Nákupný košík
položky:

Krízový manažment v školskej riadiacej praxi.

Cieľom funkčného vzdelávania je v zmysle § 47 Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Funkčné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov – modul programu vzdelávania.

Anotácia: Modul programu vzdelávania je určený všetkým vedúcim pedagogickým zamestnancom aj vedúcim odborným zamestnancom. 
Absolvent modulu programu vzdelávania Krízový manažment v školskej riadiacej praxi spozná základné pojmy a ich význam pre manažment rizík (potenciálne riziká pre školu a školské  zariadenie, čisté riziko, systematické riziko, manažment rizika) a ďalšie.

Cieľová skupina:  Vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec (podľa §39 ods. 1 Zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) - riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, (podľa §39 ods. 2) - riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec, alebo odborný zamestnanec plniaci požiadavky v súlade s §39 ods. 3 a ods.4 predmetného zákona.

Rozsah vzdelávania:  40 hodín (30 hodín prezenčne online, 10 hodín dištančne)

Forma vzdelávania:  Kombinovaná forma vzdelávania (prezenčne online a dištančne)

Hlavný cieľ Krízový  manažment v školskej riadiacej praxi

 1. Získať a osvojiť si základné  pojmy zamerané na definíciu pojmu manažment rizika a jeho klasifikáciu v aplikácii na riešenie krízových situácii v školskom prostredí.

Čiastkové ciele Krízový manažment v školskej riadiacej praxi 

 1. Poznať význam pojmov čisté riziko, systematické riziko, manažment rizika v kontexte riadenia škôl a školských zariadení.
 2. Vedieť identifikovať mieru pôsobenia výskytu faktorov – odolnosť (robustnosť) školskej organizácie voči rizikovým faktorom.
 3. Vedieť určiť mieru flexibility (pružnosti) školy alebo školského zariadenia reagovať pohotovo na nepredvídateľné skutočnosti.
 4. Vedieť určiť preventívne opatrenia na zníženie rizík, respektíve elimináciu ich následkov.
 5. Dokázať určiť nápravné opatrenia použiteľné v predstihu na zníženie negatívnych účinkov rizikových faktorov na školu alebo  školské  zariadenie.
 6. Vedieť použiť korekčné (kontingenčné) opatrenia realizované bezprostredne pri výskyte rizikových faktorov podľa vopred pripraveného plánu.
 7. Vedieť nastaviť rizikovú politiku školy alebo  školského zariadenia – súbor pravidiel a opatrení na zníženie rizika pre školskú  organizáciu.
 8. Dokázať vytvoriť varovný (výstražný) scenár použiteľný  v prípade nepredvídaných okolností, ktoré možno považovať za rizikové okolnosti. 

Obsah Krízový manažment v školskej riadiacej praxi 

 1. Základné pojmy a ich význam pre manažment rizík (potenciálne riziká pre školu a školské zariadenie, čisté riziko, systematické riziko, manažment rizika) a ďalšie.
 2. Klasifikácia rizík podľa vecnej náplne (vzdelávacie riziká, technologické  riziká, ekonomické  riziká finančné  riziká, riziká  vyplývajúce z konkurenčného  prostredia, sociálne riziká, politické riziká ) a ďalšie.
 3. Základné  fázy manažmentu rizík školy alebo  školského  zariadenia (identifikácia rizikových faktorov a určenie ich významnosti, určenie rizika školských aktivít, príprava a realizácia opatrení na zníženie rizík, operatívne  riešenie rizika).
 4. Faktory rizika pre školu alebo školské  zariadenie (ich rozčlenenie, určenie miery potenciálnych problémov) a ďalšie.
 5. Vyhodnotenie významnosti rizikových faktorov pre školu alebo školské zariadenie (expertné  posudzovanie, určenie pravdepodobnosti výskytu faktorov rizika a intenzity ich negatívneho  vplyvu).
 6. Rozloženie (diverzifikácia) rizika v podmienkach riadenia školských organizácií.
 7. Ďalšie prístupy k znižovaniu rizík prostredníctvom získavania dôležitých informácií strategického charakteru.
 8. Znižovanie rizík prostredníctvom kvalitných informácií o vnútorných riadiacich procesoch školy alebo  školského zariadenia.
 9. Problematika systematického sledovania a monitorovania významných rizikových faktorov z interného a externého prostredia školy alebo školského  zariadenia.

  Prezenčné vzdelávanie realizujeme online cez platformu ZOOM.

  Termíny vzdelávania:


  14. september  2024 v čase od 8:00 - 18:00 hod - otvorenie skupiny
  28. september 2024 v čase od 8:00 - 18:00 hod
  12. október  2024 v čase od 8:00 - 18:00 hod. 

