Nákupný košík
položky:

Štvorlístok - Rozvoj grafomotoriky v projektoch.

12.10.2021 15:50

Prostredníctvom reči, kresby a písma je možné komunikovať s okolitým svetom, zdieľať obsahy a významy, dorozumievať sa s druhým, ale tiež od nich prijímať nové informácie. Ľudia sú schopní grafickými znakmi vyjadriť pocity, uchovať, či predať myšlienku, posolstvo. 

Praktický webinár, ktorý obsahuje 4 na seba nadväzujúce 2 hodinové bloky. Požaduje sa zúčastniť sa všetkých 4 vzdelávacích blokov.
Webináre sú zamerané na:

 • oblasť rozvoja grafomotorických zručností s teoretickým výkladom a praktickými ukážkami, 
 • účinný rozvoj pregramotnosti, 
 • princípy a podmienky rozvoja pregramotnosti, 
 • čo ovplyvňuje a formuje grafomotoriku, 
 • význam aktivít s prírodninami. 

Webinár je rozdelený do 4 na seba nadväzujúce bloky a to vzhľadom k tomu, že jednotlivé bloky obsahujú širokú škálu informácií.

Cieľom je priblížiť poslucháčom teoretickú rovinu a objasnenie základných pojmov rannej pregramotnosti, 
- získať teoretické informácie o tom, čo všetko ovplyvňuje schopnosti a predpoklady, ktoré sú zásadné pre rozvoj grafomotoriky,
- získať informácie o rozvoji grafomotoriky v predškolskom veku v sociokultúrnom kontexte.

Skupiny cvičení, ktoré si prakticky zrealizujeme sú zamerané na skvalitňovanie psychických aj motorických predpokladov dôležitých pre grafomotoriku.   

Čo sa dozviete:

Objasnenie základných pojmov a poznatkov o rozvoji grafomotoriky a ich aplikácia do pedagogického procesu  spolu s námetmi na prácu pomôžu učiteľkám objasniť a pochopiť  súvislosti medzi podmienkami ovplyvňujúcimi grafomotoriku ako súčasť pregramotnosti, 
- dodať istotu a nadhľad pri tvorbe vlastných projektov týkajúcich sa rozvoja týchto významných zručností. 

Čo získate:

Účastník počas na seba nadväzujúcich 4 blokov získa teoretický prehľad a praktické námety, aktivity a činnosti o tom, ako dieťa získava pregramotnostné kompetencie vďaka spontánnym aktivitám v sociálnych situáciách. 
Čo všetko ovplyvňuje schopnosti a predpoklady, ktoré sú zásadné pre rozvoj grafomotorických zručností. 
Prečo a ako využívať projekty v pedagogickom procese v materských školách. 

Vzdelávací obsah jednotlivých blokov: 

1. Blok: 3. novembra 2021 v čase od 17,00 hod. - 19,00 hod. 

a) ako zintenzívniť a optimalizovať rannú gramotnosť a pregramotnosť

b) princípy a podmienky rozvoja pregramotnosti

c) grafomotorika z pedagogického a psychologického pohľadu

d) stručne k detskej kresbe 

 

2. Blok: 10. novembra 2021 v čase od 17,00 hod. - 19,00 hod. 

a) charakteristika vybraných predpokladov pre rozvoj grafomotoriky (príklady činností)

b) rozlišovacie schopnosti (zrakové, sluchové, hmatové)

c)  pamäť vizuálna a sluchová

d) analyticko – syntetické schopnosti

e) fonologické schopnosti dieťaťa v predškolskom veku 

 

3. Blok: 19. novembra 2021 v čase od 17,00 hod. - 19,00 hod. 

a) jemná motorika alebo od navliekania korálikov ku kresleniu a písaniu, 

b) cvičenia dlaní a prštekov

c) úchop grafického náčinia

d) grafomotorické aktivity

e) význam rodiny pre rozvoj grafomotoriky dieťaťa

f) formy spolupráce materskej školy s rodičmi

 

4. Blok: 24. novembra v čase od 17,00 hod. - 19,00 hod. 

a) projekty a grafomotorika

b) práca učiteľky v materskej škole pri realizácii projektov

c) príklady projektov s grafomotorikou

d) projekt s rozprávkou na rôzne témy, práca s prírodninami, papierom a iné 

ONLINE Štvorlístok - Rozvoj grafomotoriky v projektoch materskej školy.

https://www.inspiracia.live/ponuka/597/stvorlistok-rozvoj-grafomotoriky-v-projektoch

 • lektorka Mgr. Monika Ferenčíková
 • 3. novembra 2021 v čase od 17,00 hod. - 19,00 hod. 
 • cieľová skupina - pedagóg predprimárneho vzdelávania, asistent pedagóga, rodičia
 • certifikát do portfólia v rozsahu 8 hodín - aktualizačné vzdelávanie
 • poplatok 59,- eur zahŕňa 4 dvojhodinové webináre, pracovný materiál
 • platforma ZOOM
 • po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.

Pomôcky potrebné na webinár: ceruzka, papiere, plastelína (play-doh), šatka, obľúbená rozprávková kniha, z ktorej čítate svojim detičkám v materskej škole. 

Na webinári je vítaná a požadujúca aktivita účastníkov ako aj interakcia a spätná väzbu + vlastné nápady pri tvorbe rozprávkového projektu. 

Počas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.

Obchod Odporúčame Pomôcky
Bum Bum Boomofón - malá škôlka

Sada obsahuje 20 rúrok, vrátane: - 3  x kusy rúrky C 'D', E 'G', A 'C' ' - 1 ks rúrka F', H, Súprava obsahuje 1 ks Bum Bum malú tašku. Súprava sa skladá zo sady: 1  - diatonickej a 2 sady pentatonickej. Hudobné valce sú dokonalou pomôckou pri základnej výučbe tónov, rytmu a melódie formou zábavnej zvukovej hry. Sada je určená na edukačné a zábavné účely pre školy. Hranie na Boomofón je jednoduché aj bez predošlej skúsenosti s hudbou alebo rytmom.  

117,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Aby agresívne dieťa bolo výzvou! Online. 19.10.2021 17:00 - 19:00

Ako komunikovať s problémovým dieťaťom v školskom prostredí? Ako by mala vypadať spolupráca s rodičmi? Kedy je čas vyhľadať odbornú pomoc? Priblížime si aké sú najčastejšie agresívne prejavy detí v školskom prostredí. Hovoriť budeme aj o latentnej agresivite, či hostilnom správaní. Agresivita a agresia ako prirodzený prejav človeka. Súčasťou webinára bude diskusia pedagógov a ich aktuálne problémy v pedagogickom procese a hľadanie spoločných riešení. ONLINE – Aby agresívne dieťa bolo výzvou!lektorka Mgr. Monika Ferenčíková19. októbra 2021 v čase 17:00 - 19:00 hod.Cieľová skupina: vychovávatelia, pedagogickí zamestnanci - prví stupeň ZŠ, pomáhajúce profesie - začínajúci sociálni pedagógovia a školskí špeciálni pedagógovia, asistenti pedagóga. certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailomČo sa dozviete:Agresívne správanie a agresivita v školskom prostredí Prvky prosociálneho správania v pedagogickom proceseBudovanie vzťahu dôvery medzi pedagógom a žiakom Aktivity zamerané na rozvoj triednej klímy a prijatie dieťaťa s problémovým správaním v kolektíve Práca s rodičom Čo získate:Prehľad k danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností.Certifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou - budete diskutovať o aktuálnych problémoch v pedagogickom prostredí.

20,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Hudobná rozprávka - zážitkové učenie. 20.10.2021 15:00 - 17:00

Ako rozvíjať hudobnosť dieťaťa, žiaka t. j. hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, prebúdzať trvalý a pozitívny vzťah k hudbe?Hľadáte praktické tipy na aktivity s deťmi/žiakmi a chcete sa priblížiť ich potrebám?Hudobná rozprávka je špecifický hudobný žáner pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ktorý dokonale vyhovuje požiadavkám na výber učiva. Hudobná rozprávka patrí do kontextu zámerne komponovanej tvorby pre deti a žiakov. Technická náročnosť hudobnej rozprávky spolurozhoduje o interpretoch. Hudobná rozprávka je výsledkom muzikálnej kreativity učiteliek a spravidla je určená na detskú interpretáciu.ONLINE - Hudobná rozprávka - zážitkové učenie.lektorka Alexandra Kuruc20. októbra 2021 v čase: 15,00 - 17,00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej a základnej školy (prvý stupeň), vychovávateľ, asistent pedagógacertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMČo sa dozviete - vzdelávací obsah:hudobné a nehudobné zvukynota, pomlčka, taktOrffov inštrumentárrytmické cvičenia s jednoduchým rytmickým nástrojomdychové cvičeniaČo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností.Na webinári získate aj praktický pracovný materiálCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Finančná gramotnosť inovatívne - interaktívny webinár. 20.10.2021 18:00 - 20:00

Poskytneme Vám množstvo inšpirácií a návrhov ako vytvoriť aktivity na finančnú gramotnosť, tak aby ste urobili zaujímavú hodinu pre žiakov na všetkých stupňoch štúdia. Webinár je určený pre všetkých pedagógov.ONLINE – Finančná gramotnosť inovatívne.lektor Dávid Vrtaňa20. októbra 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Absolvovaním webináru sa dozviete:Ako implementovať inovatívne metódy learning by doing, snowballing, rolové hry, gamfikáciu, mind map, timovú prácu a e-learning do prostredia finančnej gramotnosti, Naučíte sa ako správne vytvoriť HRU vo finančnej gramotnosti. Zoznámite sa s konkrétnymi aktivitami a úlohami pre žiakov pre jednotlivé ročníky. Dozviete sa ako efektívne prepájať medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní finančnej gramotnosti. Sami si vyskúšate vytvoriť nejakú aktivitu s využitím inovatívnej metódy.Ako vniesť interaktivitu do vyučovania finančnej gramotnosti.Čitateľská gramotnosť? Je dôležitá? A ako ju prepojíme s finančnou gramotnosťou na konkrétnych úlohách a príkladoch.Čo získate: Komplexný prehľad a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a zážitku z vyučovacej hodiny vo finančnej gramotnosti. Balík aktivít, ktoré môžete využiť pri práci so žiakmi v medzipredmetových vzťahoch pri vyučovaní finančnej gramotnosti. Certifikát do portfóliaPočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorom.

20,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v procese výučby. 21.10.2021 14:00 - 16:00

Apky sú dnes už samozrejmosťou vo vzdelávacom procese. Poďte sa s nimi naučiť pracovať.Dajte svojej triede moderný a efektívny vzdelávací proces.Cieľom ponúkaného aktualizačného vzdelávania pre školy a pedagogických zamestnancov je rozvíjanie informačno-komunikačných zručností pedagógov a zvýšenie ich kvalifikácie, zvýšenie vlastných kompetencií, podpora zlepšenia odborného vzdelávania prípravy žiakov a prepojenie odborného vzdelávania a prípravy žiakov s praktickými potrebami trhu práce. Kahoot - multiplatformový systém na získavanie reakcií žiakov prepojujúci formálnu výučbu s online svetom. V podstate ide o premenu tradičného overovania vedomostí prostredníctvom kvízu v aktivizujúcej forme s využitím digitálnych technológií - počítača, dataprojektora a mobilných zariadení ako sú tablety a mobily.skvelá interaktívna pomôcka, ako si preskúšať nové učivo, zabaviť žiaka/študenta súťažením (malí aj veľkí)nachystať si kvízy na mieru, ale aj použiť dopredu predpripravené od inýchŽiaci/študenti si môžu vytvoriť sami, potom to využiť na hodineskvelý príklad, ako využiť online pomôcku počas prezenčnej výučbyWizer.me - platforma poskytujúca možnosť vytvárať krásne a pútavé online pracovné hárky. Vo "Wizer.me" získate cenný nástroj pre vytváranie pracovných listov, testov i okamžitú spätnú väzbu bez zdĺhavého a zložitého opravovania.Prezi - netradičný spôsob prezentácie informácií (nielen) vo výučbe. Program Prezi, nám umožňuje pozrieť sa na vizualizáciu úplne iným, novým, nelineárnym spôsobom. Prezentácia ako myšlienková mapa.ONLINE – Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v procese výučby.lektor PaedDr. Martin Prodaj21. október 2021 v čase 14:00 - 16:00 hod.cieľová skupina: pedagogickí zamestnancicertifikátČo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činnostíNaučíte sa používať nástroje, ktoré urobia vašu hodinu zaujímavejšouNaučíte sa tvoriť interaktívne a zábavné kvízyNaučíte sa vytvárať interaktívne, multimediálme posteryNaučíte sa vytvárať pracovné listy i hárky a tak zapojiť žiakov viac do výukyCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorom.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
Katalógy Na stiahnutie TU
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - Svit.

Projekt EDU DAY.

Ďalšie videá
Naše sociálne siete
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.