Nákupný košík
položky:

Sebariadenie a inkluzívne vedenie ľudí v školskom prostredí.

Cieľom funkčného vzdelávania je v zmysle § 47 Zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Funkčné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov – modul programu vzdelávania.

Anotácia:  Modul  programu vzdelávania je určený všetkým vedúcim pedagogickým a odborným zamestnancom aj vedúcim odborným zamestnancom. Absolvent modulu Sebariadenie a inkluzívne vedenie ľudí v školskom prostredí:

 • Dokáže využiť svoje osobnostné predpoklady v riadení školy alebo školského zariadenia.
 • Je spôsobilý  uplatňovať techniky a metódy časového manažmentu v organizácii práce seba, ale aj ním vedených zamestnancov školy alebo školského  zariadenia. Získa predpoklady pre implementáciu princípov manažérskej etiky vo svojej riadiacej práci.

Cieľová skupina:  Vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec (podľa §39 ods. 1 Zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)- riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, (podľa §39 ods. 2) - riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec, alebo odborný zamestnanec plniaci požiadavky v súlade s §39 ods. 3 a ods.4 predmetného zákona.

Rozsah vzdelávania:  60 hodín (40 hodín prezenčne online, 20 hodín dištančne)

Forma vzdelávania:  Kombinovaná forma vzdelávania (prezenčne online a dištančne)

Hlavný cieľ rozširujúceho modulu Sebariadenie a inkluzívne vedenie ľudí v školskom prostredí

 1. Poznať teoretické východiská manažérskej etiky a jej význam pre úspešné riadenie školy alebo školského zariadenia ako aj princípy tvorby a efektívneho  vedenia pracovného  tímu v kontexte uplatňovania inkluzívneho  prístupu.

Čiastkové ciele rozširujúceho modulu Sebariadenie a inkluzívne vedenie ľudí v školskom prostredí

 1. Poznať, pochopiť a implementovať a v riadiacej praxi využívať prístup založený na pozitívnom prijatí seba a iných, empatickom porozumení a súlade.
 2. Predchádzať syndrómu vyhorenia a jeho príčinám, sociálno-patologickým prejavom v správaní a nežiaducej záťaži vyvolanej stresom.
 3. Poznať svoj dominantný a záložný štýl vedenia, poznať jeho výhody a nevýhody a jeho vplyv na budovanie efektívneho pracovného tímu.
 4. Vedieť efektívne plánovať a organizovať svoj čas a udržiavať rovnováhu medzi prácou a osobným životom.
 5. Riadiť sa princípmi manažérskej etiky.
 6. Vedieť využívať pri zvyšovaní pracovnej výkonnosti zamestnancov školy alebo  školského zariadenia motivačné  stratégie a teórie motivácie.
 7. Vedieť použiť akronym DITOR pri riešení  medziľudských konfliktov.
 8. Poznať zákonitosti internej a externej komunikácie, vedieť správne voliť komunikačné  stratégie v nadväznosti na špecifickosť situácie.
 9. Poznať zásady efektívneho vedenia pracovných porád.

Obsah rozširujúceho modulu Sebariadenie a inkluzívne vedenie ľudí v školskom prostredí

 1. Rozvoj emocionálnej zrelosti vedúceho zamestnanca, predchádzanie syndrómu vyhorenia a jeho príčiny, nežiaducej záťaže vyvolanej stresom a ďalších negatívnych javov.
 2. Organizácia vlastnej práce a organizovanie svojho času (time management).
 3. Problematika manažérskej etiky a stotožnenia sa s organizáciou.
 4. Teória ekvity (spravodlivosti), očakávania a posilnenia v školskej riadiacej praxi.
 5. Zásady eliminácie skrytého vodcovstva a jeho  riešenie v prospech školskej organizácie.
 6. Zásady tvorby efektívneho pracovného tímu prostredníctvom prvkov inklúzie a teórie PCA.
 7. Požiadavky na vedenie pracovných porád.
 8. Základné a ďalšie štýly vedenia z pohľadu uplatňovania inkluzívneho  prístupu.
 9. Možnosti  uplatnenia delegovania, koučovania a mentoringu v školskom prostredí.
 10. Problematika Work-life balance a jej význam.

Na modul programu vzdelávania, ktorý otvoríme v mesiaci jún  2024 je potrebné poslať prihlášku do 15. 6. 2024. 

Záväznú prihlášku spolu s Osvedčením základný program funkčného vzdelávania a overeným dokladom o Vašom ukončenom vzdelaní posielate poštou. 

Vzdelávanie realizujeme online cez platformu ZOOM.