  Lektorka: prof. Andrea Majlingová, PhD.

Na modul programu vzdelávania, ktorý otvoríme v mesiaci september  2024 je potrebné poslať prihlášku do 10. 9. 2024. 

Záväznú prihlášku spolu s Osvedčením základný program funkčného vzdelávania a overeným dokladom o Vašom ukončenom vzdelaní posielate poštou. 

 

Bankové spojenie: 

SK9483300000002801385173 a do poznámky prosím uviesť vaše meno a priezvisko/RP krízový manazment

Poplatok 97,- eur

Záväznú prihlášku vám pošleme e mailom.

V súlade s § 48 ods. 1 až 4 zákona:

Modul rozširujúceho programu sa ukončí obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Členom komisie a predsedom komisie môže byť odborný garant funkčného vzdelávania, odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v príslušnej oblasti a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah funkčného vzdelávania týka; ak pôjde o vysokoškolského učiteľa, prax nahrádza vedecká činnosť v príslušnej oblasti a odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v príslušnej oblasti a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah funkčného vzdelávania týka.

O obhajobe manažérskeho portfólia sa vyhotoví protokol.

Na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby manažérskeho portfólia poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o funkčnom vzdelávaní.

Poskytovateľ Inšpirácia OZ Stará Kremnička je oprávnený na poskytovanie modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania na výkon činnosti: - vedúci pedagogický zamestnanec - vedúci odborný zamestnanec

• Druh vzdelávania: Funkčné vzdelávanie

• Názov modulu rozširujúceho programu: Krízový manažment v školskej riadiacej praxi 

• Evidenčné číslo: 4/2023 – FV 

• Obdobie platnosti pre poskytovateľa: do 20. júna 2028

Spätná väzba účastníkov vzdelávania:

"Toto vzdelávanie by malo byť povinné pre všetkých vedúcich pedagogických zamestnancov a rovnako by malo byť povinné pre každú školu vytvorenie Krízového plánu, za ktorý by nezodpovedal iba riaditeľ, ale tak ako sme sa dozvedeli na vzdelávaní, mali by na ňom
participovať aj ďalšie zodpovedné osoby od zriaďovateľa, cez CO, požiarnikov, bezpečnostných technikov, aby sa zabezpečila bezpečnosť všetkých osôb v školách."

"Vzdelávanie cez Inšpiráciu prebehlo opäť podľa očakávaní. Nastavené boli inštrukcie, ktoré OZ aktualizovalo od začiatku do
konca vzdelávania. Lektori boli dochvíľni, využívali v každom vzdelávacom bloku možnosti participácie, boli ľudskí, bez nadradenosti a ponúkali možnosti cvičení, dotazníkov. Prezentácie boli prístupné. Ďakujem."

"Toto vzdelávanie prekonalo moje očakávania. Prístup lektorky bol príjemný, profesionálny, odborný. Vzdelávanie ma naučilo, že krízový plán materskej školy je naozaj dôležitý pre prax. Neoceniteľné boli najmä diskusné príspevky účastníkov vzdelávania z praxe. Veľmi pekne ďakujem za vzdelávanie. Určite sa prihlásim aj na ďalšie vzdelávanie."

"Pani profesorka Majlingová, bola veľmi milá, vystupovala odborne, flexibilne reagovala na všetky dotazy.  Získala som
nové, užitočné poznatky, ktoré určite využijem v praxi. Vzdelávanie hodnotím veľmi pozitívne, vrelo odporúčam kolegom absolvovať.
Ďakujem veľmi pekne za možnosť zúčastniť sa na vzdelávaní."

"Krízový manažment v školskej riadiacej praxi, pod vedením pani profesorky Majlingovej, ktorá bola veľmi milá, vystupovala odborne, flexibilne reagovala na všetky dotazy.  Chcela by som sa  poďakovať aj  Vám za príležitosť, že som sa mohla zúčastniť vzdelávania. Získala som nové poznatky, ktoré určite využijem v praxi. Prajem veľa úspechov."

"Prístup lektorky, jej ochota vysvetliť, pomôcť, poradiť, ale aj celková úroveň vzdelávania bola na výbornej úrovni. Myslím, že vzdelávanie splnilo svoj účel a tak ako som sa obávala,
že krízový manažment bude niečo, čo nevyužijem v praxi, opak je pravdou. Naučila som sa identifikovať hrozby a kritické situácie v MŠ."

"Kurz by som odporučil nakoľko si kolegovia môžu rozšíriť rozhľad v oblasti krízového riadenia a pomôže im to pri identifikácii hrozieb v personálnom riadení, ale i v riadení samotných procesov v škole aj v školskom zariadení. "

"Pani prof. Andrea Majlingová, PhD. bola výborná, až do tohto vzdelávania som sa nikdy nestretla s krízovým manažmentom (aspoň som si to myslela), zrazu sme toho veľmi veľa
pochopili. Medzi jednotlivými vzdelávaniami sa udial útok na Karlovu univerzitu v Prahe a mnohé veci o ktorých sme sa rozprávali hypoteticky, zrazu začali nástojčivo dávať zmysel
aj v našej realite. Mnohé témy, ktoré sme prebrali sa dúfam nikdy neudejú, ale nutnosť krízového plánovania je zrazu omnoho jasnejšia. Vďaka za vzdelávanie, mnoho informácií ma bude veľmi dlho
sprevádzať v profesijnom živote."

"Podobne ako to bolo počas absolvovania základného modulu funkčného vzdelávania bola som nadmieru spokojná. Pani prof. Majlingová patrí k vysoko erudovaným odborníkom v danej
oblasti a ja vôbec neľutujem víkendy strávené na vzdelávaní. Počas celého vzdelávania vládla príjemná pracovná atmosféra založená na otvorenej komunikácii a interaktívnom učení. Pani lektorka sa snažila zodpovedať naše otázky, dávala priestor na vyjadrenie názoru a vedela nás „trefne“ naviesť správnym smerom. Krízový manažment tak pre mňa prestáva byť veľkou
neznámou. Veľká vďaka aj celému tímu Inšpirácie, ktorá svoje vzdelávania zastrešuje odborníkmi vo svojom odbore a pri komunikácii s účastníkmi vzdelávaní je veľmi ústretová."

Obchod Odporúčame Odborné publikácie
Metodická príručka Edukačno-inšpiračný maratón JESEŇ ZIMA

Metodická príručka je praktickým nástrojom a inšpiratívnou pomôckou pre všetkých pedagógov a vychovávateľov. Problematika rozvíjania pohybových, rytmických a tanečných spôsobilosti detí predškolského veku a žiakov mladšieho školského veku je v popredí odborného pedagogického záujmu už niekoľko rokov ako prirodzená súčasť rozvíjania ich psychomotorických kompetencií.  V metodickej príručke prezentujeme možnosti zdokonaľovania pohybových schopností i zručností a efektívneho využívania rytmickej a tan

12,00 € Do košíka 10,91 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Vzdelávanie cez plán obnovy. Čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. 23.7.2024 08:00 - 31.8.2024 19:00

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj, poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025.Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci, teraz je možné zúčastniť sa inovačného vzdelávania, ktoré Vám môže škola preplatiť a následne zažiadať o refundáciu z plánu obnovy.vyberte si program inovačného vzdelávania zaregis

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi, inovačné vzdelávanie. 25.7.2024 08:00 - 13:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Inovatívne prvky v hudobnej výchove. Materské školy. 26.7.2024 17:00 - 27.7.2024 17:00

Ako rozvíjať hudobnosť dieťaťa t. j. hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, prebúdzať trvalý a pozitívny vzťah k hudbe, umeniu, k národným kultúrnym hodnotám a človeku? Hľadáte praktické tipy na aktivity s deťmi a chcete sa priblížiť ich potrebám?  Potom je náš vzdelávací program Inovatívne prvky v hudobnej výchove určený práve pre Vás! Inovačné vzdelávanie sme obohatili o špecializovaný obsah zameraný na potreby detí a odborníkov z materských škôl. Vzdelávací program môžete absolvovať podľa paragrafu 10 ods. 4 zák

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Júl. Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej tvorivosti detí predškolského a mladšieho školského veku. 29.7.2024 08:00 - 13:00

Ľudová pieseň, hra a tanec patria ku klenotom slovenskej kultúry. Sú navzájom úzko späté a spoločne tak vytvárajú časť ľudového umenia. Týmto klenotom ľudového umenia učíme už deti od malička vo forme komplexnej hudobno-pohybovej výchovy. Je potrebné v pravý čas a správne vybrať všetko čo folklór, spev, hudba, hra a tanec v symbióze ponúka. Využiť aktivitu, tvorivosť a živosť detí predškolského veku a žiakov mladšieho školského veku.Obsahom vzdelávacieho programu sú práve možnosti, spôsoby, prostriedky, metódy, ale

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní - Kravany - 28. apríla 2018

Ľudová pieseň, či riekanka je svojou zvukomalebnosťou, rýmom a prístupnosťou tým najvhodnejším didaktickým materiálom na rozvíjanie hudobného cítenia, ...

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám