Nákupný košík
položky:

Výchova detí mladšieho školského veku k hodnotám – pozitívny životný štýl.

8.7.2021 14:43

Deti sa rodia ako TABULA RASA. Prvou sociálnou skupinou do ktorej dieťa prichádza je rodina, následne je to materská škola a neskôr prostredie základnej školy. Nielen vrodené predispozície a prostredie v ktorom dieťa vyrastá a pohybuje sa, sú predpokladom jeho správania a konania v živote. Hodnotový systém mladého človeka je ovplyvňovaný a determinovaný mnohými faktormi. Rodina je prvým prostredím, v ktorom sa formujú hodnoty človeka. Výsledky výskumov poukazujú na jej dominantný vplyv na formovanie a utváranie osobnosti, a tým i jeho hodnôt. Mladí ľudia sa svojou hodnotovou orientáciou viac podobajú vlastným rodičom než priateľom. Hodnotová orientácia zrkadlom života nielen rodiny, ale i rôznych spoločenských komunít a prostredí, v ktorých sa mladý človek pohybuje, je výsledkom preberania, resp. interiorizácie rôznych vzťahov, interakcií a komunikácií, ktoré prevažujú v jeho bezprostrednom okolí. Výchova v akomkoľvek ponímaní sa tiež chápe ako pokus o ovplyvnenie, resp. usmernenie hodnotového sveta jednotlivca, v súlade s výchovnými cieľmi. Pedagogický proces tak vytvára pre vychovávateľa široký priestor pre výchovu k hodnotám.

Výchova je cielený proces, ktorým každý vychovávateľ vie správnym smerom naviesť dieťa k utváraniu žiadaných životných hodnôt. Dokáže dieťa motivovať, inšpirovať, podnecovať, usmerňovať, povzbudzovať a podporovať.  
Postmoralistická éra, ktorá so sebou prináša nové vzťahy, pohľady sú v prvom rade „výzvou“ pre mladú generáciu a tým explicitne i pre jej vychovávateľov. Domnievame sa, že charakter odpovede na túto „výzvu“ bude záležať práve od zvnútornených hodnôt existenciálneho charakteru, a tým i úrovne rozvinutosti duchovnej dimenzie našej mládeže, pri rozvoji ktorých môžeme byť ako vychovávatelia inšpiráciou.

Vydajte sa s nami na inšpiratívnu cestu zmyslov, poznávania, poznania, utvárania hodnôt a životnej filozofie detí, ktorá neskôr príde do požadovaného cieľa. A tým cieľom je  pozitívny životný štýl. 

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je inovácia profesijných kompetencií vychovávateľov v oblasti rozvíjania hodnotovej orientácie žiakov a jej význam v pedagogickom procese. Prehĺbiť, rozšíriť profesijné kompetencie vychovávateľov pre implementáciu hodnôt v školských zariadeniach. 

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu si rozšíri, prehĺbi a zdokonalí teoretické poznatky o význame hodnotovej orientácie u  detí mladšieho školského veku. Absolvent nadobudne ďalej spôsobilosti: 
1. V praktickom využívaní rôznych tvorivých metód, foriem a postupov zameraných na rozvíjanie hodnôt detí a žiakov, vhodných pre aplikáciu v primárnom vzdelávaní aj vo výchovno - vzdelávacej činnosti realizovanej v školských zariadeniach; 
2. vo vytváraní vlastných praktických aktivít zameraných na rozvíjanie hodnôt, ako aj v aplikovaní získaných zručností pri vytvorenie vzdelávacích aktivít využiteľných pri vlastnej pedagogickej činnosti s cieľom efektívne podporovať a rozvíjať kognitívne a komunikačné kompetencie.

Vzdelávací obsah:

  • inovatívne techniky a spôsoby učenia detí a žiakov k hodnotám - vychovať morálne zrelú osobnosť, ktorá sa vyznačuje komunikatívnosťou, zdravým sebavedomím, pozitívnym hodnotením iných, kreativitou a iniciatívnosťou. Osobnosť, ktorá dokáže vyjadriť svoje city, je empatická, asertívna, dokáže riešiť konflikty pokojným spôsobom, dokáže spolupracovať a je prosociálna
  • inšpirujeme vás prostredníctvom netradičných foriem výchovy
  • nahliadnete aj do zákulisia práce s metódou STORYTELLING
  • zapojíme vás do EKO projektu partnerských škôl na Slovensku
  • vytvoríme spoločnú EKO online výstavu výtvarných a literárnych prác detí a žiakov

Druh vzdelávania: inovačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: kombinovaná forma, 50 hodín z toho 20 hodín prezenčne a 30 hodín dištančne

Kategórie pedagogických zamestnancov: vychovávateľ, pedagogický asistent

Obchod Odporúčame Vzdelávanie pre kolektív
O procese hodnotenia a sebahodnotenia a ich význame v rozvoji dieťaťa a vzájomných vzťahoch.

Chváliť či nechváliť, trestať či netrestať, odmeňovať či neodmeňovať? Ak áno, ako? Ak nie, prečo? To sú otázky, ktoré si kladieme pri výchove aj vzťahoch, a na tieto otázky si vymeníme poznatky aj skúsenosti počas webinára.Na webinári budeme vychádzať z výskumov Carol Dweckovej, Alberta Banduru a Juliana Rottera.cieľová skupina učiteľ materskej, základnej a strednej školy, vychovávateľ ŠKD, CVČ, asistent pedagóga, školský špeciálny pedagógcertifikát s časovou dotáciou webináru - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.Priblíženie vzdelávacieho obsahu: Na problematiku chvály, odmien a trestov sa v dejinách ukázalo mnoho názorov. Povzbudzujúcou odpoveďou je dánska výchova. Bežní Dáni pravdepodobne teórie uvedených mysliteľov nepoznajú, ale v praxi uplatňujú to, čo psychológovia zistili vďaka svojim výskumom. Už niekoľko rokov patria Dáni, a teda aj dánske deti k najšťastnejším v civilizovanom svete. Prečo? Lebo „povrchná chvála alebo prílišný dôraz na prirodzenú inteligenciu môžu u detí viesť k pocitu neistoty a strachu riskovať“. Aktualizačné vzdelávanie ako prostriedok profesijného rozvoja zamestnancov školyForma: webinár - 15 eur/osoba/120 minútDátum a čas: podľa dohodyÚčastník aktualizačného vzdelávania dostáva certifikát s časovou dotáciou vzdelávacieho formátu v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z. Aktualizačné vzdelávanie pre celý kolektív školy dokumentácia k aktualizačnému vzdelávaniu v súlade so zákonom 138/2019 Z.z.Ceny na osobu sa líšia pri objednávke vzdelávania pre celý kolektív (viac osôb)!Prosím kontaktujte nás cez:    e-mail : info@inspiracia.live                                                          tel. čísle: 0908 942 788 / 0902 213 878,  alebo nám zanechajte kontakt na Vás cez ikonu telefónu na našej stránke alebo kontaktný formulár.Tešíme sa na stretnutie s Vami!

0,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Cez prírodu k hodnotovému vzdelávaniu v materskej škole. 10.8.2021 18:00 - 20:00

Hodnotové vzdelávanie detí je krásnou oblasťou, kedy s deťmi zažívame a oslovujeme jedny z najdôležitejších aspektov života. Cez aktivity v prírode, previazanosť s prírodnými cyklami a zážitok prírodného bohatstva na vlastnej koži môžeme už u najmladších detí v materskej škole spracovávať témy ako:láskavosť, bezpečie, rešpekt a mnoho ďalších. Ako tvoriť pre deti prostredie, ktoré cez kontakt s prírodou pomáha prinášať podnety k pomenovaniu a zažívanie hodnôt už od najútlejšieho veku. To je témou tohto inšpiratívneho a praktického webinára.Online - Cez prírodu k hodnotovému vzdelávania v materskej škole.lektorka Klára Marušincová a Michaela Köszegi  10. augusta 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát s časovou dotáciou webináru - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.zplatforma ZOOMPotrebujete mobil, aby ste sa mohli zapojiť interaktívne na webinári do rôznych kvízov, hádaniek a súťaží:-) Hravo a s ľahkosťou.Webinár bude v českom jazyku.

15,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Využitie starých kníh a nôt na didaktické ciele. Tvorivý webinár. 12.8.2021 18:00 - 20:00

Staré knihy, staré noty. Čo s nimi? Nie všetok starý papier musí ísť do zberu. Nielen šaty, ale aj knihy a noty možno upcyklovať. Cieľ webinára: Spoznať nové možnosti práce so starými knihami – stranami z kníh a nepotrebným notovým zápisom. Na webinári budú prezentované možnosti práce so stranami z vyradených kníh a s notovým materiálom. Vytvoríme krátky nový text (umelecký, náučný, v slovenčine a možno aj v inom jazyku), dotvoríme kresbou a namaľujeme či domaľujeme hudbu. Online - Využitie starých kníh a nôt na didaktické ciele.lektorka PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.12. augusta 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina učiteľ základnej školy, vychovávateľ ŠKD, CVČ, asistent pedagóga, školský špeciálny pedagógAplikácia prezentovaných aktivít si vyžaduje istú čitateľskú zručnosť detí. certifikát s časovou dotáciou workshopu - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.Účastníci dostanú pred webinárom text a noty, ktoré si budú musieť vytlačiť. Potrebné pomôcky: pastelky, akvarelové alebo temperové farby, štetce, vodu...   

15,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Sebavedomá žena nie je mýtus, tematický dialóg. Zážitkový workshop. Košice. 17.8.2021 16:00 - 19:00

Podľa európskych výskumov vraj na Slovensku nevyrastajú sebavedomé ženy. Prečo je to tak? Ako začať búrať zastarané mýty a predsudky? A ako začať sama od seba? Treba si uvedomiť, že už celé stáročia je spoločnosť zamorená epidémiou ženskej menejcennosti a podriadenosti. Tá je aj dnes v závislosti od kultúrneho, politického a náboženského  priestoru danej krajiny buď úplne otvorená, spoločensky tolerovaná, alebo  latentná, prekrytá tradíciami a ukotvenými normami. Psychológovia zistili aj to, že predstava sebavedomej ženy vyvoláva v ľuďoch negatívne afirmácie, ale v prípade sebavedomého muža to je presne naopak. Ako je to možné? A čo s tým môžeme robiť v kontexte nášho životného priestoru?V prvom rade je nevyhnutné túto tému otvárať a vytvárať priestor na otvorenú diskusiu. Tak môžeme postupne meniť myslenie, ktoré umožní ženám žiť v súlade s mužskými princípmi, ale v zdravej nezávislosti, so svojou ženskou jedinečnosťou a silou. Sebavedomá žena je taká, ktorá pozná svoju hodnotu, odmieta žiť v strachu a neporovnáva sa s inými. Nepokladá za svoju povinnosť plniť očakávania a potreby okolia, ale predovšetkým svoje vlastné. Sebavedomá žena je magicky ženská – a to z nej vyžaruje pri všetkom, čo robí.Sebavedomá žena nie je mýtus, tematický dialóg.lektorka Renáta Taligová17. augusta 2021 v čase 16:00 - 19:00 hod.Košicecertifikát Zážitkový workshop môže prispieť k pozitívnej zmene prístupu súčasnej ženy k sebe samej, a tým aj k zmene prístupu najbližšieho okolia a postupne celej spoločnosti. O čom ešte budeme diskutovať? 1. o syndróme skromnosti a neviditeľnosti;2. o historických mýtoch, kultúrnych predsudkoch a stopách výchovy;3. o ženskej rebélii a nových 5 P.

25,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Ahoj škôlka - detský muzikál. Online. 18.8.2021 08:00 - 10:00

Hop, a je tu opäť september. Ako zvládnuť prvé dni v materskej škole, ako ju i jej obyvateľov hravo spoznať, či ako vyzerá deň v škôlke?To sa naučíme v hrách, piesňach i tancoch. Vytvoríme si hravý ranný odkaz spojený s režimom dňa. Muzikál malých i veľkých škôlkarov ukáže tú najkrajšiu tvár predškolského života a vnímania škôlky deťmi i učiteľkami.ONLINE - Ahoj škôlka - detský muzikál.lektorka Alexandra Kuruc18. august 2021 v čase: 8,00 - 10,00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMZačal sa nový školský rok, zase sme o rok starší.Už vítajú nás v škôlkekamaráti naši.Chodíme do škôlky, už sme veľkí,tešíme sa na pani učiteľky. Pomôcky: vytlačený, zalaminovaný a vystrihnutý materiál - pošleme pred webinárom mailom, filc a kolieska suchých zipsov, alebo lepiace magnety a tabuľa, alebo nástenka a špendlíky. Tamburína, ozvučné drievka, bubienok.     

15,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
INŠPIRÁCIA - Sebavedomá žena nie je mýtus.

V prvom rade je nevyhnutné túto tému otvárať a vytvárať priestor na otvorenú diskusiu. Tak môžeme postupne meniť myslenie, ktoré umožní ženám žiť v súlade ...

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.