Nákupný košík
položky:

Mediálna výchova - Ako úspešne preplávať mediálnym a digitálnym svetom. Inovačný vzdelávací program.

14.5.2024 18:50

V súčasnosti každý z nás trávi veľa času pri svojom mobile/počítači. Predovšetkým deti/žiaci sú prakticky stále online. Skrátka a dobre médiá sú všade okolo nás, utvárajú prostredie, v ktorom žijeme: sú dôležitým socializačným faktorom, dokážu nás zabaviť a majú vplyv na náš životný štýl i spôsob vnímania sveta.
Pedagóg pôsobiaci v školách môže pomôcť deťom orientovať sa v prostredí médií (prevažne na sociálnych sieťach) tak, aby vedeli odlíšiť názor od faktu, aby dokázali nájsť dôveryhodné zdroje a zapojili sa do mediálnej komunikácie ako nezávislí jedinci.

To kladie dôraz na jeho schopnosti a zručnosti v oblasti mediálnej gramotnosti.

Inovatívne pôsobenie pedagóga na žiaka v oblasti mediálnej výchovy je, ak:
• Učiteľ vedie žiaka ku kritickému posúdeniu mediálneho oznámenia a jeho vzťahu k realite, ktorú žiak prežíva (predovšetkým vo vzťahu dieťa v prostredí sociálnych sietí)
• Učiteľ pomôže žiakovi odhaliť nástrahy manipulácie: reklamy, fakenews a hoaxy, rozoznať dezinformačné weby.
• Učiteľ v hodinách mediálnej výchovy používa aktivizačné metódy, ktoré vedú žiaka k tomu, aby sa zamýšľali nad dôsledkami sociálnych sietí vo svojom živote.
 

Hlavný cieľ: Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zdokonaliť profesijné kompetencie, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v mediálnej výchove (predovšetkým pre pohyb žiaka a jeho bezpečnosť v online prostredí/ v oblasti dôveryhodnosti mediálnych obsahov a pôsobenia reklamy).
Špecifické ciele: 
- Pochopiť úlohu médií (prevažne sociálnych sietí) v našom živote, naučiť sa stratégie, ako sa správať v prostredí internetu bezpečne.
- Naučiť sa kriticky zhodnotiť obsah mediálnych oznámení (na základe otázok identifikovať fakty od názorov).
- Rozpoznať presvedčovacie techniky v reklame a ďalších manipulatívnych oznámeniach (prevažne na internete).
- Reflektovať svoje konanie v prostredí médií a vedieť byť offline.
- Získať prehľad o mediálnom trhu a jeho významných osobnostiach a udalostiach, pochopiť.

Vzdelávací obsah:
1. Sociálne siete a bezpečnosť detí. 
2. Charakter médií a masmédií, rola nových médií (prevažne sociálnych sietí v živote detí), zmeny v našom správaní v dôsledku používania internetu.
3. Ako si poradiť s mediálnym oznámením? 
4. Rozvíjať schopnosť kriticky posúdiť obsah správ, odlíšiť fakty od subjektívneho oznámenia, pochopiť prečo a ako ktoré správy sa šíria po sociálnych sieťach.
5. Ja ako novinár - vedieť napísať tlačovú správu a vedieť, ako ju v médiách presadiť.
6. Spoznať manipulatívne techniky dezinformačných webov a reklamy.

 

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne online a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent

Podkategórie:  učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy

Kategória: učiteľ profesijného rozvoja

Podkategórie:  lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja, konzultant atestačného konania

Aplikácia ZOOM  - vzdelávanie budeme realizovať online ako aj záverečnú prezentáciu. 

Prezenčná forma vzdelávania sa realizuje online cez ZOOM.

Obchod Odporúčame Rodičia a deti
Dotkni sa oblohy

Deti sa čoraz viac zaujímajú o náročnejšie témy. Jednou z nich je tematika vesmíru. Vyznačujú veľkou túžbou po poznaní. Sú obzvlášť citlivé k prírode a k historickým udalostiam. Zaujímajú sa o súvislosti na akých svet funguje, chcú ho pochopiť, chcú dosiahnuť až ku hviezdam.Dotkni sa oblohy – publikáciu odporúčame vytlačiť, alebo ju môžete premietať na tablete/počítači. Deti sa pri jednotlivých úlohách z knihy vystriedajú podľa pokynov rodiča/súrodenca. Do niektorých aktivít môžete zapojiť aj celú skup

5,00 € Do košíka 4,55 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. Inovácie do edukácie v základných a stredných školách. 13.6.2024 17:00 - 19:00

Práve vzťah k učeniu sa a škole ako takej zohráva popri schopnostiach žiakov a podmienkach vzdelávania najdôležitejšiu úlohu, ktorá sa prejaví vo vzdelávacích výsledkoch detí, v ich správaní a neskôr v životných postojoch, zahŕňa vzťah k učiteľom, k obsahu vyučovania, k spolužiakom i k sebe samému. Učiteľ, ktorý vytvára žiakom vhodné podmienky pre aktívne učenie sa, výrazne ovplyvňuje ich celkový postoj ku škole, čo sa odzrkadľuje nielen na učebných výsledkoch, ale aj na vnútornom prežívaní žiaka. A

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy ADHD – bolesť detskej duše. 13.6.2024 18:00 - 20:00

Početnosť výskytu ADHD v detskej populácii v posledných rokoch prudko stúpa. Otázkou je, či  pribúda počet, ktoré tento syndróm majú, alebo pribúda počet detí, ktoré ho majú diagnostikovaný, pretože vďaka väčšej informovanosti u nich bola vykonaná diagnostika a to má za následok nárast percentuálneho výskytu tohto syndrómu. Vďaka informovanosti takisto pribúda aj počet rodičov a učiteľov, ktorí sú schopní všimnúť si u dieťaťa prejavy, ktoré môžu tomuto syndrómu nasvedčovať a včas začať vhodný sp

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Tréning relaxačných techník. 17.6.2024 17:00 - 19:00

Špeciálny webinár venovaný relaxačným technikám, ktoré môžu rozvinúť našu myseľ aj náš život. Povieme si k čomu je dobrá práca s dychom, vizualizácia, imaginačné cvičenia, ale meditácie. Už dávno sa vie, že všetky tieto metódy pomáhajú nášmu telu zrelaxovať sa.Sú prospešné pre naše zdravie, ale dokážu nám pomôcť aj lepšie zvládať náročné životné situácie. Prečo tomu tak je?Okrem toho si niektoré techniky vyskúšame a zoznámime sa svojím telom a myslí.Cieľ webináru: vyskúšať si relaxačné techniky

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Detská kresba. 19.6.2024 17:00 - 19:00

Detská kresba: Aj kruhy, čiarky, paličky, či dokonca bodky majú svoj príbeh. Skúsme ho vidieť srdcom a poznajme tak detskú dušu. Od čoho všetkého závisí vývin detskej kresby, čo všetko grafomotorický prejav dieťaťa ovplyvňuje, čomu sa detská kresba podobá a ako porozumieť tomu, čo dieťa prežíva a zároveň interpretuje pomocou kresby. Ako ovplyvňuje úroveň motoriky a senzomotorickej koordinácie kresbu, ako vplýva úroveň kognitívnych schopností na kresliaci prejav dieťaťa, vplyv sociokultúrnych podmien

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj JAR, Banská Bystrica 27. februára 2018

Jarná inšpirácia v hudbe, v pohybe, v rytme a skvelé pani učiteľky a vychovávateľky. Projekt EDU DAY. Lektorka: PaedDr. Alexandra Kuruc.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám