Nákupný košík
položky:

Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka ZŠ

15.4.2020 16:41
 • Výborná organizácia, vedomostne na veľkej úrovni pani lektorka, ochotná, ľudská, skvelé vzdelávanie, ktoré ma ďalej motivovalo vydržať pri práci s deťmi - účastníčka vzdelávania Senica.
 • AHA moment - prišla som na to, že mnohé veci sa dajú robiť inak, lepšie, a tak aby to bolo prospešné hlavne deťom - účastníčka vzdelávania Senica.
 • AHA moment - pochopenie explicitných a implicitných otázok - účastníčka vzdelávania Senica.
 • Uvedomila som si, že aj so žiakmi C variantu je možné vytvoriť takýto jednoduchý a pekný materiál - účastníčka vzdelávania Trnava.
 • Lektor, ktorý je na to školený, odovzdával informácie spôsobom, ktorým sme ľahko rozumeli - účastníčka vzdelávania Moldava nad Bodvou.
 • Veľmi motivačné a prínosné vzdelávanie super atmosféra, príjemná a milá lektorka - účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Hravou formou prebiehalo celé vzdelávanie ako deťom priblížiť a spestriť vzťah ku knihe - účastníčka vzdelávania Nitra.
 • AHA moment - ako najlepšie naučiť deti za rozdielu rozprávky a poviedky - účastníčka vzdelávania Nitra.
 • Pokračujte prosím, bolo to úžasné, posunúť to na všetky pedagogické fakulty - účastníčka vzdelávania Skačany.
 • Škoda, že som o tejto možnosti nevedela skôr, využívala by som ju už dávno - účastníčka vzdelávania Skačany.
 • Ako začinajúcej učiteľke mi aktualizačny program ponúkol nové a užitočné nápady, rady, prostredníctvom ktorých môžem kvalitnejšie a iným spôsobom viesť žiakov k čítaniu - účastníčka vzdelávania Skačany.
 • Že už deti predškolského veku dokážu takto pracovať s čítaním a písaním - účastníčka vzdelávania Skačany.
 • Uvedomiť si ako jednoducho sa deťom dá vysvetliť rozdiel medzi príbehom a rozprávkou - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Transformácia rozprávky na realistickú poviedku + koľko zábavy sa pri tom dá zažiť - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Lektorky sú odborníčky v tom čo robia a nech v tom naďalej pokračujú - účastníčka vzdelávania Púchov.
 • Vzdelávanie sa mi veľmi páčilo. Obohatilo ma o veľa nápadov - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Program mi pomohol vylepšit prácu s textom na vyučovaní - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Celý program sa niesol v super prostredí a atmosfére s výbornou prednašajúcou - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Získala som ďalšie nové informácie k danej téme, ktoré môžem využívať v praxi - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Na vzdelávaní som sa dozvedela veľa o vzdelávacích podoblastiach, pozerať sa na ciele iným spôsobom, vedieť ich v praxi používať správnym spôsobom - účastníčka vzdelávania Trenčianska Teplá.
 • Robte vzdelávanie ďalej, je to veľký prínos pre účiteľky v MŠ v tom, že je to inovatívne a jednoducho vyvetlené - účastníčka vzdelávania Zvolen.
 • AHA moment - niektoré nápady, ktoré sa používajúv škôlke sa dajú v rôznych úpravách použiť aj v školskom prostredí, na rôznych úrovniach a v rôznych ročníkoch - účastníčka vzdelávania Zvolen.
 • AHA moment - tvorba správne vytvorených otázok k textu rozprávky, poviedky - účastníčka vzdelávania Zvolen.
 • Som rada, že som sa zúčastnila vzdelávania, ktoré rozšírilo môj obzor v oblasti jazykovej komunikácii - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Aktualizačný program mi umožnil pochopiť, ako rozvíjať funkčnú gramotnosť v rámci bazálnej gramotnosti, keď deti ešte nevedia, alebo sa učia čítať a písať; Ako rozvíjať konvencie tlače a knižné konvencie zaujímavou a hravou formou; Áno, odporučila by som; Uvedomila som si, že pri vzdelávaní nieje dôležité, aby pomôcky s ktorými pracujeme boli finančne náročné. Niekedy je lepšie vyvoriť si vlastné pomôcky napr. kniha a podľa nej alebo vďaka nej sa dá urobiť, vytvoriť nesmierne množstvo úloh; Akou jednoduchou cestou "vďaka knižke" môžeme rozvíjať konvencie. Veľmi zaujímavou a hravou formou - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Pomohol mi ľahšie pochopiť tie zložité vzdelávacie oblasti, ktorým som nerozumela. Inak vnímať Jazyk a komunikáciu, čo sa všetko zaujímavé dá robiť a čo nerobiť; Áno odporučila, aby aj kolegyne vedeli deťom uľahčiť vnímanie diel, zážitkov, textov, kníh hravo. Vyvolali vnútorné chcenie dieťaťa, aby deti nenútili do aktivít - účastníčka vzdelávania Žilina.
 • Že ešte stále sa mám čo učiť, aj keď mám 30 rokov praxe - účastníčka vzdelávania Bratislava.
 • Vzdelávanie ma zmotivovalo k tvorbe knižky s mojimi deťmi. Veľmi sa mi páčili ukážky už vytvorených a prezentovaných prediktabilných knižiek; Vzdelávací program bol zaujímavý, podnetný, perfektne prezentovaný. Veľa názorných ukážok a didaktických pomôcok; Ako sa dá v spolupráci hravou formou vytvoriť knižka. Jednoducho a zrozumiteľne deťom vlastne vysvetliť čo je rozprávka a čo poviedka - účastníčka vzdelávania Bratislava.
 • Ako sa dá primeraným spôsobom vysvetliť deťom rozdiel medzi poviedkou a rozprávkou - účastníčka vzdelávania Bratislava.
 • Pochopiť význam funkčnej gramotnosti, hlavne v MŠ. Naučiť sa tvoriť knihy s aplikačnými úlohami; Samozrejme odporučila, pretože toto nieje moje prvé vzdelávanie cez  Inšpiráciu a so všetkými som veľmi spokojná; Samotný proces celého vzdelávania, získané informácie a ich použitie vo výchovno-vzdelávacom procese - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • V objasnení pojmov súvisiacich s teóriou z jazykovej oblasti uvedenej v ŠVP. Nadobudla a rozšírila som si prax o ďaľšie zaujímavé aktivity pre rozvoj jazykových spôsobilostí - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Najväčší AHA moment bol pre mňa, ako ľahko sa dajú deťom vysvetliť žánre prózy - účastníčka vzdelávania Tvrdošín.
 • Bolo to veľmi podnetné, už sa teším, ako to budem aplikovať v praxi s deťmi v našej MŠ - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Úžasne pomáha pri prenášaní teoretických  poznatkov v praktickom vyučovaní; Možnosti variácií odpovedí, pri riešení rôznych aktivít. Nová technika, s ktorou som sa ešte nestretla - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Určite áno, zmeny vo vyučovacom procese a  a samoštúdium učiteľov nahradí váš vzdelávací program; Ako zamestnám žiakov na hodine v skupine alebo vo dvojici, kým žiaci čítajú v šlabikári - účastníčka vzdelávania Ružomberok.
 • Čo sa vlastne dá realizovať už pri najmenších deťoch, výborná odborná znalosť lektorky, klobúk dole a skvelý prístup - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves
 • AHA moment - uvedomiť si význam niektorých výkonových štandardov zo ŠVP pre MŠ - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves
 • AHA moment - ako prerobiť rozprávku na poviedku - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves
 • Odporučila by som vzdelávanie kvôli vzácnym odborným radám a praktickým úlohám - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves
 • AHA moment - ako efektívne sa dá využiť vytvorená prediktabilná knižka na rôzne predmety na prvom stupni - účastníčka vzdelávania Spišská Nová Ves
Obchod Odporúčame Inovačné vzdelávanie
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

INŠPIRÁCIA Sme organizácia poskytujúca vzdelávacie programy pre pedagogických zamestnancov škôl a vychovávateľov. Poskytuje aj naďalej vzdelávanie v školskom roku 2020/21 v zmysle zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania Poskytovateľ inovačného vzdelávania INŠPIRÁCIA, o. z., so sídlom Stará Kremnička 26, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 512 066 33  je oprávnený v súlade s § 55 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z. poskytovať inovačné vzdelávanie za týchto podmienok: Inovačné vzdelávanie sa bude organizovať na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia.  Inovačné vzdelávanie bude organizovať ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 25 hodín. V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. - Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: učiteľ materskej školy  učiteľ prvého stupňa základnej školyvychovávateľ pedagogický asistentškolský špeciálny pedagógVymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania: inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogických zamestnancov a uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní: detí predškolského veku podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách žiakov mladšieho školského veku v základných školáchprvý stupeň podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa vzdelávacích programov.  Obdobie platnosti: do 24. august 2025Zoznam poskytovateľov inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z.z. nájdete TU Evidenčné číslo: 7/2020 – IV  Inovačné vzdelávanie organizujeme v termíne a meste/mieste konania podľa dohody. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel.č. alebo e-mailom.Tešíme sa na spoluprácu s Vami ! 

0,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Ako vytvárať online videá. Aktualizačné vzdelávanie. Online. 25.1.2021 17:30 - 19:30

Video ako médium sa dostáva stále viac a viac do popredia. Nielen ako komunikačný, ale aj ako výukový nástroj. Video ako formát má mnohé výhody oproti klasickým médiám ako je statický obraz alebo text. Je jednoduché na konzumáciu. Je relatívne jednoduché na pochopenie. Je univerzálne. Obraz je univerzálnym jazykom, ktorý sa nám vie prihovoriť bez ohľadu na jazykovú bariéru. Je vhodné pokiaľ sa naučíme v didaktickom procese video nielen využívať, ale ho aj dizajnovať a  vytvárať.Pozývame vás do webinára, kde si spoločne prejdeme všetko dôležité na to, aby ste zvládli vytvoriť skvelé edukačné alebo zábavné video. Pozrieme sa na princípy tvorby scenára. Prejdeme si technické základy, aby vaše video dobre vyzeralo. Nazrieme aj do tajov filmárskych techník, ktoré videu dajú ten správny šmrnc. A zamyslíme sa nad tým, ako video využívať ako jeden z moderných didaktických nástrojov, ktorý by si mal nájsť svoje miesto v práci každého pedagóga.ONLINE – Ako vytvárať online videá.lektorka PaedDr. Martin Prodej25. január  2021 v čase 17:30 - 19:30 hod.cieľová skupina: učiteľ,  vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom. Obsah:Výhody videa ako formátu a médiaZámer a cieľ videaTvorba scenáraTechnické zabezpečeníZákladné filmárske technikySpracovanie a distribúcia videaVyužitie videa ako didaktického nástroja

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Vesmír. Aktualizačné vzdelávanie. Online. 28.1.2021 17:00 - 19:00

Deti sa vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. Sú obzvlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Zaujímajú sa o súvislosti na akých svet funguje, chcú ho pochopiť, chcú dosiahnuť až ku hviezdam.Predstavíme možnosti rozvoja astronomickej gramotnosti na zábavných aktivitách.• Ako rozvíjať prírodovednú a astronomickú gramotnosť detí v materskej škole.• Ako podporovať u detí osvojenie si rozhodujúcich predpokladov na zvládnutie prírodovedných a astronomických schopností v budúcom období?• Ako a prostredníctvom akých konkrétnych aktivít a činností je možné rozvíjať jednotlivé súčasti oboch gramotností?ONLINE – Vesmírlektorka Ivett Pavlis28. január 2021 v čase: 17:00 - 19:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej a základnej školy prvý ročník, vychovávateľ ŠKD a CVČ, asistent pedagóga, rodič a deticertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.pracovné listy s témou Vesmír, formát PDFpo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Pomôcky: prosím pripravte si tmavo modrý výkres A4, vatu, lepidlo, malé hviezdičky, špajdle/špáratká.Zaradíme vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí a rozvíjajú ich tvorivosť. 

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hláskovanie a analyticko-syntetické hry trocha inak pre predprimárne vzdelávanie, aktualizačné. Webinár 29.1.2021 17:00 - 19:00

Hravá slovenčina 4 - posledné pokračovanie zo štyroch na seba voľne nadväzujúcich webinárov, najmä na webinár o slabikovaní.Webinár je zameraný na efektívne rozvíjanie najvyšších úrovní fonologického uvedomovania u predškolákov. Cez konkrétne praktické námety na činnosti s deťmi si ukážeme, ako sa hrou dajú tieto úrovne zmysluplne a zaujímavo rozvíjať u nich tak, aby sa zabezpečil nielen rozvoj fonologického uvedomovania, ale súbežne aj príprava na rozvíjanie porozumenia v čítaní. Aktivity sú pripravené tak, aby mohli byť prípadne modifikované na dištančné online vyučovanie.Online - Hravá slovenčina 4, fonológia 2 - Hláskovanie a analyticko-syntetické hry trocha inak lektorka PaedDr. Miriam Valášková, PhD.29. januára 2021 v čase 17:00 - 19:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagógacertifikát s časovou dotáciou workshopu - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.aplikácia ZOOMPomôcky: papiere A4, farebné papiere A4, krepové papiere, fixky, lep, nožnice, obrázky rôzneho rôznych zvierat (veľkosť pexesa), zbytky jednofarebnej látky (z bavlneného trička, resp. plsť) vo veľkosti papiera A5, nápovedné obrázky max. vo veľkosti pexesa (nemusia byť, vytvoríme si, ak nemáte k dispozícii), 2 - 3 malé, resp. veľké rolky z toaletného papiera (namiesto toho môže byť tvrdý papier), 1 - 2 papierové  krabičky (najlepšie od čaju), niekoľko obrázkov nábytku a iných potrieb v domácnosti ,  resp. hračiek (veľkosť A4).Odborné vzdelávanie na webinári spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. Zaradíme vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní.  Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi, inovačné vzdelávanie. ONLINE 30.1.2021 09:00 - 12:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Hlavný cieľ: Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zdokonaliť profesijné kompetencie, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti osobnostného rastu, sociálnej interakcie, didaktiky, metodológie a nových prístupov vo vyučovaní. Profil absolventa: Absolvent vzdelávania získa vedomosti a zručnosti v oblasti zážitkového sociálno-afektívneho vyučovania, jeho metodológie a aplikačných možností v edukačnom procese.Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistentPodkategórie:  učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školyTermín:  30. január 2021 v čase od 9,00 - 12,00 hod.Ďalšie termíny budeme aktualizovať.Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel.č.Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shop.Dátum a miesto vzdelávania bude oznámené e-mailom.

110,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
#EDU DAY

S vášňou prinášame inšpiratívne a hodnotné témy, ktoré odhalia a uvoľnia váš potenciál, podporia a rozvinú vaše schopnosti v súkromí aj v práci a umožnia vám mať zo života viac. 
Zážitok, skúsenosť a kvalitný obsah sú tým, čo môžete očakávať od našich workshopov, webinárov, blogov a skvelého tímu spolupracovníkov.

EDU DAY je pre tých pedagógov, ktorí často používajú slovo výzva a stále sa posúvajú dopredu a neuspokojuje ich aktuálna vedomostná úroveň. Odprezentujeme pre Vás motívy k vzdelávacej činnosti...

Odborné vzdelávanie na workshope spája v sebe zážitkové a skúsenostné metódy. Je založené na osobnej aktivite pedagóga. 
Zaradíme na workshope vzdelávacie aktivity a činnosti, ktoré nielen spestria výučbu, ale najmä majú vplyv na celostný rozvoj osobnosti detí/žiakov, rozvíjajú ich tvorivosť, schopnosť komunikovať, kooperovať, vyhľadávať, spracúvať a kriticky analyzovať informácie a tiež rozvoj vyšších poznávacích procesov.

Inšpirácia, motivácia, nové trendy vo vzdelávaní, výborná káva a skvelá spoločnosť. Toto všetko Vás čaká na inšpiratívnom vzdelávaní.

Chcem vedieť viac

Rozvíjanie matematických predstáv detí predškolského veku.

Trenčianska Teplá, október 2018.

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.