodnocovania digitálnych údajov, informácií a obsahu, 
  • spravovania digitálnych údajov, informácií a obsahu, 
  • interakcie, komunikácie a spolupráce prostredníctvom digitálnych technológií, 
  • zdieľania prostredníctvom digitálnych technológií,
  • uplatnenia aktívneho občianstva prostredníctvom digitálnych technológií, 
  • spolupráce prostredníctvom digitálnych technológií,
  • netikety, 
  • spravovania digitálnej identity, 
  • vytvárania a úprav digitálneho obsahu v rôznych aplikáciách, 
  • ochranu zariadení, dát a súkromia, 
  • kybernetickú bezpečnosť a kyberšikanu, 
  • identifikácie potrieb a problémov, riešenia koncepčných problém a problémových situácií v digitálnom prostredí,
  • využívania digitálnych nástrojov na inovácie procesov a produktov.

Postup čerpania:

Aby bolo možné čerpať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR musia byť dodržané pravidlá a administratívne postupy, ktoré upravuje metodické usmernenie č. 3.

Je zverejnené na webovom portáli MŠVVaŠ SR: 

https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c3/

Metodické usmernenie č. 3 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v roku 2024.

Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
Rozvoj sociálnych zručností v pedagogickej praxi - aktualizačné vzdelávanie pre pracovné kolektívy.

Školské prostredie je náročné na zvládanie rôznych vzťahových interakcií a každodenných situácií. Kladie vysoké nároky na osobnosť učiteľa, jeho vystupovanie, spôsoby komunikácie a sebaovládanie. Vzdelávanie je zamerané na nácvik komunikačných zručností, emočného spracovania a zvládania konfliktných situácií, na budovanie osobnej odolnosti, na pochopenie priebehu konfliktu, na jeho objektívne aj subjektívne prvky, na  voľbu stratégií  a samotného procesu riešenia konkrétnych situácií v pedagogickej

0,00 € Do košíka 0,00 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Máj. Vychovávatelia. Motivácia žiaka k učeniu sa cez aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. 20.5.2024 08:00 - 11:30

Vzdelávací program prehĺbi a inovuje kompetencie pedagóga oblasti aplikácie procesov aktívneho učenia sa cez jeho osobnosť, cez vytváranie korektných vzťahov so žiakmi a cez výber vhodných vyučovacích metód. Prehĺbi jeho schopnosť viesť učebný proces cez inovatívne metakognitívne postupy prostredníctvom motivačných techník s využitím skupinovej dynamiky aj individuálneho prístupu ku každému žiakovi. Zároveň inovuje jeho znalosti a zručnosti v oblasti:sociálno-afektívneho vyučovania, rozvíja jeho schopnosť riešiť aktuá

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava. NEBUĎ AKO GEJZA, BUĎ AKO GUSTO! 20.5.2024 14:00 - 16:00

Už v starovekom Grécku Sokrates a Platón kládli dôraz na to, aby sa človek učil rozprávať a argumentovať. Umenie myslieť a hovoriť považovali za kľúčové zručnosti a kompetencie, aby uspeli v spoločnosti, mali schopnosť analyzovať a prezentovať myšlienky. Sokrates si všímal rozpory a argumentáciu v rozhovore, teda dialóg povzniesol na umenie. Na Slovensku sme v implementácii týchto dôležitých ľudských zručností do edukácie stále v začiatkoch. Ako rozvíjať u detí/žiakov komplex myšlienkových operácií, ktor

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA so zameraním na kompenzácie deficitov čiastkových funkcií. 20.5.2024 18:00 - 20:00

Vývinové poruchy učenia znamenajú celoživotné ťažkosti. Intenzívna práca v školskom veku a osvojenie si vhodných študijných zručností a vhodných mechanizmov práce pri výkone profesie sú cestami k výraznému zníženiu všetkých ťažkostí. Ľudia s VPU sa učia a pracujú a niekedy aj premýšľajú inak. Nikde nie je povedané, že horšie. Jednoducho inak a postupy, ktoré poznáme v našich školách už od Márie Terézie, či Komenského už jednoducho nepostačujú. Nik z nás nemá právo povedať, že sa dieťa niečo nenaučí, že

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi. Základné umelecké školy. 21.5.2024 08:00 - 12:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Karty pre detskú dušu

Múdry poradca, ktorý: 1. POMENUJE PROBLÉM Dieťa sa často nevie zorientovať vo svojich pocitoch a nevie presne pomenovať, čo ho trápi. Tým, že na ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám