Nákupný košík
položky:

Filozofická gymnastika s deťmi v predškolskom veku.

7.4.2021 18:29

Dieťa prirodzene kladie otázky a očakáva, ale aj hľadá na ne odpovede. Túto skutočnosť treba využiť a nedávať dieťaťu hotové odpovede, ale viesť ho, aby na ne prichádzalo samo s pomocou iných. Detské otázky sú aj také, ktoré si kladie filozofia. Dieťa zaujíma, čo je dobré/zlé a čo znamená byť dobrým/zlým, kto je najlepší kamarát, a to sú otázky etické. V detskej zvedavosti majú miesto aj otázky estetické. Dieťa chce vedieť, čo je pekné, čo škaredé. Kladie aj metafyzické otázky, keď zisťuje, či je jeho bábika človekom, kam ide starý otec, keď zomrie, čo je čas a pod. Už v detskom veku sa dieťa stretáva s problematikou spravodlivosti, čestnosti, férovosti, pravidlami, a to je oblasť politickej (spoločenskej) filozofie. Deti kladú aj otázky smerujúce k príčine a vytvoreniu záverov, čo sú problémy, ktorými a zaoberá logika. Ak sa dieťa spýta, či existujú nejaké veci, ktoré nikto nepozná, alebo aký je obsah slov, orientuje sa v oblasti epistemológie. 
Deti treba usmerňovať nielen v hľadaní odpovedí, ale aj v kladení otázok, v ich správnej formulácii. 
Typickou a často opakovanou otázkou v druhom roku je Čo je to? a pokračuje aj u trojročného dieťaťa, keď pribúdajú otázky a (čo urobiť) potom, ako (to urobiť) a opakovaná otázka prečo. 
Od štyroch rokov deti zaujíma odpoveď na otázku ako veci fungujú, od piatich rokov sú zvedavé, kto spôsobuje, že... a ako to dokáže; či to bude večne tak a pod. Samotné kladenie otázok ešte nie je filozofovanie, ale učiť deti pýtať sa hľadať na odpovede na otázky, viesť ich v oblasti kritického a tvorivého myslenia a učiť ich riešiť problémy znamená učiť ich myslieť filozoficky. V cieľavedomom rozvoji filozofického myslenia sa postupuje v krokoch a systematicky, prihliada sa na nerozlučiteľný vzťah medzi rečou a myslením. V procese prehlbovania filozofického myslenia sa zvyšuje úroveň formulácie otázok aj odpovedí, podporuje sa samostatnosť myslenia. 

Pre rozvoj osobnosti dieťaťa je dôležité, aby sa samostatné myslenie nerozvíjalo osamote, ale v skupine, aby deti uvažovali spoločne. Nejde o slovný súboj. Deti si pod vedením pedagóga, ktorý zastáva úlohu facilitátora, navzájom pomáhajú vo formulácii tvrdení, kladení otázok, hľadaní odpovedí. Spoločne sa učia usudzovať. Nejde ani o spoločné nájdenie jedinej odpovede. Deti sa učia počúvať sa navzájom, rešpektovať sa, premýšľať o slovách druhého aj o vlastných výpovediach. Vedie to nielen k rozvoju samostatného, ale aj sociálneho myslenia a k formovaniu etického správania. Keď deti hľadajú spoločne odpovede na otázky, ktoré si kladú, alebo keď dostávajú za úlohu riešiť zaujímavé úlohy rozvíjajúce ich kritické a tvorivé myslenie a keď navyše vedia, že sa učia byť filozofmi, pracujú so zanietením a s radosťou, navzájom si pomáhajú a usmerňujú sa v uvažovaní a pýtaní. V rozvoji detských kognitívnych schopností pomáhajú filozofické cvičenia, ktoré často predchádzajú filozofickým diskusiám alebo spoločnému riešeniu problému. Potreba praktizovať filozofické cvičenia vychádza z predpokladu, že existuje istá analógia medzi rozvojom myslenia a rozvojom tela. Aj myslenie treba trénovať tak, ako sa trénuje telo. Keď človek zanedbáva rozvoj svalov, hrozí ich ochabnutie. Ak človek nerozvíja svoje myslenie, bude odkázaný na myslenie druhých. Filozofická rozcvička je nástrojom na prehlbovanie filozofického myslenia. Nie je len prípravou na edukačné aktivity spojené s rozvojom myslenia, ale aj na rozhovory a riešenie problémov, s ktorými sa deti stretnú v živote, a preto je potrebné zvoliť také cvičenia, ktoré nie sú samoúčelné. Cvičenia vychádzajú z teoretických poznatkov aj zo skúseností detí, môžu sa stať východiskom pre kladenie alebo zameranie otázok v diskusiách, ktoré nasledujú po cvičeniach.

Filozofické cvičenia sú z každej oblasti filozofie – logiky, epistemológie, etiky, estetiky a metafyziky, ale sú to aj cvičenia na rozvoj afektívneho, aktívneho, normatívneho či empatického myslenia. Epistemologické cvičenia sú zamerané na otázky odkiaľ vieme, že... podľa čoho poznáme, že... Metafyzické otázky a cvičenia si všímajú napríklad to, aký je rozdiel medzi človekom, zvieraťom, rastlinou, Bohom... K rozvoju logického myslenia patrí preformulovanie otázky alebo odpovede, porovnanie s inou odpoveďou a pod. a rozvoj logiky sa rozvíja aj skúmaním z rôznych uhlov pohľadu. Deti sa učia meniť perspektívu videnia vecí. Cvičenia na rozvoj afektívneho myslenia sú zamerané na formulácie obsahujúce vyjadrenie citu, emócie, intuície a pod., aktívne (angažované) myslenie je zamerané na spoluprácu v usudzovaní, teda hľadajú sa myšlienky, ktorými by sa podporilo myslenie druhého alebo ktorými sa podporí spoločné uvažovanie celej skupiny. Normatívne myslenie je zamerané na hodnotenie správneho a nesprávneho, žiaduceho, nežiaduceho a pri praktizovaní empatického myslenia sa jednotlivci snažia porozumieť pocitom alebo predstavám druhého. 

Autor Gabriela Šarníková

Online - Gymnastika mozgových závitov detí a pedagógov.

  • lektorka PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
  • 13. máj 2021 v čase 17:00 - 19:00 hod.
  • https://www.inspiracia.live/ponuka/424/gymnastika-mozgovych-zavitov-deti-aj-pedagogov-online
Obchod Odporúčame Pomôcky
Silné stránky

Karty poukazujú/upozorňujú na dôležitosť silných stránok. Naše silné stránky si zaslúži našu pozornosť, je dôležité naučiť sa ich u seba vnímať, venovať sa im, rozvíjať ich, inšpirovať nimi ostatné, stavať na nich, opierať sa o ne. Nepopierame však existenciu a nutnosť zaoberať sa polaritami a významom slabých stránok. To či je vlastnosť silnou stránkou tiež závisí od kontextu. Pri rozhovoroch s klientmi sa k silným stránkam a ďalším zdrojom dostávame vždy, a často je pre nich ťažké je hľadať, rozoberať, čo najviac si ich pripustiť. Karty sú inšpirované princípy pozitívnej psychológie, a aj práca s nimi by mala byť smerovaná v pozitívnom nastavení.Silné stránky"Výber silných stránok vôbec nebol jednoduchý. Inšpirovaná teoretickými podklady a skúsenosťami, a tiež osobnými rozhovory a názory svojich kolegýň a kolegov, som dala dokopy ponúkaný súbor charakteristík. Nie je podstatné to, ako je silná stránka na karte pomenovaná, ale to, ako ju klient vníma. Niekto použije slovo "láskavosť", iný skôr "vľúdnosť", ďalší "ústretovosť". Cieľom nie je podať ucelený súbor silných stránok, ale motivovať k premýšľaniu o silných stránkach a podnietiť rozhovor alebo skupinovú diskusiu na túto tému. A urobiť to príjemnou a nenásilnou formou. Pre spestrenie môžete pridať aj iné sety kariet " - autorka kariet Silné stránky.Silné stránkyKarty nájdu svoje využitie v práci psychológov, v kariérnom poradenstvo, koučovanie, pri školeniach, v školách, organizáciách, poradenských centrách a ďalších oblastiach pomáhajúcich profesií.Sadu obsahuje:62 farebných obojstranných slovných kariet s lamináciou a guľatými rožky veľkosti 20 x 7 cm40 obojstranných kariet zvierat (vrátane dvoch nereálných - draka a jednorožca) veľkosti 10 x 3,5 cm3 voľné karty pre slová a 2 voľné karty pre zvieratá4 karty obojstranné triediaceSúčasťou balenia v podobe plechovej krabičky veľkosti A5 je tiež 20 stránková brožúra s návrhmi na použitie kariet, ktoré je možné aplikovať v rôznych kontextoch vrátane tipov ďalších odborníkov.

31,00 € Do košíka
Najbližšie vzdelávacie programy Prvky biblioterapie v pedagogickom procese materských a základných škôl. Online. 14.4.2021 17:00 - 19:00

Téma Prvky biblioterapie v pedagogickom procese materských a základných škôl je určená tak pedagógom, vychovávateľom ako aj rodičom, ktorí chcú svojmu dieťatku od útleho veku sprostredkovať príbeh a zážitok. Pre všetkých, ktorí si sami spomínajú na obľúbenú knihu a jej hrdinov. Kniha by mala byť prirodzenou súčasťou života aj napriek technicky vyspelej dobe. Nadobudnutá skúsenosť s knihou je správnou cestou k rozvoju a stimulácii osobnosti, pomáha dieťaťu spoznať nielen seba ale i svoje okolie, lepšie porozumieť prežívaniu tak svojmu, ako aj prežívaniu ostatných.  Rozvoj reči, myslenia, predstavivosti a čitateľskej gramotnosti sa buduje, tak na to nezabúdajme. ONLINE – Prvky biblioterapie v pedagogickom procese materských a základných škôl.lektorka Mgr. Monika Ferenčíková14. apríl 2021 v čase 17:00 - 19:00 hod.cieľová skupina: učiteľ materskej a základnej školy, vychovávateľ, školský špeciálny pedagóg, asistent pedagóga, rodičia, pomáhajúce profesie, všetci tí, ktorí sa radi dozvedia o možnostiach a formách práce s knihou. certifikát - aktualizačné vzdelávanie v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Prvky biblioterapie v pedagogickom procese Terminológia a delenie biblioterapie Podpora vývinu dieťaťa pomocou prvkov rannej biblioterapie Možnosti práce s knihou a podpora čítania od novorodenca po predškolský a mladší školský vekČítanie ako akt, ako rituál ako ČASPripravte si kratučký úryvok z Vašej obľúbenej knihy, alebo myšlienku, či citát, ktorý Vás v poslednom čase „oslovil“, či potešil. 😊

10,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Tri prasiatka, detský muzikál. 15.4.2021 17:00 - 19:00

Poďte s nami do rozprávky, v ktorej tri prasiatka prekabátia zlého vlka. V pohybovej improvizácii sa naučíme tanečné pohyby.Prejdeme plynule prípravnými cvičeniami hlasovej rozcvičky a orientácie v priestore. Oboznámime sa s metódami a formami tvorby muzikálov pre deti s deťmi. Naučíme sa tance prasiatok i vlka a spolu si vytvoríme scenár muzikálu. V druhej časti webinára si vytvoríme 3D knihu, z ktorej na vás rozprávkové postavy priam vyskočia. ONLINE - Tri prasiatka, detský muzikál.lektorka Alexandra Kuruc15. apríl 2021 v čase: 17,00 - 19,00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej školy, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMPomôcky: 5 výkresov formát A3 alebo 5 kusov kartónu rovnakého formátu - aspoň veľkosť A4, 2 stoličky, šatka alebo šál, lepidlo, farbičky, fixky, papierová lepiaca páska.

20,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy Výtvarná výchova trochu inak. Online. 20.4.2021 17:00 - 19:00

Zoznámite sa s výtvarnými technikami, ktoré majú zážitkový charakter a sú inšpirované umením 20. storočia:koláž a dekoláž,asambláž, empaketáž, rezerváž, frotáž, muchláž, voľné Carano podľa hudby, dripping, happening a iné, Inšpirácia výtvarného tvorenia prostredníctvom literárneho textu, hudby, dramatické hry,tvorba xerokopie. ONLINE - Výtvarná výchova trochu inak.lektorka Ivana Bečvářová20. apríl 2021 v čase: 17,00 - 19,00 hod.cieľová skupina učiteľ materskej základnej školy, vychovávateľ, asistent pedagóga, rodičia a deticertifikát - aktualizačné vzdelávanie, v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z.z.po prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.aplikácia ZOOMPomôcky: nožnice, lepidlo, pastelky.Webinár bude vysielaný v českom jazyku. 

15,00 € Do košíka Zobraziť
Najbližšie vzdelávacie programy HRA-NICE -Prečo sa naše deti občas správajú akoby sa snažili o naše nervové zrútenie? Opakovaný webinár. 21.4.2021 18:00 - 20:00

Téma určená rodičom, skúsenejším, či menej skúseným, ale aj tým, ktorí sa pri výchove svojho dieťaťa občas ocitnú na pochybách, alebo len potrebujú počuť, že svoje deti vychovávajú správne, pretože to robia celým svojím srdcom.Webinár Vám ponúka možnosť lepšieho porozumenia dieťaťu a jeho (nežiaducim) prejavom v správaní sa podľa vývinových období, hľadanie spôsobu zvládania záťažových a kritických výchovných situácií, nastavovanie láskavých pravidiel a hraníc vo výchove, ktoré zároveň rozvíjajú dieťa v zmysle žiaduceho, význam hry na rozvoj dieťaťa,rola otca vo výchove, s cieľom lepšieho porozumenia emočnému prežívaniu dieťaťa (v rôznych vývinových štádiách a výchovných situáciách). Význam budovania samostatnej bytosti zodpovednej za svoje prežívanie, prevencia problémového správania dieťaťa, riešenie konkrétnych výchovných situácií. Povieme si ako byť pri výchove dieťaťa dôsledný a pritom milujúci a oddaný rodič. ONLINE – HRA-NICE -Prečo sa naše deti občas správajú akoby sa snažili o naše nervové zrútenie?lektorka Mgr. Monika Ferenčíková21. apríl 2021 v čase 18:00 - 20:00 hod.cieľová skupina - rodič dieťaťa vo veku od 0 - 7 rokovpo prihlásení sa na webinár, vám príde dôležitá informácia e-mailom.Obsah a aktivity: Vývinové štádiá dieťaťa Emočný vývin a socializácia /0 -3r./Emočný vývoj a socializácia 3 až 6 -7 rokovHra a sociálne roleFunkčná výchova, odmena, trest a výchovné štýlyHranice a pravidlá vo výchove Nežiaduce prejavy v správaní a ich spôsoby zvládania 

15,00 € Do košíka Zobraziť
Nákupný košík
Produkty:
ks
Doprava:
Spolu:
Zobraziť košík
Prihlásenie
Zabudnuté heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho tu
INŠPIRÁCIA - zážitkový workshop Muzikoterapia - Banská Štiavnica

Zážitkový workshop Muzikoterapia - Banská Štiavnica, november 2019.

Ďalšie videá
Zavoláme vám

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.