Lektor:  Ing. Dušan Straňák

                   Mgr. Marián Krajčík

Termíny vzdelávacích blokov:

 • 21. jún 2024 v čase od 15:00 - 20,00 hod.
 • 25. jún 2024 v čase 15:00 - 20,00 hod.
  27. jún 2024 v čase  15:00 - 20,00 hod.
  Charakteristika sebariadenia a jeho funkcie (selfmanagement).
  Systém selfmanagementu - sebaakceptovanie, sebauplatňovanie, sebaplánovanie, sebaorganizovanie, sebakontrolovanie, sebarozvoj a sebavzdelávanie 
  Význam teórie PCA (Person Centred Approach)  na určovanie vlastných silných a slabých stránok osobnosti, akceptácie a kongruentného  rozhodovania.

 • Riadenie procesu efektívneho využívania času (time management) a jeho funkcie. 
  Metódy a techniky plánovania pracovných úloh (Paretovo pravidlo, Eisenhoverov princíp (ABCD analýza), Slonia metóda a ďalšie 

 • Chyby v plánovaní času (vyrušovanie, autovyrušovanie, omnipotentné správanie) a ďalšie. 
  Efekt „pílového rezu“, výkonnostné  straty, graf produktivity práce v zameraní na prácu školského manažéra. 

 • Štýly vedenia – základné a alternatívne, napr. štýl Manažérska mriežka a ich využitie v riadení  školskej organizácie.
  Charakteristika delegovania, koučovania a mentoringu v kontexte efektívneho manažmentu ľudských zdrojov v školskej organizácii.
  Skryté (neformálne) vodcovstvo – jeho  znaky a riešenia v prospech školskej organizácie.

 • Manažérska etika a jej miesto v riadení škôl a školských zariadení. 
  Inštitucionálne predpoklady rozvíjania manažérskej etiky a príčiny neetického správania riaditeľa školy a jej zamestnancov.
  Etický rozmer manažérskej komunikácie, komunikácia ako súčasť manažérskych zručností. 
  Identifikácia syndrómu vyhorenia u zamestnancov školy alebo  školského  zariadenia – jeho príčiny a možnosti  eliminácie z pohľadu vedenia školy a školského  zariadenia.

 • Zásady vedenia porád z hľadiska ich efektívnosti.
  Akronym DITOR a jeho  využitie pri  riešení konfliktov v školskej organizácii.
  Uplatňovanie tímových rolí (Belbin M.) pri tvorbe pracovných kolektívov.
 • 3. júl 2024 v čase od 16:00 hod. obhajoba manažérskeho portfólia

Bankové spojenie: 

SK9483300000002801385173 a do poznámky prosím uviesť vaše meno a priezvisko/RP sebariadenie.

Poplatok 137,- eur

Záväznú prihlášku vám pošleme e mailom.

 

V súlade s § 48 ods. 1 až 4 zákona:

Modul rozširujúceho programu sa ukončí obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Členom komisie a predsedom komisie môže byť odborný garant funkčného vzdelávania, odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v príslušnej oblasti a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah funkčného vzdelávania týka; ak pôjde o vysokoškolského učiteľa, prax nahrádza vedecká činnosť v príslušnej oblasti a odborník s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v príslušnej oblasti a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah funkčného vzdelávania týka.

O obhajobe manažérskeho portfólia sa vyhotoví protokol.

Na základe protokolu o úspešnom vykonaní obhajoby manažérskeho portfólia poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o funkčnom vzdelávaní.

 

Poskytovateľ Inšpirácia OZ Stará Kremnička je oprávnený na poskytovanie modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania na výkon činnosti: 

- vedúci pedagogický zamestnanec - vedúci odborný zamestnanec

• Druh vzdelávania: Funkčné vzdelávanie

 • Názov modulu rozširujúceho programu: Sebariadenie a inkluzívne vedenie ľudí v školskom prostredí 

• Evidenčné číslo: 6/2023 – FV 

• Obdobie platnosti poskytovateľa: do 20. júna 2028

Spätná väzba účastníkov:

"Ako účastníčka vzdelávania som si už počas priebehu mohla vyskúšať fungovanie nových poznatkov v praxi a overiť si ich účinnosť.
Takisto prístup oboch lektorov bol veľmi profesionálny a hlboko ľudský. Dokázali naplniť nielen všetky oblasti obsahu vzdelávania, ale častokrát poskytli informácie aj nad rámec obsahu, ktorý vyplynul z dialógov a aktuálnych otázok účastníkov. Veľmi inšpiratívne
vzdelávanie a prínosné do riadiacej praxe. Ďakujem."

"V prvom rade veľmi pozitívne hodnotím komunikáciu s OZ Inšpirácia pred, počas vzdelávania. Komunikácia bola na nadpriemernej úrovni. Kladne hodnotím výber lektorov, bolo vidieť, že sú skúsení. Na konkrétne otázky odpovedali, boli nápomocní pri riešení úloh.
Veľké ďakujem patrí OZ Inšpirácia za vzdelávanie a lektorom za prístup a odbornosť. Aj tento vzdelávací program určite odporúčam absolvovať."

"Páni lektori boli odborníkmi nielen v teoretickej rovine, ale dokázali to preklenúť hlavne do praktickej roviny. Aj napriek tomu, že nie som vo vedúcej pozícii, všetky získané poznatky sa dajú implementovať aj v pedagogickej praxi, odhliadnuc od pozície, ktorú zastávate. Sebariadenie je náročná téma. Kým si človek „svoje“ myšlienky utriedi, chvíľu to potrvá. Ale som vďačná OZ Inšpirácii, že tak perfektne zabezpečila všetky moduly funkčného vzdelávania, počnúc základným končiac rozširujúcimi modulmi. Ďakujem a teším sa na ďalšie ponuky vzdelávaní pod vašou „taktovkou“."

Obchod Odporúčame Rodičia a deti
Dotkni sa oblohy

Deti sa čoraz viac zaujímajú o náročnejšie témy. Jednou z nich je tematika vesmíru. Vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. Sú obzvlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Zaujímajú sa o súvislosti na akých svet funguje, chcú ho pochopiť, chcú dosiahnuť až ku hviezdam.Dotkni sa oblohy – publikáciu odporúčame vytlačiť, alebo ju môžete premietať na tablete/počítači. Deti sa pri jednotlivých úlohách z knihy vystriedajú podľa pokynov rodiča/súrodenca. Do niektorých aktivít môžete zapojiť aj celú skup

5,00 € Do košíka 4,55 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. Inovácie do edukácie v základných a stredných školách. 13.6.2024 17:00 - 19:00

Práve vzťah k učeniu sa a škole ako takej zohráva popri schopnostiach žiakov a podmienkach vzdelávania najdôležitejšiu úlohu, ktorá sa prejaví vo vzdelávacích výsledkoch detí, v ich správaní a neskôr v životných postojoch, zahŕňa vzťah k učiteľom, k obsahu vyučovania, k spolužiakom i k sebe samému. Učiteľ, ktorý vytvára žiakom vhodné podmienky pre aktívne učenie sa, výrazne ovplyvňuje ich celkový postoj ku škole, čo sa odzrkadľuje nielen na učebných výsledkoch, ale aj na vnútornom prežívaní žiaka. A

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy ADHD – bolesť detskej duše. 13.6.2024 18:00 - 20:00

Početnosť výskytu ADHD v detskej populácii v posledných rokoch prudko stúpa. Otázkou je, či  pribúda počet, ktoré tento syndróm majú, alebo pribúda počet detí, ktoré ho majú diagnostikovaný, pretože vďaka väčšej informovanosti u nich bola vykonaná diagnostika a to má za následok nárast percentuálneho výskytu tohto syndrómu. Vďaka informovanosti takisto pribúda aj počet rodičov a učiteľov, ktorí sú schopní všimnúť si u dieťaťa prejavy, ktoré môžu tomuto syndrómu nasvedčovať a včas začať vhodný sp

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Tréning relaxačných techník. 17.6.2024 17:00 - 19:00

Špeciálny webinár venovaný relaxačným technikám, ktoré môžu rozvinúť našu myseľ aj náš život. Povieme si k čomu je dobrá práca s dychom, vizualizácia, imaginačné cvičenia, ale meditácie. Už dávno sa vie, že všetky tieto metódy pomáhajú nášmu telu zrelaxovať sa.Sú prospešné pre naše zdravie, ale dokážu nám pomôcť aj lepšie zvládať náročné životné situácie. Prečo tomu tak je?Okrem toho si niektoré techniky vyskúšame a zoznámime sa svojím telom a myslí.Cieľ webináru: vyskúšať si relaxačné techniky

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Detská kresba. 19.6.2024 17:00 - 19:00

Detská kresba: Aj kruhy, čiarky, paličky, či dokonca bodky majú svoj príbeh. Skúsme ho vidieť srdcom a poznajme tak detskú dušu. Od čoho všetkého závisí vývin detskej kresby, čo všetko grafomotorický prejav dieťaťa ovplyvňuje, čomu sa detská kresba podobá a ako porozumieť tomu, čo dieťa prežíva a zároveň interpretuje pomocou kresby. Ako ovplyvňuje úroveň motoriky a senzomotorickej koordinácie kresbu, ako vplýva úroveň kognitívnych schopností na kresliaci prejav dieťaťa, vplyv sociokultúrnych podmien

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Aktivita, rytmizácia na pieseň s pravidlami

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám