Nákupný košík
položky:

Primárne vzdelávanie - inovačné programy.

28.8.2021 18:05

V našich inovačných programoch vytvárame priestor na podnecovanie vášne pre učenie sa a rast. Veríme, že rozvoj a chuť učiť sa nezávisle na veku alebo prostredí zlepšuje kvalitu pracovného, aj osobného života.

Moderný pedagóg v praxi - aplikácia inovatívnych princípov pozitívneho vzdelávania do edukačného procesu.

Trendom tohto storočia sa stalo pozitívne vzdelávanie, ktoré je založené na podpore silných stránok žiakov namiesto doterajšieho zamerania sa na ich deficity. 
Súčasťou vzdelávacieho programu je časť zameraná na psychohygienu pedagógov, teda oblasť, ktorej nie je venovanej veľa pozornosti, ale je nesmierne dôležitá a ponúka nástroje k zvládnutiu stresu, psychickej záťaže, či napätia, ktorým pedagógovia môžu čeliť. 
Tento komplexný vzdelávací program vychádzajúci z poznatkov modernej psychológie ponúka pedagógom výskumom overené a efektívne nástroje k tomu, aby žiaci formou pozitívneho vzdelávania viedli k zvedavosti, radosti z učenia, zvýšenej motivácii a vychovávali tak mladých ľudí, ktorí majú školu radi a cítia sa v nej dobre. Prostredníctvom aplikácie inovatívnych princípov tohto prístupu sú deti podporovaní naučiť sa využívať svoje zdroje, spolupracovať s kamarátmi, regulovať svoje emócie, či porozumieť tomu.

Myšlienkové mapy v školskej praxi. 

Jednoduchý program inovačného vzdelávanie vám cez kreativitu, pestrosť, farby, rôznorodosť, zážitok a proces tvorby pomôže vniesť do edukačného procesu zábavu a efektivitu. Ak chcete žiakov zaujať a motivovať, kreslite, čarbite, značte, prepájajte a spájajte. Skúste demonštrovať učivo cez myšlienkové mapy, vďaka ktorým bude učenie neporovnateľne zaujímavejšie. A naučte to aj žiakov, ktorým tak uľahčíte a spestríte proces poznávania, zapamätávania i opakovania. Získate nové impulzy do ďalšej učiteľskej práce, ktoré oceníte priamo v školskej praxi.
Myšlienkové mapy sú jednou z najefektívnejších metód premýšľania. Pomáhajú žiakom (ale i nám dospelým) zefektívniť písanie poznámok, prehlbuje proces učenia sa, skracuje dobu strávenú nad knihami či domácimi úlohami, rozvíja kreativitu a predstavivosť, zlepšuje pamäť. Umožňuje plánovanie, opakovanie ale aj sprehľadňovanie informácií, vytvárať medzi nimi vzťahy  a prepojenia. Absolvent vzdelávania získa vedomosti a zručnosti v oblasti metakognitívneho vyučovania s využitím inovatívnej metodológie a aplikačných možností myšlienkových máp v edukačnom procese.

IBA PRE VYCHOVÁVATEĽOV V ŠKD/CVČ
Výchova detí mladšieho školského veku k hodnotám – pozitívny životný štýl.

Postmoralistická éra, ktorá so sebou prináša nové vzťahy, pohľady sú v prvom rade „výzvou“ pre mladú generáciu a tým explicitne i pre jej vychovávateľov. Domnievame sa, že charakter odpovede na túto „výzvu“ bude záležať práve od zvnútornených hodnôt existenciálneho charakteru, a tým i úrovne rozvinutosti duchovnej dimenzie našej mládeže, pri rozvoji ktorých môžeme byť ako vychovávatelia inšpiráciou.
Vydajte sa s nami na inšpiratívnu cestu zmyslov, poznávania, poznania, utvárania hodnôt a životnej filozofie detí, ktorá neskôr príde do požadovaného cieľa. A tým cieľom je  pozitívny životný štýl.  Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií vychovávateľov v oblasti rozvíjania hodnotovej orientácie žiakov a jej význam v pedagogickom procese. Prehĺbiť, rozšíriť profesijné kompetencie vychovávateľov pre implementáciu hodnôt v školských zariadeniach. 
Pestrý program plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v základnej škole, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania.

Personalizácia výučby - aplikácia do praxe.

Zavádzanie akýchkoľvek inovácií vo výučbe vychádza predovšetkým zo snahy o zefektívňovanie procesov vzdelávania a skvalitňovanie ich výstupov. Zavádzanie inovácií do vyučovacieho procesu je súčasťou každodennej praxe učiteľa. Inovácie každodenne vykonávanej praxe učiteľa sú totižto základom dosahovania náležitej kvality výchovy a vzdelania ním vedených žiakov. Jedným z nástrojov, ktoré môžu výraznou mierou napomôcť učiteľovi rozvíjať jeho profesijné kompetencie a učiteľské majstrovstvo, a ktoré súčasne môže využívať ako podporný nástroj je zavádzania inovácií do svojej pedagogickej praxe.
Personalizáciu je možné najlepšie pochopiť ako proces, ktorý sa usiluje rešpektovať dôstojnosť a jedinečnosť každého žiaka, podporiť rovnosť vo vzdelávaní, maximalizovať osobný potenciál, riešiť potreby všetkých žiakov, ale najmä tých najzraniteľnejších a najschopnejších a obohatiť a podporiť angažovanosť študentov a učiteľov. V podstate dáva personalizácia žiakovi väčšiu kontrolu nad tým, čo sa učí, ako sa učí, kedy a kde sa učí a s kým sa učí.

Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v základných školách. Rozvoj zručností potrebných pre život.

Obsahovo vzdelávací program nadväzuje na existujúce prístupy v oblasti rozvoja  zručností potrebných pre život a rozširuje ich o inovatívne prvky kariérovej výchovy.
Cieľom programu je, okrem iného, rozvíjať kariérovú výchovu a tým prispieť k rovnosti šancí a kontinuálnemu rozvoju potenciálu u všetkých žiakov s ohľadom na ich individuálne potreby. Rozvoj kariérovej výchovy nám slúži aj ako obrovský pomocník pri efektívnejšom zvládaní rôznych záťažových situácií, zmien a výziev.
Zdravý socio-emocionálny vývin žiaka a zručností potrebné pre život - spolupráca, riešenie problémov, integrita, sebadôvera či akceptácia.. sú dôležité a vďaka nim je neskôr žiak schopný vyhodnotiť i svoje kariérové možnosti, nastaviť si realistické ciele a zhodnotiť, čo potrebuje k ich dosiahnutiu. 

Inovatívne prístupy k environmentálnej výchove a vzdelávaniu. 

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií učiteľov v oblasti environmentálnej výchovy. Prehĺbiť, rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov pre primárne vzdelávanie v oblasti environmentálnej gramotnosti zameranej na uplatňovanie primeraných spôsobov implementovania environmentálnej gramotnosti do výchovy a vzdelávania.
Postupná zmena správania, postojov, hodnotovej orientácie, spôsobov riešenia problémov, aby sa dosiahla čo najvyššia kvalita života jedinca, celej spoločnosti, ale aj života na planéte všeobecne.
Pestrý program plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v základnej škole, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania.

Sociálno-afektívny prístup v školskej praxi.

Sociálno-emocionálne vzdelávanie je potrebné vnímať ako súčasť holistického vzdelávania dieťaťa. Práca pedagóga si vyžaduje mimoriadny osobný vklad, flexibilné myslenie, tvorivosť, individuálny prístup a osobnostné predpoklady. Kladie veľké nároky nielen na jeho odbornú pripravenosť, ale aj psychickú odolnosť a vyrovnanosť. To si vyžaduje neustále prehlbovanie a rozširovanie jeho profesijných kompetencií v oblasti osobného rastu, sociálnych a komunikačných zručností, výberu vhodných metód a neustálej schopnosti motivovať žiakov, kolegov i samého seba. Ako teda horieť, no nevyhorieť?
Pestrý program plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v základnej škole, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania.

Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej tvorivosti detí mladšieho školského veku.

Obsahom vzdelávacieho programu sú práve možnosti, spôsoby, prostriedky, metódy, ale aj teoretické východiská rozvoja ľudového umenia pre detí mladšieho školského veku v podmienkach základnej školy. V predloženom vzdelávacom programe sú prezentované didaktické princípy, prostriedky a metódy rozvoja ľudového umenia a to nielen v rámci jednej, i keď prioritnej, vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – Hudobná výchova, ale aj prepojením s ostatnými vzdelávacími zložkami. Ambíciou vzdelávacieho programu je pedagogickým zamestnancov teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti tradičnej kultúry, slovesného, hudobného a tanečného folklóru, ľudovej duchovnej kultúry - rodinného a kalendárneho obyčajového cyklu, oboznámiť ich so získavaním folklórneho materiálu, s jeho zbieraním, zaznamenávaním a spracovávaním prostredníctvom metód a techník terénneho výskumu v etnológii a folklorizme, ako aj s ich aplikáciou a  prácou v detských folklórnych kolektívoch. 
Pestrý program plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v základnej škole, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania.

Vyberme sa na inovatívnu cestu spoločného filozofovania s žiakmi a rozvíjajme kritické, kreatívne aj angažované myslenie.

Filozofia pre deti je pedagogickou koncepciou ukrývajúcou viac kompetencií pod jednou strechou. V procese realizácie aktivít, ktoré sú súčasťou koncepcie, sa rozvíjajú nielen žiaci, ale aj pedagógovia. Cez utváranie hľadajúceho spoločenstva, prácu s textom, diskusiu a iné aktivity sa rozvíja kritické, kreatívne a angažované myslenie, posilňujú a rozvíjajú sa vzťahy a prehlbuje sa etický rozmer života skupiny aj jednotlivca.
Nejde o naučenia sa toho, čo je správne či nesprávne, či ako konkrétne riešiť problémy, ale ide o nadobudnutie zručnosti kriticky premýšľať v bežných situáciách, reflektovať svet okolo seba aj svoje vlastné myslenie, poznať a pomenovať otázky súvisiace s myslením, prežívaním a konaním. Dvoma piliermi koncepcie sú: rozvoj myslenia, čo súvisí s procesuálnou rovinou dialógu, a spoločné hľadanie odpovedí na vyslovené problémy/otázky, čo súvisí s obsahovou rovinou dialógu skupiny. Pestrý program plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v základnej škole, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania.

Rozvíjanie matematických predstáv u detí mladšieho školského veku a projektové vyučovanie.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozšíriť, zdokonaliť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti učiteľov a inovácia profesijných kompetencií pri napĺňaní obsahu vzdelávania v zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v oblasti zameranej na rozvíjanie matematických predstáv v rámci skvalitňovania matematických kompetencií a kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť. 
Pestrý program plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v základnej škole, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania.


Slovensko, vlasť moja.

Slovensko, vlasť moja je jedinečný, inovatívny vzdelávací program. Cieľom je viesť žiaka k základnej orientácií v spoločenskom prostredí – v jeho priestorových a sociálnych vzťahoch. Orientuje sa na poznávanie spoločenského prostredia a prosociálnu výchovu. Aktivity projektu stavajú na prirodzenej detskej zvedavosti. Dôraz je na zoznamovaní sa s prostredím na základe významných geografických a historických prvkov. Národné povedomie sa sústreďuje na poznávanie a orientovanie sa v okolí. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa deti oboznamujú s kultúrou a spoločenským dianím vo vlasti.
Obsahom vzdelávacieho programu sú tematické, pohybové hry, rytmizácie, hudobno-pohybové hry, tance, tvorba myšlienkových máp, výtvarné aktivity, hry a aktivity rozvíjajúce predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť. Aktivity sú spracované v logických celkoch - a to stratégiou zážitkového vzdelávania pre žiakov atraktívnou formou. 
Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho programu Slovensko, vlasť moja sú piesne vytvorené priamo k tomuto formátu. Súčasťou sú i inštrumentálne verzie týchto piesní, aby ich vedeli pedagógovia konštruktívne využiť pri aktivitách so žiakmi. Každá pieseň popisuje svoju časť skladačky, ktorou si žiak vytvára svoj obraz o svojej vlasti a zároveň si vytvára pocit hrdosti nad tým, že niekam patrí.

Inovatívne prístupy k slabikovaniu. Rozvíjanie základných úrovní fonologického uvedomovania ako prípravy na konvenčné čítanie s porozumením u detí mladšieho školského veku.

Rozvíjanie fonologického uvedomovania v pedagogickej praxi, na rozdiel od logopedickej praxe, nebolo dôsledné a systematické. Našim zámerom je v praktických činnostiach poukázať na to, ako efektívne a inovatívne rozvíjať fonologické uvedomovanie, od jednoduchších úrovní k zložitejším, a to hravou formou, za aplikácie kooperatívneho vyučovania. Budeme prepájať vzdelávacie činnosti s Bee bot, interaktívnou stenou a inými, pre deti podnetnými didaktickými pomôckami s cieľom rozvíjať jednu z najdôležitejších úrovní fonologického uvedomovania a tou je slabikovanie. Práve slabikovanie má zásadný význam pri rozvíjaní  porozumenia v čítaní. 
Hlavným cieľomvzdelávacieho programu je príprava a inovácia profesijných kompetencií učiteľov v oblasti zameranej na rozvíjanie fonologického uvedomovania (sluchového rozlišovania) v rámci rozvoja komunikačných kompetencií detí mladšieho školského veku v kontexte prípravy na konvenčné čítanie s porozumením. Pestrý program plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v základnej škole, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania.

Inovatívne rozvíjanie porozumenia v čítaní u detí mladšieho školského veku.

Rozvíjaniu porozumenia a celkovo funkčnej gramotnosti u detí mladšieho školského veku a u prvákov sa doposiaľ v pedagogickej praxi nevenovala dostatočná pozornosť, hoci je vedecky dokázané, že treba rozvíjať  porozumenie u detí už od raného veku. Náplňou vzdelávacieho programu je v praktických činnostiach, v rámci kooperatívneho vyučovania ukázať ako inovatívne, efektívne a hravo rozvíjať gramotnosť, aj keď deti ešte konvenčne čítať nevedia. 
Obsah vzdelávacieho programu je vždy pripravený tak, aby zodpovedal skupine prihlásených účastníčok. Budeme prepájať vzdelávacie činnosti s Bee bot, interaktívnou stenou a inými, pre deti podnetnými didaktickými pomôckami s cieľom rozvíjať ich funkčnú gramotnosť už od najútlejšieho veku so špecifickým zreteľom na to, aby mali radosť z čítania a rozumeli čítanému textu. Budeme aplikovať inovatívne prístupy k rozvoju funkčnej gramotnosti v praxi vychádzajúc z príslušného Štátneho vzdelávacieho programu pre vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. 

Pohybové, rytmické a tanečné spôsobilosti detí mladšieho školského veku. 

Vzdelávací obsah vzdelávacieho programu má ambíciu zdokonaliť a inovovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti hudobno-pohybových spôsobilostí, aktualizovať poznanie psychosomatického a psychomotorického vývinu dieťaťa. Chceme prezentovať možnosti zdokonaľovania pohybových schopností i zručností a efektívneho využívania rytmickej a tanečnej prípravy žiakov. Po jeho absolvovaní pedagógovia získajú zručnosť s žiakmi cieľavedome, systematicky, tvorivo a efektívne realizovať pohybové, rytmické a tanečné vzdelávacie aktivity, ktoré podnietia záujem žiakov o pohyb, rytmus a tanec. 
Ďalej si pedagógovia zdokonalia profesijné kompetencie v plánovaní a realizácií pohybovo-rytmických aktivít, cvičení a tancov tak, aby u žiakov cieľavedome a systematicky rozvíjali telesnú zdatnosť, koordinačné a kondičné schopnosti a zručnosti, kultiváciu pohybového prejavu, orientáciu v priestore, spoluprácu - a to stratégiou zážitkového vzdelávania pre žiakov atraktívnou formou. Pestrý program plný praktických informácií a príkladov dobrej praxe, hrové aktivity nesúce sa v duchu zážitkovej pedagogiky, najaktuálnejšie zdroje a návrhy metodík a techník využiteľných v základnej škole, ktoré si budete mať možnosť vyskúšať priamo na sebe počas vzdelávania.

 

ČO ZÍSKATE:

  • Osvedčenie s inovačného vzdelávania podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré Vás oprávňuje na 3%-ntý príplatok profesijného rozvoja v rozsahu 50 hodín.
  • Možnosť vyskúšať a osvojiť si moderné zážitkové metódy a získať praktické nástroje pre včlenenie rozvoja zručností detí potrebných pre život do výchovno-vzdelávacieho procesu.
  • Príležitosť spoznať sa a komunikovať s odborníkmi a nadšencami v oblasti primárneho vzdelávania.
  • Pod vedením odborných lektorov zlepšíte svoje profesijné zručnosti a kľúčové kompetencie v oblastiach, ako: plánovanie a projektovanie, spolupráca a budovanie vzťahov na rôznych úrovniach, efektívna komunikácia, tvorivosť….
  • Praktické tipy na aktivity a činnosti s deťmi, pracovný materiál – edukačné aktivity, činnosti, metodické materiály...
  • Škola zapojením viacerých účastníkov získava tím ľudí schopný prinášať inovatívne metódy a rozvíjať vďaka nim potenciál ostatných zamestnancov cez inovačné vzdelávania.

Prostredníctvom rozvoja svojich kľúčových kompetencií, vzájomného zdieľania príkladov z praxe, či výmeny skúseností aj v neformálnych diskusiách, budete mať možnosť získať nové poznatky, ako naplno rozvíjať potenciál žiaka zohľadňujúc jedinečnosti detskej osobnosti. Vzdelávanie sme navrhli tak, aby zároveň plne podporovalo rozvoj potenciálu učiteľov a iných odborníkov pracujúcich so žiakmi v základných školách. Celým vzdelávaním Vás bude sprevádzať tím podporujúcich lektorov.

Obchod Odporúčame Pomôcky
Jingle Stick, tamburínová palička.

Jingle Stick - tamburínová palička, je jednoducho bicí nástroj, ktorý sa skladá zo sady rolničiek pripevnených k držadlu, podobne ako tamburína. Ideálne pre deti, pretože sa s ním ľahko hrá, ľahko sa drží a  má zábavný zvuk. Vhodný hudobný nástroj do veľkých skupinách vďaka svojmu jasnému a čistému zvuku.  Materiály: bukové drevo, oceľVyrobené v Nemecku.Odporúčaný vek: 3+ Upozornenie: Nie je vhodné pre deti do 36 mesiacov. Nebezpečenstvo udusenia kvôli malým častiam.Doba dodania: 2 - 6 týždňovPri väčšom počte balení nás kontaktujte.

19,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Cez prírodu k hodnotovému vzdelávaniu v materskej škole. 29.9.2021 18:00 - 20:00

Hodnotové vzdelávanie detí je krásnou oblasťou, kedy s deťmi zažívame a oslovujeme jedny z najdôležitejších aspektov života. Cez aktivity v prírode, previazanosť s prírodnými cyklami a zážitok prírodného bohatstva na vlastnej koži môžeme už u najmladších detí v materskej škole spracovávať témy ako:láskavosť, bezpečie, rešpekt a mnoho ďalších. Čo sa dozviete?Ako tvoriť pre deti prostredie, ktoré cez kontakt s prírodou pomáha prinášať podnety k pomenovaniu a zažívanie hodnôt už od najútlejšieho veku. To je témou tohto inšpiratívneho a praktického webinára.Online - Cez prírodu k hodnotovému vzdelávania v materskej škole.lektorka Klára Marušincová a Michaela Köszegi  29. septembra 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát s časovou dotáciou webináru - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.zplatforma ZOOMPotrebujete mobil, aby ste sa mohli zapojiť interaktívne na webinári do rôznych kvízov, hádaniek a súťaží:-) Hravo a s ľahkosťou.Čo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností. Účastníci sa dozvie v krátkej teoretickej časti, čo hodnotové vzdelávanie je a prečo je zásadné sa mu venovať práve v predškolskom veku. Cez zážitkovú pedagogiku sa účastníci pozrú aj na svoje vlastné hodnoty v práci s deťmi, vyskúšajú si modelové situácie z prostredia materskej školy a získajú konkrétne tipy pre svoju prácu v prírode a uvedomenie, ako sa dajú spoločne hodnoty naozaj žiť a prežiť, v drobných každodenných okamihoch.Na webinári získate aj praktický pracovný materiálCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.Webinár bude v českom jazyku.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Budovanie sebadôvery u detí. Online. 30.9.2021 15:30 - 17:30

Webinár zameraný na budovanie sebadôvery a sebaponímania dieťaťa do 10 roku života.Budovanie prosociálneho správania u detí po prvom roku života. Čo presne znamená prosociálne správanie u detí v predškolskom veku. Ako veľmi môže nízke sebaponímanie ovplyvniť život dieťaťa ale i jeho školskú úspešnosť. Čo všetko je bežné emocionálne prežívanie dieťaťa a kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Hovoriť budeme o tom, ako deti dnešnej doby viesť k väčšej samostatnosti a zodpovednosti. Význam budovania samostatnej bytosti zodpovednej za svoje prežívanie, prevencia problémového správania dieťaťa. ONLINE – Budovanie sebadôvery u detí.lektorka Mgr. Monika Ferenčíková30. septembra 2021 v čase 15:30 - 17:30 hod.Cieľová skupina: vychovávatelia, rodičia, pedagógovia (I. a II. stupeň základné školy) pomáhajúce profesie - začínajúci sociálni pedagógovia a  školskí špeciálni pedagógovia, pedagógovia ŠZŠ, asistenti pedagóga. certifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Čo sa dozviete - Obsah: Vývinové štádia dieťaťa do 10 rokov Emočný vývin a  socializácia dieťaťa do 10 rokovHra ako socializačný činiteľSebadôvera a sebahodnota Emočná odolnosť (a ako ju budovať od ranného detstva) u detí do 10 rokov Každé dieťa potrebuje byť prospešné  

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Čítaním k rozvoju emočnej inteligencie na hodinách literatúry. Online. 30.9.2021 18:00 - 20:00

Základnými a neoddeliteľnými zložkami edukačného procesu sú výchova a vzdelávanie, ktoré idú spoločne ruka v ruke počas najdôležitejšieho obdobia formovania osobnosti dieťaťa cez sebapoznanie a socializáciu. Porozumenie a zvládanie emócií má kľúčový vplyv na tvorbu sebaobrazu, vytváranie vzťahov s ostatnými, rozvoj empatie a emočnej inteligencie. A sú to hlavne príbehy a literárne postavy, ktoré nám cez ich rôznorodé charaktery, polaritu, ambivalenciu, situačnú intenzitu a prípadné stotožnenie pomáhajú v dozrievajúcich deťoch vypestovať schopnosť empatie a tolerancie k iným. Zároveň nám umožňujú zvyšovať toľko spomínanú čitateľskú gramotnosť a celkový vzťah k literatúre.Ako však na hodinách literatúry čo najviac vyťažiť z textu tak, aby sa stali pre deti formujúcim zážitkom? To si ukážeme na konkrétnych aktivitách. ONLINE – Čítaním k rozvoju emočnej inteligencie na hodinách literatúry.lektorka Renáta Taligová30. september 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.Cieľová skupina: učitelia nižšieho sekundárneho vzdelávania (II. stupeň ZŠ), špeciálni pedagógovia, asistenti, učitelia  a vychovávatelia - platí aj v CDR.aplikácia ZOOMcertifikát do portfóliapo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailomČo sa dozviete - obsah a aktivityEmócie, city a prežívanie v interakcii s čitateľským zážitkomPolarita literárnych postáv a rôzne stupne stotožnenia sa s nimiVoľné reprodukovanie príbehu, parafrázovanie a citovanieTvorba myšlienkovej mapy a vzťahovej schémy postávAktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti cez emočné prežívanieČo získate:Prehľad o danej problematike a inšpirácie pre vytvorenie aktivít a činností.Na webinári získate aj praktický pracovný materiálCertifikát s počtom hodín o absolvovaní webinára - aktualizačné vzdelávaniePočas webináru budete mať priestor na diskusiu a dialóg s lektorkou.

19,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského a mladšieho školského veku a projektové vyučovanie. ONLINE. 2.10.2021 09:00 - 12:00

Matematika v predškolskom veku rozvíja komplexne osobnosť dieťaťa vo viacerých oblastiach, preto venovanie sa tejto oblasti je v tomto období podstatné ako pre osobnosť dieťaťa, tak aj pre osobnosť učiteľa. Ak učiteľ vie správne používať matematické pojmy, vie aj deťom poskytnúť dostatočné množstvo motivujúcich aktivít na ich správne použitie a precvičenie.Matematické schopnosti sú pre úspech človeka podľa mnohých výskumov dôležité. Matematické zručnosti sa stávajú dokonca stále dôležitejšie v porovnaní s minulosťou. Porozumenie číslam a matematike sa stáva v modernej spoločnosti stále dôležitejšie. Možno dokonca dôležitejšie ako gramotnosť, na ktorú bolo zameraných veľa vzdelávacích iniciatívnych krokov mnohé roky.Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozšíriť, zdokonaliť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti učiteľov a inovácia profesijných kompetencií pri napĺňaní obsahu vzdelávania v zmysle štátneho vzdelávacieho programu v oblasti zameranej na rozvíjanie matematických predstáv v rámci skvalitňovania matematických kompetencií a kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť v podmienkach materských, základných škôl a školských zariadeniach..Profil absolventa:Absolvent vzdelávacieho programu s názvom Rozvíjanie matematických predstáv u detí predškolského a mladšieho školského veku a projektové vyučovanie si rozšíri teoretické poznatky v matematike v rámci rozvoja matematických a komunikačných kompetencií pre deti predškolského a mladšieho školského veku v kontexte na prípravu riešenia jednoduchých logických úloh a prácu s informáciami, aby dokázal vytvárať logické celky, v ktorých dokáže efektívne vzdelávať deti.Absolvent nadobudne nasledovné spôsobilosti: 1. Vo využívaní rôznych metód a postupov zameraných na rozvíjanie matematických predstáv, zručností a prípravu matematicky podnetného prostredia pre deti. 2. Vo vytváraní vlastných praktických aktivít zameraných na rozvíjanie matematických predstáv, zručností, ako aj v aplikovaní spôsobilostí na vytvorenie vzdelávacích aktivít využiteľných v pedagogickej praxi a tvorbou matematického portfólia.Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanieForma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančneKategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistentPodkategórie:  učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy - prvý stupeňONLINE vzdelávanie, aplikácia ZOOMVzdelávanie bude prebiehať v trojhodinových blokoch. Termín: 2. október 2021 v čase 9,00 - 12,00 hod.Ďalšie termíny budeme aktualizovať.Na základe zaslanej písomnej záväznej prihlášky účastník dostane pozvánku s obsahovou štruktúrou vzdelávania a všetky potrebné informácie e-mailom.Podmienky pre zaradenie uchádzačov na inovačné vzdelávanie:Prihlasovanie na vzdelávanie sa realizuje vyplnením prihlášky, ktorú dostanete mailom od poskytovateľa vzdelávania, ktorú pedagogický zamestnanec doručí v písomnej podobe na adresu poskytovateľa podľa aktuálnych pokynov.  Súčasťou prihlášky je potvrdenie riaditeľa školy resp. zriaďovateľa o správnosti uvedených údajov v prihláške vrátane zaradenia zamestnanca do kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov poskytovateľ, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi. Oznámenie o zaradení alebo nezaradení na vzdelávanie bude uchádzačom oznámené mailom.Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončenie:Inovačné vzdelávanie podľa § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenoval štatutárny orgán poskytovateľa. Ukončenie vzdelávania prebieha formou osobnej prezentácie vypracovaného písomného záverečného výstupu, ktorým je súbor vzdelávacích aktivít z individuálne zvoleného tematického okruhu obsahového kurikula konkrétnej vzdelávacej oblasti v kontexte pedagogickej činnosti účastníka vzdelávania.Na základe protokolu o úspešnej prezentácií poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.V prípade skupinového vzdelávania nás kontaktujte e-mailom alebo na tel. čísle.Jednotlivo si program môžete zakúpiť aj priamo tu cez e -shopDátum a miesto vzdelávania bude oznámené e-mailom.Spätná väzba od účastníkov vzdelávania:"Určite budem odporúčať ďalej. Profesionálny prístup, ochota, kreativita, ľudskosť. Úžasné školenie, ktoré mi veľa dalo. Posunulo ma! Skvelá komunikácia. Ja som také niečo ešte nezažila. Veľmi pekne ďakujem obom dámam aj pani Gašparovej a Saške. Ste mi veľkým príkladom."  

79,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
INŠPIRÁCIA - Nájdi svoj rytmus a tancuj - Materská škola Kešov - 12. júna 2018

Témou workshopu bude hľadanie rytmu v rôznych piesňach a tvorba tancov pre deti a žiakov tak, aby boli zaujímavé a vychádzali z detského vnímania hudby.

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.