Nákupný košík
položky:

Základné umelecké školy - OPRÁVNENIE na poskytovanie inovačného vzdelávania.

10.11.2023 14:38

O P R Á V N E N I E na poskytovanie inovačného vzdelávania 

Poskytovateľ inovačného vzdelávania žiadateľovi Inšpirácia, o. z. so sídlom Stará Kremnička 26, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51206633 je oprávnený v súlade s § 55 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 138/2019 Z. z. poskytovať inovačné vzdelávanie za týchto podmienok: 

• Inovačné vzdelávanie sa bude organizovať na základe a v rozsahu vydaného oprávnenia. 

• Inovačné vzdelávanie bude organizovať ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín. 

Odborný garant inovačného vzdelávania: PaedDr., Mgr. Art. Ingrid Pinková, ArtD.

V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. - Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: 

- učiteľ základnej umeleckej školy  

Vymedzenie obsahového zamerania inovačného vzdelávania: 

  • Prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a ich uplatnenie do výchovy a vzdelávania. Uplatňovanie inovatívnych a moderných metód, stratégií a komponentov zameraných na personalizáciu vyučovania a na projektové vyučovanie. Prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti aktívneho vyučovania, identifikácie individuálnych potrieb, vývinových špecifík, personalizácie výučby, metodológie a nových prístupov vo vzdelávaní a výchove. Prehĺbenie, rozvoj a inovácia interdisciplinárneho a medzipredmetového vyučovania.  Inovovať profesijné a osobnostné kompetencie učiteľov potrebných na optimálne nastavenie edukačného procesu, na prehlbovanie, rozvíjanie a inovovanie pedagogických zručností v oblasti didaktiky, metodológie, sociálnej interakcie a nových prístupov vo vyučovaní. 

    Evidenčné číslo: 48/2023 
    Obdobie platnosti: do 22. októbra 2028
Obchod Odporúčame Odborné publikácie
Ľudové pásma pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Metodická príručka

Metodická príručka pre učiteľov materských škôl a vychovávateľov – Ľudové pásma pre deti predškolského a mladšieho školského veku.V metodickej príručke sú prezentované didaktické princípy, prostriedky a metódy rozvoja ľudového umenia, ktoré sa teda dajú rovnako účinne uplatniť v predprimárnom, aj počiatočnom primárnom vzdelávaní, a to nielen v rámci jednej, i keď prioritnej, vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – Hudobná výchova, ale aj prepojením s ostatnými vzdelávacími zložkami.Metodická príručk

6,00 € Do košíka 5,45 € bez DPH
Najbližšie vzdelávacie programy Máj. Vychovávatelia. Motivácia žiaka k učeniu sa cez aktivizujúce metódy vo výchovno-vzdelávacom procese. 20.5.2024 08:00 - 11:30

Vzdelávací program prehĺbi a inovuje kompetencie pedagóga oblasti aplikácie procesov aktívneho učenia sa cez jeho osobnosť, cez vytváranie korektných vzťahov so žiakmi a cez výber vhodných vyučovacích metód. Prehĺbi jeho schopnosť viesť učebný proces cez inovatívne metakognitívne postupy prostredníctvom motivačných techník s využitím skupinovej dynamiky aj individuálneho prístupu ku každému žiakovi. Zároveň inovuje jeho znalosti a zručnosti v oblasti:sociálno-afektívneho vyučovania, rozvíja jeho schopnosť riešiť aktuá

Mám záujem Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Kritické myslenie ako nevyhnutná výbava. NEBUĎ AKO GEJZA, BUĎ AKO GUSTO! 20.5.2024 14:00 - 16:00

Už v starovekom Grécku Sokrates a Platón kládli dôraz na to, aby sa človek učil rozprávať a argumentovať. Umenie myslieť a hovoriť považovali za kľúčové zručnosti a kompetencie, aby uspeli v spoločnosti, mali schopnosť analyzovať a prezentovať myšlienky. Sokrates si všímal rozpory a argumentáciu v rozhovore, teda dialóg povzniesol na umenie. Na Slovensku sme v implementácii týchto dôležitých ľudských zručností do edukácie stále v začiatkoch. Ako rozvíjať u detí/žiakov komplex myšlienkových operácií, ktor

10,00 € Do košíka 8,33 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA so zameraním na kompenzácie deficitov čiastkových funkcií. 20.5.2024 18:00 - 20:00

Vývinové poruchy učenia znamenajú celoživotné ťažkosti. Intenzívna práca v školskom veku a osvojenie si vhodných študijných zručností a vhodných mechanizmov práce pri výkone profesie sú cestami k výraznému zníženiu všetkých ťažkostí. Ľudia s VPU sa učia a pracujú a niekedy aj premýšľajú inak. Nikde nie je povedané, že horšie. Jednoducho inak a postupy, ktoré poznáme v našich školách už od Márie Terézie, či Komenského už jednoducho nepostačujú. Nik z nás nemá právo povedať, že sa dieťa niečo nenaučí, že

15,00 € Do košíka 12,50 € bez DPH
Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi. Základné umelecké školy. 21.5.2024 08:00 - 12:00

Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať deti, žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?Do

Mám záujem Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Spolu bez DPH:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Zacvičme si s riekankami

Veselé cvičenie pre deti s riekankami. Mgr. Pavla Bojnanská.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám